Mobilus namelis atrieda tiesiai į sklypą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-26 06:00
Mobilus namelis į vietą atvežamas ant specialaus tralo. LŽ archyvo nuotrauka
Tu­rė­da­mas kiek di­des­nį že­mės skly­pą so­do bend­ri­jo­je daž­nas mies­to gy­ven­to­jas svars­to, ar ne­ver­tė­tų mies­to šur­mu­lio iš­keis­ti į ra­my­bę. Jei nuo­lat gy­ven­ti už­mies­ty­je ne­si­no­ri, pa­to­gus ir pa­pras­tas spren­di­mas yra įsi­gy­ti pu­siau sta­cio­na­rų mo­bi­lų na­me­lį, ku­ria­me bū­tų ne tik vir­tu­vė, tua­le­tas ir san­dė­liu­kas, bet ir sve­tai­nė su ke­liais mie­ga­mai­siais.

Pa­to­gu tai, kad mo­bi­liems na­me­liams ne­rei­kia spe­cia­laus pro­jek­to – pa­kan­ka tu­rė­ti ne­di­de­lį, pen­kių arų, že­mės skly­pą. Tai ga­ran­tuo­ja, kad tu­rė­si­te kur pra­leis­ti at­os­to­gas, sa­vait­ga­lius su šei­ma ir drau­gais.

Ap­rū­pi­na šiuo­lai­kiš­ka įranga

Lie­tu­vo­je vei­kian­čios mo­bi­lius na­me­lius ga­mi­nan­čios įmo­nės ga­li pa­siū­ly­ti jų įvai­rių dy­džių ir pla­na­vi­mo. Jų kai­na svy­ruo­ja nuo maž­daug 10 iki 50 tūkst. li­tų. Da­žy­ta for­mi­ne aliu­mi­nio skar­da deng­tas kor­pu­sas, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, izo­lia­ci­nė me­džia­ga sie­no­se - toks yra su­mon­tuo­tas ant ra­tų ma­nev­rin­gas pu­siau sta­cio­na­ru­sis na­me­lis, ku­rį pir­kė­jui pri­sta­to par­da­vė­jas. Bran­ges­ni na­me­liai šiuo­lai­kiš­kai, kom­pak­tiš­kai ir sko­nin­gai įreng­ti, pri­tai­ky­ti pa­to­giam poil­siui ar gy­ve­ni­mui.

Mo­bi­liuo­se na­me­liuo­se pa­pras­tai bū­na 2 ar­ba 3 mie­ga­mie­ji kam­ba­riai, 25-42 kv. m. plo­to. Juo­se ga­li bū­ti dvi­gu­lės ar­ba vien­gu­lės lo­vos, spin­tos, sve­tai­nės bal­dai, vir­tu­vės įran­ga - du­ji­nės vi­ryk­lės, or­kai­tės, gri­liai, šal­dy­tu­vai. Lu­bų aukš­tis na­me­liuo­se tra­di­ciš­kai sie­kia nuo 2 iki 2,5 me­tro.

Su­de­rin­ti nesudėtinga

Jei tu­ri­te sve­čių, ga­lė­si­te juos pa­gul­dy­ti mie­go­ti pu­siau sta­cio­na­raus na­me­lio sve­tai­nė­je, jo­je ga­li­ma įreng­ti ir ži­di­nį. Klien­to pa­gei­da­vi­mu na­me­liuo­se iš anks­to įren­gia­mos du­šo ka­bi­nos, pus­vo­nės ar net vo­nios, tua­le­tas. Daž­niau­siai van­duo šil­do­mas du­ji­niais mo­men­ti­niais van­dens šil­dy­tu­vais.

Na­me­liai pri­jun­gia­mi prie cen­tri­nio van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, du­jų ba­lio­nas - in­di­vi­dua­lus, įtai­so­mas vi­du­je ar iš­orė­je. Bū­na na­me­lių, ku­riuo­se yra plas­ti­ki­niai lan­gai ir stik­lo pa­ke­tai bei elek­tri­nis, du­ji­nis ar net cen­tri­nis vi­so na­me­lio šil­dy­mas.

„Šių na­me­lių kil­mės ša­ly­je Ang­li­jo­je kli­ma­tas lei­džia jais nau­do­tis iš­ti­sus me­tus. Lie­tu­vo­je jais nau­do­tis pa­tar­ti­na šil­tuo­ju me­tų lai­ku, bet esant po­rei­kiui šie na­me­liai ap­šil­ti­na­mi - tuo­met juo­se ga­li­ma gy­ven­ti ir žie­mą. Na­me­liui jau­ku­mo ga­li su­teik­ti prie įėji­mo pa­pil­do­mai su­mon­tuo­ta me­di­nė te­ra­sa“, - pa­sa­ko­jo mo­bi­lius na­me­lius ga­mi­nan­čios įmo­nės at­sto­vas Po­vi­las Alek­na.

Na­me­liai į įkur­di­ni­mo vie­tą at­ga­be­na­mi spe­cia­lia tech­ni­ka. Jų svo­ris stan­dar­tiš­kai sie­kia nuo 2,5 iki 6 to­nų. Jie daž­niau­siai pri­sta­to­mi per sa­vai­tę ar dvi ir tą pa­čią die­ną mon­tuo­ja­mi. Pa­sak P. Alek­nos, jei na­mu­ko pir­kė­jo že­mė nė­ra vals­ty­bės sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, pa­vyz­džiui, na­cio­na­li­nia­me par­ke ar land­šaf­ti­nia­me draus­ti­ny­je, to­liau kaip 25 me­trai nuo van­dens tel­ki­nio ir ne miš­ko pa­skir­ties že­mė­je, te­rei­kia su mies­to ar­chi­tek­tu su­de­rin­ti, kur toks na­mas sto­vės.

Ki­tais at­ve­jais rei­ka­lin­gas at­sa­kin­go sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jo iš­duo­tas su­ti­ki­mas. Ka­dan­gi tai ne­su­dė­tin­gas sta­ti­nys, sta­ty­bos lei­di­mai ne­rei­ka­lin­gi.

Pa­ma­tus siū­lo gręžtinius

Tie­sa, jei­gu nu­spren­džia­te sta­ty­ti mo­bi­lų na­mą su pa­ma­tais, ir jis bus šil­ti­na­mas, ta­da bū­ti­nas to­kio mo­bi­laus na­me­lio sta­ty­bos pro­jek­tas, nes tai jau ne­be lai­ki­nas sta­ti­nys. Pro­jek­to par­en­gi­mo kai­na pri­klau­so ir nuo in­ži­ne­ri­nių tink­lų - ar rei­kės juos pri­jung­ti. Leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė - mo­bi­lus na­me­lis pa­gal plo­tą grei­čiau­siai tilps į 80 kv. me­trų. Ta­da mo­bi­laus na­me­lio pro­jek­tas ren­gia­mas ir de­ri­na­mas su­pap­ras­tin­ta tvar­ka.

Mo­bi­lus na­me­lis ne­tu­rė­tų bū­ti sta­to­mas ar­čiau kaip 3 me­trai nuo sa­vi­nin­ko skly­po ri­bos. Ma­žes­niu at­stu­mu jį sta­ty­ti ga­li­ma to­kiu at­ve­ju, jei jū­sų kai­my­nas duo­da raš­tiš­ką no­ta­ro pa­tvir­tin­tą su­ti­ki­mą. „Mo­bi­liam na­me­liui daž­niau­siai siū­lo­me įreng­ti gręž­ti­nius pa­ma­tus“, - pa­aiš­ki­no P. Alek­na.

Spe­cia­lis­tas pa­žy­mė­jo, kad ne­ma­žai klien­tų klau­sia, ar ga­li­ma virš nu­si­pirk­to mo­bi­laus na­me­lio iš­kel­ti an­trą aukš­tą. Ta­čiau, jo tei­gi­mu, pu­siau sta­cio­na­raus na­me­lio kons­truk­ci­ja ne­iš­lai­ky­tų an­tro aukš­to su nor­ma­liu sto­gu ir pa­tal­po­mis.

Du­jos kai­nuos brangiai

Šil­ti­nant mo­bi­lų na­me­lį pa­pras­čiau­siu bū­du, spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja jį ap­kal­ti 20 cm sto­rio kar­ka­su, ant jo mon­tuo­jant "kvė­puo­jan­čią" me­džio plau­šo plokš­tę ir į ert­mes pri­pūs­ti eko­va­tos. Tarp geg­nių, jei nuo­ly­dis bus ne­di­de­lis, iki 20 laips­nių, ga­li­ma pri­ber­ti ir ter­moi­zo­lia­ci­jos gra­nu­lių.

Pa­pil­do­mas šil­ti­ni­mas da­ro­mas taip: pir­miau­sia ap­šil­ti­na­ma na­mo apa­čia, pa­skui tvir­ti­na­mas me­di­nis kar­ka­sas ap­link na­mą, įter­pia­ma eko­va­ta. Tuo­met den­gia­ma vė­jo ne­per­pu­čia­ma plė­ve­lė, įren­gia­mas sto­gas, ap­den­gia­mas ši­fe­riu ar skar­da, o ta­da įsta­to­mi plas­ti­ki­niai lan­gai ir bai­gia­mos šil­tin­ti na­mu­ko sie­nos.

„Ži­no­ma, yra be­ga­lė va­rian­tų ren­kan­tis me­džia­gas. Tiek sto­go, sie­nų dan­gos, tiek ir lan­gų pa­si­rin­ki­mas di­džiu­lis. Įvai­rios ir jų kai­nos. Bet ne­abe­jo­ti­nai, jei per­ka­te mo­bi­lų na­mą nuo­lat gy­ven­ti, rei­kia jį ap­šil­tin­ti“, - pa­ta­rė P.Alek­na.

Pa­šne­ko­vas ne­re­ko­men­da­vo pirk­ti mo­bi­lių ang­liš­kų plas­ti­ko na­mų, ku­riuo­se įreng­tas cen­tri­nis šil­dy­mas, nes lie­tu­viš­ką žie­mą tai ne­pa­dės. Mat jų lan­gai ne­pri­tai­ky­ti mū­sų kli­ma­tui, o sie­nos to­kio pat sto­rio kaip ir pa­pras­to mo­bi­laus na­me­lio, t. y. tik 3-4 cen­ti­me­trų, grin­dys ne­ap­šil­tin­tos, o cen­tri­nis šil­dy­mas eik­vos tiek du­jų, kad jo­mis bū­tų ga­li­ma pa­spir­gin­ti vi­są dau­giaaukš­tį. Šil­dy­mui esą ge­riau pa­nau­do­ti ke­le­tą pa­pras­čiau­sių ir tau­piau­sių elek­tri­nių ra­dia­to­rių.

Ve­ža­mi tik spe­cia­lio­mis priekabomis

Be­je, P. Alek­na pa­žy­mė­jo, kad mo­bi­liais na­me­liais be­si­do­min­tys pir­kė­jai daž­nai klai­din­gai įsi­ti­ki­nę, kad juos ne­sun­ku trans­por­tuo­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą. Taip, mo­bi­lūs na­mai iš tie­sų tu­ri ra­tus, bet jie pri­tai­ky­ti tik na­mu­kui už­temp­ti ir nu­temp­ti nuo spe­cia­li­zuo­to tra­lo bei ma­nev­ruo­ti trum­pais at­stu­mais - iki ke­lių šim­tų me­trų.

„Ma­nev­ruo­ti rei­kia la­bai at­sar­giai, nes pats na­mu­kas sve­ria dvi su pu­se to­nos ir dau­giau, jo ra­tai la­bai ma­ži, o jiems ten­kan­ti ap­kro­va la­bai di­de­lė. Ži­no­ma, jie yra spe­cia­lūs, tai va­di­na­mie­ji F ka­te­go­ri­jos ra­tai, at­lai­kan­tys la­bai di­de­lį spau­di­mą, bet ri­zi­kuo­ti, ne­iš­ma­nant to­kio trans­por­ta­vi­mo spe­ci­fi­kos, ne­rei­kė­tų. Spro­gus to­kiam ra­tui, ga­li bū­ti pa­žeis­ta va­žiuok­lė ir net na­mu­ko dug­nas“, - aiš­ki­no P. Alek­na.

Dau­ge­lis to­kius pu­siau sta­cio­na­rius būs­tus par­duo­dan­čių įmo­nių sa­vo klien­tams juos at­ve­ža į vie­tą ne­mo­ka­mai, tai jau įtrauk­ta į na­mo kai­ną. Ta­čiau per­kant bū­ti­na pa­si­tei­rau­ti, ar už trans­por­ta­vi­mą ne­teks pa­pil­do­mai pa­tuš­tin­ti ki­še­nės.

„Nek­lau­sy­ki­te tuš­čių ne­iš­ma­nė­lių kal­bų, kad pu­siau sta­cio­na­rius na­me­lius per­vež­ti kai­nuo­ja ne­daug. Pa­vyz­džiui, nuo Tra­kų iki Nau­jo­sios Vil­nios nu­vež­ti siau­res­nį na­me­lį kai­nuo­ja apie 900 li­tų, pla­tes­nį - ke­liais šim­tais li­tų bran­giau. O trans­por­ta­vi­mas nuo Klai­pė­dos iki Vil­niaus kai­nuos ir ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Mat vež­ti juos ga­li­ma tik spe­cia­lio­mis prie­ka­bo­mis, pri­tai­ky­to­mis to­kiems na­me­liams trans­por­tuo­ti“, - sa­kė mo­bi­laus būs­to spe­cia­lis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Namukai  85.255.54.243 2015-09-13 13:08:48
www.karavanai.eu tel.+37065585508
3 1  Netinkamas komentaras
Giedrius  87.247.94.152 2015-03-11 12:19:29
www.mobiliunameliuapdaila.lt Tel: +37068351009
2 1  Netinkamas komentaras
sigitas  78.62.6.205 2014-12-14 20:49:22
Ar butu galima pervezti nameli is Kiduliu i kaimeli uz Jurbarko apytikriai 50km ir apytiksle kaina.
1 0  Netinkamas komentaras
Dan  78.61.136.131 2014-06-30 21:58:09
Labai patinka,taciaujau brangumas neispasakytas.Grazus tai tikrai.
14 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami