Modernios medžiagos apgaubia kūną

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-29 06:00
Galime pasirinkti kokybišką čiužinį, kuris geba prisitaikyti prie mūsų kūno ir skirtingai reaguoja į šilumą bei prispaudimą. „Sabatinelli“ nuotrauka
Mo­der­nios me­džia­gos, pa­si­žy­min­čios iš­skir­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis, iš es­mės kei­čia mū­sų bui­tį. Anks­čiau kos­mo­nau­tų ska­fand­rams ar ka­riš­kių dra­bu­žiams nau­do­ti pluoš­tai at­ke­liau­ja į kas­die­nių dra­bu­žių ga­my­bą, mo­der­ni ava­ly­nė in­di­vi­dua­liai pri­si­tai­ko prie pė­dos, o ino­va­ty­vūs čiu­ži­niai pri­si­de­ri­na prie in­di­vi­dua­lios kū­no ana­to­mi­jos - tar­si ap­ka­bi­na.

Čiu­ži­nys – mie­go sargas

Ino­va­ty­vūs spren­di­mai ly­di mus net mie­gant. Jei pa­si­rink­si­me ko­ky­biš­ką čiu­ži­nį, ku­ris ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie mū­sų kū­no ir skir­tin­gai rea­guo­ja į ši­lu­mą bei pri­spau­di­mą, mau­džian­ti nu­ga­ra po nak­ties mie­go liks tik ne­ma­lo­nus pra­ei­ties pri­si­mi­ni­mas. Čiu­ži­nių par­da­vė­jai pa­žy­mi, kad kiek­vie­no iš mū­sų kom­for­to su­pra­ti­mas ir po­rei­kiai ski­ria­si, to­dėl ga­min­to­jai ku­ria skir­tin­gų mo­de­lių čiu­ži­nius.

„Mo­der­nūs vis­koe­las­ti­niai čiu­ži­niai, pa­vyz­džiui, rea­guo­ja į kū­no ši­lu­mą, pri­si­tai­ko prie žmo­gaus kū­no for­mų, su­ma­ži­na spau­di­mą į minkš­tuo­sius au­di­nius. Ta­čiau jie tin­ka ne vi­sų kons­truk­ci­jų lo­voms, jiems rei­ka­lin­gas gro­te­lių pa­grin­das ir ge­ra ven­ti­lia­ci­ja. Vis­koe­las­ti­nių čiu­ži­nių ne­re­ko­men­duo­ja­me žmo­nėms, ku­rie skun­džia­si pa­di­dė­ju­siu pra­kai­ta­vi­mu ir no­ri mie­go­ti vė­siau. Jei tuo ne­sis­kun­džia­te, toks čiu­ži­nys pa­pil­do­mai šil­dys jus mie­gan­tį, tai pats ma­lo­niau­sias va­rian­tas žie­mą“, - pa­ta­rė sa­lo­no „Mie­go im­pe­ri­ja“ va­do­vė Kris­ti­na Ab­la­čins­kai­tė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, čiu­ži­nius ga­li­ma rink­tis ne tik pa­gal jų minkš­tu­mą - sie­kiant kom­for­to jie ga­li bū­ti par­en­ka­mi net pa­gal žmo­gaus svo­rį. Tiems, ku­rių svo­ris vir­ši­ja 100 ki­log­ra­mų, siū­lo­ma ties­ti vien­ti­so kie­tu­mo čiu­ži­nius. Spe­cia­lūs čiu­ži­niai ku­ria­mi ir ma­žie­siems – šių, o kar­tu ir tė­vų ra­mų mie­gą ge­riau­siai pa­de­da už­ti­krin­ti van­dens čiu­ži­niai, ku­rie ga­mi­na­mi iš di­de­lio elas­tin­gu­mo po­liu­re­ta­no, sluoks­niuo­ti su vis­koe­las­tu ir ko­ko­su.

„Pa­gal žmo­nių in­di­vi­dua­lią ana­to­mi­ją ga­li­ma par­ink­ti čiu­ži­nius, ku­riuo­se skir­tin­gai iš­dės­ty­tos ana­to­mi­nės zo­nos. Ma­lo­nius skir­tu­mus klien­tai ne­trun­ka pa­jus­ti, nes jei pri­de­ri­na­te čiu­ži­nį prie sa­vo kū­no, mie­gas iš tie­sų pa­ge­rė­ja. Ne­ko­ky­biš­ki ar ne­tin­ka­mi čiu­ži­niai daž­niau­siai tam­pa rau­me­nų skaus­mų prie­žas­ti­mi. Ypač ati­dūs juos rink­da­mie­si tu­rė­tų bū­ti tie, ku­riems nu­ga­ros ar są­na­rių skaus­mai yra ta­pę kas­die­ny­be. Aps­kri­tai pra­stas mie­gas ne­igia­mai vei­kia ne tik rau­me­nis, bet ir žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nę būk­lę, o tai ly­din­tis ne­rvin­gu­mas, pra­sta nuo­tai­ka ga­liau­siai pe­rau­ga į kur kas rim­tes­nes li­gas“, - pri­mi­nė K. Ab­la­čins­kai­tė.

Ava­ly­nė pa­gal pė­dos tipą

Są­na­rių ir nu­ga­ros skaus­mai pri­klau­so ne tik nuo to, kaip mie­ga­me, bet ir nuo to, kiek ir kaip ju­da­me die­ną. Skai­čiuo­ja­ma, kad vi­du­ti­niš­kai žmo­gus per die­ną nu­ei­na apie 10 tūkst. žings­nių ir kiek­vie­na­me žings­ny­je pė­das užg­riū­va vi­sas kū­no svo­ris. Pa­si­rin­kus ne­tin­ka­mą ava­ly­nę gre­sia su­nkios trau­mos. Kas­dien vaikš­čio­da­mi ap­sia­vę jū­sų pė­dai ne­tin­kan­čiais ba­tais įsi­tai­sy­si­te pė­dos, są­na­rių ir nu­ga­ros skaus­mus.

Atliekant judesio analizę nustatomas individualus pėdų tipas ir parenkama tinkamiausia avalynė. / Gamintojo nuotrauka

„Kaip ži­no­me sa­vo krau­jo gru­pę, taip tu­rė­tu­me ži­no­ti ir sa­vo pė­dos ti­pą. Žmo­nės ski­ria­si ne tik pa­gal ūgį, svo­rį ar akių spal­vą, bet ir pa­gal pė­dos ana­to­mi­ją. Ži­nant sa­vo pė­dos ti­pą, ga­li­ma pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią tiek kas­die­nę, tiek ir spor­ti­nę ava­ly­nę. Jei už­suk­si­te į tarp­tau­ti­nes ava­ly­nės par­duo­tu­ves in­ter­ne­te, pa­ma­ty­si­te, kad dau­ge­ly­je jų ba­tus ga­li­ma rink­tis ne tik pa­gal dy­dį, spal­vą ar mo­de­lį, bet ir pa­gal pė­dos ti­pą, jos plo­tį. Lie­tu­vo­je pė­dos moks­las – po­dia­tri­ja – tik ne­se­niai at­ras­ta že­mė“, - sa­kė ju­de­sio ana­li­zės la­bo­ra­to­ri­jos įkū­rė­jas, bio­me­cha­ni­kos spe­cia­lis­tas Vil­man­tas Auš­ra.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, da­ly­je par­duo­tu­vių jau at­si­ran­da spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių pa­tar­ti, ku­rią ava­ly­nę pa­gal pė­dos ti­pą rink­tis. Ta­čiau tam, kad ga­lė­tu­me pa­si­rink­ti mums ge­riau­siai tin­kan­čius ba­tus, rei­kia vi­sų pir­miau­sia nu­sta­ty­ti pė­dos ti­pą. Po­dia­tri­nis tes­tas trun­ka apie 40 mi­nu­čių. Jį at­lie­kant ju­dan­ti pė­da fil­muo­ja­ma iš šo­no bei prie­kio, o kom­piu­te­rio prog­ra­mai iš­ana­li­za­vus vaiz­dus nu­sta­to­mas pė­dos ti­pas, jos po­kry­piai ei­nant ir bė­gant, skliau­to iš­gaub­tu­mas. Pė­da pa­gal jos vir­ti­mą į vi­di­nę ar­ba iš­ori­nę pu­sę bū­na ke­tu­rių rū­šių: pro­nuo­jan­ti (į vi­dų links­tan­ti pė­da), smar­kiai pro­nuo­jan­ti, su­pi­nuo­jan­ti (į iš­orę links­tan­ti pė­da) ar­ba ne­utra­li. Daž­niau­sias ti­pas - pro­nuo­jan­ti, tai­syk­lin­giau­sia – ne­utra­li pė­da.

„Tai nė­ra li­ga, o tie­siog žmo­gaus pė­dos ti­pas, pri­klau­san­tis nuo in­di­vi­dua­lios ana­to­mi­jos, raiš­čių tamp­ru­mo, są­na­rių lanks­tu­mo. Tai nė­ra plokš­čia­pa­dys­tė. Pė­dos skliau­tas ga­li bū­ti idea­lus, bet pa­ti pė­da ne vi­sai tai­syk­lin­gai links­ta į vie­ną ar ki­tą pu­sę. Dė­vė­da­mi ne­tin­ka­mą ava­ly­nę dau­giau pa­vaikš­čio­ję pa­ju­si­te mau­di­mą, ku­ris lai­kui bė­gant per­si­mes į ke­lius ir nu­ke­liaus iki pat stu­bu­ro. Par­in­kus tin­ka­mą ava­ly­nę, pu­sę prob­le­mos iš­sprę­si­me. Ki­ta pu­sė – spor­tas, at­lie­ka­mi tin­ka­mi pra­ti­mai. Tai­syk­lin­gai ju­dant, jau po ke­lių mė­ne­sių ne­tin­ka­mai links­tan­čią pė­da daž­nu at­ve­ju pa­vyks­ta grą­žin­ti į ne­utra­les­nę pa­dė­tį“, - pa­aiš­ki­no V. Auš­ra.

Dra­bu­žius ap­šar­vuo­ja si­dab­ro jonais

As­me­ni­niam kom­for­tui ne ma­žiau nei ko­ky­biš­ka ava­ly­nė įta­kos tu­ri ir dė­vi­mi dra­bu­žiai. Teks­ti­lės pra­mo­nė­je per me­tus su­ku­ria­ma ne po vie­ną nau­jo­vę, o prie jų sėk­min­gai pri­si­de­da ir Lie­tu­vos ga­min­to­jai. To­bu­lė­ja­me tiek, kad dra­bu­žiai ga­li ne tik skir­tin­gai vė­din­ti kū­ną pa­gal oro tem­pe­ra­tū­rą, bet ir ap­sau­go­ti nuo bak­te­ri­jų, o kar­tu ir ne­ma­lo­naus kū­no kva­po, minkš­tin­ti odą.

Modernūs drabužiai gali ne tik vėdinti kūną, bet ir apsaugoti nuo bakterijų. / Gamintojo nuotrauka

„Per me­tus su­ku­ria­me po tris ke­tu­rias ino­va­ty­vias me­džia­gas, ku­rias vė­liau pri­tai­ko­me dra­bu­žių ga­my­bai. Dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma žmo­gaus, dė­vin­čio dra­bu­žį, po­jū­čiams. Kol nau­jo­vę tin­ka­mai pri­tai­ko­me ko­lek­ci­jų ga­my­bai, pra­ei­na ne­trum­pas ban­dy­mų eta­pas, to­dėl ne vis­kas, kas nau­ja, iš­kart pa­ten­ka į siu­vyk­lą ir par­duo­tu­ves“, - tei­gė bend­ro­vės „U­te­nos tri­ko­ta­žas“ Tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų sky­riaus va­do­vė In­ga Prie­ve­lie­nė.

„U­te­nos tri­ko­ta­žo“ ko­lek­ci­jo­je tai­ko­ma nau­jo­vė – bi­čių vaš­ko, aloe vera ar si­dab­ro jo­nų ap­dai­la au­di­niams. Šios me­džia­gos ne tik minkš­ti­na pa­tį au­di­nį ir da­ro jį ma­lo­nes­nį, bet ir sau­go odą, o si­dab­ro jo­nai sėk­min­gai ap­sau­go nuo bak­te­ri­jų, gry­be­lių.

Ša­lia tra­di­ci­nių dra­bu­žių ga­my­bos me­džia­gų - vil­nos, li­no, vis­ko­zės - po­pu­lia­rė­ja ka­na­pių pluoš­tas. „U­te­nos tri­ko­ta­žo“ pa­siū­ly­ta nau­jo­vė – mo­te­riš­ka pa­lai­di­nė iš or­ga­ni­nės me­ri­no vil­nos su šil­ku – prieš mė­ne­sį bu­vo įver­tin­ta „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nio 2014“ auk­so me­da­liu. Teks­ti­lės ino­va­ci­jas ga­li­ma pri­tai­ky­ti net siu­vant dra­bu­žius vers­lo klien­tams su mi­nė­ta an­ti­bak­te­ri­ne si­dab­ro jo­nų ap­sau­ga ir odą tau­so­jan­čiais šil­ko pro­tei­nais, ku­rie pa­de­da iš­lik­ti pui­kios for­mos ne tik įtemp­tą die­ną biu­re, bet ir po dar­bo va­lan­dų.

„U­te­nos tri­ko­ta­žo“ ino­va­ci­jų va­do­vė pa­ta­rė šal­to­mis die­no­mis dė­vė­ti funk­cio­na­lius šil­do­muo­sius apa­ti­nius, ku­rių ga­my­bai tai­ko­ma dau­giau spe­ci­fi­nių rei­ka­la­vi­mų nei vien tik ši­lu­ma ir pa­to­gu­mas. „Šil­do­mie­ji dra­bu­žiai ypač nau­din­gi ak­ty­vų lais­va­lai­kį mėgs­tan­tiems žmo­nėms. Pa­si­rink­ti juos rei­kia pa­gal in­di­vi­dua­lius po­rei­kius. Žie­mą ak­ty­viai spor­tuo­jan­tiems (bė­gio­jan­tiems ar sli­di­nė­jan­tiems) žmo­nėms pa­tar­čiau rink­tis apa­ti­nius iš na­tū­ra­lios „Mo­dal“ ir sin­te­ti­nės po­lip­ro­pi­le­no me­džia­gos. Jie švel­nūs ir pa­lai­ko pa­sto­vią kū­no tem­pe­ra­tū­rą: grei­tai pa­ša­li­na pra­kai­to per­tek­lių. Vi­du­je esan­tis po­lip­ro­pi­le­no sluoks­nis pa­pil­do­mai sau­go me­džia­gą nuo dė­vė­ji­mo­si. Toks ver­pa­lų jun­gi­nys yra tvir­tas, elas­tin­gas, bet kar­tu ir ma­lo­nus kū­nui", - sa­kė pa­šne­ko­vė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami