Modulinis namas išdygsta per porą mėnesių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-02-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-02-06 06:00
Įrengto modulinio namo raktai šeimininkams įteikiami po dviejų mėnesių. Rangovų nuotraukos
Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se po­pu­lia­rūs mo­du­li­nės kons­truk­ci­jos na­mai Lie­tu­vo­je kol kas re­te­ny­bė. To­kį na­mą pa­gal stan­dar­ti­nį pro­jek­tą įgu­dę spe­cia­lis­tai pa­sta­to per po­rą mė­ne­sių. Nors taip teig­ti bū­tų šiek tiek ne­tiks­lu. Mat na­mo mo­du­lis iš es­mės su­ren­čia­mas ga­myk­lo­je, o skly­pe tik su­mon­tuo­ja­mas ant iš­lie­tų pa­ma­tų.

Mi­tus ne­igia faktai

Apie mo­du­li­nius na­mus su­kur­ta daug mi­tų, bet dau­gu­mą jų sta­ty­to­jai ga­li pa­neig­ti fak­tais. Būs­to sta­ty­bą kar­tais ne me­tų ar dve­jų dar­bu, o de­šimt­me­čio odi­sė­ja pa­ver­čian­tys lie­tu­viai su­nkiai su­si­tai­ko su fak­tu, kad tą pa­tį ne­su­kant gal­vos ga­li­ma nu­veik­ti per po­rą mė­ne­sių.

„Mo­du­li­niai na­mai ga­li bū­ti kons­truo­ja­mi iš me­džio ar­ba me­ta­lo kons­truk­ci­jų. Lie­tu­viai yra pri­si­ri­šę prie mū­ro, tad lai­ko jį vie­nin­te­le ko­ky­biš­ka sta­ty­ba. Pa­grin­di­nė sklan­dan­ti le­gen­da, esą me­di­niai na­mai ne­tvir­ti. Taip pat daž­nai gir­di­me, jog me­di­nu­kų ši­lu­mi­nė var­ža ne­va yra ma­žes­nė ne­gu mū­ro. Ta­čiau ener­gi­niu efek­ty­vu­mu pa­si­žy­min­čių pa­sy­vių na­mų pro­fe­sio­na­lūs sta­ty­to­jai tvir­ti­na, kad vi­sas "su­muš­ti­nis" – me­dis, ak­mens va­ta, spe­cia­lios plė­ve­lės – šal­tuo­ju me­tų lai­ku pui­kiai su­lai­ko ši­lu­mą pa­sta­to vi­du­je“, - LŽ pa­sa­ko­jo bend­ro­vės „In­di­go Hou­se“ di­rek­to­rė Vi­ta­li­ja Jan­kaus­kai­tė.

Vis dėl­to to­kie na­mai ne­pris­ki­ria­mi di­džiau­sio ener­gi­nio nau­din­gu­mo (A, A+, A++) kla­sei, nors iki A, anot pa­šne­ko­vės, jiems trūks­ta vi­sai ne­daug. Šiuo me­tu jie ver­ti­na­mi kaip B kla­sės ener­gi­nio nau­din­gu­mo pa­sta­tai.

„Svar­bu ne tik sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir sie­nų sto­ris, bet ir at­lie­ka­mų dar­bų ko­ky­bė, – tai tie­sio­giai le­mia na­mo san­da­ru­mą. Taip pat bū­ti­nas efek­ty­vus pa­tal­pų vė­di­ni­mas. Pa­vyz­džiui, Nor­ve­gi­jo­je su­nku ras­ti bu­tą, ku­ria­me ne­bū­tų įreng­ta re­ku­pe­ra­ci­nė sis­te­ma. Svar­bi ir na­mo vie­ta: jei tik lei­džia skly­po ga­li­my­bės, bū­ti­na jį pro­jek­tuo­ti taip, kad di­die­ji lan­gai kryp­tų į pie­tus“, - pa­brė­žė V.Jan­kaus­kai­tė.

Skandinavai nevengia statyti modulinių daugiabučių.

Skan­di­na­vai nebesibaimina

Su sky­di­niais ne­re­tai pa­inio­ja­mi mo­du­li­niai na­mai ski­ria­si tuo, kad ga­myk­lo­je jie su­ren­ka­mi vi­siš­kai ir net įren­gia­mi - su­mon­tuo­ja­mos in­ži­ne­ri­nės sis­te­mos, iš­ve­džio­ja­ma elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, at­lie­ka­ma di­džio­ji da­lis ap­dai­los dar­bų. Per tą lai­ką par­uo­šia­mas skly­pas, iš­lie­ja­mi pa­ma­tai. Ga­myk­lo­je su­rink­tas na­mas iš­ar­do­mas, jo da­lys pa­krau­na­mos į su­nkve­ži­mį ir at­ve­ža­mos į sta­ty­bų aikš­te­lę. Čia pa­ty­rę meis­trai jį su­ren­ka per ke­le­tą die­nų. Tam pri­rei­kia sta­ty­bi­nio kra­no.

Sta­tant sky­di­nio kar­ka­so na­mą iš pra­džių sta­tyb­vie­tė­je su­mon­tuo­ja­mos tik pa­sta­to sie­nos, sto­gas ir per­dan­gos. Vi­daus ap­dai­los ir in­ži­ne­ri­jos dar­bai at­lie­ka­mi vė­liau.

„In­di­vi­dua­lia­me mo­du­li­nia­me na­me, prieš at­ve­žant jį į sta­tyb­vie­tę, bū­na pa­da­ry­ta 90 proc. vi­sų dar­bų. Lie­tu­vo­je dar tik puo­se­lė­ja­me min­tį apie to­kio ti­po in­di­vi­dua­lius na­mus, o skan­di­na­vai jau ne vie­nus me­tus sta­to mo­du­li­nius dau­gia­bu­čius, su­ren­ka­mus iš ke­lių de­šim­čių mo­du­lių. Ten esa­me iš­ban­dę įvai­rius ne­stan­dar­ti­nius pro­jek­tus. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu siū­lo­mi ke­tu­ri ar­chi­tek­to Al­gir­do Kauš­pė­do par­eng­ti nuo­sa­vų na­mų pro­jek­tai. Iš es­mės jie ski­ria­si tik mie­ga­mų­jų kam­ba­rių skai­čiu­mi ir dy­džiu. Ga­li­ma pa­si­rink­ti no­ri­mas spal­vas, tam ti­kras ap­dai­los me­džia­gų va­ria­ci­jas, bui­ti­nę įran­gą“, – pa­aiš­ki­no LŽ pa­šne­ko­vė.

Dau­giau­sia su­si­do­mė­ji­mo mo­du­li­niais na­mais pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­kia­ma Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Lie­tu­vo­je yra ir ke­le­tas dau­gia­bu­čių, pa­sta­ty­tų pa­gal šį mū­sų kraš­te vis dar nau­ją me­to­dą. Juos pa­ga­mi­no ir pa­sta­tė Kre­tin­go­je įsi­kū­ru­si bend­ro­vė „Ke­ge­sa“. Ta­čiau Lie­tu­vos mo­du­li­nių na­mų ga­min­to­jai sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ja į Nor­ve­gi­ją ir ki­tas Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bes.

Lai­kas kai­nuo­ja pinigus

Anot V.Jan­kaus­kai­tės, in­di­vi­dua­lius mo­du­li­nius na­mus Lie­tu­vo­je ren­ka­si jau­nos šei­mos. Šie žmo­nės il­giau trun­kan­čiai sta­ty­bai ne­tu­ri nei lai­ko, nei ži­nių, ku­rių rei­kia no­rint or­ga­ni­zuo­ti vi­sus dar­bus pa­tiems. Tarp klien­tų taip pat yra vai­kus užau­gi­nu­sių vi­du­ti­nio am­žiaus po­rų, ku­rioms di­de­lia­me did­mies­čio bu­te per erd­vu, o ma­žas nuo­sa­vas na­mas - kaip tik.

Pa­klaus­ta apie kai­ną „In­di­go Hou­se“ di­rek­to­rė at­sa­kė, kad ji ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė nei įpras­tų sta­ty­bų. Kiek­vie­no mo­du­li­nio na­mo kai­ną pir­miau­sia su­da­ro dvi de­da­mo­sios – me­džia­gos ir sta­ty­bi­nin­kų dar­bas. Jei ne­ven­gia­ma mo­kė­ti mo­kes­čių, per­ka­mos ko­ky­biš­kos me­džia­gos, o dar­bi­nin­kai ne­ap­gau­di­nė­ja­mi, ji pri­lygs­ta ki­tos sta­ty­bos kai­nai. Pa­šne­ko­vės duo­me­ni­mis, šiuo me­tu ne­di­de­lį mo­du­li­nį na­mą ga­li­ma įsi­gy­ti už maž­daug 400 tūkst. li­tų (įskai­čia­vus pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį).

Ne vie­nas gy­ven­to­jas, pa­si­ry­žęs sta­ty­ti na­mą sa­vo jė­go­mis, ti­kriau­siai pa­sa­ky­tų, kad už to­kią ar di­des­nę su­mą ga­li­ma pa­gal in­di­vi­dua­lų pro­jek­tą pa­sis­ta­ty­ti la­bai ko­ky­biš­ką būs­tą. Bet V.Jan­kaus­kai­tė pa­siū­lė įver­tin­ti ir ki­tus svar­bius fak­to­rius: per du mė­ne­sius šei­ma įsi­kraus­to į jau vi­siš­kai įreng­tus na­mus, to­dėl ne­rei­kia nuo­mo­tis bu­to, grei­tai pa­nau­do­ja­ma ban­ko pa­sko­la, o svar­biau­sia - su­tau­po­ma daug bran­gaus lai­ko, ku­rį ga­li­ma skir­ti tie­sio­gi­niam dar­bui ir dau­giau už­dirb­ti.

Siū­lo iš­ban­dy­tas konstrukcijas

Be­je, mo­du­li­niai na­mai, nors ir su­ren­ka­mi, sta­to­mi vie­ną kar­tą - per­kel­ti į ki­tą vie­tą jų ne­pa­vyks. Sta­ty­bos dar­bams su­tei­kia­ma Lie­tu­vos įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta ga­ran­ti­ja – iki de­šim­ties me­tų.

Mo­du­li­nių na­mų po­pu­lia­ru­mo ban­ge­lės iš Skan­di­na­vi­jos vil­ni­ja ir į ki­tas Eu­ro­pos ša­lis. Vis dau­giau to­kių pa­sta­tų, dau­gia­bu­čių ir in­di­vi­dua­lių, ky­la Vo­kie­ti­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, ki­to­se Va­ka­rų vals­ty­bė­se. Įvai­rių no­va­to­riš­kų kons­truk­ci­jų, pa­gal in­di­vi­dua­lius po­rei­kius su­pro­jek­tuo­tų mo­du­li­nių na­mų V.Jan­kaus­kai­tei te­ko ma­ty­ti Is­pa­ni­jo­je. Ten to­kiuo­se būs­tuo­se ne­ven­gia įsi­kur­ti net vie­tos gar­se­ny­bės.

Mo­du­li­nė kons­truk­ci­ja iš es­mės ne­ri­bo­ja ar­chi­tek­tų ir pro­jek­tuo­to­jų fan­ta­zi­jos. Niu­jor­ke ga­li­ma iš­vys­ti ir kur kas aukš­tes­nių nei pen­kių aukš­tų mo­du­li­nės kons­truk­ci­jos pa­sta­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Bangunamas  78.60.54.48 2014-03-20 23:05:43
Gaila, kad profesionalūs lietuvių pasyvių namų statytojai moka tik medis+vata+spec plėvelės. Tai toli gražu ne pavyzdinis "sumuštinis". Daug geriau naudoti priešvėjines plokštes išorėje, o viduje mažai laidžias garui OSB. Plėvelėmis paremtas sandarumas ir priešvėjinis sluoksnis po kiek laiko "išsisandarina" grynai dėl mechaninio vėjo poveikio plėvelės ir paskui skundžiamasi kodėl pakilus vėjui šaltu žiemos metu šildymo poreikis padidėja dvigubai... Sandarumo testus atliekantys specialistai pabrėžia, kad negali viduje sukelti slėgio daugiau kaip +50 Pa, nes išsitampys plėvelės... O vėjas tampo plėveles žymiai stipriaus per audras. Standartinė polietileno plėvelė taip mėgstama naudoti kaip garo barjeras nuo senumo ir dėl šalčio praranda elastingumą ir yra lengvai pažeidžiama. Taip negalima statyti. Greitos statybos neabejotinai yra didelis pliusas. Modulinių ar skydinių surenkamų namų dažna problema yra termomasės stoka. Jie gali būti gerai apšiltinti net ir sandarūs, mažai priklausomi nuo išorės temperatūros, bet yra kai kas nepasakyta iki galo. Šiltuose namuose su maža termomase ir langais į pietus iškyla kita rimta problema - perkaitimas nuo saulės ir vidinių pritekėjimų. Žiemą gal ir nieko tokio, galima pravėdinti, o vasarą bus kur kas liūdniau, kaip šiltnamyje, jeigu nebus greitai reaguojančios vėsinimo sistemos. Sakytike ką norite, bet namo svoris suteikia komforto, beja, lygiai taip pat kaip ir automobilio svoris. Bangunamas
4 0  Netinkamas komentaras
Klaipedietis,  81.16.226.233 2014-02-10 11:48:38
Dariau, ar tavo siulomomai vatai nereikalinga naudoti papildomu pleveliniu izoliaciju? Ir kas istos ekologijos, kai ja susuki i salafana??? Taip pat su "ekologiniais" blokeliais ar langais, kas per ekolojija, jei nugruntuoji,nutinkuoji, nuglaistai, vel nugruntuoji ir uztapetuoji!
4 0  Netinkamas komentaras
vilntietis  78.60.20.9 2014-02-08 12:34:11
Dariau, o nekilo mintis, kad gal ne viena vata yra ekologiška, kad kažkas kitokią vatą naudoja nei pats mėgini parduoti? ;) Beje, įdomus būdas pardavinėti ž per straipsnio komentarus :D
4 0  Netinkamas komentaras
Darius  77.79.16.72 2014-02-07 16:06:56
Kažkokiam straipsnyje pamačiau, kad jie stato ekologiškus modulinius namus. Nusprendžiau pasiūlyti jiems naudoti ekovatą jei jau ekologiškai viską daro bet atsakymas mane nustebino, jiems šiuo metu neaktualu. Taip išeina, kad jų "ekologiškiem" namams ekologijos nereikia....
2 0  Netinkamas komentaras
vilnietis  78.60.20.9 2014-02-07 08:26:44
Laikas atsigręžti į normalias kokybiškas vakarietiškas statybų technologijas. Tik apie modulius reikia pasakyti štai ką: 1. gamykloje surenkami tik moduliai, ne visas namas (individualus ar daugiabutis). 2. nereikia nieko prieš išvežant iš gamyklos išardyti :) 3. apskritai modulinio namo energetinė klasė gali būti ir B, ir A, ir A+. Čia nuo projekto priklauso.
3 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami