Moteris, pasukusi medžio paslapčių taku

Marius GLINSKAS, Jonavos „Naujienos“ 2011-11-11 15:54

Marius GLINSKAS, Jonavos „Naujienos“

2011-11-11 15:54
Nuo se­no įpras­ta, kad me­dį dro­ži­nė­ja vy­rai. Par­vers­ti rąs­tą, jį iš­skap­tuo­ti, iš­pjaus­ti­nė­ti, iš­dro­ži­nė­ti - ne­leng­vas ama­tas. Ta­čiau šiais lai­kais pjūk­lą, ob­lių, sko­bik­lį vis daž­niau stve­ria ir mo­te­rys. Ir dro­žia ne ko­kius nors šaukš­tus ar men­te­les, o ga­na mo­nu­men­ta­lius dar­bus - an­ge­lus, kry­žius, gam­tos tva­ri­nius. 

Jau keleri metai, kai intensyviai su medžiu draugauja žeimietė Redita Narkevičienė. Nesuklysime pasakę, kad tai antroji Jonavos rajono drožėja, po Janinos Listvinos, pasukusi medžio paslapčių link.

Toli amato neieškojo

Narkevičių kiemas vislab gražėja, gaudžia, tampa kone muziejumi. Tiesa, sodybos šeimininkas Artūras teigia, jog savo aplinkos paversti eksponatų tvirtove neketina, mat šiam tikslui reikėtų itin daug pastangų, kiekvieno rakando aprašymo, išdėstymo. Kol kas tai, kas po stogu, - paprasčiausias senienų sandėlis, ką ir skelbia virš klėties durų pritvirtintas užrašas.

Vienas po kito svečią pasitinka Reditos darbai - „Kiškis“, „Gandras“, „Gaidys“, „Klumpė“, „Krėslas“. Kai kurie - natūralaus medžio, kai kurie - nudažyti baltais dažais. Jie lyg gyvi įsipina į aplinką, primindami, jog šiame krašte - drožėjų šaknys, prosenelių laukai, miškai, upeliai, suteikiantys ainiams nesenkančio kūrybos džiaugsmo.

Dalį vaikystės Redita praleido ne čia, Rokiškio rajone. Ten lankė Ragelių mokyklą, ten girdėjo apie į tą kraštą priklydusį keistuolį Lionginą Šepką, drožinėjusį visokius paukščiukus ir šventuosius. Vėliau, nuo penktos klasės, su šeima atsikėlė į Žeimius. Ištekėjo už kaimynų sūnaus Artūro, kuris, pasirodo, taip pat turėjo menininko ambicijų. Kurį laiką kabinosi į valdiškus darbus, plušo miestelyje įsikūrusiame baldų ceche. šiam iširus atsidūrė, kaip ir daugelis darbininkų, „ant ledo“. Per daug nenusiminė. Medžio kvapas ir kūrybos ilgesys priminė, jog toli mokytis drožėjos amato nereikia.

Įžiebė tas keistuolis Šepka

„Į žmonos darbą nesikišu, jos sumanymai - tik jos, padedu tik atsigabenti kokį nors stuobrį, parodau, ko pati dar neperpratusi”, - pasakoja Artūras.

Šiandien Redita turi net savo darbo įrankius, paprašo nebent pagaląsti, tvirčiau ką nors sudurti. Mėgstamas drožėjos medis - drebulė. Ji, sako, mažai tvirtumu nusileidžianti ąžuolui, o drožiant kietesnė už liepą. Vis dėlto nieko amžino nėra, tręšta net įbetonuoti kryžiai. Tam tikras tirpalas, naudojamas drožėjų, taip pat neapsaugo daikto nuo skilimo. Tik pagal augimo miške padėtį seni meistrai žino, kurioje pusėje skaptuoti rūpintojėlio ar pietos priekį, kad skiltis būtų nugaroje. Tačiau skilimas, sako, kūrinio perdėm neišdarko. Priešingai, papuošia, suteikia kažkokią sakralumo žymę, juolab kad skiltis toliau šerdies neina, sustoja.

„Degtukas, kuris mane įžiebė, tai Šepka, tačiau kitas degtukas, liepęs pačiai užsidegti ir nesmilkti,- tai Janina Listvina. Jos padrąsinta patikėjau, kad moterys lygia greta su vyrais gali darbuotis skulptūroje“, - atvirauja Redita.

Medis nelaukia, reikia dirbti

Jau ne kartą R.Narkevičienė dalyvavo kalėdinių prakartėlių konkursuose Rokiškyje, tradicinėse L.Šepkos parodose, kituose tautodailininkų šurmulynuose, pelnė ne vieną padėkos raštą. Vienas jos paskutinių darbų, sukurtų drauge su Artūru, - kompozicija „Paukščiai“, skirta Bukonių pagrindinės mokyklos jubiliejui. Šiuo metu moteris galynėjasi su gana sudėtingos drožybos rąstu, kirtis po kirčio įgaunančiu senovės kareivio išvaizdą. Tikisi, kad „Kareivis“, pastatytas prie sodybos tvoros, atliks simbolinę sargybinio funkciją.

Kiemas - žeimiečių dirbtuvės po atviru dangumi. Užsiropštęs ant vaikams skirtos „čiuožyklos“, gali pamatyti Burnius, kur gyventa Artūro mamos, Blauzdžius, kur gyventa tėčio, akis pasiekia ir horizonte dunksančius Mimalius, Juškonis. čia pat stūkso dirbiniai, bylojantys mūsų pagonišką kilmę - aukuras, dubenuotas akmuo su Perkūno vandeniu, stalas apeigoms su grūdais, kitas stalas, saugantis gerąją energiją. Ant tako rangosi mitologinis žaltys - vienas pirmųjų Reditos darbų, sergstintis sodybą ir protėvių atminimą. „Aš turiu dirbti, nes medis dirba pavasariais, išduodamas lapus ir žiedus“, - tarsi abiejų, Reditos ir Artūro, žodžiais kalba pats aukštaitis šepka, žvelgiantis čia iš visų pakampių.

Kaip nepaminėti ir dviejų šeimos atžalų - Skaistvilės ir Austėjos, kurios irgi traukia meno link. Skaistvilė, vyresnėlė, išdrožinėjusi net keletą prieverpsčių, kurios nūnai saugomos minėtame senienų sandėlyje. Tačiau drožyba stipriai kol kas nė vienos nedomina. Sesės mieliau rengia savo piešinių „varžytuves“, nors kas žino, kur dar pasuks savo fantazijos takais...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami