Muilo renesansas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-31 11:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-31 11:34
Reuters/Scanpix nuotrauka
Nors par­duo­tu­vių len­ty­nos lūž­ta nuo bui­ti­nės che­mi­jos pa­siū­los, Lie­tu­vo­je būs­tas daž­nai šva­ri­na­mas pa­pras­čiau­siu mui­lu ir van­de­niu. 

Net du treč­da­liai ša­lies var­to­to­jų pri­pa­žįs­ta, kad tam mui­lą nau­do­ja re­gu­lia­riai, dar kas an­tras na­mų pa­vir­šių švei­ti­mui mie­lai pri­tai­ko ac­tą bei so­dą.

Būs­to puo­se­lė­ji­mui lė­šų ne­gai­lin­tys Lie­tu­vos var­to­to­jai pri­pa­žįs­ta esan­tys dė­me­sin­gi ge­roms va­lik­lių kai­noms ir spe­cia­liems pa­siū­ly­mams, ta­čiau kar­tu yra vie­ni di­džiau­sių Eu­ro­po­je na­tū­ra­lu­mo ir eko­lo­gi­jos my­lė­to­jų, ro­do dau­giau kaip 100 pa­sau­lio ša­lių ste­bin­čios rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Niel­sen“ duo­me­nys.

„Lie­tu­vos pre­ky­bos tink­lų klien­tai ieš­ko na­tū­ra­lu­mo. Jie ga­li są­mo­nin­gai rink­tis tai, kas tra­di­ciš­ka, ge­rai pa­žįs­ta­ma ir ne­ke­lia klau­si­mų, iš ko tai pa­ga­min­ta, ką reiš­kia ser­ti­fi­ka­tas ant pa­kuo­tės. Var­to­to­jų nuo­mo­nė at­spin­di dar vie­ną ten­den­ci­ją: žmo­nės nė­ra lin­kę ap­si­krau­ti bu­te­liais ir mėgs­ta daug funk­ci­jų ga­lin­čias at­lik­ti prie­mo­nes, pa­nau­do­ja­mas įvai­riais bū­dais: so­da ir ac­tas – mais­tui ruo­šti, mui­las – ran­koms plau­ti ir kar­tu jie vi­si tin­ka na­mų va­ly­mui, švei­ti­mui ir de­zin­fe­ka­vi­mui“, – sa­ko „Niel­sen“ Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Au­ri­mas Sau­ly­tis.

Iš vi­so 69 proc. ša­lies var­to­to­jų tvir­ti­na, kad jiems yra svar­bu ar­ba la­bai svar­bu, kad va­lik­lių su­de­da­mo­sios da­lys bū­tų na­tū­ra­lios ar eko­lo­giš­kos ir tuo nu­si­lei­džia tik Tur­ki­jai (76 proc.).

Var­to­to­jų įpro­čių ty­ri­mas ne­igia ste­reo­ti­pą, kad ac­tas, so­da ar mui­las nau­do­ja­mi ša­ly­se, ku­rio­se že­mas pra­gy­ve­ni­mo ly­gis ir ri­bo­tas asor­ti­men­tas.

„Na­mų va­ly­mo prie­mo­nių pa­si­rin­ki­mas su fi­nan­sais su­si­jęs ma­žai. Van­de­nį ir mui­lą na­mų šva­rai nau­do­ja dau­giau kaip pu­sė var­to­to­jų eko­no­miš­kai stip­rio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se – Bri­ta­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je. Pa­čias di­džiau­sias sim­pa­ti­jas mui­lui iš­sa­kė anaip­tol ne var­gin­giau­sių ša­lių, o Da­ni­jos ir Bel­gi­jos var­to­to­jai: čia dau­giau kaip 80 proc. žmo­nių tei­gia re­gu­lia­riai jį nau­do­jan­tys tvar­ky­da­mi na­mus“, – sa­ko A.Sau­ly­tis.

Lie­tu­vo­je mo­te­rys at­lie­ka 48 proc. na­mų tvar­ky­mo ir va­ly­mo dar­bų, 38 proc. at­ve­jų juos da­li­na­si su vy­rais. Dau­giau­siai, ar­ba treč­da­lis ša­lies būs­tų yra šva­ri­na­mi kas sa­vai­tę, dar 23 proc. – kai tam at­si­ran­da po­rei­kis.

Na­mų va­ly­mo prie­mo­nės daž­niau­siai įsi­gy­ja­mos maž­me­ni­nių pre­ky­bos tink­lų par­duo­tu­vė­se.

Įdo­mūs fak­tai apie Lie­tu­vos būs­tų šva­ri­ni­mo įpro­čius:

1. 62 proc. na­mų va­ly­mo prie­mo­nių nu­per­ka mo­te­rys, tik 11 proc. – vy­rai,

2. Vos 9 proc. vy­rų yra at­sa­kin­gi už būs­to, ku­ria­me gy­ve­na, šva­rą,

3. Va­lant na­mus po­pu­lia­riau­sios kem­pi­nės, jas nau­do­ja 87 proc. var­to­to­jų,

4. 1 proc. gy­ven­to­jų pri­pa­žįs­ta re­tai šva­ri­nan­tys na­mus,

5. Lie­tu­vo­je iš vi­sų būs­to erd­vių svar­biau­sia lai­ko­ma vir­tu­vės šva­ra.

Var­to­to­jų įpro­čių ty­ri­mas at­lik­tas 2015 me­tų pa­bai­go­je.

Žymės:muilas •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami