Namas be durų būtų pereinamas kiemas

Nijolė STORYK 2012-12-18 06:01

Nijolė STORYK

2012-12-18 06:01
Erlendo Bartulio nuotraukos Namas visais laikais turėjo duris ir be jų negali būti, net jeigu jo viduje - didelės lyg salės erdvės.
Šiuo­lai­ki­niai na­mai pa­na­šūs į tvir­to­ves - pro šar­vuo­tą­sias du­ris į vi­dų net uo­das ne­įs­kris­tų. O na­mo vi­du­je at­vi­ros erd­vės be­veik iš­stū­mė du­ris - jų čia tie­siog nė­ra.

Interjero dekoratorė kaunietė Ada Jurkonytė šyptelėjo sakydama, kad namas visais laikais turėjo duris ir be jų negali būti, net jeigu jo viduje - didelės lyg salės erdvės. Durys reikalingos dėl įvairių priežasčių. Savo namuose norime jaustis saugūs ir ramūs, kad joks triukšmas nutrikdytų gyvenimo, kad viduje būtų šilta.

Taigi svarbu, kad namas turėtų saugias ir kokybiškas duris. Tačiau nuo ko pradėti, kai pribręsta reikalas jas keisti? Gausioje rinkoje yra didelis durų pasirinkimas, tad keblu susigaudyti, kokios durys yra patikimos ir saugios.

Kokias duris pasirinkti - medines ar metalinės konstrukcijos, o gal šarvuotąsias? Ar mūsų pasirinkimas priklauso nuo mados? Kodėl vienos arba kitos?

Stabilu, saugu ir sandaru

UAB MB DOMOS vadovas Mindaugas Butkus teigia dažnai išgirstantis panašių klausimų iš klientų, kurie ieško naujų durų. Pašnekovas pateikė tris pagrindines priežastis, kodėl šarvuotosios durys jau daugelį metų užkariavo lauko durų rinką. Tai - stabilumas, sandarumas ir saugumas.

Pasak Mindaugo, menkai apie duris išmanančiam klientui svarbu paaiškinti, kuo skiriasi medinės durys nuo metalinių. Metalinė durų konstrukcija yra gerokai stabilesnė nei medinė, ji beveik amžina. "Galiu patikinti, kad kokybiškai pagamintos šarvuotosios durys visiškai neišsiklaipo. Jeigu jos kokybiškai sumontuotos ir darinėjamos nekliūva, jomis puikiai galima naudotis daug metų", - aiškino durų subtilybes pašnekovas.

Tokios durys ypač tinka lauko sąlygomis, nes joms gaminti naudojamos specialios plokštės ir dažai. "Stabilumas ir sandarumas yra pačios svarbiausios durų savybės. Todėl dar viena kokybiškų šarvuotųjų durų sąlyga yra saugumas. Tai pats svarbiausias dalykas renkantis duris", - tvirtino pašnekovas.

Gera spyna

Mindaugas patikino, kad jo praktikoje nebuvo tokio kliento, kuris sakytų, jog jam nesvarbu, kad į namus gali įsilaužti vagys. Durys yra svarbi apsauga nuo nelauktų svečių. "Net ir kukliai gyvenančiam žmogui bet koks įsilaužimas pridaro ne tik materialinių, bet moralinių nuostolių - pažeidžiamas jo privatumas. Be to, tyrimai rodo, kad saugiausiai žmogus jaučiasi būtent savo namuose", - sako pašnekovas.

Bendrovė domėjosi, kodėl vagims kartais lengva patekti į namus. "Kiek man žinoma, beveik 90 proc. įsibrovėlių į namo vidų patenka lengvai įveikę nesaugias ir nepatikimas durų spynas. Vagims pats svarbiausias faktorius yra laikas, per kurį jie patenka į būstą. Kuo spyna sudėtingesnė ir kokybiškesnė, tuo ilgiau užtrunka ją išlaužti. Todėl vagys kur kas dažniau renkasi būstą, į kurio duris įmontuota prasta, greitai atrakinama spyna ar cilindras - spynos šerdis. Kuo tyliau ir greičiau atrakinama spyna, tuo vagims patogiau įsibrauti", - teigė Mindaugas.

Durų specialistas užsiminė, kad klientas neturėtų susigundyti maža kokybiškų šarvuotųjų durų kaina. "Geros durys nėra pigios. Jeigu kaina maža, vadinasi, į tokias duris įmontuotos prastos spynos. Tokias net ir šarvuotąsias duris galima be didelio vargo atrakinti. Žinoma, per kalėdinį išpardavimą klientas gali pigiau nusipirkti ir kokybiškas duris", - sakė M.Butkus.

Nuo nepageidaujamų žvilgsnių

Interjero dekoratorė A.Jurkonytė vaizdingai apibūdino namą, kuriame nėra durų, - tai tarsi koks pereinamasis kiemas, pro kurį gali bet kas žingsniuoti.

Pašnekovė atkreipė dėmesį, kad atsiradusios didelės namų erdvės tarsi nebepaliko vietos vidaus durims. "Gana praktiška sujungti valgomąjį ir svetainę, šalia yra jauki virtuvė. Tačiau tai netinka kitoms patalpoms - miegamiesiems, voniai ir tualetui. Čia durys turi būti", - šyptelėjo Ada ir pridūrė, kad modernioms durims ne visada būtina net ir rakto skylutė.

Išlieka pagrindinė durų funkcija - jos atskiria skirtingas patalpas vieną nuo kitos. Tarkime, jūs norite pabūti su savimi ar paskaityti knygą. Uždarote duris ir mėgaujatės vienatve bei ramybe. Kitame kambaryje kažkas žiūri televizorių ar kalba telefonu, vaikai žaidžia - namiškai jums tikrai netrukdo. Durys yra viena geriausių garso ir kvapų izoliavimo priemonių.

Savitas grožis

Pats metas pakalbėti apie durų grožį. Tai gana reikšminga interjero detalė. Durys gali pagyvinti ir paryškinti gyvenamąsias erdves, gali jas ir sugadinti, jeigu netinkamai pritaikytos. Durys gali būti prabangios ir visiškai kuklios. Svarbu, kad jos derėtų prie aplinkos ir būtų kokybiškos.

Mėgstantieji klasiką paprastai renkasi medines duris. Mėgstantys eksperimentuoti žmonės dairosi į laminuotas duris. Tokių durų spalvų paletė daug įvairesnė. Tie, kurie tiki durų magija, teigia, kad reikia tik pakeisti duris - ir išnyksta visos šeimą persekiojančios negerovės ir nesklandumai.

Pagal vyrus ir pagal moteris

Kaip išsirinkti duris? M.Butkus sakė, kad renkantis duris jas reikia vertinti kompleksiškai. Kur tos durys bus - bute ar privačiame name? Ar būste įrengta signalizacija?

"Renkantis duris viskas svarbu - nuo spynos raktų išpakavimo iki rakinimo, durų atidarymo ir uždarymo. Reikia sau atsakyti į nemažai klausimų ir tai šiek tiek užtrunka", - tikino M.Butkus.

Durys pagal moteris. Pasak interjero dekoratorės A.Jurkonytės, moterys daugiau dėmesio kreipia į durų spalvą, joms rūpi, kiek duryse yra stiklo. Spalvota mozaika - kaip žaisliukas. Be to, durys su stiklu įleidžia daugiau šviesos. Moterims patinka skaidrumas. Tačiau jos neteikia reikšmės durų tvirtumui, nesidomi apimtimi ir dydžiu. Svarbiau - dizainas.

Durys pagal vyrus. Pagrindiniai kriterijai - tvirtumas ir atsparumas, kad jos saugotų namus nuo įvairių išorinių ir vidinių pavojų. Dizainas? Tai toks mažmožis, apie kurį vyrai net tingi kalbėti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dizainas  78.60.234.96 2013-12-28 20:09:47
Buvo populiaru gi apjungti svetainę su virtuve vienoje erdvėje. Bet ne visada tai pasiteisina, o ir būsto erdvės pagal paskirtį atskyrimas kokybiškomis ir gražiomis durimis http://www.makanada.lt/vidaus-durys dažnai pagerina gyvenamojo ploto funkcionalumą.
2 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami