Namas, nepanašus į sargo būdelę

Nijolė STORYK 2012-12-11 06:00

Nijolė STORYK

2012-12-11 06:00
Architektė I.Martinonytė (dešinėje) savitai žvelgia į šiuolaikinį būstą. Oresto Gurevičiaus nuotr.
Vil­niu­je, Nau­ja­ja­me An­ta­kal­nio gy­ve­na­mų­jų na­mų ra­jo­ne, ša­lia Dvar­čio­nių ir Kai­rė­nų kai­mo, tu­rė­tų iš­kil­ti dar vie­nas na­mas pa­gal kon­kur­se "Ma­no eko­na­mai" įver­tin­tą dar­naus būs­to pro­jek­tą.

Jo autorė - jauna kūrybinga architektė Inga Martinonytė, kuriai talkino architektai Jolita Andrijevskytė ir Linas Simanaitis. Konkurse daugiausia dalyvavo jauni architektai, turintys savitą požiūrį į šiuolaikinį būstą. Konkurso "Mano ekonamai" komisija I.Martinonytės ir jos komandos projektui skyrė trečiąją vietą. Iš kitų jaunų autorių darbų Ingos pasiūlytas energetiškai taupaus būsto variantas išsiskyrė tuo, kad autorė į projektą pažvelgė plačiau. Konkurse toks darbas, kai dar papildomai išanalizuota dešimties arų sklypo urbanistinė išplanavimo koncepcija, buvo vienintelis.

"Pastatyti namą, lyg tai būtų sargo būdelė, man neįdomu. Kai rengiu namo projektą, visada pasidomiu, koks yra sklypo išdėstymas, kas jame dar gali būti pastatyta. Viskas yra svarbu - ir tai, kur bus automobilių stovėjimo aikštelė, pirtelė ar ekologiškas baseinas po atviru dangumi. Tokia buvo mano projekto maksimali programa", - sakė architektė.

Projektuodama konkursui energiją taupantį namą architektė iš anksto žinojo, kokioje vietoje turėtų būti pastatytas naujasis būstas.

Pasak Ingos, darnaus namo projektas iš dalies yra universalus. "Toks pat namas gali stovėti bet kurioje Lietuvos vietoje, projektą nesudėtinga šiek tiek pakeisti, kad tiktų kitai aplinkai", - tvirtino konkurso prizininkė.

Miegamieji mažiau šildomi

I.Martinonytei artimas skandinaviškas subtilus architektūros stilius. "Mūsų šaliai gana artima yra kaimynės šalies pastatų stilistika. Tačiau norime išlikti saviti, architektūra turi atspindėti mūsų krašto tradicijas ir papročius. Į tuos laikus, kai buvo statomos dūminės trobos, tikrai nebegrįšime, bet kai ką galima moderniai ir subtiliai pritaikyti šiandien", - aiškino jauna architektė.

Naujojo Antakalnio rajone, kur yra žalias gamtos kampelis, architektė numatė vieno aukšto energiją taupantį būstą šeimai. Namo fasadas yra L raidės formos. Visa erdvė suskirstyta į dvi pagrindines zonas - gyvenamąją ir miegamąją. Jas jungiantis vestibiulis prie įėjimo pietinėje pusėje susisiekia su terasa.

Pasak architektės, toks būsto zonų išdėstymas pasirinktas neatsitiktinai. "Šiais laikais labai svarbu taupyti šilumą. Tokia yra energetiškai taupaus būsto idėja. Namo padalytas į dvi zonas tam, kad būtų galima lengviau reguliuoti skirtingą temperatūrų režimą, kaip pageidauja jame gyvenantys žmonės. Miegamajame gali būti žemesnė temperatūra nei gyvenamuosiuose kambariuose", - aiškino projekto autorė.

Šildo ir stogas

Namas apšildomas naudojant modernesnę šildymo sistemą, siekiant atsisakyti geoterminio šildymo. Kadangi jis turi dvi atskiras zonas, labai patogu tokį būstą apšildyti naujosios kartos šildymo įrenginiais - oro šilumos siurbliais. Vienas toks siurblys turėtų būti sumontuotas ant fasado prie gyvenamosios zonos. Pakanka vieno tokio siurblio norint apšildyti 60 kvadratinių metrų patalpą. Kitas - prie miegamosios zonos. "Toks būsto šildymas gana ekonomiškas. Tačiau iš savo praktikos galiu pasakyti, kad lietuviai yra gana konservatyvūs užsakovai ir skeptiškai vertina bet kokias naujoves. Žmones kartais tenka intensyviai įtikinėti, kad pasirinktų modernias būsto šildymo sistemas. Mano draugai, gyvenantys sostinės Senamiestyje, 60 kvadratinių metrų būstą apšildo naujosios kartos šildymo sistema. Jie gerokai sutaupo. Kai šių žmonių butą šildė elektriniai radiatoriai, jie išleisdavo apie tūkstantį litų per mėnesį, dabar - vos ne keturis kartus mažiau", - pasakojo architektė.

Ji taip pat pasiūlė apželdinti namo stogą. Toks originalus apšiltinimo būdas naudingas visam namui - perniek nešvaistoma šilumos energija. Nedidelis žemės sluoksnis ant stogo yra papildoma šilumos izoliacija. Be to, tai dar ir ekologiška priemonė. Ant stogo sumontuotos saulės baterijos. "Apželdintas stogas pernelyg stipriai neprikaitina vidaus patalpų karštą vasarą, o žiemą šildo. Saulės baterijas galima įrengti ant lygaus stogo, jas atrėmus į atramų kojeles, kad būtų pasvirusios tam tikru kampu saulės atžvilgiu", - aiškino pasyvaus būsto idėjos autorė.

Ne bunkeris be langų

Energiją taupantis būstas ir dideli lyg vitrinos langai. Ar tai atitinka taupaus būsto koncepciją? Architektė šyptelėjo sakydama, kad energetiškai taupus būstas jokiu būdu nėra panašus į bunkerį be langų.

"Pagrindinis energetiškai taupaus namo projektavimo principas - atsižvelgti į saulės ir vėjo kryptis", - teigė pašnekovė. Toks namas esą turi būti orientuotas į pietų pusę. Beveik visas pietinis fasadas yra stiklinis, kad pro didelius vitrininius langus į vidų prasiskverbtų kuo daugiau šviesos.

Šiaurinėje fasado pusėje yra tik vienas nedidelis katilinės langas. Į namą galima patekti iš šiaurinės pusės pro pagrindinį įėjimą. Prie statinio išorinių durų yra pastatytas tambūras, kurį nuo gyvenamosios erdvės skiria stumdomos durys. Priestato paskirtis - taupyti būsto šilumą. "Mūsų protėviai statė namus su tambūrais tam, kad iš lauko šaltis neitų į vidų. Tų tradicijų nereikėtų atsisakyti, jas patvirtino pats gyvenimas", - neabejojo I.Martinonytė.

Vieno aukšto pastate suprojektuota bendra gyvenamoji erdvė, kurioje yra virtuvė, valgomasis ir svetainė. Ši zona turi ir terasą. Tėvų ir vaikų miegamieji yra erdvūs bei jaukūs, juose įrengtos atskiros drabužinės, vonia ir tualetas. Šioje zonoje yra skalbykla, kitos pagalbinės patalpos.

Jeigu savininkai pageidautų, kad prie namų būtų pirtelė ir ekologiškas baseinėlis, šiems statiniams projekte numatyta papildomai vietos.

Spinta lyg apšiltinta siena

Būsto viduje prie šiaurinės sienos suprojektuota buferinė zona - ji skirta sieninėms spintoms. Taip atsirado lyg ir papildomas sienos sluoksnis, ji tapo dar šiltesnė. Pasak architektės, ir interjeras gali atitikti tą pačią energetiškai taupaus būsto idėją. Visą dėmesį sutelkusi į namo šildymo sistemą, autorė taip pat pasvarstė, kaip turi būti sustatyti baldai, kad namas būtų kuo šiltesnis. "Baldai taip pat gali taupyti energiją. Spinta sumontuota beveik per visą sieną šiaurinėje pusėje, kur nėra langų. Taip susidaro papildomas sluoksnis ir sulaikoma šiluma", - aiškino architektė.

Pagrindinis namo įėjimas - iš šiaurinės pusės.

Beveik visas pietinis namo fasadas yra stiklinis, kad pro didžiulius vitrininius langus į vidų prasiskverbtų kuo daugiau natūralios dienos šviesos.

Projekto autorė siūlo apželdinti namo stogą.

"Arkkitehti" salono vizualizacijos

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Buduliams  71.99.13.184 2012-12-11 20:56:30
svarbiausia baseinas kieme.Vai kaip sunkiai protas skverbiasi į madų pasaulį.Na straipsnis tai tik brangiai apmokėta reklama
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami