Namas, pažadėtas A.Sniečkui

Nijolė STORYK 2009-12-01 00:00
Nijolė STORYK 2009-12-01 00:00
K.Petrauskas mėgo pietauti prie balta staltiese padengto stalo. K.Petrausko memorialinio buto archyvo nuotrauka
Gar­saus te­no­ro Kip­ro Pe­traus­ko duk­te­riai gra­fi­kei Auš­rai Pe­traus­kai­tei-Ši­mu­ly­nie­nei daug mie­les­ni na­mai bu­vo kuk­lia­me bu­te Vil­niu­je, P.Sko­ri­nos gat­vė­je, nei da­bar­ti­niai Ra­sei­nių gat­vė­je ir bu­vę vai­kys­tė­je Kau­ne, ku­riuo­se da­bar yra Mi­ko ir K.Pe­traus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jus. Li­ki­mas iš­sky­rė šeimą

1948-ieji K.Petrausko šeimai buvo lemtingi metai. Labai mažai trūko, kad likimas garsią menininkų šeimą būtų visam laikui išskyręs. Prasidėjus antrai rusų okupacijai K.Petrausko žmona su savo tėvais ir vaikais buvo Palangoje, o dainininkas - Rainių dvare.

"Prisimenu, jog tada likome be savo namų Kaune. Sovietų valdžia nacionalizavo mano tėvo ir dėdės pastatytą pastatą, toks pat likimas laukė ir dvaro, kurį mano tėvui už nuopelnus kultūrai padovanojo anų laikų Lietuvos valdžia. Mano mama, bijodama, kad nebūtų ištremta į Sibirą, su mumis pasitraukė į Vokietiją.

Tėtis labai nerimavo, likęs vienas be mūsų. Jis rašė laiškus mamai ir prašė nebijoti sugrįžti į Lietuvą. Mama tam žingsniui vis dėlto ryžosi, tačiau su ja važiavau tik aš, o mano seneliai, sesuo Guoda ir brolis Leonas liko Vokietijoje. Netrukus jie išvyko į Australiją. Mūsų šeima išsibarstė visam laikui. Sesuo, brolis ir seneliai į Lietuvą daugiau negrįžo. Jie palaidoti svetur.

Ką tais laikais reiškė sugrįžti į Lietuvą, mano mama nujautė. Taip ir atsitiko. Traukinys iš Berlyno nuriedėjo tiesiai į Sibirą. Iš traukinio leido išlipti tik kelioms šeimoms, tarp jų buvome ir mes - mano mama ir aš. Į tremtinių sąrašą mes nepatekome tik todėl, kad anuometinei sovietinei valdžiai reikėjo kaip nors parodyti, jog jai yra svarbūs kultūros žmonės. Tuo metu, 1948-aisiais, abi su mama buvome laimingos, kad esame kartu su tėčiu ir kad turime nors ir kuklius, bet savo namus P.Skorinos gatvėje. Man tada buvo 11 metų. Tie vakarai kaip dabar iškyla prieš akis. Kai būdavo šalta, tėtis vakarais pakūrendavo krosnį. Skorinos gatvėje atšventėme mano vestuves", - pasakojo Aušra.

P.Skorinos gatvėje Petrauskai gyveno iki 1960 metų. Tas butas buvo išdėstytas taip, jog iš vieno kambario buvo galima pereiti į kitą, tarsi eitum ratu. "Kaip smagu buvo mums būti kartu ir jausti namų šilumą", - prisiminė dainininko duktė.

Paveldėjo iš močiutės

Nežinia, kiek metų būtų gyvenusi garsi menininkų šeima kukliame bute, jei ne atsitiktinumas. Raseinių gatvėje buvo pastatytas dviejų aukštų namas tuometiniam kompartijos vadovui Antanui Sniečkui.

"Mano tėvui pasiūlė kaip tik šį namą, kai jo atsisakė A.Sniečkus. Bet ir tėvai tuo namu ne itin žavėjosi. Pastatas jiems nepatiko, kaip ir tuometiniam šalies vadui. Bet vis dėlto jie sutiko tame name gyventi - patogumai buvo geresni nei P.Skorinos gatvėje. Čia abu mano tėvai gyveno iki savo gyvenimo pabaigos. Jie patyrė, ką reiškia likti be savo namų. Ši tema jiems buvo skaudi ir stengėsi apie tai daug nekalbėti. Jie džiaugėsi tuo, ką turėjo. Teatras jiems buvo visas gyvenimas. Mūsų namuose niekada nebuvo brangių baldų ir daiktų. Tačiau mūsų namai visada buvo jaukūs, šilti ir linksmi. Ypač kai po spektaklių susirinkdavo tėvų draugai, juose netrukdavo šurmulio. Svečiai smagiai bendraudavo, ir tie menininkų susibūrimai buvo kažkuo ypatingi", - pasako Aušra.

Dainininko duktė užsiminė, kad ne jos tėvams, o jai labiau rūpėjo namų aplinka. Dažnai Aušra, neatsiklaususi tėvų, savo nuožiūra darė juose tvarką. Uždarydavo kurio nors kambario duris ir nieko neįsileisdavo vidun, kol viena neperstumdydavo baldų ar nepakeisdavo kokio nors daikto ar paveikslo vietos. Matyt, interjero pojūtį bus paveldėjusi iš savo močiutės, kuri taip pat mėgo gražinti namus.

Stalas su balta staltiese

Ant namo Raseinių gatvėje kabo memorialinė lenta, žyminti, jog jame nuo 1960 iki 1968 metų gyveno operos solistas K.Petrauskas. Aktorė ir poetė (pasirašydavo Alės Sidabraitės slapyvardžiu) bei vertėja E.Žalinkevičaitė-Petrauskienė buvo už savo vyrą jaunesnė 16 metų. Tapusi našle talentinga moteris antrą kartą neištekėjo. Ji mirė 1986 metais. Dabar tie namai, kuriuose vyravo bohemiška menininkų atmosfera, yra šiek tiek kitokie. Daug kas pasikeitė ir pačioje namų erdvėje, nes po vienu stogu gyvena kelios Petrauskų palikuonių kartos.

Aušra nepanoro parduoti tėvų namo, nors abu jos sūnūs Joris ir Kipras bandė įkalbėti savo mamą. Taip būtų daug paprasčiau pasidalyti tai, kas jiems priklauso. Bet ji to nepadarė. Gyvendami kartu jie galės vienas kitam padėti ir vienas kitu pasirūpinti. Išliks namų šiluma.

"Mano tėvai labai brangino šeimą. Nors jie buvo labai užsiėmę žmonės, bet savo vaikams jie visada surasdavo laiko. Prisimenu, tiek Kaune, tiek Vilniuje mūsų namų svetainėje stalas buvo padengiamas balta staltiese ir visi susėsdavome pietauti. Tas laikas buvo mūsų", - pasakojo A.Šimulynienė.

Buvo ir poliklinika

Name Raseinių gatvėje erdvios svetainės nebeliko. "Kai buvo gyva mano mama, jokiu būdu nesiryžau imtis rimtų mūsų namo pertvarkymų. Ji būtų neleidusi išgriauti sienų ir pertvarkyti kambarių, kad būtų daugiau vietos man ir anūkams su šeimomis", - užsiminė Aušra.

Pirmasis aukštas skirtas jai ir sūnui, o antrajame gyvena kitas sūnus. A.Šimulynienė sau pasiliko buvusį prieškambarį ir šalia esantį nedidelį kambariuką. Buvusiose vyro skulptoriaus dirbtuvėse įsirengė darbo kambarį, o garaže - miegamąjį.

Pasak jos, pertvarkos šiek tiek sumažino kambarių erdves, bet užtat kiekviena šeima turi po atskirą butą.

"Namai turi keistą ypatybę. Jie keičiasi, kaip ir juose gyvenantys žmonės. Erdves pritaikome sau, kad mums būtų patogiau gyventi. Pavyzdys - buvę mūsų namai Kaune. Juose gyveno ne tik svetimi žmonės, bet ir buvo poliklinika. Po tiek metų atkurti buvusią namų dvasią, ypač tokių asmenybių, kaip mano dėdė muzikas Mikas ir mano tėvai, nėra lengva", - sakė K.Petrausko duktė.


Ekspozicijos autorė Vida Bingelienė:

Tarpukariu atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę ir Kaunui tapus jos sostine, dauguma inteligentijos sugrįžo į gimtinę. Bet kur tiems žmonėms gyventi? Taip atsitiko ir broliams M. ir K.Petrauskams. 1924 metais vyresnysis Mikas sumanė statyti namą sau ir Kiprui. Tačiau jam nesisekė: nesąžiningi rangovai M.Petrauską apmovė. Pritrūkęs pinigų jis antrą kartą išvažiavo į Ameriką, o visus statybų rūpesčius paliko jaunesniajam broliui Kiprui. Šis ir baigė statyti namą Žaliakalnio rajone, kuris tuo metu buvo miesto pakraštys.

K.Petrausko memorialinis butas tapo atskira muziejaus ekspozicijos dalimi. Iki šiol nebuvo sudarytas Petrauskų šeimos genealoginis medis, tad kilo mintis parodyti lankytojams, kokia plati ši giminė ir kur likimas nubloškė jos palikuonis. Deja, kol kas nepavyko gauti kai kurių giminaičių nuotraukų. Genealoginis medis dar nėra baigtas. Skyrėme jam vietą buvusiame Petrauskų tarnaitės kambaryje.

Memorialinis K.Petrausko butas atspindi privatų menininkų šeimos gyvenimą. Todėl šioje ekspozicijoje svarbu parodyti, kuo dar, be dainavimo teatre, domėjosi K.Petrauskas. Žinoma tai, kad jis buvo medžiotojas, žvejys ir automobilių sporto mėgėjas. Savo kieme, voljere, dainininkas laikė medžioklinius šunis. Medžioklės trofėjai taip pat turėtų papildyti šių namų erdvę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami