Namas užmiestyje ar nedidelis butas sostinės centre?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-03 15:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-03 15:11
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vil­niu­je vie­nas po ki­to dygs­ta nau­ji dau­gia­bu­čių kvar­ta­lai, o sos­ti­nės už­mies­ty­je – šluo­ja­mi skly­pai ir sta­to­mi in­di­vi­dua­lūs gy­ve­na­mie­ji na­mai. Nau­jo būs­to ieš­kan­tiems vil­nie­čiams ky­la di­le­ma: ar pirk­ti bu­tą mies­to cen­tre, ar kel­tis vos ke­lio­li­ka ki­lo­me­trų už mies­to? 

Ko­kį būs­tą su­si­ras­ti leng­viau ir ku­ris va­rian­tas yra pi­ges­nis?

“Vil­niaus už­mies­tis – Avi­žie­niai, Di­džio­ji Rie­šė, Bal­siai ir pa­na­šūs ra­jo­nai tam­pa vis po­pu­lia­res­ni. Vos ke­lio­li­ka ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus mies­to cen­tro esan­čios gy­ven­vie­tės – vie­nas iš pa­grin­di­nių kon­ku­ren­tų to­li­miau­siems mies­to ra­jo­nams – Fa­bi­jo­niš­kėms, Pi­lai­tei, Pa­ši­lai­čiams. Skir­tu­mas tarp šių ra­jo­nų ir už­mies­čio – vos 10 min. au­to­mo­bi­liu”, - sa­ko Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Tie­sa, pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­to, no­rint su­si­ras­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą ne­to­li Vil­niaus mies­to ri­bų tek­tų il­gai pa­plū­šė­ti, nes par­duo­da­mų na­mų Vil­niu­je ir Vil­niaus ra­jo­ne – per­pus ma­žiau nei bu­tų.

„Ap­link Vil­nių esan­čiuo­se ra­jo­nuo­se na­mų pa­siū­la ne­di­de­lė, kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se pir­kė­jas tu­ri rink­tis vos iš de­šim­ties pa­siū­ly­mų. Pa­vyz­džiui, Avi­žie­niuo­se šiuo me­tu par­duo­da­ma apie 20 na­mų ir tik ke­lių iš jų kai­na že­mes­nė nei 600 tūkst. li­tų. Bu­tų pa­si­rin­ki­mas Vil­niaus mies­te – ge­ro­kai di­des­nis, pir­kė­jas ga­li rink­tis iš de­šim­čių, o kar­tais ir šim­tų pa­siū­ly­mų“, - sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­to, vi­du­ti­nė na­mo kai­na po­pu­lia­riuo­se už­mies­čio ra­jo­nuo­se – Avi­žie­niuo­se, Bal­siuo­se, Kai­rė­nuo­se, Gal­giuo­se, Pa­vil­ny­je ir Ta­ran­dė­je svy­ruo­ja nuo 400 iki 800 tūkst. li­tų. Ma­žo­jo­je ir Di­džio­jo­je Rie­šė­je vi­du­ti­nė na­mo kai­na – dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų.

Na­mas sos­ti­nės už­mies­ty­je kai­nuo­ja tiek pat, kiek bu­tas pres­ti­ži­niuo­se ra­jo­nuo­se – Se­na­mies­ty­je ir Užu­py­je – apie 500 tūkst. li­tų. Ke­lian­tis į bu­tą at­okes­niuo­se ra­jo­nuo­se, pa­vyz­džiui Pi­lai­tę, tek­tų iš­leis­ti 200 tūkst. li­tų, o iš­si­rin­kus bu­tą Fa­bi­jo­niš­kių ra­jo­ne – ir apie 250 tūkst. li­tų ma­žiau.

„Tie­sa, tuo­met ir būs­tas bū­tų ma­žes­nis, nes vi­du­ti­nis Vil­niaus mies­te par­duo­da­mo bu­to dy­dis yra 50 kv. m., o na­mo sos­ti­nės už­mies­ty­je – dau­giau nei 150 kv. m. Ma­žes­nė nei bu­to cen­tre yra ir na­mo vie­no kvad­ra­to kai­na. Sos­ti­nės už­mies­ty­je par­duo­da­mų na­mų kai­na svy­ruo­ja nuo 2 iki 3 tūkst. li­tų už kvad­ra­tą, o bu­to - nuo 3,9 iki 9 ir dau­giau tūkst. li­tų. Tai­gi Vil­niaus mies­te gye­ve­na­ma­sis plo­tas daž­niau­siai yra du­kart bran­ges­nis nei už­mies­ty­je“, - sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Petras  86.38.234.93 2014-07-02 17:52:28
Du pastebėjimai: 1. Namo, esančio toliau nuo Vilniaus, blogybė ne tame, kad 10 min. reikia ilgiau važiuoti (tai smulkmena, jei dar įvertinti kiek "kamščiuose" prastovima), o tai, kad, neturint savo automobilio (ar jam sugedus), dažniausiai tenka gerokai tolėliau eiti pėsčiomis. Blogu oru ar tamsoje tai jau tikrai nekas. 2. Straipsnyje nieko neparašyta apie buto centre ir namo eksploatacinių išlaidų skirtumą.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami