Namo kiemas, kuriuo džiaugtųsi kiekvienas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-24 06:00
Apšvietimo specialistas siūlė atkreipti dėmesį ir į įsigyjamų lauko šviestuvų technines savybes. LŽ archyvo nuotraukos
Šil­to­mis sau­lė­to­mis die­no­mis, ku­rio­mis ne­sa­me gau­siai le­pi­na­mi, lais­vą lai­ką no­ri­si leis­ti lau­ke, ar­čiau gam­tos. Kad kie­me bū­tų jau­ku ir pa­to­gu il­sė­tis, erd­vę prie na­mų, at­siž­vel­giant į no­rus ir po­rei­kius, teks funk­cio­na­liai įreng­ti.

Na­mo ar so­dy­bos kie­mą, tu­rint lai­ko ir pi­ni­gų, ga­li­ma pa­vers­ti pui­kiu ap­lin­kos pla­na­vi­mo pa­vyz­džiu. Tik ne­per­sis­ten­ki­te, ne­už­mirš­ki­te, kad kie­mo land­šaf­tas ir žel­di­niai bei ki­tos de­ta­lės tu­ri tar­nau­ti žmo­gui, pa­leng­vin­ti jo bui­tį, o ne žmo­gus ver­gau­ti jiems.

Me­dis ar po­lie­ti­le­no vytelės

Pir­mas da­ly­kas, be ku­rio var­giai ap­siei­si­me no­rė­da­mi leis­ti lai­ką na­mo kie­me ar so­de, – lau­ko bal­dai. Įpras­ta, kad tau­py­da­mi šei­mi­nin­kai dau­giau dė­me­sio ski­ria na­mo vi­dui, bal­dams, o lau­ko fur­ni­tū­ra ti­krai ne­įei­na į pir­mą­jį pri­ori­te­tų de­šim­tu­ką. Vis dėl­to kur­da­mie­si nau­juo­se na­muo­se žmo­nės kar­tu su na­mo in­ter­je­ru vis daž­niau pla­nuo­ja ir eks­ter­je­rą. So­do bal­dus de­ri­na prie bend­ros na­mų au­ros, sti­liaus.

Po­pu­lia­riau­sia lau­ko bal­dų ga­my­bai nau­do­ja­ma me­džia­ga Lie­tu­vo­je yra ąžuo­las. Bal­dų ga­min­to­jai pa­žy­mi, kad nors me­dis, kaip kla­si­ka, ti­krai ne­pa­si­trauks iš "re­per­tua­ro", me­di­niai bal­dai tu­ri es­mi­nį trū­ku­mą – jiems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra.

La­biau­siai lau­ko bal­dų ga­my­bai tik­tų tro­pi­niai me­džiai, pa­vyz­džiui, tik­me­dis. Pie­try­čių Azi­jo­je au­gan­čio tik­me­džio me­die­na pa­sau­ly­je lai­ko­ma vie­na at­spa­riau­sių ap­lin­kos po­vei­kiui. Mat jo­je gau­su na­tū­ra­lios aly­vos, ku­ri kon­ser­vuo­ja me­die­ną. Jai ne­bai­si drėg­mė, mi­ni­ma­liai vei­kia lau­ko tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai. Pui­ku, na­tū­ra­lu – bet bran­gu.

„Me­dis ma­lo­nes­nis, šil­tes­nis nei sin­te­ti­ka, bet jį rei­kia pri­žiū­rė­ti. Kiek­vie­ną se­zo­ną me­di­nius bal­dus tu­ri­me iš nau­jo nu­šli­fuo­ti ir im­preg­nuo­ti aly­va, skir­ta me­die­nos ga­mi­niams. Tam rei­kia lai­ko, taip pat rei­ka­lin­gi šio­kie to­kie įran­kiai. Daug kas pri­tin­gi me­di­nius bal­dus tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti, tad po se­zo­no ki­to jie pra­ran­da ge­rą iš­vaiz­dą, pū­va, su­skel­dė­ja. Tad pra­ktiš­kiau nau­do­ti iš sin­te­ti­nių me­džia­gų pa­ga­min­tus lau­ko bal­dus“, – svars­tė e. par­duo­tu­vės So­do­bal­dai.lt di­rek­to­rius Ed­vi­nas Ja­se­vi­čius.

Populiariausia lauko baldų gamybai naudojama medžiaga Lietuvoje yra ąžuolas.

Be­ne pa­tys tvir­čiau­si – iš su­tan­kin­to po­lie­ti­le­no vy­te­lių su­pin­ti sin­te­ti­niai so­do bal­dai. Ka­dan­gi vy­te­lės yra pi­na­mos ran­ko­mis, jas iš pa­žiū­ros net su­nku at­skir­ti nuo na­tū­ra­lių. Ta­čiau jos kur kas elas­tin­ges­nės, at­spa­rios ap­lin­kos po­vei­kiui, net lau­ko tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus ge­ro­kai že­miau nu­lio, bal­dus ga­li­ma pa­lik­ti lau­ke. Su­tan­kin­to po­lie­ti­le­no vy­te­lės at­spa­rios ir ul­tra­vio­le­ti­niams sau­lės spin­du­liams, to­dėl jų spal­va ne­blun­ka.

Lau­ko bal­dų ga­my­bai vis daž­niau nau­do­ja­mas ir na­tū­ra­lios odos pa­kai­ta­las – vi­ni­las, taip pat plas­ti­ko ir me­džio kom­po­zi­tai, ku­rie at­ro­do lyg na­tū­ra­lus me­dis, bet ne­rei­ka­lau­ja jo­kios prie­žiū­ros, jų ne­rei­kia im­preg­nuo­ti. Be to, yra au­di­nių, ku­rie ne­įge­ria van­dens. Ly­jant lie­tui van­duo ne­truk­do­mas skver­bia­si per au­di­nį, bet ja­me ne­už­si­lie­ka, tad po ke­lių mi­nu­čių dan­gui pra­gied­rė­jus toks gul­to ar ki­to lau­ko bal­do au­di­nys jau bus vi­siš­kai sau­sas.

E.Ja­se­vi­čiaus ma­ny­mu, ren­kan­tis lau­ko bal­dus svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į me­džia­gą, iš ku­rios pa­ga­min­tas bal­do kar­ka­sas. Pa­tva­riau­sias yra aliu­mi­nis, nes ne­rū­di­ja, to­dėl ne­iš­si­tep­si­te nei pa­tys, nei kils pa­vo­jus, kad rū­dys su­bjau­ros te­ra­sos grin­di­nį, ply­te­les. Pa­sak pa­šne­ko­vo, lie­tu­viai anks­čiau rin­ko­si tam­sias šal­tas spal­vas, o da­bar links­ta prie skan­di­na­viš­ko mi­ni­ma­liz­mo – pa­ste­li­nių žals­vų, mels­vų, rus­vų at­spal­vių.

Švie­su, bet ne mū­sų klimatui

Apš­vies­ta na­mo iš­orė, ta­kai, žel­di­niai ne tik es­te­tiš­kai at­ro­do, bet, kaip at­sklei­džia kar­tais tei­si, o ne­re­tai ir klys­tan­ti sta­tis­ti­ka, - at­bai­do il­ga­pirš­čius. Apš­vie­ti­mo spren­di­mų pro­jek­tuo­to­jai iš­ski­ria tris eks­ter­je­ro apš­vie­ti­mo rū­šis – funk­ci­nį, ak­cen­ti­nį ir de­ko­ra­ty­vi­nį. Pir­ma­sis at­lie­ka pra­kti­nę už­duo­tį – apš­vie­čia ta­kus, įėji­mą į na­mus, vie­tas, ku­rio­se va­ka­rais lei­džia­me lai­ką. An­tra­sis pa­brė­žia tam ti­krus eks­ter­je­ro ypa­tu­mus – na­mo fa­sa­dą, stam­bes­nius žel­di­nius. De­ko­ra­ty­vi­niai švies­tu­vai pa­tys tam­pa eks­ter­je­ro da­li­mi, puo­šia ap­lin­ką.

Mediniai baldai turi esminį trūkumą – jiems reikalinga nuolatinė priežiūra.

„Pla­nuo­ti kie­mo ar so­do apš­vie­ti­mą, jį įreng­ti rei­kė­tų lai­ku, kar­tu su ta­kais, žel­di­niais, lau­ko sta­ti­niais. Šei­mi­nin­kai ne­re­tai apie tai iš anks­to ne­mąs­to. Kai kie­mas jau ap­žel­din­tas, iš­klo­ti ta­kai, su­tvar­ky­tas land­šaf­tas, užuo­mar­šoms vėl ten­ka vis­ką raus­ti. Be to, tam­pa su­nkiau pri­tai­ky­ti švies­tu­vus“, - sa­kė švies­tu­vų sa­lo­no „La For­ma“ apš­vie­ti­mo pro­jek­tuo­to­jas Jus­tas Žiups­nys.

Apš­vie­ti­mo spe­cia­lis­tas siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį ir į įsi­gy­ja­mų lau­ko švies­tu­vų tech­ni­nes sa­vy­bes. Pa­vyz­džiui, pi­giau­si pre­ky­bos cen­truo­se par­duo­da­mi lau­ko švies­tu­vai daž­nai yra men­kai at­spa­rūs drėg­mei ir pur­vui (ne aukš­tes­nės nei IP23 kla­sės - pir­mas skai­čius nu­ro­do at­spa­ru­mą drėg­mei, an­tras – dul­kėms). Jie tin­ka­mi Ita­li­jos ar Is­pa­ni­jos pie­tuo­se, bet ne mū­sų kli­ma­tui. Pa­veik­tas drėg­mės toks švies­tu­vas vi­sam lai­kui už­ges. Be to, per­mir­kęs nuo lie­taus, pri­si­lie­tus ga­li net nu­trenk­ti.

„Lau­ko švies­tu­vus bū­ti­na tin­ka­mai įtvir­tin­ti, sto­vas tu­ri bū­ti su pa­ma­tė­liu. Pa­va­sa­rį, po šal­tes­nės žie­mos, švies­tu­vą be pa­ma­tė­lio grun­tas iš­kels, jis iš­sik­lai­pys. Pa­tį pa­pras­čiau­sią apš­vie­ti­mą ga­li­ma įsi­reng­ti ir pa­tiems, tie­siog rei­kia pa­skai­ty­ti pa­ta­ri­mų, pa­pla­nuo­ti, spe­cia­lis­tų pa­klaus­ti. Ki­taip ne­iš­veng­si­te klai­dų, teks jas tai­sy­ti“, – pa­ti­ki­no J.Žiups­nys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami