Namo kiemas - svarbiausias projektas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-11 06:00
Aplinką formuodami be tinkamai parengto plano, priebėgomis, tikėtina, gausime variantą „nei šis, nei tas“. LŽ archyvo nuotraukos
Vi­si su­pran­ta, kad in­di­vi­dua­laus na­mo be de­ta­laus pro­jek­to ne­pas­ta­ty­si. Ta­čiau pra­si­de­da ap­lin­kos prie na­mo tvar­ky­mas, ir pa­si­pi­la im­pro­vi­za­ci­jų ek­lek­ti­ka, nors skly­pui pri­tai­ky­tas in­di­vi­dua­lus ap­lin­kos tvar­ky­mo pro­jek­tas ga­lė­tų ne tik pa­dė­ti su­tau­py­ti lai­ko, bet ir iš­veng­ti ai­bės ne­pla­nuo­tų klai­dų.

Pa­sak ap­lin­kos ir land­šaf­to di­zai­ne­rės Je­ka­te­ri­nos La­dy­žen­ko, jei skly­pas prie na­mo vos ke­li arai, tuo­met sa­vo ne­di­de­lio kie­mo ap­žel­di­ni­mą, apš­vie­ti­mą nė­ra su­dė­tin­ga su­pla­nuo­ti pa­tiems. Bet ku­riuo at­ve­ju ki­lu­sias idė­jas ge­riau­sia už­fik­suo­ti: nu­sib­rai­žy­ti pla­ną, aps­kai­čiuo­ti, kiek ir ko­kių me­džia­gų, au­ga­lų rei­kės, kaip bus iš­dės­ty­ti ta­kai ap­link na­mą.

„Kai kie­mas di­des­nis, o rel­je­fas su­dė­tin­ges­nis ir funk­ci­nes erd­ves rei­kia per­for­muo­ti, tuo­met ky­la įvai­rių prob­le­mų: ten­ka skly­pą skirs­ty­ti į funk­ci­nes zo­nas, tin­ka­mai įreng­ti apš­vie­ti­mą, ve­jos lais­ty­mo ir lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­mas, funk­cio­na­liai iš­dės­ty­ti ta­kus. Te­ri­to­ri­jai ap­žel­din­ti pa­si­ren­ka­mi skir­tin­gi au­ga­lai taip pat ga­li tu­rė­ti di­de­lę įta­ką te­ri­to­ri­jos funk­cio­na­lu­mui ir es­te­ti­kai, sti­liui. Sie­kia­my­bė yra iš­baig­tu­mas, kai kie­mo ap­lin­ka dar­niai su­si­lie­ja su pa­čiu gy­ve­na­muo­ju na­mu. Ap­lin­ką for­muo­da­mi be tin­ka­mai par­eng­to pla­no, prie­bė­go­mis, ga­liau­siai gau­na­me va­rian­tą „nei šis, nei tas“, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Pro­jek­tuo­ja de­ta­liai

Įpras­tai, ren­giant pir­mi­nį skly­po ap­lin­kos ir land­šaf­to tvar­ky­mo es­ki­zą, te­ri­to­ri­ja skirs­to­ma į pa­grin­di­nes funk­ci­nes erd­ves – poil­sio, rep­re­zen­ta­ci­nę, ūkio. Nu­ma­čius, kur ir kas bus, leng­viau par­ink­ti elek­tros šal­ti­nių sche­mą, van­dens tie­ki­mo zo­nas, ki­tas ko­mu­ni­ka­ci­jas.

„Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia au­to­ma­ti­zuo­ti lais­ty­mo sis­te­mą, ap­lin­kos apš­vie­ti­mą, to­dėl pla­nuo­jant ko­mu­ni­ka­ci­jas bū­ti­na įver­tin­ti skly­po nuo­ly­dį, ži­no­ti, kur bus ta­ke­liai ir ki­ti ap­lin­kot­var­kos ele­men­tai. De­ja, dau­gu­ma šiuos dar­bus pra­de­da kruopš­čiai ne­pla­na­vę ir ne­ma­ty­da­mi ga­lu­ti­nės su­tvar­ky­to kie­mo vi­zi­jos. Pir­ma įsi­ren­gia ta­kus ar ve­ją ir tik ta­da pri­si­me­na, kad gal­būt rei­kia pa­pil­do­mų in­ži­ne­ri­nių, lais­ty­mo, apš­vie­ti­mo sis­te­mų. Tuo­met vėl ar­do ta­kus, ka­sa tran­šė­jas – vel­tui lei­džia ir lai­ką, ir pi­ni­gus, rei­ka­lin­gus pa­pil­do­moms me­džia­goms pirk­ti ar dar­bi­nin­kams sam­dy­ti“, - tvir­ti­no J. La­dy­žen­ko.

Anot jos, ne kiek­vie­nas skly­pas tin­ka ko­kiai tik no­ri fan­ta­zi­jai įgy­ven­din­ti. Aiš­kus pla­nas tu­ri bū­ti su­sie­tas su prog­no­zuo­ja­ma są­ma­ta, ki­taip sta­ty­bos ar ap­lin­kos tvar­ky­mas ga­li įstrig­ti, o šei­mi­nin­kai ne vie­nus me­tus gy­vens sta­ty­bų aikš­te­lė­je. Svar­bu iš anks­to nu­ma­ty­ti, ar bus sta­to­mi poil­sio, ar ūki­niai pa­sta­tai, jei taip – kur ir ko­kie.

„Land­šaf­to di­zai­ne­ris skly­pą fo­tog­ra­fuo­ja, ma­tuo­ja, par­en­gia to­pog­ra­fi­nį jo pla­ną. Vi­si cha­rak­te­rin­gi skly­po erd­vių su­tvar­ky­mo spren­di­mai vė­liau pa­tei­kia­mi es­ki­zais. Klien­tui ap­sisp­ren­dus dėl pa­gei­da­vi­mų, ren­gia­mas de­ta­lu­sis te­ri­to­ri­jos ap­lin­kos tvar­ky­mo pla­nas. Vė­liau ap­lin­kos di­zai­ne­ris ga­li im­tis ir au­to­ri­nės pro­jek­to prie­žiū­ros“, - pa­sa­ko­jo J. La­dy­žen­ko.

Be funk­ci­nių zo­nų iš­dės­ty­mo pla­no, į de­ta­lų­jį ap­lin­kos tvar­ky­mo pro­jek­tą daž­niau­siai įei­na to­kios da­lys: rel­je­fo ver­ti­ka­lus pla­nas su pjū­viais; po­že­mi­nio ir pa­vir­ši­nio dre­na­žo pla­nas; ta­kų - dan­gų pla­nas par­en­kant dan­gų me­džia­gas bei spal­vas, aps­kai­čiuo­jant jų kie­kį; te­ri­to­ri­jos apš­vie­ti­mo pla­nas (su­for­muo­tas iš skir­tin­gų apš­vie­ti­mo ti­pų) par­en­kant švies­tu­vus pa­gal sti­lių; dend­ro­lo­gi­nis me­džių, krū­mų ir ki­tų au­ga­lų pla­nas, gė­ly­nų pla­nas; van­dens tel­ki­nio pro­jek­tas, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tų - pa­vė­si­nių, suo­lų, skulp­tū­rų, fon­ta­nų – iš­dės­ty­mo pla­nas. Kar­tu nu­ro­do­mos jam įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gos me­džia­gos, au­ga­lai, spe­cia­lios meis­trų pa­slau­gos ir pre­li­mi­na­rūs me­džia­gų ir dar­bų įkai­niai.

Ren­ka­si pra­ktiš­kus augalus

Projektą rengiantis aplinkos dizaineris sklypą suskirsto į funkcines zonas, numato, kaip tinkamai įrengti apšvietimo, laistymo ir lietaus surinkimo sistemas ir želdynus bei takus.

Di­zai­ne­rės tei­gi­mu, skly­po rel­je­fas tu­ri la­bai di­de­lę įta­ką pa­si­ren­ka­miems spren­di­mams. Kar­tais su­dė­tin­gos struk­tū­ros skly­pe ten­ka im­tis ko­rek­ci­jų ir dėl sta­ty­bos dar­bų pa­sek­mių. Prob­le­mų, pa­vyz­džiui, ky­la, kai ne­ga­lin­tys su­ger­ti van­dens mo­lin­gos san­da­ros šlai­tai ima slink­ti že­myn.

Daug dė­me­sio ski­ria­ma au­ga­lams, ku­rie kar­tu su skly­po apš­vie­ti­mu for­muo­ja bend­rą vaiz­dą, su­skirs­to erd­ves.

„Au­ga­lų šian­dien ga­li­me pa­si­rink­ti daug ir įvai­rių, bet juos teks nuo­lat pri­žiū­rė­ti. To­dėl jei so­dui šil­tuo­ju me­tų lai­ku šei­mi­nin­kas ne­ga­li skir­ti pa­kan­ka­mai dė­me­sio ir so­di­nin­ko ne­sam­do, jis tu­rė­tų įver­tin­ti, jog veš­lius la­puo­čius ar krū­my­nus teks nuo­lat ge­nė­ti, pri­žiū­rė­ti, grėb­ti la­pus, nu­imi­nė­ti vais­me­džių ar krū­mų der­lių. To­dėl vie­toj la­puo­čių daž­niau pa­si­ren­ka­mi ma­žiau rū­pes­čių ke­lian­tys dau­gia­me­čiai, vis­ža­liai au­ga­lai, žy­din­tys krū­mai, ne­di­de­li al­pi­na­riu­mai, iš ke­lių rū­šių su­komp­lek­tuo­ti gė­ly­nai“, - sa­kė J. La­dy­žen­ko.

Pie­tų pu­sė­je – poil­sio zona

Na­tū­ra­lus ak­muo taip pat vis po­pu­lia­res­nis tiek in­ter­je­re, tiek ir kie­me. Ne­bū­ti­na nau­do­ti tik lie­tu­viš­kai pil­kas ar rus­vas uo­lie­nas - kie­mo vaiz­dą ga­li­ma drą­siai pa­įvai­rin­ti įvai­rio­mis eg­zo­tiš­kų ak­me­nų kom­po­zi­ci­jo­mis. Keis­tų for­mų iš už­sie­nio ša­lių at­ke­lia­vę na­tū­ra­lūs ak­me­nys, gra­ni­to, smil­tai­nio ir ki­to­kių uo­lie­nų lui­tai ga­li tap­ti ne­ti­kė­tais so­do ak­cen­tais.

Pa­sak kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tės, for­muo­jant na­mo kie­mą, bū­ti­na at­siž­velg­ti ir į pa­sau­lio ša­lis, nors ir ne vi­suo­met yra ga­li­my­bė jo­mis va­do­vau­tis. Pa­sau­lio ša­lys tu­ri įta­kos ir au­ga­li­jos par­in­ki­mui bei iš­dės­ty­mui, ir spren­džiant, kur sta­ty­ti šilt­na­mį. Nuo na­mo ar ki­tų sta­ti­nių krin­tan­tys še­šė­liai taip pat ga­li nu­stelb­ti kie­mo au­ga­li­ją.

Šiau­ri­nę skly­po pu­sę ge­riau pa­nau­do­ti au­to­mo­bi­lių sto­gi­nėms, o žel­dy­nui to­je vie­to­je pa­si­rink­ti tik pa­unks­nę mėgs­tan­čius au­ga­lus. At­virkš­čiai – pie­tų pu­sė­je so­di­na­mi au­ga­lai, ku­rie mėgs­ta švie­są ar ve­da vai­sius. Taip pat šio­je na­mo pu­sė­je daž­niau­siai sten­gia­ma­si įreng­ti ir šei­mos poil­sio zo­ną.

Pa­gal pa­grin­di­nes land­šaf­to di­zai­no tai­syk­les, daž­nai sie­kia­ma, kad ry­ti­nė skly­po da­lis ati­tek­tų rep­re­zen­ta­ci­nei zo­nai. Čia įpras­tai pa­si­ren­ka­mi žel­dy­nai, ku­rie puo­šia ap­lin­ką, ta­čiau ge­ba ir ap­sau­go­ti skly­pą nuo vė­jo, iš gat­vės sklin­dan­čio triukš­mo ir dul­kių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami