Namo savininkų bendrija - tikroji daugiabučio šeimininkė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-27 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt
2015-05-27 06:00
Pačios pasirinkdamos paslaugų teikėjus, bendrijos gali 10-30 proc. sumažinti mokesčius už daugelį jų. LŽ archyvo nuotrauka
No­rint įsteig­ti dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­kų bend­ri­ją, net kai dau­gu­ma gy­ven­to­jų tam pri­ta­ria, vien kai­my­niš­kų po­kal­bių ne­pa­kan­ka – kaž­kam rei­kia im­tis kon­kre­čių veiks­mų ir skir­ti tam lai­ko. To­dėl su­ma­ny­tas vi­suo­me­ni­nis pro­jek­tas „AiOi“, tei­kian­tis kon­sul­ta­ci­nę par­amą ir ska­ti­nan­tis bend­ri­jų stei­gi­mą.

Stei­giant dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­kų bend­ri­ją, rei­kia in­for­muo­ti kai­my­nus ir or­ga­ni­zuo­ti dis­ku­si­jas, par­eng­ti bend­ri­jos įsta­tus, gau­ti bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų ap­ra­šą ir sa­vi­nin­kų są­ra­šą, pa­skelb­ti stei­gia­mą­jį su­si­rin­ki­mą ir jį pra­ves­ti. Be to, bū­ti­na tai at­lik­ti, lai­kan­tis įsta­ty­me nu­ma­ty­tų nor­mų, ku­rias ir­gi rei­kia iš­ma­ny­ti.

„Gy­ven­to­jai už­siė­mę dau­gy­be rei­ka­lų, jie ne­tu­ri lai­ko ir ne­no­ri jo gaiš­ti gi­lin­da­mie­si į įsta­ty­mus, to­dėl ge­ri no­rai daž­nai ir lie­ka tik po­kal­biais tar­pu­sa­vy­je. Stei­gian­tiems na­mo bend­ri­ją gy­ven­to­jams ti­krai rei­kia pa­gal­bos, o to­kią pa­gal­bą mes jiems su­tei­kia­me“, – i sa­kė vi­suo­me­ni­nį pro­jek­tą „AiOi“ įgy­ven­di­nan­čios Dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­jų pa­slau­gų tei­kė­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ne­mi­ra.

Vi­suo­me­ni­nio pro­jek­to „AiOi“ spe­cia­lis­tai ne­mo­ka­mai pa­ta­ria bend­ri­jų stei­gi­mo klau­si­mais, pa­de­da par­eng­ti bū­ti­nus do­ku­men­tus, iš­pla­tin­ti in­for­ma­ci­ją vi­siems bu­tų sa­vi­nin­kams, or­ga­ni­zuo­ti ir pra­ves­ti stei­gia­mą­jį su­si­rin­ki­mą. Į gy­ven­to­jams rū­pi­mus klau­si­mus at­sa­ko kon­sul­tan­tai, tei­si­nin­kai ir pro­jek­tą re­mian­čių įmo­nių įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai.

Gy­ven­to­jams per­duo­da­ma ge­ro­ji bend­ri­jų stei­gi­mo pa­tir­tis, jie ra­gi­na­mi jaus­tis sa­vo na­mo šei­mi­nin­kais. R. Ne­mi­ros tei­gi­mu, vyk­dy­da­mos apk­lau­sas ir lais­vai pa­si­rink­da­mos pa­slau­gų tei­kė­jus, bend­ri­jos ga­li 10-30 proc. su­ma­žin­ti mo­kes­čius už dau­ge­lį pa­slau­gų, pa­vyz­džiui, už šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­rą, lif­tų prie­žiū­rą ir re­mon­tą, at­lie­kų iš­ve­ži­mą, bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą it ki­tas.

Vi­suo­me­ni­nio pro­jek­to „AiOi“ par­tne­riai – bend­ro­vės „UAB „Ca­ve­rion Lie­tu­va“, UAB „Schind­ler-lif­tas“, UAB „Skaid­ri aps­kai­tos sis­te­ma“, UAB „VSA Vil­nius“.

„Sup­ra­ti­mas, kad mes pa­tys esa­me at­sa­kin­gi už mū­sų bend­ruo­me­nės ge­ro­vę ir at­ei­tį yra vie­nas svar­biau­sių pi­lie­tiš­ku­mo pri­nci­pų. Siek­da­mi, kad mū­sų sie­kiai virs­tų dar­bais, pri­si­de­da­me prie vi­suo­me­ni­nio pro­jek­to „AiOi“ ini­cia­ty­vos“, – sa­kė UAB „Schind­ler – Lif­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ai­vi­jus Če­raus­kas.

Pro­jek­tas „AiOi“ pra­dė­tas įgy­ven­din­ti Vil­niu­je, at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma veik­lą iš­plės­ti ir ki­tuo­se mies­tuo­se.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
????  86.100.245.231 2015-06-03 11:54:07
eiliniai niekšeliai. Namų bendrijos -tokios kaip dabar yra ,tai tokia nesąmonė ir už nieką neatsakanti vagių perykla.Paaiškinsiu kodėl.Dalis butų daiugiabučiuose išnuomota. Jų savininkai nesirodo jokiuose susirinkimuose, jeigu tokius net ir šaukia. Dabar laisvė. Kas ką nori ,tas ir daro. Papildomai statosi radiatorius, įsirengia šildymus po grindimis ar voniose ir taip .toliau... Jeigu bendrijos pirmininkas tą ir žino, tai nutyli, nes žino,kad tokie už jį balsuos ir jam atrištos rankos visokiom machinacijom ypač su apmokėjimu už šildymą ir karštą vandenį ar kitokias išlaidas, kuroms pinigus surenka bendrija. Žodžiu nukenčia patys labiausiai neapsaugoti gyventojai. Ar gali būti valdomas turtas už nieką neatsakant? ?? Kiek jau nepriklausomybės metų , o paprastam žmogeliui tik špyga . Nei tvarkos ,nei teisybės. Ir nepriklausomybė bus prarasta ne tik jei užeis svetima armija,bet ir dėl baisaus nusivylimo . Kai LRT pasakoja anekdotus apie smetoniškus laikus, gal geriau paanalizuotų kodėl dalis žmonių buvo abejingi ,dalis džiaugėsi santvarkos pakeitimu. Gal papasakotų klaip gyveno miėstelių ar kaimo bežemiai ar mažažemiai ,kurių buvo dauguma .,kaip jų vaikai tarnavo nuo 7 metų amžiaus pas ūkininkus,kurie dažnai tikrai nebuvo geri dėdės. Baltušiui nieko "Parduotose vasarose" nereikėjo išsigalvot. Ak ,valdžiukių ,partijukių ponai, besistumdantys prie lovio, nuženkit į paprasto žmogelio kasdienybę ir padarykit jam ką nors gero
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami