Namo sklypas be drenažo virs pelke

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-04 06:00
Plastikiniai lietvamzdžiai yra gaminami iš polivinilchlorido, todėl pasižymi dideliu atsparumu mechaniniam poveikiui, temperatūros pokyčiams, drėgmei. LŽ archyvo nuotrauka
Nors ty­ri­nė­da­mi pa­sta­rų­jų me­tų me­teo­ro­lo­gi­nius duo­me­nis si­nop­ti­kai vis daž­niau pa­si­gen­da kri­tu­lių, ta­čiau, at­ro­dy­tų, to­kia smulk­me­na kaip tin­ka­mai įreng­ta lie­taus van­dens su­rin­ki­mo sis­te­ma ir na­mo skly­po dre­na­žas pa­de­da iš­veng­ti ne­ti­kė­tų ir di­de­lių rū­pes­čių.

In­di­vi­dua­lių na­mų pro­jek­tuo­to­jas Ma­rius Pa­lai­šis šmaikš­čiai pri­mi­nė, jog lie­taus su­rin­ki­mo ir dre­na­žo sis­te­mą pro­jek­tuo­to­jai ne­re­tai lai­ko po­du­kra, to­dėl ši spe­ci­fi­nę funk­ci­ją at­lie­kan­ti sis­te­ma lie­ka tar­si be vie­tos.

„Iš pa­tir­ties ga­liu teig­ti, jog di­džio­ji dau­gu­ma prob­le­mų, su­si­ju­sių su van­dens kau­pi­mu­si skly­pe, ky­la dėl ne­tvar­kin­gai įreng­tos lie­taus van­dens su­rin­ki­mo sis­te­mos. Dar blo­giau, kad per­tek­li­nis lie­taus van­duo ke­liau­ja prie pa­ma­tų, o šie su­ge­ria van­de­nį kaip kem­pi­nė. Il­gai­niui tai ar­do pa­ma­tus, to­dėl bū­ti­na už­ti­krin­ti, kad van­duo nuo sto­go nu­ke­liau­tų ten, kur rei­kia – į spe­cia­lius šu­li­nė­lius ar­ba gi­liau į grun­ti­nius van­de­nis“, – pa­žy­mė­jo M. Pa­lai­šis.

Po­pu­lia­riau­sios – plie­ni­nės ir plastikinės

Pa­čios lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­mos in­ži­ne­ri­niu po­žiū­riu nė­ra su­dė­tin­gos. Jas iš es­mės su­da­ro iš­il­gai sto­go ei­nan­tis la­ta­kas, liet­vamz­dis ir van­dens rink­tu­vas. Sta­ty­bi­nių me­džia­gų sa­lo­nuo­se ga­li­ma ras­ti iš tri­jų ti­pų me­džia­gų – plie­no, plas­ti­ko, va­rio ar aliu­mi­nio pa­ga­min­tų liet­vamz­džių. Pa­sta­ro­sios dvi yra bran­gios ir su­dė­tin­giau mon­tuo­ja­mos, to­dėl daž­niau­siai pa­si­rin­ki­mo ai­bė ap­si­ri­bo­ja dviem pir­mai­siais va­rian­tais. Ko­kie jų skir­tu­mai?

„Plie­ni­nės ir plas­ti­ki­nės lie­taus van­dens nu­lei­di­mo sis­te­mos ne­abe­jo­ti­nai yra pa­čios po­pu­lia­riau­sios. Plie­ni­nės sis­te­mos įpras­tai ga­mi­na­mos iš spe­cia­lios, iš abie­jų pu­sių nu­da­žy­tos 0,5–0,6 mm sto­rio skar­dos. Tiek plie­ni­nių, tiek plas­ti­ki­nių liet­vamz­džių bū­na įvai­riau­sių spal­vų ir jei jie pa­deng­ti ko­ky­biš­ko­mis me­džia­go­mis, tu­rė­tų ga­na at­spa­riai prieš­in­tis ap­lin­kos ir UV spin­du­lių po­vei­kiui. Ta­čiau nors daug kam plie­ni­niai la­ta­kai at­ro­do so­li­džiau, juos mon­tuo­ti yra su­nkiau ir tai da­ry­ti rei­kia la­bai ati­džiai. Net men­ki skar­dos įbrė­ži­mai vė­liau pra­de­da rū­dy­ti. Su plas­ti­ki­nė­mis sis­te­mo­mis dar­bas pa­pras­tes­nis. Jos su­ren­ka­mos ne su­dė­tin­giau nei vai­kiš­kas kons­truk­to­rius“, – pa­aiš­ki­no sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vės va­dy­bi­nin­kas Kas­pa­ras Ba­lu­tis.

Plas­ti­ki­niai liet­vamz­džiai yra ga­mi­na­mi iš po­li­vi­nilch­lo­ri­do, to­dėl pa­si­žy­mi di­de­liu at­spa­ru­mu me­cha­ni­niam po­vei­kiui, tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiams, nuo­la­ti­nei drėg­mei. Tai ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas pa­jū­ry­je dygs­tan­tiems na­mams. Pa­sak spe­cia­lis­to, sis­te­mos il­gaam­žiš­ku­mas tik iš da­lies pri­klau­so nuo me­džia­gos rū­šies. Ne­bent rink­tu­mė­tės pa­čias bran­giau­sias va­ri­nes sis­te­mas, ku­rios ne­rū­di­ja ir ga­li lai­ky­ti bent šim­tą me­tų.

„Sta­tan­tiems na­mus pa­grin­di­nis pa­siū­ly­mas bū­tų prieš per­kant to­kias sis­te­mas pa­si­do­mė­ti ga­min­to­jais: ar se­niai jie ga­mi­na, iš ko­kios kon­kre­čios ža­lia­vos pa­ga­min­tas pro­duk­tas. Jei liet­vamz­dis skar­di­nis ar pa­deng­tas nuo ko­ro­zi­jos ap­sau­gan­čiu sluoks­niu, koks skar­dos sto­ris. Jei per­ka­me plas­ti­ki­nius vamz­džius, rei­kė­tų ži­no­ti, koks tai plas­ti­kas, ar jis vien­ti­sas, ar ne­bluks spal­va“, – pa­ta­rė K. Ba­lu­tis.

Pa­ša­li­na per van­dens rinktuvą

Kaip ir kiek­vie­ną na­mo ele­men­tą, liet­vamz­džius ten­ka pri­žiū­rė­ti. Tie­sa, jei sis­te­mą įreng­si­me tin­ka­mai, pa­kaks kar­tą per se­zo­ną iš­va­ly­ti fil­trą ar „pra­pūs­ti“ vamz­dy­ną aukš­to slė­gio van­dens sro­ve.

„Siū­ly­čiau ant la­ta­ko vir­šaus tink­le­lių ne­dė­ti, ypač jei skly­pe yra me­džių, nes teks lip­ti ant sto­go ir ša­lin­ti pri­kri­tu­sius la­pus. Ge­riau kaip al­ter­na­ty­vą nau­do­ti van­dens rink­tu­vą, tuo­met vi­sas šiukš­les pa­gaus ja­me esan­tis fil­tras. Jį pa­kaks kart­kar­tė­mis iš­trauk­ti ir iš­kra­ty­ti. Van­dens rink­tu­vai yra pa­pras­tai ir leng­vai mon­tuo­ja­mi, jie su­jun­gia lie­taus van­dens nu­lei­di­mo sis­te­mą su nuo­te­kų sis­te­ma. Taip kur kas leng­viau vis­ką iš­va­ly­ti“, – tei­gė M. Ba­lu­tis.

Ir tokių būna lietvamzdžių./Užsienio spaudos nuotraukos

...

Dar vie­na prob­le­ma, ku­ri bū­din­ga liet­vamz­džiams, – at­šiau­res­nę žie­mą jie už­šą­la. Nuo to ga­lė­tų ap­sau­go­ti per liet­vamz­dį ar pa­lei sto­go kraš­tą nu­ties­tas šil­dy­mo ka­be­lis. To­kias ap­sau­gos nuo ap­le­dė­ji­mo sis­te­mas ga­li­ma pri­tai­ky­ti bet ku­riam sto­gui, ta­čiau Lie­tu­vo­je jos nė­ra po­pu­lia­rios, nes pa­pil­do­mai nau­do­ja elek­trą. Vis dėl­to jei nau­ja­ku­riai no­ri šim­tu pro­cen­tų ap­si­sau­go­ti nuo be­si­kau­pian­čio ant sto­go snie­go ir le­do ga­li­mų pa­da­ri­nių, ver­tė­tų aps­vars­ty­ti to­kio ka­be­lio įren­gi­mo ga­li­my­bę.

Pro­jek­tuo­ja iškart

Pro­jek­tuo­to­jo M. Pa­lai­šio tei­gi­mu, ge­rai at­lik­tas skly­po dre­na­žas už­ti­kri­na, kad pa­sta­to pa­ma­to il­gai­niui ne­įveiks drėg­mė, o na­mo rū­sys per lie­tin­gas ru­dens die­nas ne­virs ba­sei­nu. Ži­no­ma, į dre­na­žą rei­kė­tų žiū­rė­ti komp­lek­siš­kai: ne vien pa­si­rū­pin­ti lie­taus nu­lei­di­mo sis­te­ma ir šu­li­nė­liais, bet ir ko­ky­biš­ka na­mo pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ja.

„Jei skly­pas yra že­mo­je vie­to­je, o grun­ti­niai van­de­nys prie pat pa­vir­šiaus, tu­rė­si­te prob­le­mų ne tik na­mą sta­ty­da­mi, bet ir eksp­loa­tuo­da­mi. To­kiu at­ve­ju į dre­na­žo sis­te­mą bū­ti­na žvelg­ti kaip į gy­vy­biš­kai svar­bią. Ki­taip bus daug bė­dų ne tik dėl iš­plau­na­mų pa­ma­tų, bet ir pa­ties skly­po ero­zi­jos. Dre­na­žo sis­te­mą vi­suo­met pri­va­lu įreng­ti pa­ties na­mo sta­ty­bos me­tu. Iš­ka­sus vie­tą pa­ma­tams, pa­da­ry­ti tran­šė­ją pa­pil­do­mam vamz­džiui yra pi­gu. Jei su­sig­rieb­si­te per vė­lai, kai na­mas jau bus pa­sta­ty­tas, teks ar­dy­ti, ir tai kai­nuos kur kas bran­giau“, – kruopš­čiai pla­nuo­ti pa­ta­rė pro­jek­tuo­to­jas.

Anot pa­šne­ko­vo, jei skly­pas nė­ra že­mo­je vie­to­je, lie­taus van­de­niui su­rink­ti pa­kan­ka pa­vir­ši­nių dre­na­žo sis­te­mų – šu­li­nė­lių su gro­te­lė­mis. Jei si­tua­ci­ja komp­li­kuo­tes­nė, teks dar kar­tą įver­tin­ti grun­to ty­ri­mų re­zul­ta­tus, iš­kas­ti pa­pil­do­mus ka­na­lus van­de­niui nu­leis­ti į grio­vį ar ša­lia esan­tį tven­ki­nį. Ypač su­dė­tin­gais at­ve­jais mon­tuo­ja­mas dvi­gu­bas dre­na­žas.

„Pa­gal pro­jek­tą, dre­na­žu su­rink­tas van­duo daž­niau­siai ke­liau­ja į su­ren­ka­muo­sius šu­li­nius, ku­rie yra įren­gia­mi že­miau­sio­je skly­po rel­je­fo vie­to­je. To­kį van­de­nį kuo pui­kiau­siai ga­li­ma pa­nau­do­ti so­dui ar ve­jai lais­ty­ti. Vie­toj gelž­be­to­ni­nio šu­li­nio ga­li­ma rink­tis ir ki­tą va­rian­tą – gi­lų šu­li­nį, ku­ris ne­tu­ri be­to­no už­pil­do, jį at­sto­ja smė­lio ir žvy­ro už­pi­las. Ta­čiau to­kio šu­li­nio gy­lis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis nei trys me­trai, kad su­rink­tas van­duo nu­te­kė­tų į grun­ti­nius sluoks­nius“, – pa­aiš­ki­no M. Pa­lai­šis.

Dre­na­žo įren­gi­mo kai­nos ga­li la­bai skir­tis. Stan­dar­ti­niam 10 arų skly­pui vi­sai lie­taus nu­te­kė­ji­mo sis­te­mai bei dre­na­žo vamz­dy­nui įreng­ti pri­reiks apie 100 me­trų vamz­džių. Kai­na pri­klau­sys nuo ga­min­to­jo ir sis­te­mą mon­tuo­jan­čių spe­cia­lis­tų pro­fe­sio­na­lu­mo, ji ga­li skir­ti net ke­lis kar­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami