Namo statyba: kokiems darbams neverta taupyti lėšų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-03-26 10:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-03-26 10:34
"Exploit" nuotrauka
Kaip pa­sis­ta­ty­ti ko­ky­biš­ką, jau­kų ir šir­džiai ar­ti­mą na­mą, o už jo sta­ty­bą ne­per­mo­kė­ti? To­kia di­le­ma nie­kuo­met ne­ap­len­kia bū­si­mų na­mų šei­mi­nin­kų.

Ne­re­tai per men­kas dė­me­sys įvai­rioms na­mo pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos de­ta­lėms ga­li na­mo ver­tę pa­di­din­ti ko­ne dvi­gu­bai. Mar­ty­nas Ma­čiu­lis, na­mų pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čios ir in­di­vi­dua­lių na­mų sta­ty­bos klau­si­mais kon­sul­tuo­jan­čios UAB „Eksp­loit“ di­rek­to­rius, pa­ta­ria, kaip iš­si­rink­ti tin­ka­mą skly­pą ir ne­pa­mirš­ti na­mo pro­jek­to.

Jau­na šei­ma nu­spren­dė nu­si­pirk­ti skly­pą ir ten sta­ty­ti nuo­sa­vą na­mą. Ką pir­miau­sia pa­tar­tu­mė­te jiems da­ry­ti?

Pir­mas pa­ta­ri­mas – ren­kan­tis skly­pą at­siž­velg­ti į vie­to­vės rel­je­fą. Ne­tin­ka­miau­sia vie­ta – kal­nas ar jo pa­pė­dė. Jei­gu nu­sprę­si­te ten pirk­ti skly­pą, vė­liau ne­nus­teb­ki­te, kad be­veik pu­sę na­mo ver­tės su­da­rys dar­bai, ku­rių net ne­pla­na­vo­te. Rei­kės su­dė­tin­ges­nių na­mo pa­ma­tų, van­dens nu­ve­di­mo sis­te­mos, pa­pil­do­mai kai­nuos ir ko­ky­biš­ko ke­lio par­uo­ši­mo bei skly­po su­tvar­ky­mo dar­bai.

Taip pat bū­ti­na nu­sta­ty­ti že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tį ir ko­kius dar­bus skly­pe at­lik­ti lei­džia­ma, svar­bu įsi­ti­kin­ti, ar yra at­ves­ti vi­si in­ži­ne­ri­niai tink­lai, ar skly­pe yra bend­ro nau­do­ji­mo že­mė, skir­ta ties­ti in­ži­ne­ri­nėms ko­mu­ni­ka­ci­joms, su­si­sie­ki­mui ar ki­tam nau­do­ji­mui, t. y. ar nu­ma­ty­tas ser­vi­tu­tas.

Jei­gu skly­pą jau įsi­gi­jo­te, rei­kia pa­si­rū­pin­ti vi­sais su skly­po nuo­sa­vy­be su­si­ju­siais do­ku­men­tais: ne­kil­no­ja­mo tur­to re­gis­trų cen­tro duo­me­nų ban­ko iš­ra­šais, že­mės skly­po pla­nu, geo­de­zi­ne to­pog­ra­fi­ne nuo­trau­ka, de­ta­liuo­ju pla­nu.

Ži­no­ma, ne­pa­mirš­ki­te kon­sul­tuo­tis su spe­cia­lis­tais ir iš­si­rink­ti, iš ko­kių sta­ty­bi­nių me­džia­gų sta­ty­ti būs­tą, su­si­ras­ti pa­ti­ki­mą na­mo pro­jek­ta­vi­mo kom­pa­ni­ją, ku­ri par­engs ko­ky­biš­ką pro­jek­tą ir ope­ra­ty­viai su­rinks na­mo sta­ty­bą lei­džian­čius do­ku­men­tus, ir pa­ti­ki­mą na­mo sta­ty­to­ją, ku­ris grei­tai ir ko­ky­biš­kai at­liks vi­sus sta­ty­bos dar­bus.

Į ką daž­niau­siai ne­at­krei­pia dė­me­sio bū­si­mo­jo na­mo šei­mi­nin­kai, ku­rie jau įsi­gi­jo skly­pą ir ruo­šia­si sta­ty­boms?

Daž­nai skly­po sa­vi­nin­kai pra­de­da sta­ty­bos dar­bus be par­eng­to na­mo pro­jek­to ir sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to. Tai šiurkš­ti klai­da, ku­ri ga­li kai­nuo­ti tūks­tan­čius li­tų.

Be bū­ti­nų do­ku­men­tų sta­ty­bos bus pri­pa­žin­tos sa­va­va­liš­ko­mis ir sta­ti­nį teks ar­ba nu­griau­ti, ar­ba su­si­mo­kė­ti bau­dą. O be na­mo pro­jek­to, ga­li tek­ti iš­leis­ti dau­gy­bę ne­pla­nuo­tų lė­šų sta­ty­bi­nėms me­džia­goms. Šiuo me­tu daž­na pra­kti­ka Lie­tu­vo­je – bū­ti­nų do­ku­men­tų su­rin­ki­mą pa­ti­kė­ti na­mo pro­jek­tuo­to­jui.

Bū­ti­na iš­siaiš­kin­ti, ko­kiam grun­to ti­pui pri­ski­ria­ma skly­po že­mė. Sta­ty­bos me­tu na­mo pa­ma­tų kai­na ga­li su­da­ry­ti 15 proc. vi­sos pa­sta­to sta­ty­bų iš­lai­dų, to­dėl bū­ti­na at­lik­ti grun­to ty­ri­mus ir nu­sta­ty­ti pa­ma­tų ti­pą bei jų įren­gi­mą.

Kiek lai­ko už­trun­ka tin­ka­mas na­mo pro­jek­to par­en­gi­mas ir ko­kia jo pre­li­mi­na­ri kai­na?

Na­mo pro­jek­ta­vi­mo ter­mi­nas pri­klau­so nuo už­sa­ko­vų pa­gei­da­vi­mų. Ga­li­ma par­eng­ti stan­dar­ti­nį pro­jek­tą ir jį pri­tai­ky­ti tu­ri­mam že­mės skly­pui. To­kiu at­ve­ju yra ga­li­my­bė par­eng­ti tech­ni­nį pro­jek­tą ir gau­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą per 2 mė­ne­sius nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. To­kio pro­jek­to kai­na sieks apie 5000 li­tų.

Jei klien­tas pa­gei­dau­ja in­di­vi­dua­lių ar­chi­tek­tū­ri­nių spren­di­mų, tuo­met na­mo pro­jek­to ren­gi­mas už­truks. To­kio su­dė­tin­ges­nio pro­jek­to par­en­gi­mo, kai sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­ra su­de­rin­ta su už­sa­ko­vu ir tu­ri­mi vi­si rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, kai­na ga­li vir­šy­ti 7000 li­tų.

Kiek bū­si­mų nuo­sa­vų na­mų šei­mi­nin­kams ga­li kai­nuo­ti na­mų pro­jek­ta­vi­mo klai­dos?

Lie­tu­vo­je vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad in­di­vi­dua­liems gy­ve­na­mie­siems na­mams par­eng­ti pro­jek­to ne­rei­kia – ne­va sta­ty­bi­nin­kai vis­ką ži­no ir trū­ku­mus iš­tai­sys sta­ty­bos me­tu. Ta­čiau kaip ro­do pra­kti­ka, to­kių na­mų šei­mi­nin­kai vė­liau pri­vers­ti iš­leis­ti kur kas dau­giau lė­šų ir iš­eik­vo­ti lai­ko ne­gu pla­na­vo.

Dėl ne­tin­ka­mos sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jos at­si­ran­da šal­čio til­tai, ply­šiai, ne­ra­cio­na­liai par­ink­tos pa­sta­to kons­truk­ci­jos pa­di­di­na na­mo šil­dy­mo iš­lai­das, ku­rių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti, jei bū­tų par­eng­tas sta­ti­nio pro­jek­tas. Šios klai­dos ga­li at­si­ras­ti ir dėl ne­ko­ky­biš­kai par­eng­to na­mo pro­jek­to, o sta­ty­bų kai­na iš­aug­ti net ke­lis kar­tus.

Per kiek lai­ko su­ren­ka­mi vi­si na­mo pro­jek­ta­vi­mui bū­ti­ni ir sta­ty­bą lei­džian­tys do­ku­men­tai?

Daž­nai klien­tai nu­spren­džia pa­tys su­rink­ti vi­sus pro­jek­ta­vi­mui bū­ti­nus do­ku­men­tus. Tai ga­li už­truk­ti nuo 4 iki 8 mė­ne­sių. Nes dau­ge­lis nė­ra sta­ty­bos tech­ni­nių reg­la­men­tų spe­cia­lis­tai, to­dėl daž­nai dėl ži­nių trū­ku­mo pra­šy­mai pa­tei­kia­mi ne toms ins­ti­tu­ci­joms. Do­ku­men­tų su­rin­ki­mo ter­mi­nas ga­li su­trum­pė­ti iki 2 mė­ne­sių, jei pro­jek­tuo­to­jas tu­ri klien­to įga­lio­ji­mą ir mes jo var­du ga­li­me pa­teik­ti pra­šy­mus rei­ka­lin­giems do­ku­men­tams.

Su­nkiau­sia gau­ti kai­my­nų su­ti­ki­mus sta­ty­ti ar­čiau kaip 3 m. iki že­mės skly­po ri­bos. Kai­my­nai ne­no­ri duo­ti to­kių il­ga­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų (ypač tuo­met, kai nė­ra ge­rai su jais su­ta­ria­ma). Taip pat už­trun­ka skly­po geo­de­zi­nės to­pog­ra­fi­nės nuo­trau­kos de­ri­ni­mas.

Už ku­riuos dar­bus ar ty­ri­mus bū­si­mie­ji na­mo šei­mi­nin­kai daž­niau­siai sie­kia su­tau­py­ti ir dėl to jų lau­kia ne­nu­ma­ty­tos iš­lai­dos?

Klien­tai daž­nai ven­gia da­ry­ti grun­to ty­ri­mus. Jei­gu nė­ra ži­no­ma, koks sta­ty­bos vie­to­je yra grun­tas, pro­jek­tuo­ti pa­ma­tus – la­bai ri­zi­kin­ga. Ga­li bū­ti par­eng­tas ne­tei­sin­gas pro­jek­ti­nis spren­di­mas ar­ba su­pro­jek­tuo­ti di­des­ni ne­gu rei­kia pa­ma­tai.

In­di­vi­dua­liam gy­ve­na­ma­jam na­mui grun­to ty­ri­mai ga­li kai­nuo­ti apie 1000 li­tų, o už ne­tei­sin­gai su­pro­jek­tuo­tus pa­ma­tus ga­li bū­ti per­mo­kė­ta 50 tūkst. li­tų ir dau­giau.

Kaip pa­gal tu­ri­mą že­mės skly­pą iš­si­rink­ti tin­ka­mą na­mo pro­jek­tą?

Mes re­ko­men­duo­ja­me įver­tin­ti skly­pe esan­čias in­ži­ne­ri­nes ko­mu­ni­ka­ci­jas, vie­to­vės rel­je­fą, lei­džia­mas sta­ty­bos ri­bas, įva­žia­vi­mo į skly­pą vie­tą ir jo pa­skir­tį. Pa­gal įva­žia­vi­mo vie­tą ga­li­ma nu­ma­ty­ti na­mo pa­dė­tį skly­pe. Pa­tar­ti­na, kad pa­grin­di­nis na­mo fa­sa­das ir di­džiau­si lan­gai bū­tų nu­kreip­ti į pie­tų pu­sę. Taip pa­tal­pos gaus dau­giau sau­lės švie­sos die­nos me­tu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami