Namų grožį savo rankomis sukūrė patys

Irena NAGULEVIČIENĖ, Jonavos „Naujienos“ 2011-10-20 14:51

Irena NAGULEVIČIENĖ, Jonavos „Naujienos“

2011-10-20 14:51
Kai­mų gy­ven­to­jai, įsi­kū­rę in­di­vi­dua­lio­se so­dy­bo­se vie­nas už ki­tą gra­žiau puo­šia ap­lin­ką. Vie­na­me kie­me, žiū­rėk, pra­žys­ta iki šiol dar ne­re­gė­tos gė­lės, iš­au­ga keis­tos for­mos de­ko­ra­ty­vi­nis au­ga­las, ki­tur ran­da­si ran­kų dar­bo ve­ži­mai­čiai, dvi­ra­čiai, ki­to­kios gro­žy­bės, de­ran­čios prie žy­din­čių au­ga­lų. Tarp to­kių puo­se­lė­to­jų yra ši­lų kai­me gy­ve­nan­ti Gra­ži­nos ir Va­si­li­jaus Sin­čak šei­ma, pel­niu­si se­niū­ni­jos ap­do­va­no­ji­mą ir pa­dė­ką.

Gėlės darganai nepasiduoda

„Kad mes neturime kuo girtis, - kukliai ranka mosteli šeimininkė. - Jau baigia visos gėlės nužydėti, pusę išrovėme, tad to grožio kaip ir nebeliko.“

Plotas, aptvertas nauja metaline žalsvos spalvos tvora, dera prie švariai žoliapjove nupjauto kiemo. Klombose dar žydi serenčiai, dar galvas pakėlę jurginai, didingai atrodančios kanos. „Labiau patinka žieminės gėlės, kurių nereikia saugoti nuo šalnų. Tai ir auginu daug narcizų, tulpių, įvairių rūšių samanų, našlaičių, įvairiaspalvių krokų. Vasarines jau nuroviau. Turiu labai daug petunijų. Vyras sumanė prie namo padaryti tarsi kokį baseinėlį iš akmenų, tai kasmet būtent čia ir per visą namo galą sužydi įvairiaspalvės petunijos, o šalia jų, matote, dera ir serenčiai“, - rodo Gražina.

Nors rudenėjantys orai ir įsibėgėjęs spalis privertė pamažinti visą augaliją, tačiau pasigėrėti dar yra kuo. Dėmesį traukia dekoratyvinis alksnis, karklas, kūginės tujos, migdolas, pavasarį apsipilantis rožiniais žiedais. čia pat puikuojasi iš geltonosios slyvos suformuotas medelis.

Šeimininkų bruožas - išradingumas

Anot šeimininkės, paskatinimas jiems buvo skirtas galbūt ne tiek už išskirtinį grožį, bet norą puoselėti ir kurti viską rankomis. Aplinką įvairina Vasilijaus pagamintas medinis triratukas, prie kurio darganotiems orams niekaip nepasiduoda vazone augančios petunijos. Kitoje vietoje žiedais apsikaišęs guli ilgas medis, šeimininko sumanymu atliekantis didelio vazono paskirtį. „Turėjome vieną girnapusę, tai sugalvojome ir ją priremti prie šio šono - vis įdomiau“, - aiškina Gražina.

Kieme randama ir daugiau laukinės gamtos akcentų. štai du akmenys, tarsi kokie dvyniai, į draugiją pasikvietę gandrą, saugo žalią dekoratyvinį krūmelį. Kiek tolėliau, po medeliu, ilsisi žalioji varlė. Patraukliai atrodo mediniai, iš storo medžio išpjauti įdėklai gėlėms, vilioja daugybė kitų neįprastų dalykų.

Vieną medelį šeimininkai performavo taip, kad jis šiandien atrodo, kaip dekoratyvus gamtos kūrinys, ant kurio Gražina kabina vazonėlius su slenkančiomis surfinijomis ar kitomis puošmenomis. Kiekvienais metais šiliečių kieme atsiranda vis kas nors nauja. Tarkime, kad ir tie auliniai nudėvėti batai, nudažyti skirtingomis spalvomis, apipintas, iš tolimos Ukrainos atsivežtas vyno butelis ar kitoks kūrybiškai panaudotas buitinis rakandas.

„Štai šiame lopinėlyje žadame išsikasti nedidelį baseinėlį, dar kažką sukursime - reikia juk atsinaujinti“, - pasidalija planais abudu.

Egzotinių vaisių nestokoja

Ne tik žydinčios gėlės ir įdomi augmenija traukia dėmesį. Vynuogėmis kvepia pavėsinė, brandinanti mėlynas uogų kekes. Vaisiai dideli ir labai skanūs. „Vynuogių atsivežiau iš savo gimtinės Ukrainos, tik gaila, kad šiemet kiek apšalo. Kadangi turime nemažai obuolių, tai spaudžiame jų ir vynuogių sultis. Iš Botanikos sodo atsigabenome ir lietuviškų vynuogių daigų, tačiau uogos yra daug mažesnės“, - pasakoja Vasilijus.

šalia mėlynomis kekėmis išpuoštos pavėsinės auga milžiniškas graikinis riešutmedis, išaugintas ne iš sodinuko, bet paties vaisiaus. šeimininkai sako, kad jam ypatingos priežiūros nereikia, o derlius būna gausus. Abu rodo į didelius subrandintus riešutus ant šakų ir kviečia jų nusiskinti. Bet ragauti geriausia tada, kai šie bus išdžiūvę - nesijaus kartumo.

„Užkarpatėje, kur gimiau ir augau, jų yra labai daug. Pasodinau Lietuvoje, žiūriu, visai puikiai dera. Tačiau būtina pasitelkti kantrybės, mat derlių vesti ima tik maždaug po dešimties ar penkiolikos metų“, - aiškina Vasilijus.

Pamėgino pasodinti lietuviško lazdyno sodinuką „Puntukas“ - ir tas pradėjo vaisius vesti. „Gaila, šalčių neatlaikė trešnės, obelys - kai kurios labai apšalo. Medžių gaila“, - priduria Gražina.

Lietuva tapo sava

Ukrainietį iš Užkarpatės ir anykštėnę lietuvaitę likimas suvedė prieš 25-erius metus. šią gražią vedybų sukaktį Sinčak šeima minės gruodžio mėnesį. Anuomet Vasilijus su statybininkų brigada dirbo mūsų krašte, o susipažinęs su simpatinga mergina, visam laikui paliko gyventi jos gimtinėje.

Be akcento kalbantis lietuviškai vyriškis teigia, kad kiekvienas žmogus, atvykęs į svetimą kraštą ir visam laikui apsigyvenęs jame, privalo išmokti jo kalbą. šiandien jis laisvai gali skaityti laikraštį ir knygas lietuvių kalba, tik rašyti sunkiau.

„Man Lietuva patinka, tapo savas kraštas. Ir gamta graži, ir šeima čia. Septynerius metus nebuvau nuvykęs pas tėvus, bet šiemet pasisekė - nuvažiavome su Gražina, kiek paviešėjome. širdžiai geriau tapo“, - sako jis.

Teko išmėginti melžėjo darbą

Gražina ir Vasilijus nesidairo į turgų - gyvena ūkiškai. „Visko turime pakankamai: labai gerai bulvės užderėjo, net dviejuose šiltnamiuose pomidorai noko, agurkų dar ir dabar nusiskiname“, - dalijasi augalininkystės reikalais šeimininkė.

„Laikėme tris karves, turėjome jautį, bet vargšas paskendo užpernai griovyje. Už 3200 litų įsigijome arklį, tačiau susirgo. Auginome ir kiaules, bet bendrovės „Beržų kompleksas“ dirbantiesiems nepatartina savo ūkyje jų turėti. Turėjome atsisakyti. Dabar dar abudu tebesame komplekso darbuotojai, bet po Naujųjų metų, matyt, liksime bedarbiai. Jau pradedame galvoti apie ūkelio plėtrą“, - samprotauja Vasilijus.

Buvo metas, kai V.Sinčak buvo žinomas visoje Lietuvoje kaip karvių melžėjas. Pašnekovo teigimu, nebuvo kada dairytis, kur dirbti. šį, atrodytų, moterišką amatą jam teko išmėginti Ukmergės rajono „Pergalės“ kolūkyje. „Gerai sekėsi, tuomet buvo melžėjas pirmūnas, pralenkdavęs net savo koleges“, - prisiminė žmona.

Anot Vasilijaus, kiekvienas darbas yra savaip gražus. Svarbiausia dirbti ir gauti už tai atlygį, o ne bindzinėti iš kampo į kampą nieko neveikiant.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami