Namų muzikos magija

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-16 06:00
Neišrankiems kinomanams pakaks ir iš kelių garso kolonėlių sudėliotos audiosistemos. LŽ archyvo nuotrauka
Na­mams skir­tos gar­so įran­gos pir­kė­jai yra skir­tin­gi. Vie­ni dėl gar­so apa­ra­tū­ros ir pa­ties gar­so ko­ky­bės kraus­to­si iš pro­to, ki­ti ten­ki­na­si bet kuo, kas gro­ja ir ne­gergž­džia. Apie mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lus čia ne­kal­bė­si­me.

Pir­mo­ji ne­gau­si šios įran­gos pir­kė­jų gru­pė – au­dio­fi­lai, be­si­do­min­tys la­bai ge­ros ko­ky­bės gar­so at­kū­ri­mu įvai­ria gar­so apa­ra­tū­ra ir, ne­ly­gu ki­še­nei, ga­lin­tys vien už gar­so įran­gai su­jung­ti skir­tą ka­be­lį pa­klo­ti nuo ke­lių šim­tų iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų.

An­tro­ji gru­pė – di­džio­ji dau­gu­ma pa­pras­tų mu­zi­kos klau­sy­to­jų, no­rin­čių mėgs­ta­mos mu­zi­kos klau­sy­tis ko­ky­biš­kiau nei per ra­di­jo im­tu­vą ar įsi­gi­ju­sių pla­čiae­kra­nį te­le­vi­zo­rių ir su­pra­tu­sių, jog be pa­pil­do­mų ko­lo­nė­lių sis­te­mos ki­no tea­tro efek­tų sa­vo sve­tai­nė­je ne­pa­vyks su­kur­ti.

Aukš­tos kla­sės "Hi-Fi", "Hi End" ar net "Ul­tra High End" gar­so įran­gos su­bti­ly­bių ana­li­zę pa­li­ki­me spe­cia­li­zuo­tiems šios sri­ties lei­di­niams. O mes apž­vel­ki­me tai, kas ak­tua­lu mir­tin­gie­siems, ne­pa­mi­šu­siems dėl kiek­vie­nos gar­so sis­te­mos įran­gos de­ta­lės.

Gar­sas virs­ta triukšmu

Ren­kan­tis gar­so sis­te­mą na­mams, teks at­sa­ky­ti į du es­mi­nius klau­si­mus. Ar nau­ją­ja gar­so sis­te­ma klau­sy­si­tės mu­zi­kos, ar ji bus tik prie­das prie te­le­vi­zo­riaus ar pro­jek­to­riaus, mė­gau­jan­tis ki­no še­dev­rais? Dar vie­nas itin reikš­min­gas klau­si­mas: ko­kio dy­džio yra pa­tal­pa, ku­rio­je sto­vės gar­so sis­te­ma?

„At­siž­vel­giant į kam­ba­rio erd­vę yra par­en­ka­mos di­des­nio ar­ba ma­žes­nio ga­lin­gu­mo ko­lo­nė­lės, taip pat jų skai­čius. Kad gar­sas iš tie­sų bū­tų erd­vi­nis, o ne sklis­tų vie­na kryp­ti­mi, rei­kia ne tik ati­džiai įver­tin­ti pa­tal­pos tū­rį, bet ir par­ink­ti tin­ka­miau­sią ko­lo­nė­lių iš­dės­ty­mą. Ži­no­ma, daž­niau­siai jos sta­to­mos pa­gal stan­dar­ti­nę sche­mą. Ta­čiau ne vi­suo­met tai ge­riau­sias va­rian­tas, ypač ma­žes­nė­je erd­vė­je, bu­te. Iš ne­tin­ka­mo­se vie­to­se ar ne­tin­ka­mu kam­pu at­gręž­tų ko­lo­nė­lių sklin­dan­tys gar­sai ima „lip­ti“ vie­ni ant ki­tų. To­kiu at­ve­ju net ko­ky­biš­kas įra­šas virs­ta triukš­mu“, - tei­gė LŽ kon­sul­ta­vęs įra­šų stu­di­jos „Au­dio­fab­ri­kas“ in­ži­nie­rius Do­na­tas Šle­kys.

Di­de­lę įta­ką kam­ba­rio akus­ti­kai, pa­sak spe­cia­lis­to, da­ro ki­li­mai, ma­sy­vios užuo­lai­dos, minkš­ti bal­dai, di­de­li pa­veiks­lai. Mat ma­sy­vūs daik­tai ga­li at­spin­dė­ti tam ti­kro daž­nio gar­sus, taip iš­krai­py­da­mi bend­rą mu­zi­ki­nį fo­ną.

Že­mi daž­niai – pa­gal klausą

Pa­gal stan­dar­ti­nę pen­kių gar­so ko­lo­nė­lių iš­dės­ty­mo sche­mą, dvi ko­lo­nė­lės de­da­mos ar­ba ka­bi­na­mos pa­tal­pos prie­ky­je, dvi - ga­le, o vi­du­ri­nė - virš te­le­vi­zo­riaus ar­ba po juo. Jei ko­lo­nė­les ka­bi­na­me ant sie­nų, jas rei­kia mon­tuo­ti sto­vin­čio žmo­gaus krū­ti­nės aukš­ty­je.

Na­mų šei­mi­nin­kui, pa­gei­dau­jan­čiam tik žiū­rė­ti fil­mus, gar­so įran­gos spe­cia­lis­tai pa­siū­lys ma­žes­nio ga­lin­gu­mo, ne to­kių di­de­lių gar­so ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų ko­lo­nė­les, ka­bi­na­mas ant sie­nos. No­rin­tie­siems ne tik žiū­rė­ti fil­mus, bet ir klau­sy­tis mu­zi­kos rei­kė­tų rink­tis di­des­nes ir ga­lin­ges­nes, ne ant sie­nų ka­bi­na­mas, o ant grin­dų sta­to­mas gar­so ko­lo­nė­les.

„Pa­gei­dau­jan­tie­ji že­mų daž­nių taip pat į komp­lek­tą ren­ka­si bo­si­nę ko­lo­nė­lę. Taip gau­na­ma ti­pi­nė na­mų gar­so sis­te­mos sche­ma, va­di­na­ma 5.1. To­kiu at­ve­ju rei­kė­tų ži­no­ti, kad kuo di­des­nis že­mų daž­nių gar­sia­kal­bio dia­me­tras, tuo gi­les­nis gar­sas. Re­ko­men­duo­ti­na rink­tis ko­lo­nė­lę, ku­rios gar­sia­kal­bio dia­me­tras ne ma­žes­nis nei 10 co­lių. Bo­si­nės ko­lo­nė­lės po­zi­ci­ja ga­lu­ti­nė­je ko­lo­nė­lių ri­kiuo­tė­je pa­gal gar­so sklai­dos dės­nius nė­ra tiks­liai nu­ma­ty­ta. Tie­siog sta­ty­ki­te ją ten, kur pa­čių au­siai ma­lo­niau. Jei gy­ve­na­te ne nuo­sa­va­me na­me, o dau­gia­bu­ty­je, siū­ly­čiau per daug ir daž­nai ne­įsi­jaus­ti į ga­lin­ges­nės že­mų daž­nių ko­lo­nė­lės nau­do­ji­mą, nes kai­my­nams tai ti­krai ne­pa­tiks“, - juo­kė­si gar­so in­ži­nie­rius.

Jei ne­ke­ti­na­te įsi­reng­ti ga­lin­gos pen­kių ar net sep­ty­nių ko­lo­nė­lių na­mų gar­so sis­te­mos, at­ski­ras re­si­ve­ris nė­ra bū­ti­nas, pa­kaks stip­rin­tu­vo. Stan­dar­tiš­kai daž­niau­siai siū­lo­mas in­teg­ruo­tas, „vis­kas vie­na­me“ ti­po stip­rin­tu­vas.

Šiuolaikiškas „Samsung“ garsiakalbis prie kitų prietaisų jungiamas tik per „Bluetooth“ jungtį. / Gamintojo nuotrauka

Stip­rin­tu­vo, kaip ir ko­lo­nė­lių, ga­lin­gu­mą nu­sa­ko va­tai (W). Ap­ra­šas par­odo, kiek va­tų ten­ka kiek­vie­nam stip­rin­tu­vo gar­so ka­na­lui. Pa­vyz­džiui, 5.1 ko­lo­nė­lių sis­te­mos ga­lin­gu­mo žy­mė­ji­mas „5x155 + 225“ reikš, kad stip­rin­tu­vas yra bend­ro 1000 W ga­lin­gu­mo, kur 5 ko­lo­nė­lėms ten­ka po 155 W, o že­mų daž­nių ko­lo­nė­lei 225 W ka­na­lui. Ta­čiau na­mų ki­no sis­te­mai vi­siš­kai pa­kan­ka 50-100 va­tų ga­lin­gu­mo ka­na­lui. Jei kam­ba­rys yra iki 15 kvad­ra­ti­nių me­trų, rin­ki­tės to­kią sis­te­mą, ku­rios ga­lin­gu­mas ka­na­lui yra iki 50 W. Jei na­mų ki­no gar­so sis­te­mą įren­gia­te di­des­nė­je pa­tal­po­je, pa­kaks mak­si­ma­laus 100 W ar net kiek ma­žes­nio ga­lin­gu­mo.

Šiuo­lai­kiš­kas gar­so kiaušinis

Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus gar­so tech­ni­kos ga­min­to­jai re­vo­liu­ci­jų ne­pa­da­rė, o svar­biau­sias evo­liu­ci­jos žings­ne­lis tur­būt bū­tų be­lai­dės „Blue­tooth“ ko­lo­nė­lės. Į Lie­tu­vą prieš ke­le­tą sa­vai­čių at­ke­lia­vo „Sam­sung“ 360 laips­nių kam­pu gar­są sklei­džian­ti be­lai­dė ko­lo­nė­lė „Wi­re­less Au­dio-360“, ku­ri ža­da už­ti­krin­ti sod­rų gar­są, kad ir ko­kio­je pa­tal­pos vie­to­je bū­tų klau­sy­to­jas.

„Di­di­na­me pro­duk­tų įvai­ro­vę pri­sta­ty­da­mi la­bai ge­ros ko­ky­bės be­lai­dę akus­ti­nę au­dio­sis­te­mą, tin­ka­mą ir lie­tu­vių na­mams, ir biu­rams. Dėl įren­gi­ny­je pri­tai­ky­tos nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos mu­zi­kos ger­bė­jai tu­ri ga­li­my­bę mė­gau­tis pla­čiai sklin­dan­čiu, ge­riau­sios ko­ky­bės mu­zi­kos kū­ri­nius at­ku­rian­čiu gar­su, gir­di­mu kiek­vie­na­me pa­tal­pos kam­pe­ly­je“, - pri­sta­ty­da­mas pro­duk­tą pa­žy­mė­jo „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos va­do­vas Mi­ros­la­vas Ra­ma­na­vi­čius.

Iš­pa­ka­vus šią nau­ją „Sam­sung“ "au­dio­pa­gun­dą", dė­me­sys vi­sų pir­miau­sia kryps­ta į ul­tra­mo­der­nų, it iš „Žvaigž­džių ka­rų“ ki­no epo nu­žen­gu­sį ko­lo­nė­lės di­zai­ną. Vie­niems jis pri­mins kos­mi­nį kiau­ši­nį, ki­tiems - pa­gul­dy­tą ant šo­no avia­ci­nę bom­bą. Ta­čiau iš­sprog­din­ti au­sų būg­ne­liams „Wi­re­less Au­dio-360“ nė­ra skir­ta. Jos funk­ci­ja – pa­pil­do­mas ko­ky­biš­kas gar­sia­kal­bis, dar­niai per „Blue­tooth“ jung­tį ko­mu­ni­kuo­jan­tis su iš­ma­niai­siais prie­tai­sais, – iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu ar plan­še­ti­niu kom­piu­te­riu. Prie­tai­sai to­kiu bū­du pri­jun­gia­mi la­bai grei­tai, o mo­te­riš­kas bal­sas iš ko­lo­nė­lės iš­kart pra­ne­ša, kad "kon­tak­tas už­megz­tas".

Vi­sas ko­lo­nė­lės funk­ci­jas ga­li­ma val­dy­ti iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu, te­rei­kia įsi­ra­šy­ti „Sam­sung Mul­ti­room“ prog­ra­mė­lę. Ši­taip val­dy­ti ko­lo­nė­lę iš­ties pa­to­giau. Pri­si­me­nant prieš de­šimt­me­tį kar­tu su „i­Pod“ at­si­ra­du­sius pir­muo­sius ne­šio­ja­muo­sius gar­sia­kal­bius, į ku­riuos, no­rint klau­sy­ti mu­zi­kos, tek­da­vo sta­ty­ti gro­tu­vą, ga­min­to­jų spren­di­mas pa­nau­do­ti „Blu­tooth“ jung­tį – aki­vaiz­di pa­žan­ga.

Ta­čiau prog­ra­mė­lė lei­džia klau­sy­tis mu­zi­kos tik iš tam skir­tų in­ter­ne­to tar­ny­bų, ku­rio­mis no­rint nau­do­tis ten­ka pa­pil­do­mai re­gis­truo­tis ir daž­niau­siai su­si­mo­kė­ti, to­dėl ge­riau per „Blue­tooth“ jung­ti ją prie na­mų kom­piu­te­rio. Pri­jun­gi­mas prie kom­piu­te­rio šiek tiek komp­li­kuo­tes­nis nei prie iš­ma­nių­jų prie­tai­sų, ga­min­to­jas to­kios ga­li­my­bės ins­truk­ci­jo­je nė ne­nu­ro­do. O ga­lė­tų, nes ma­žiau pa­ty­ru­siems kom­piu­te­rių var­to­to­jams tai ga­li tap­ti su­dė­tin­ga už­duo­ti­mi.

Ge­riau­sios ko­lo­nė­lės sa­vy­bės ne­abe­jo­ti­nai at­si­ver­tų ją pa­ka­bi­nus ant lu­bų, kaip švies­tu­vą, kam­ba­rio cen­tre. Tuo­met ir pa­aiš­kė­tų, kiek to­ly­giai po pa­tal­pą gar­są pa­sklei­džia „Ring Ra­dia­tor“ tech­no­lo­gi­ja. Tie­sa, pa­pil­do­mų tvir­ti­ni­mų pa­kuo­tė­je nė­ra, tek­tų im­pro­vi­zuo­ti.

Ofi­cia­li „Wi­re­less Au­dio-360 R7“ kai­na - 399 eu­rai. Pir­kė­jai Lie­tu­vo­je ga­li rink­tis tarp bal­tos ar­ba juo­dos spal­vos R7 mo­de­lių, par­duo­da­mų di­džiau­sio­se ša­lies bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­duo­tu­vė­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dainius  83.190.201.173 2015-07-16 12:44:01
Pigesniu tikrai yra blutoothiniu Visos beveik pygesnes tik cia nauja techologija gal kokibe ir padengimas kitas. Siaip bose uz 250 zaliu galima amazonej ar ebaj pajamt.
1 0  Netinkamas komentaras
Marijan  213.252.196.2 2015-07-16 12:36:36
Idomus reikalas tas samsung kiausinis, jei dar groja svariai tai isvis, tik kad kaina kaip uz viena kolona abejotina. Reiks pasidairyti pigesniu alternatyvu jei yra.
0 0  Netinkamas komentaras
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami