Namų pasaulis Medinės Ožkos metais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-18 06:00
Medžio variacijų bei baltos ir juodos spalvų dermė kitąmet taps tik populiaresnė. LŽ archyvo nuotraukos
Nau­jau­sias in­ter­je­ro ten­den­ci­jas jau sau­sio mė­ne­sį bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­riuo­se ma­dų ka­ta­lo­guo­se, in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se bei par­duo­tu­vių vi­tri­no­se. Ko­kios in­ter­je­ro ir bui­ti­nės tech­ni­kos ma­dos ir to­liau ka­ra­liaus ir kas kei­sis bū­si­mais 2015-ai­siais – Ža­lio­sios Me­di­nės Ož­kos me­tais?

Am­ži­nai gy­vy­bin­gas medis

Na­tū­ra­lus me­dis ir vy­ku­sios jo im­ita­ci­jos, spal­vos bei raš­tai pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus la­bai sėk­min­gai ke­ro­ja bal­dų ir ap­dai­los me­džia­gų ga­min­to­jų te­ri­to­ri­jo­je. Ypač ši ten­den­ci­ja bū­din­ga pe­dan­tiš­kiau­siai eko­lo­gi­ja be­si­rū­pi­nan­čių eu­ro­pie­čių di­zai­ne­riams ir ga­min­to­jams, juk me­dis ne­abe­jo­ti­nai ge­riau­siai vie­ni­ja svei­ko ir gam­tai ne­kenks­min­go gy­ve­ni­mo bū­do idė­jas.

„Ki­tų me­tų sim­bo­lis Ža­lio­ji Me­di­nė Ož­ka yra pui­ki nuo­ro­da į tai, kas pre­ten­duo­ja tap­ti vi­so an­tro­jo XXI am­žiaus de­šimt­me­čio man­tra, – na­tū­ra­lų me­dį. Grį­ži­mas prie me­džio nė­ra at­si­tik­ti­nis ar trum­pa­lai­kis, ši ten­den­ci­ja įsi­vy­ra­vo il­gam. Vie­na pa­grin­di­nių me­džio po­pu­lia­ru­mo prie­žas­čių yra jo uni­ver­sa­lu­mas, mat, pa­vyz­džiui, me­di­niai bal­dai tin­ka dau­ge­lio sti­lių ir spal­vų in­ter­je­rams. Jie pui­kiai de­ri­na­si prie da­žy­tų ar bal­tai tin­kuo­tų sie­nų, ku­rios at­ro­do kur kas na­tū­ra­liau nei anks­čiau iš­po­pu­lia­rė­ję, bet da­bar ma­žiau dė­me­sio su­lau­kian­tys ta­pe­tai. Į lie­tu­vių na­mus kas­met at­ke­liau­ja dau­giau Skan­di­na­vi­jos, sa­vo es­te­ti­ne jau­se­na Šiau­rės ša­lių sti­lius mums la­bai ar­ti­mas. Tad ne­abe­jo­ju, kad nau­jam in­ter­je­rui 2015 me­tais bus bū­din­gos švie­saus me­džio de­ta­lių ir bal­tos spal­vos va­ria­ci­jos“, - tei­gė in­ter­je­ro di­zai­nų kū­rė­ja Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, me­dis ge­rai de­ra ir su ki­to­mis na­tū­ra­lio­mis me­džia­go­mis – juo­do­mis ar tam­siai pil­ko­mis spal­vo­mis, že­mės at­spal­viais, na­tū­ra­liu ak­me­niu. Kas na­tū­ra­lu, tas nie­ka­da ne­sens­ta.

„Į­gi­ju­sios mo­der­nių ak­cen­tų me­di­nės grin­dys ir lu­bos – vėl sti­lin­gų­jų prieš­aky­je. Ži­no­ma, dau­ge­lio lie­tu­vių na­muo­se prieš ke­lio­li­ka me­tų la­bai po­pu­lia­raus bu­vu­sio „iš­ka­li­mo“ la­kuo­to­mis len­tu­tė­mis nė­ra ko lai­ky­ti še­dev­ru. Šiuo­lai­ki­nei me­di­nei ap­dai­lai im­ta nau­do­ti po ke­lis me­džio kom­po­nen­tus, o mo­der­niai lu­bų ap­dai­lai da­bar daž­nai nau­do­ja­mos bal­tos len­tos, nes bal­ta spal­va pra­ple­čia pa­tal­pos erd­vės įspū­dį“, - tvir­ti­no M. Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Buitinės technikos gamintojai maistą namuose ruošti siūlo su polėkiu.

Po­pu­lia­rė­ja še­šia­kam­pės plytelės

Gam­ta ir jos spal­vos vi­sa­da bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių as­pek­tų, ku­ris įkve­pia ap­dai­lai skir­tų ply­te­lių ga­min­to­jus. Vei­kiau­siai jie ir ki­tą­met to­bu­lins sa­vo na­gin­gu­mą, siek­da­mi pa­ten­kin­ti kas­met au­gan­čią me­džio im­ita­ci­jos ply­te­lių pa­klau­są. Pa­si­tel­kus mo­der­nias inkjet ap­do­ro­ji­mo tech­no­lo­gi­jas yra ku­ria­mos ply­te­lės, ku­rios ir at­ro­do kaip me­dis, ir per­tei­kia na­tū­ra­laus me­džio po­jū­tį. Me­tų nau­jo­vė ta, kad me­džiui ne tik su­tei­kia­mas sen­di­ni­mo efek­tas, bet jis kar­tu yra po­li­ruo­ja­mas, tam­pa bliz­gus.

Švie­sūs ply­te­lių at­spal­viai, drą­sūs kon­tras­tai, ra­fi­nuo­tas ir kai­mo (rus­tic) sti­lius, kla­si­ki­nės for­mos ir ori­gi­na­lių for­mų ply­te­lės. Vi­sa tai su­si­pi­na ir yra šių me­tų ten­den­ci­ja. Gau­sus spal­vų pa­si­rin­ki­mas, nuo mė­ly­nų iki rau­do­nų, švel­niai žals­vų iki raus­vų at­spal­vių.

Ta­čiau es­te­ti­kos lenk­ty­nė­se nie­kas po­pu­lia­ru­mu ne­pri­lygs nuo se­no įsit­vir­ti­nu­siai ne­utra­lių spal­vų pa­le­tei. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se gau­sus pil­kų, smė­lio at­spal­vių pa­si­rin­ki­mas, ne­svar­bu, ar no­rė­si­te ma­ti­nio, bliz­gaus, o gal net grub­lė­to pa­vir­šiaus.

Vie­na svar­bes­nių nau­jo­vių, ku­rią pir­kė­jams pa­tei­kia vis gau­ses­nis ga­min­to­jų bū­rys, – še­šia­kam­pės ply­te­lės. Jas ki­tą­met bus ga­li­ma rink­tis iš dar gau­ses­nio dy­džių spek­tro ir spal­vų ga­mos. Še­šia­kam­pės ga­li bū­ti ir ne­di­de­lės ply­te­lės sie­noms ir iš­ti­sos mo­zai­kos ar dau­giau nei pu­sės me­tro skers­mens grin­dų ply­te­lės.

Nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų lai­mė­ji­mai įne­šė nau­jų vė­jų į ply­te­lių rin­ką. Ply­te­lės tam­pa ne­įp­ras­tai di­de­lės ir plo­nos, kai ku­rių sto­ris te­sie­kia 3 mi­li­me­trus. Nors ply­te­lių spal­vų įvai­ro­vė la­bai gau­si, pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų at­sig­ręž­ta į kla­si­ki­nį juo­dos ir bal­tos spal­vų de­ri­nį. Šis de­ri­nys pa­pil­do­mas įvai­rio­mis teks­tū­ro­mis, op­ti­nio me­no įkvėp­tais raš­tais ar 3D efek­tu.

Vir­tu­vės virs­ta restoranais

Ko­kie na­mai be bui­ti­nės tech­ni­kos? No­rint apž­velg­ti nau­jau­sius tech­no­lo­gi­jų per­liu­kus, lo­giš­kiau­sia ap­si­dai­ry­ti di­džiau­sio­je Eu­ro­po­je var­to­ja­mo­sios elek­tro­ni­kos par­odo­je „I­FA 2014“. Ber­ly­ne vy­ku­sio­je šie­me­tė­je par­odo­je pro akis ne­pra­bė­go vie­nų la­bai gi­ria­mi, o ki­tų at­vi­rai pa­šie­pia­mi lenk­ti aukš­čiau­sios raiš­kos te­le­vi­zo­riai. Dy­dis te­le­vi­zo­rių pa­sau­ly­je šiuo me­tu yra vis­kas, tik iš­lie­ka klau­si­mas, ar lenk­tas, o ne plokš­čias apa­ra­tas yra ge­res­nis.

Be­ne di­džiau­sią na­mams skir­tą te­le­vi­zo­rių, pa­si­žy­min­tį mil­ži­niš­ku 105 co­lių (267 cm) Ul­tra HD (21:9 for­ma­to) ekra­nu, pri­sta­tė „Sam­sung“. Pie­tų Ko­rė­jos flag­ma­nas nu­spren­dė komp­ro­mi­siš­kai pa­žvelg­ti į plokš­čio ir lenk­to di­le­mą, mat šis te­le­vi­zo­rius leng­vai kei­čia sa­vo for­mą. O pa­no­ra­mi­nis ekra­nas už­ti­kri­na, kad sa­vo sve­tai­nė­je jau­si­tės ne pra­sčiau nei ki­no sa­lė­je. Ži­no­ma, prie iš­skir­ti­nio te­le­vi­zo­riaus tuo­met ne­pa­kenk­tų įsi­gy­ti ir ko­ky­biš­ką gar­so sis­te­mą.

Dau­gy­bė dė­me­sio ski­ria­ma ne tik sve­tai­nės, bet ir vir­tu­vės įran­gai. Žy­miau­si jos ga­min­to­jai ak­ty­viai bend­rau­ja su vir­tu­vės še­fais, mais­to ruo­ši­mą pa­ky­lė­ju­siais iki me­no for­mos, ir jų pa­de­da­mi ku­ria mo­der­nią vir­tu­vės įran­gą. Ši sim­bio­zė pa­si­žy­mi tuo, kad anks­čiau bu­vu­si tik pro­fe­sio­na­liems res­to­ra­nų vi­rė­jams skir­ta įran­ga vis daž­niau at­ke­liau­ja į mė­gė­jų na­mus.

Pui­kus pa­vyz­dys – „Chef Col­lec­tion“ kros­nis, ku­ri lei­džia ga­min­ti mais­tą, kaip tai da­ro pro­fe­sio­na­lai. Gur­ma­niš­kų ga­rų tech­no­lo­gi­ja (bū­tent taip ją pri­sta­to ga­min­to­jas) nau­do­ja ypač karš­tą ga­rą, pa­de­dan­tį iš­gau­ti ge­riau­sią mais­to teks­tū­rą ir sko­nį, ku­rie iš­ryš­kė­ja ke­pant ir gruz­di­nant. Dau­giau nei iki 100 laips­nių Cel­si­jaus įkai­tin­tas ga­ras spar­čiai ir to­ly­giai pa­sklei­džia­mas vi­so­je kon­vek­ci­nės kros­nies erd­vė­je. Efek­ty­viai sklin­dant karš­čiui ir drėg­mei, aki­mirks­niu ge­rė­ja ga­mi­na­mo pa­tie­ka­lo ko­ky­bė.

Tuo tar­pu ino­va­ty­vi „Chef Col­lec­tion“ kros­nies funk­ci­ja „vir­tua­li sau­gi lieps­na“ sau­go nuo iš­sib­laš­ky­mo per­ne­lyg į sko­nių pa­sau­lį įsi­jau­tu­sius vi­rė­jus. Ši funk­ci­ja pa­pras­tai ir pa­to­giai pa­tei­kia vaiz­di­nę in­for­ma­ci­ją apie įjung­tą kai­ti­ni­mą ir jo in­ten­sy­vu­mą. Kait­len­tės pa­vir­šiu­je įreng­tas LED apš­vie­ti­mas pra­ne­ša apie kais­tan­čią vie­tą, to­dėl nau­do­to­jas in­for­muo­ja­mas apie įjung­tą kait­vie­tę, taip pat už­ti­kri­na­mas kruopš­tes­nis mais­to ga­mi­ni­mas.

Tie­sa, ki­tų me­tų bui­ti­nės elek­tro­ni­kos rin­kos nau­jo­vių ne vi­si lie­tu­viai su­lauks. Ir ne dėl to, kad prie šven­ti­nio sta­lo vie­nu sy­kiu su­ki­šus tri­jų die­nų por­ci­ją ne­at­lai­kys silp­nes­ni skran­džiai. Rin­kos ty­rė­jai tei­gia, kad po dvie­jų sa­vai­čių at­ke­liau­jan­tis eu­ras ska­ti­na gy­ven­to­jus šį gruo­dį smar­kiau iš­lai­dau­ti. To­kią jų el­ge­sio ten­den­ci­ją pa­ste­bi ir di­die­ji pre­ky­bos cen­trai.

Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, tarp pla­nuo­ja­mų įsi­gy­ti bui­ti­nės tech­ni­kos pir­ki­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jai daž­niau­siai mi­ni nau­ją kom­piu­te­ri­nę tech­ni­ką. Ji pir­mau­ja pu­sės apk­laus­tų­jų pir­ki­nių są­ra­šo vir­šū­nė­je. Kiek me­žiau lie­tu­vių ke­ti­na pirk­ti nau­jus te­le­vi­zo­rius, o vie­nas iš aš­tuo­nių prie Ka­lė­dų eg­lu­tės pa­sta­ty­tų nau­ją šal­dy­tu­vą ar vi­ryk­lę su or­kai­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami