Namų valdymo šturvalas – išmanusis televizorius

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-28 06:00
Namų apšvietimo, klimato, saugos sistemas jau šiandien galime valdyti per išmanųjį televizorių. LŽ archyvo nuotrauka
Kai šne­ka­me apie bui­ty­je nau­do­ja­mas ino­va­ci­jas, daž­niau­siai kal­ba pa­kryps­ta iš­ma­nių­jų prie­tai­sų – kom­piu­te­rių, plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių ar kas­met ga­min­to­jų at­nau­ji­na­mų te­le­fo­nų – link. Ta­čiau ne ma­žiau smul­kių, bet la­bai pra­ktiš­kų nau­jo­vių die­gia­ma ir į „sun­kią­ją“ bui­ti­nę tech­ni­ką – skal­bi­mo ma­ši­nas ar in­dap­lo­ves.

„Klai­din­ga ma­ny­ti, kad ino­va­ci­jos bū­din­gos tik iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų, te­le­vi­zo­rių ar daik­tų in­ter­ne­to seg­men­tuo­se. Ne iš­im­tis – bui­ti­nė tech­ni­ka. An­tai nau­ja „Ad­Wash“ funk­ci­ja pa­to­bu­li­na skal­bi­mo ma­ši­ną. Juk vi­siems pa­si­tai­ko, kad įjun­gę ją pri­si­me­na­me su­dė­ję ne vi­sus ne­šva­rius skal­bi­nius. To­dėl pa­da­ry­tas pa­pras­tas, ta­čiau la­bai pra­ktiš­kas spren­di­mas – į skal­bi­mo ma­ši­nos du­re­les įmon­tuo­tos dar vie­nos, kad pro jas skal­bi­mo cik­lo me­tu bū­tų ga­li­ma įdė­ti dau­giau ne­šva­rių dra­bu­žių. At­ro­do, ele­men­ta­ru, bet nie­kas ki­tas taip ne­su­gal­vo­jo“, – JAV vy­ku­sio­je bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odo­je CES 2016 pri­sta­ty­tą ga­min­to­jo nau­jo­vę iš­sky­rė „Sam­sung Elec­tro­nics Lit­hua­nia“ va­do­vas Si­mo­nas Sku­pas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, CES par­odo­je bu­vo la­bai ryš­kus ir ki­tas as­pek­tas – Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jo pa­ti­ki­ni­mas, kad iš­ma­nu­sis te­le­vi­zo­rius grei­tai taps ba­zi­niu iš­ma­nių­jų na­mų val­dy­mo įren­gi­niu. Juo val­dy­si­me vi­sus į vie­ną tink­lą su­jung­tus bui­ties prie­tai­sus, na­mų apš­vie­ti­mo, kli­ma­to ar ap­sau­gos sis­te­mas. To­dėl bū­si­mi ga­min­to­jo iš­ma­nie­ji te­le­vi­zo­riai bus pri­tai­ky­ti va­di­na­ma­jam daik­tų in­ter­ne­tui. Jau da­bar per 200 na­mams skir­tos elek­tro­ni­kos ga­mi­nių ga­li bū­ti su­sie­ti su nau­jau­siais iš­ma­nių­jų te­le­vi­zo­rių mo­de­liais.

Pa­leng­vin­tų atsiskaitymus

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­sak S. Sku­po, ga­na leng­vai pri­ima tech­no­lo­gi­jas, o kai ku­rio­se sri­ty­se sa­vo pir­ki­mo įpro­čiais net len­kia ki­tų ša­lių var­to­to­jus. Pa­vyz­džiui, lie­tu­viai, ver­ti­nant pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, per­ka la­bai daug te­le­fo­nams skir­tų ori­gi­na­lių ak­se­sua­rų.

„Kal­bant apie to­kius vi­siš­kai ino­va­ty­vius pro­duk­tus kaip vir­tua­lios rea­ly­bės aki­niai, di­dy­sis ma­si­nis lū­žis įvyks ta­da, kai jie iš­po­pu­lia­rės tarp tech­no­lo­gi­joms im­liau­sių var­to­to­jų. Šią tai­syk­lę ga­li­ma pri­tai­ky­ti dau­gu­mai bui­ti­nės elek­tro­ni­kos prie­tai­sų. Ži­no­ma, ne­ma­ža da­lis pro­duk­tų nie­ka­da ne­už­ka­riau­ja ma­si­nės au­di­to­ri­jos. Ta­čiau šiuo at­ve­ju ti­krai steng­si­mės pri­si­dė­ti prie to, kad vir­tua­lios rea­ly­bės įran­gos „Gear VR“ nau­do­ji­mas Lie­tu­vo­je lū­žio taš­ką pa­siek­tų kuo anks­čiau“, – ža­dė­jo jis.

„Sam­sung“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vas ma­no, jog da­lis ino­va­ci­jų lie­tu­vius pa­siek­tų kur kas grei­čiau, jei­gu jas rem­tų ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Vie­nas to­kių gy­ve­ni­mą pa­leng­vi­nan­čių spren­di­mų ga­lė­tų bū­ti NFC (angl. Ne­ar Field Communication) tech­no­lo­gi­ja grin­džia­mi mo­kė­ji­mai, lei­džian­tys už pre­kes ir pa­slau­gas at­sis­kai­ty­ti pri­glau­dus iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną prie mo­kė­ji­mo ter­mi­na­lo. Ta­čiau Lie­tu­vo­je ma­žiau nei 10 proc. pre­ky­bos cen­truo­se ir par­duo­tu­vė­se esan­čių at­sis­kai­ty­mo ter­mi­na­lų tu­ri šią funk­ci­ją. Tuo me­tu Len­ki­jo­je, ku­rio­je bu­vo nu­spręs­ta po­pu­lia­rin­ti šią tech­no­lo­gi­ją, jau šian­dien 7 iš 10 ter­mi­na­lų įdieg­ta NFC.

Is­to­ri­nis lie­tu­vių laimėjimas

Elek­tro­ni­kos ir bui­ti­nės tech­ni­kos nau­jo­ves me­tams į prie­kį nu­brė­žian­čio­je CES par­odo­je šie­met džiu­gi­no ir lie­tu­viš­kas ak­cen­tas, ku­rį drą­siai ga­li­ma įvar­dy­ti kaip is­to­ri­nį. Mat ge­riau­sia me­tų nau­jo­ve pir­mą kar­tą bu­vo pa­skelb­tas lie­tu­vių iš­ra­di­mas – iš­ma­nu­sis echo­lo­tas „Dee­per Fish­fin­der“.

Lie­tu­vių žu­vų ieš­kik­lis „Dee­per“ pres­ti­ži­nį „Best Of In­no­va­tion“ ap­do­va­no­ji­mą pel­nė be­lai­džių tech­no­lo­gi­jų ka­te­go­ri­jo­je. Par­odo­je pri­sta­ty­tas lie­tu­vių iš­ra­di­mas pri­ly­go pa­sau­li­nio gar­so kom­pa­ni­jų „Hew­lett Pa­ckard“, „Le­no­vo“ ar „Ford Mo­tor Com­pa­ny“ in­ži­nie­rių kū­ri­niams, ku­rie taip pat bu­vo no­mi­nuo­ti šiam ap­do­va­no­ji­mui.

„Mes nu­sta­to­me sa­vo ko­ky­bės stan­dar­tus ir ne­si­ly­giuo­ja­me į ki­tus. To­dėl la­bai džiau­gia­mės lai­mė­ji­mu, nes jis įro­do, kad ei­na­me ge­ru ke­liu, – kal­bė­jo įmo­nės „Dee­per“ rin­ko­da­ros va­do­vas Ro­lan­das Se­rei­ka. – Sie­kia­me plės­tis to­liau.“

Tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­ku­si „Dee­per“ šie­met pel­nė jau ne pir­mą tro­fė­jų. Aus­tra­li­jo­je echo­lo­tas bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu žve­jy­bos ir val­ti­nės žve­jy­bos ak­se­sua­ru, o ame­ri­kie­čių žur­na­las „Fish Alas­ka“ ofi­cia­liai pa­skel­bė, kad jis – ge­riau­sias lei­di­nio re­dak­to­riaus pa­si­rin­ki­mas.

Lai­kro­džiams – ap­sau­gos programos

Ne­šio­ja­mi elek­tro­ni­kos įren­gi­niai (iš­ma­nie­ji lai­kro­džiai, apy­ran­kės), ku­riuos en­tu­zias­tin­gai ban­do po­pu­lia­rian­ti ga­min­to­jai, ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je ne­abe­jo­ti­nai at­stos ir vir­tua­lią pi­ni­gi­nę. To­dėl sau­gu­mo sis­te­mų kū­rė­jai in­ten­sy­viai dir­ba, kad šie prie­tai­sai tu­rė­tų uni­ka­lią ir pa­ti­ki­mą ap­sau­gą.

Kaip ro­do pa­sau­li­nės ten­den­ci­jos, prie tink­lo jun­gia­mų ne­šio­ja­mų įren­gi­nių rin­ka kas­met pa­di­dė­ja ket­vir­ta­da­liu. Ta­čiau daž­nas jų vi­siš­kai ne­ap­sau­go­tas. Pa­sak eks­per­tų, 2020 me­tais už kas penk­tą pir­ki­nį bus at­sis­kai­to­ma nau­do­jan­tis iš­ma­niai­siais lai­kro­džiais, leng­vo­jo kul­tū­riz­mo (ang. Fit­ness tracker) ir ki­to­mis spe­cia­lio­mis iš­ma­nio­sio­mis apy­ran­kė­mis. Bend­ra to­kių mo­kė­ji­mų su­ma esą sieks 500 mlrd. JAV do­le­rių per me­tus. Va­di­na­si, šie įren­gi­niai taps gar­džiu ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių kąs­ne­liu.

„Kas­pers­ky Lab“ ir Švei­ca­ri­jos bend­ro­vė „WI­Se­Key“ pra­dė­jo drau­ge kur­ti ne­šio­ja­mų elek­tro­ni­kos prie­tai­sų, nau­do­ja­mų mo­kė­ji­mams ne gry­nai­siais pi­ni­gais, ap­sau­gos tech­no­lo­gi­ją. Ji leis su­jung­ti at­pa­ži­ni­mo ir duo­me­nų šif­ra­vi­mo prie­mo­nes – įren­gi­niai prie tink­lo bus jun­gia­mi, o duo­me­nys, tarp jų ir fi­nan­si­niai, bus per­duo­da­mi ap­sau­go­tu re­ži­mu.

„Rū­pi­na­mės, kad žmo­nių ne­šio­ja­mi įren­gi­niai bū­tų ne tik pa­to­gūs, bet ir sau­gūs. Pa­si­tel­kę šią tech­no­lo­gi­ją at­ei­ty­je ga­lė­si­me ap­sau­go­ti ir ki­tus su daik­tų in­ter­ne­tu su­si­ju­sius prie­tai­sus“, – pa­žy­mė­jo „WI­Se­Key“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Car­lo­sas Mo­rei­ra.

Pa­sak kū­rė­jų, šis mo­bi­lie­siems įren­gi­niams skir­tas prog­ra­mi­nės ap­sau­gos pa­ke­tas leis pa­ti­ki­mai ap­sau­go­ti iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, lai­kro­džius, ki­tus ne­šio­ja­mus elek­tro­ni­nius ga­mi­nius ir jais at­lik­tus mo­bi­liuo­sius mo­kė­ji­mus.

Pir­mie­ji ini­cia­ty­vos ėmė­si pra­ban­gių lai­kro­džių ga­min­to­jai „Bul­ga­ri“, pra­dė­ję in­teg­ruo­ti WIS.WATCH į sa­vo iš­ma­niuo­sius lai­kro­džius, kad jų sa­vi­nin­kai ga­lė­tų sau­giai jung­tis prie tink­lo ir ki­tų skait­me­ni­nių įren­gi­nių, tar­ki­me, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų, tu­rė­tų ga­li­my­bę at­si­siųs­ti prog­ra­mė­lių, lan­ky­tis „de­be­sų“ sau­gyk­lo­se ir gau­tų prie­igą prie as­me­ni­nių duo­me­nų sau­giu re­ži­mu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami