Namuose būtina turėti saugaus ir ekologiško tvarkymosi atmintinę

lzinios.lt 2013-06-07 12:00
lzinios.lt
2013-06-07 12:00
lzinios.lt nuotr.
Lie­tu­vo­je at­lie­kas rū­šiuo­ja tik kas de­šim­tas gy­ven­to­jas, tad ne­nuos­ta­bu, jog mū­sų ša­lis nuo­lat uži­ma pa­sku­ti­nes vie­tas Eu­ro­pos at­lie­kų rū­šia­vi­mo že­mė­la­py­je. Mais­to at­lie­ko­mis tin­ka­mai at­si­kra­ty­ti su­ge­ba kiek­vie­nas, ta­čiau ne­be­nau­do­ja­ma bui­ties tech­ni­ka, lem­pu­tė­mis, ele­men­tais, aku­mu­lia­to­riais ir ki­tais elek­tro­ni­niais prie­tai­sais var­gu bau: dau­ge­lis to­kias at­lie­kas iš­me­ta kar­tu su bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis, kau­pia, ar­ba dar blo­giau – pa­lie­ka pa­miš­kė­se.

„Va­ka­rų Eu­ro­po­je at­lie­kų rū­šia­vi­mas jau yra ta­pęs įpro­čių. Mū­sų ša­ly­je tei­sin­gas at­lie­kų iš­me­ti­mas pra­dė­tas ak­cen­tuo­ti tik įsto­jus į ES, to­dėl lie­tu­viai dar tik pra­de­da įsi­są­mo­nin­ti at­lie­kų, ypač, pa­vo­jin­gų, rū­šia­vi­mo bū­ti­ny­bę gam­tai ir mums pa­tiems“, – sa­ko se­nų, ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių tvar­ky­mu be­si­rū­pi­nan­čios įmo­nės va­do­vas Ta­das Ru­že­lė. Jis at­krei­pia dė­me­sį, jog są­var­ty­ne, kar­tu su vi­so­mis at­lie­ko­mis iš­mes­tam po­pie­riui su­ir­ti rei­kia maž­daug 2 me­tų, me­ta­lui – 90-500 m., plas­ti­kui – 200-500 m., stik­lui – 900 me­tų. Kar­tu su šio­mis at­lie­ko­mis į gam­tą pa­kliū­na ir pa­vo­jin­gos me­džia­gos. Nors, pa­vyz­džiui, ne­be­nau­do­ja­mos lem­pu­tės, sau­giai ati­duo­tos spe­cia­liuo­se punk­tuo­se, ir pa­te­ku­sios per­dir­bė­jams, ne tik per­dir­ba­mos, bet ir gau­na­ma ver­tin­gų me­džia­gų an­tri­niam pa­nau­do­ji­mui.

Gy­ven­to­jams bū­tų daug leng­viau įpras­ti rū­šiuo­ti at­lie­kas, jei kiek­vie­nuo­se na­muo­se, vi­siems šei­mos na­riams ma­to­mo­je vie­to­je, bū­tų at­min­ti­nė, kaip gru­puo­ja­mos at­lie­kos pa­gal sa­vo sa­vy­bes, kaip rū­šiuo­ja­mos bei kaip ga­li­ma jas sau­giai ati­duo­ti per­dirb­ti:

- Die­nos švie­sos, ener­gi­ją tau­pan­čias lem­pas bei aukš­to ir že­mo slė­gio na­trio lem­pas rei­kia ati­duo­ti į spe­cia­lius jų su­rin­ki­mo punk­tus. Jas taip pat ga­li­ma ati­duo­ti ir vi­so­se lem­po­mis pre­kiau­jan­čio­se pre­ky­bos vie­to­se.

- Smul­kią, vi­du­ti­nę bei stam­bią elek­tros ir bui­ties techniką (vi­sa bui­ty­je nau­do­ja­ma tech­ni­ka, įskai­tant te­le­fo­nus, te­le­vi­zo­rius, šal­dy­tu­vus, kom­piu­te­rius bei jų prie­dus ir t. t.) ga­li­ma ne­mo­ka­mai ati­duo­ti į at­lie­kų pri­ėmi­mo aikš­te­les ar­ba pa­lik­ti spe­cia­liuo­se kon­tei­ne­riuo­se pre­ky­bos cen­truo­se. At­si­kra­ty­ti stam­bia bui­ties tech­ni­ka ga­li­ma ir iš­sik­vie­tus spe­cia­lis­tus, ku­rie su­ren­ka ne­rei­ka­lin­gą įran­gą.

- Bui­ty­je su­si­da­ran­čias mais­to at­lie­kas ga­li­ma kom­pos­tuo­ti – to­kį na­tū­ra­lų kom­pos­tą vė­liau ga­li­ma pa­nau­do­ti trę­šiant dar­žus ir au­gi­nant eko­lo­giš­kus pro­duk­tus. Kom­pos­tuo­ti re­ko­men­duo­ja­ma ant že­mės par­uoš­to­je vie­to­je ar­ba spe­cia­liuo­se kon­tei­ne­riuo­se.

- Iš­eik­vo­tus ne­šio­ja­mus ele­men­tus, aku­mu­lia­to­rius, gal­va­ni­nius ele­men­tus ga­li­ma ati­duo­ti be­veik vi­suo­se pre­ky­bos cen­truo­se, di­des­nė­se tech­ni­kos par­duo­tu­vė­se, de­ga­li­nė­se, mo­kyk­lo­se, pa­što sky­riuo­se.

- Sta­ty­bos ir grio­vi­mo at­lie­kas, įvai­rias sta­ty­bi­nes medžiagas, ku­rio­se daž­nai pa­si­tai­ko as­bes­to, ga­li­ma pri­sta­ty­ti į stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les.

Jau ke­le­rius me­tus Lie­tu­vo­je vei­kia pa­nau­do­tų elek­tros prie­tai­sų ir elek­tro­ni­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­ma: yra įreng­ta dau­giau nei 6000 vie­tų pa­lik­ti pa­nau­do­tas ba­te­ri­jas. Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos ne­mo­ka­mai pri­ima­mos 111-oje su­rin­ki­mo vie­tų ar­ba iš­ve­ža­ma tie­siai iš var­to­to­jų na­mų. Taip pat 46 ša­lies mies­tuo­se vei­kia dau­giau nei 150 punk­tų, ku­riuo­se yra pri­ima­mos ener­gi­ją tau­pan­čios lem­pu­tės. Spe­cia­lių dė­žu­čių ener­gi­ją tau­pan­čioms lem­pu­tėms su­rink­ti yra pre­ky­bos tink­lo „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­se (21), pre­ky­bos cen­truo­se „Se­nu­kai" (40), Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­riaus „Les­to“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­truo­se (40).

Elek­tros ir elek­tro­ni­ne įran­ga lai­ky­ti­ni vi­si prie­tai­sai, ku­riems veik­ti rei­ka­lin­gas elek­tros tink­las, ba­te­ri­jos ar­ba elek­tro­mag­ne­ti­niai lau­kai. Taip pat tie prie­tai­sai, ku­rie skir­ti kur­ti, per­duo­ti, iš­ma­tuo­ti tas sro­ves bei lau­kus. Į są­var­ty­nus iš­mes­ti ar ne­tin­ka­mai ar­do­mi elek­tro­ni­niai prie­tai­sai, ir­da­mi, į ap­lin­ką iš­ski­ria ypač pa­vo­jin­gas me­džia­gas: su­nkiuo­sius me­ta­lus, plas­ti­kus, ozo­no sluoks­nį ar­dan­čias du­jas (freo­ną), ne­rvų sis­te­mą ga­lin­tį pa­žeis­ti švi­ną, o sme­ge­nis – kad­mį. Ypač ne­igia­mas pa­sek­mes žmo­gaus or­ga­niz­mui ga­li tu­rė­ti van­dens tel­ki­nius ir dir­vo­že­mį už­ter­šian­tis gyv­si­dab­ris bei te­pa­lai ir plas­ti­kai.

„E­koš­vie­sa“ ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ki­mą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja nuo 2010 m. Su­rink­tos lem­pu­tės yra ati­duo­da­mos elek­tro­ni­nių at­lie­kų per­dir­bė­jams, ku­rie, nau­do­da­mi spe­cia­lias tech­no­lo­gi­jas, sau­giai pa­ša­li­na gyv­si­dab­rį, o stik­lą per­dir­ba an­tri­niam pa­nau­do­ji­mui. Elek­trą tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ki­mo punk­tų ad­re­sai skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.eko-svie­sa.lt.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami