Namuose - kaip žuvys vandenyje

PAULIUS UGIANSKIS 2008-02-05 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-02-05 00:00
Verslininkė V.Kastujeva žino, kaip jaukiai ir stilingai įrengti namus. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Vil­niaus pa­kraš­ty­je, pres­ti­ži­nia­me Va­la­ku­pių ra­jo­ne su­nku ne­pas­te­bė­ti tarp se­nų pu­šų stūk­san­čio in­di­vi­dua­laus na­mo, iš iš­orės šiek tiek pri­me­nan­čio lai­vą. Ja­me įsi­kū­ru­si gau­si žy­mių vers­li­nin­kų - Ve­ro­ni­kos ir Va­di­mo Kas­tu­je­vų - šei­ma.

Prieš aštuonerius metus pasistatę nuosavą namą šeimininkai jį įrengė moderniu minimalistiniu stiliumi, paįvairintu eklektiškomis interjero detalėmis. Vos pakvietusi vidun V.Kastujeva netikėtai prisipažįsta, kad šių namų interjeras morališkai pasenęs. Sunku su tuo sutikti.

Racionalus suplanavimas

600 kvadratinių metrų namą Kastujevai pirmą kartą ryžosi įrengti kartu su architektu. Susipažinę su Ryčiu Mažuoliu, būsimo namo šeimininkai išdėstė specialistui savo pageidavimus, ir prasidėjo keletą metų trukę statybos darbai. "Tai pirmas kartas, kai į pagalbą pasikvietėme architektą. Aptarėme su juo, kaip turės atrodyti namas. Didžiausias mano pageidavimas buvo gana paprastas - namas privalo būti pritaikytas visos šeimos poreikiams. Kol vyko parengiamieji darbai, skaičiau daug specializuotų žurnalų, o ten pamatytas įdomias idėjas stengiausi įgyvendinti savo namuose. Itin pravertė architekto patirtis, nes jis sugebėjo mano norus ir pageidavimus sujungti į visumą. Štai jums ir rezultatas", - vaikščiodama po erdvius namus pasakojo grožio ir kosmetologijos centro "Sothys" prezidentė V.Kastujeva.

Trijų aukštų namas tik iš išorės atrodo didelis. Viduje vaizdas kiek pasikeičia. Racionaliai suplanuotos erdvės, griežtai suskirstytos į atskiras zonas, žavi originalumu.

Erdviausia ir, šeimininkų nuomone, jaukiausia būsto vieta yra svetainė. Joje vakarais visa Kastujevų šeima mėgsta šnekučiuotis ir atsipalaiduoti po darbų. Šioje erdvėje į akis krenta spalvų pastelė. Dalis vokiečių gamybos baldų - ryškiai raudoni. Svetainės kampe stovi tokios pat spalvos pianinas. Pasirodo, šią spalvą šeimininkai pasirinko neatsitiktinai. "Raudona spalva suteikia ramybės. Be to, namiškiai mėgsta šią spalvą, o Feng Šui filosofija teigia, kad raudona spalva sugeria blogą energiją", - šypsodamasi aiškino V.Kastujeva.

Jūros tematikos akcentai

Atidžiau įsižiūrėjus, verslininkų namuose galima įžvelgti sąsajų su vandeniu. Šį akcentą namuose paryškina vonios kambarių durys. Visos jos dekoruotos stiklu, kuris savo forma labai primena laivo iliuminatorių.

Jūros tematika įrengta ir daugiau erdvių. Antai šeimininkų miegamajame pastelinės spalvos ir specialus apšvietimas sukuria kopų įspūdį. Šalia miegamojo esantis vonios kambarys, kurį nuo poilsio zonos skiria slankiojančios stiklo durys, dekoruotas vandens ir smėlio spalvų plytelėmis. Be to, higienos kambario langai papuošti žvejų tinklus imituojančiomis užuolaidomis.

Bene labiausiai jūros tematika akcentuojama namo rūsyje, kur verslininkai įsirengė jaukią pirtelę ir didelį baseiną. "Mažiausiai kartą per savaitę čia susirenka visa šeima. Pasikaitinti pirtelėje ir atsigaivinti baseine - šventas reikalas. Tai savotiška šeimos tradicija", - sako V.Kastujeva.

Skirtingi vaikų kambariai

Moderniu stiliumi įrengtas ir sūnaus Artūro kambarys. Čia gausu metalinių "techno" stiliaus detalių. Jaunuolio kambarys suskirstytas į dvi atskiras zonas. Viena skirta poilsiui, kita - mokslams. Be to, Artūras dievina raudoną spalvą, kurios šiame kambaryje irgi netrūksta.

Visiška priešingybė Artūro kambariui - dukros Džiuljetos "apartamentai". Jie suskirstyti į du aukštus. Viename jų mergaitė mokosi, kitame glaudžiasi žaislai. Šiame kambaryje vyrauja žalia spalva. "Tradicinės rožinės spalvos dukra nenorėjo, nes ji jau nebemadinga", - paaiškino V.Kastujeva.

Nuo moderno prie klasikos

LŽ domėjosi verslininkės, ar sunku buvo prieš beveik dešimtmetį įsirengti šiuolaikišką ir madingą būstą. Pasirodo, V.Kastujeva mielai dalyvavo kūrybos procese ir atidžiai stebėjo, kaip vyko statybos. "Per tą laiką, kol vyko statybos, pas architektą važiuodavau kaip į darbą. Bet man tai patiko - pasisėmiau daug patirties. Jei nutarsime statyti kitą namą, galėsiu panaudoti sukauptas žinias ir patirtį", - įsitikinusi V.Kastujeva.

Vis dėlto verslininkė prisipažįsta, kad ne viskas ėjosi it sviestu patepta. Didžiausias šeimininkų rūpestis buvo įvairios statybinės ir apdailos medžiagos, kurių pasirinkimas tuo metu Lietuvoje buvo gana mažas. Tačiau verslininkai rado išeitį - beveik visus baldus, dekoro elementus ir daugelį apdailos medžiagų atsivežė iš užsienio. "Tai dabar visko parduotuvėse yra, o tada norimų medžiagų teko ieškoti už Lietuvos ribų. Bet viską, ko norėjome, radome", - pridūrė V.Kastujeva.

Moteris prasitarė, kad kartu su vyru Vadimu, "Žalgirio" futbolo klubo savininku ir prezidentu, ji vis dažniau pagalvoja apie naują namą. Verslininkė tikino, jog kol kas tai tik planai, tačiau vieną dalyką ji žino tvirtai: "Jeigu statytume naują namą, jis būtų įrengtas prabangiu klasikiniu stiliumi. Tai būtų visiška priešingybė dabartiniam mūsų namui", - atviravo grožio ir kosmetologijos centro prezidentė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami