Namus papuoškime Biblijoje minimais augalais

Nijolė STORYK© Lietuvos žinios 2011-12-13 08:54

Nijolė STORYK

© Lietuvos žinios

2011-12-13 08:54
Per šv. Ka­lė­das ne­bū­ti­na vyk­ti į šven­tą­jį mies­tą Je­ru­za­lę ir kop­ti į Aly­vų kal­no vir­šū­nę. Alyv­me­džių, ked­rų, lau­rų, bam­bu­kų, fi­ni­ki­nių pa­lmių ir net lie­tu­viš­kų rū­tų bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti Kau­no bo­ta­ni­kos so­de ren­gia­mo­je par­odo­je.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) botanikos sodo oranžerijoje auga daugybė "biblinių" augalų. Prieš Kalėdas šis egzotiškas grožis bus atskleidžiamas kitame kontekste, mat kiekvienas Biblijoje minimas augalas turi tam tikrą prasmę.

Klaidina augalo pavadinimas

Nuostabiu šventiniu kalėdiniu simboliu vadinama puansetija, labiau žinoma kaip Kalėdų žvaigždė. Pasak Kauno botanikos sodo direktorės Vidos Mildažienės, šis augalas nėra susijęs su Biblija, nors dėl raudonų lapų ir vadinamas kalėdiniu.

Taip pat žiemos švenčių simboliu seniai tapęs plokštenis arba oleandras, kuris dažniausiai pražysta prieš Kalėdas. Botanikos sodo oranžerijoje šis kaktusinių šeimos augalas jau sukrovė žiedpumpurius ir greitai išskleis žiedus. Tačiau ir šis augalas neminimas Biblijoje. Su šv. Kalėdomis oleandras, kaip ir puansetija, susijęs tik todėl, kad tuo metu pražysta.

Tad Botanikos sodo darbuotojai šiemet nusprendė papasakoti, kokie augalai minimi Biblijoje ir ką jie byloja.

"Prieš pat Kalėdas oranžerijoje ketiname surengti parodą apie Biblijoje minimus augalus. Dauguma žmonių beveik visus juos žino, atpažįsta, bet kodėl šie augalai ten minimi ir kokia jų prasmė, tikriausiai daugeliui yra paslaptis. Mums pagelbėti, t. y. papasakoti apie Biblijoje minimus augalus mielai sutiko VDU Teologijos fakulteto dėstytojai. Jų žinios labai pravertė", - džiaugėsi Kaunos botanikos sodo direktorė V. Mildažienė.

Alyvmedžio šalelės paslaptis

Oranžerijos sektoriaus vadovė Judita Varkulevičienė aiškino, kad beveik visi "bibliniai" augalai atkeliavo iš egzotinių kraštų, tad jie mėgsta šviesą bei šilumą, be to, darbuotojams primena išlepintus vaikus - reikalauja ypatingos priežiūros.

"Šiuos augalus auginti namų sode nėra paprasta. Ne kiekvienam augalų mėgėjui tai gali pavykti - kartais net ir labai prižiūrimi "bibliniai" augalai nežaliuoja", - teigė oranžerijos vadovė.

Daug kas, matyt, mielai augintų alyvmedžius - juk alyvmedžių giraitės asocijuojasi su Jėzumi. Jeruzalės Alyvų kalnas vienodai brangus ir žydams, ir krikščionims. Tie, kuriems teko lankytis šiose šventose vietose, pamena, kad Alyvų kalno šlaite veši Getsemanės sodas. Šalia sodo - Marijos kapo šventovė. Biblijoje aprašyta, kad baltas balandis su alyvmedžio šakele reiškia taiką ir ramybę.

"Kartą teko išklausyti vieno botanikos sodo lankytojo nusivylimą: jis ryžosi užveisti alyvmedžių sodą, labai juo rūpinosi, puoselėjo, bet alyvmedžiai neaugo", - pasakojo augalų specialistė.

Alyvmedžių giraitė Biblijoje minima tris kartus. Šie medžiai simbolizuoja švelnumą ir didelius turtus, vaisiai - vaisingumą, ilgaamžiškumą, apsivalymą, šakos - taiką ir gerovę.

Pasak J.Varkulevičienės, atsistojus po alyvmedžiu iš tiesų apima ramybė ir begalinis švelnumas, pasaulis nušvinta kitomis spalvomis.

"Gal alyvmedžio šakelė ir yra tai, ko reikia mūsų namams, - ramybės ir dvasinio apsivalymo kalėdiniu laikotarpiu", - mintimis dalijosi pašnekovė.

Vargas dėl rūtos

Rūta nuo seno Lietuvoje laikoma nacionaline gėle, ji taip pat minima Biblijoje. Vienoje iš Biblijos knygų rašoma: "Vargas jums, fariziejai! Jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o apleidžiate teisingumą ir Dievo meilę. Tai turite daryti ir ano nepalikti!"

Rūta - viena dažniausiai pagerbiamų lietuvių darželio gėlių. Dėl vaistinių savybių jos buvo auginamos ir kaimo sodybose, ir vienuolynuose, ir dvaruose. Nuo seno nuotakos puošiasi rūtų vainikėliu - jaunystės ir nekaltumo simboliu, todėl jų tiek gausu lietuvių dainose, legendose ar pasakojimuose. Lietuvoje auginama viena rūšis - žalioji rūta. Šio augalo šakelė per Kalėdas galėtų skleisti gaivų kvapą jūsų namuose.

Libano kedras - pasaulio didybė

Libano kedras minimas Biblijoje net 76 kartus. Šis medis buvo svarbus daugeliui senovės civilizacijų: finikiečiai iš kedrų gamino laivus, statė namus, pilis, šventyklas; egiptiečiai kedro dervą naudojo mumifikavimui, Gilgamešo epe šumerai Libano kedrą vadina Dievo palapine.

Žydų raštuose minima, kad Libano kedrų deginimas žymi Naujųjų metų pradžią. Biblijos pranašo Izaijo knygoje kedras simbolizuoja pasaulio didybę.

Granatmedis - prisikėlimo simbolis

Žydų kultūroje granatas - teisingumo simbolis, šio vaisiaus kauliukai simbolizuoja žydų tautos gausą ir vienybę. Daugelis mano, kad uždraustasis Edeno vaisius buvo būtent granatas. Dėl žiedų grožio ir vaisių simetrijos šių augalų motyvai naudojami ir kaip krikščionių religinis simbolis. Leonardo da Vinci paveiksluose vaizduojamo Mergelės Marijos laikomo Jėzaus rankose esantis granatas simbolizuoja kančios ir prisikėlimo tobulumą.

Dykumų lelija ir šv. Jono medis

Afrikoje klajojantys kupranugarių varovai alaviją vadina Dykumų lelija. Augalas šimtmečių šimtmečius laikomas augalu-stebuklu. Vienas seniausių dokumentų, įrodančių, kad alavijai buvo naudojami medicinai ir kosmetikai, datuojamas 3500 metais prieš Kristų. Egipto papirusuose rašoma, kad karalienė Kleopatra alavijais stiprino savo grožį, naudojo odos priežiūrai. Alavijai minimi ir kaip viena balzamavimo mišinių sudedamoji dalis.

Saldžiavaisis pupmedis priklauso pupinių šeimai, kilęs iš Mažosios Azijos, jo ankštys valgomos. Auga ir Viduržemio jūros salose. Pupmedžiai plačiai paplitę Izraelyje. Biblijoje rašoma, kad šių augalų sėklomis dykumoje maitinosi Jonas Krikštytojas. Be to, saldžiavaisio pupmedžio  vaisiai (ankštys) Biblijoje minimi ir kaip kiaulių pašarai.

VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje gruodžio 15 dieną atidaroma paroda "Bibliniai augalai". Ji rengiama kartu su Rygos universiteto botanikos sodu. Renginio organizatoriai pasirengę išsamiai papasakoti apie Biblijoje minimus augalus bei supažindinti su konkrečiomis Šventojo Rašto ištraukomis, kuriose jie minimi.

Pasak direktorės V.Mildažienės, per Kalėdas galima savo namus papuošti šiek tiek kitaip nei esame pratę, pavyzdžiui, vietoj tradicinių eglės šakelių prie žvakių galime padėti lauro  šakelių - tai primintų Kristaus kelią.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami