Namus puošia šimtai meno kūrinių

PAULIUS UGIANSKIS 2008-02-12 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-02-12 00:00
Erdvios svetainės akcentas - iki pat stogo besitęsiančios 7 metrų aukščio sienos. Giedriaus Dainio-Dundulio nuotrauka
Vie­na­me kvad­ra­ti­nia­me me­tre - po vie­ną me­no kū­ri­nį. To­kį vaiz­dą ga­li­ma ma­ty­ti ne ko­kio­je nors ga­le­ri­jo­je, o in­di­vi­dua­lia­me 300 kv.m na­me, už ku­rio sie­nų pui­kuo­ja­si per 300 au­to­ri­nių me­no kū­ri­nių.

Tokiame name, kuris labiau primena privačią meno galeriją, jau 17 metų gyvena vienos sostinės senamiestyje įsikūrusios galerijos direktorė Violeta Šimulynienė su dukterimis Ula ir Rusne. "Beveik du dešimtmečiai tarp paveikslų, skulptūrų bei įvairių detalių", - atsidūsta Violeta ir akimirksniu nusišypsojusi pakviečia užeiti.

Menininko palikimas.

Ramiame Vilniaus Jaruzalės individualių namų rajone, apsuptame senų medžių, V.Šimulynienės namą galima pamatyti iš tolo. Pirmiausia dėmesį patraukia netradicinė namo architektūra, o priėjus arčiau - ir kiemo aplinka. Čia nėra lauko baseino, tačiau žvilgsnį prikausto kelios didžiulės keistų formų skulptūros. Pasirodo, šį namą statė ir jame gyveno žymus Lietuvos skulptorius ir dailininkas Šarūnas Šimulynas, praėjusio amžiaus pabaigoje iškeliavęs į anapilį. Po jo mirties Violeta su dukterimis stengiasi išsaugoti menininko atminimą ir jo paliktą įspūdingą meno kūrinių kolekciją. Šiandien įvairūs paveikslai bei skulptūros atlieka ne tik atminimo, bet ir savotišką interjero puošybos funkciją. Kur tik pažvelgsi, aplink visur autoriniai dirbiniai. Dalis jų puošią erdvią svetainę, tačiau didžioji dauguma kantriai savo eilės laukia namo rūsyje.

Namas vietoj dirbtuvių

Didžiulis, kone 300 kv.m namas, statytas prieš 17 metų, šiandien atlieka visiškai kitokią funkciją, negu buvo sumanyta statybų pradžioje. Pasak V.Šimulynienės, tuo metu pasitelkus kaimynystėje gyvenančio architekto Alberto Dvarecko patirtį namas buvo projektuojamas lyg meno dirbtuvės. "Šį namą jis statė tam, kad galėtų čia turėti nuosavą kūrybos ir darbo erdvę. Statybų metu Šarūnas viską darė pats: klojo ir vaškavo grindis, įrengė ir sutvarkė namo vidų. Nei apie estetinį vaizdą, o ypač apie interjero koncepciją tuo metu niekas negalvojo, nes svarbiausia jam buvo kuo greičiau sutvarkyti namą taip, kad galėtų jame ir gyventi, ir dirbti. Šarūnas nespėjo visko baigti, tad tai, ko nepadarė jis, stengiausi atlikti kartu su vyresniąja dukra", - pasakojo V.Šimulynienė.

Interjero diktatoriai

Šiandien erdvus namas išlaikė savo pradą. Jame ne tik gyvena trijų asmenų šeima, bet ir saugomi autoriniai meno kūriniai. Būtent jie diktuoja interjero stilistiką. Meno kūriniai suteikia būstui jaukumo, nes be paveikslų ir skulptūrų, anot Violetos, namas iš vidaus atrodytų gana pilkas.

Erdvioje svetainėje moterys įkūrė ne tik poilsio zoną, bet ir savotišką pagrindinę galeriją. Čia eksponuojama kelios dešimtys meno kūrinių. Svarbiausiu svetainės akcentu tampa kelios didelės medinės skulptūros, kurios iš karto patraukia į šiuos namus užsukusių žmonių dėmesį. Ne mažiau įdomiai atrodo netradicinė svetainės erdvė - iki pat stogo kylančios maždaug 7 metrų aukščio sienos. "Taip, erdvės čia daug, tačiau mes jos nejaučiame. Iš tikrųjų, tai namo suplanavimas nėra racionalus. Erdvės daug, tačiau ji skirta ne čia gyvenantiesiems, o meno kūriniams. Kita vertus, ši erdvė suteikia patalpai kažkokio paslaptingumo, ypatingos auros", - tikino V.Šimulynienė.

Akcentai iš praeities

Visos svetainės sienos nudažytos baltai, tačiau monotonija namuose nė nekvepia. Priešingai, balta spalva - puikus fonas šimtams tapybos darbų, kurie suteikia interjerui daugiau įvairovės.

Svetainėje į akis krenta ne tik meno kūriniai ar jaukus židinys, bet ir juoda ketaus krosnelė. Pastaroji ne tik namus šildo, bet ir paįvairina interjerą. "Netradicinės cilindro formos šildymo prietaisą jau ne vienas svečias yra palaikęs meno kūriniu", - šypteli vyresnioji Violetos duktė Ula.

Šiuose namuose gausu ne tik skulptūrų bei paveikslų, bet ir daugiau įdomių interjerą kuriančių bei puošiančių akcentų. Antai Ulos kambaryje stovi dar nuo pokario laikų išsaugoti antikvariniai baldai, o virtuvės zoną puošia natūralaus medžio masyvo stalas. Šie baldai kadaise priklausė turtingiems dvarininkams. Virtuvėje galima matyti ir daugiau senovinių atributų - pavyzdžiui, keletą sidabrinių indų.

Nuostabus jausmas

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad namai, kuriuose pilna meno kūrinių, turėtų įpareigoti juose gyvenančius žmones. Tačiau V.Šimulynienė sako, kad nieko panašaus ji nejaučianti. Tiesa, apie tai tenka rimčiau pagalvoti tada, kai ateina laikas valyti dulkes. "Žinoma, nėra lengva nuvalyti dulkes nuo keliasdešimties skulptūrų, tačiau dėl to pernelyg nesukame galvos. Juk kartais menas reikalauja aukų", - šypsodamasi aiškino Violeta.

LŽ paklausė V.Šimulynienės, koks jausmas gyventi namuose, kurie labai primena meno galeriją? Moteris tik dar kartą nusišypsojo ir tarė: "Jausmas nuostabus - nejaugi čia būdami to nepajutote?"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami