Namus šildanti interjero detalė

PAULIUS UGIANSKIS 2007-11-27 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-11-27 00:00
Nors ketinių radiatorių dizainas grubus ir pabodęs, tačiau jie atsparūs korozijai ir palyginti ilgaamžiai. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Nors pa­si­rin­ki­mas iš tie­sų di­de­lis, ta­čiau iš­si­rink­ti ko­ky­biš­ką, po­rei­kius ati­tin­kan­tį ir bend­ro pa­tal­pų vaiz­do ne­už­go­žian­tį ra­dia­to­rių ga­li bū­ti su­nkiau nei at­ro­do.

Rinkoje yra įvairių radiatorių, jie skiriasi ne tik forma, bet ir veikimo principu. Tačiau šiuo metu dominuoja 4 rūšių radiatoriai: aliumininiai, plieniniai, ketiniai ir dvimetaliai. Kiekvienas jų turi pranašumų ir trūkumų. Kokį rinktis geriausia, priklauso nuo konkrečios patalpos ir individualių poreikių.

Skleidžia daug šilumos

Šiuo metu patys populiariausi - plieniniai radiatoriai. Specializuotuose prekybos centruose jų paklausa yra didžiausia. "Plieniniai radiatoriai paklausūs dėl to, kad skleidžia daug šilumos. Pagal šią charakteristiką jie beveik neatsilieka nuo grindinio šildymo, o jų įrengimas kainuoja perpus pigiau negu, po grindimis montuoti specialią šildymo sistemą. Be to, plieniniai radiatoriai populiarūs ir dėl patrauklaus dizaino", - sako šildymo prietaisais prekiaujančios bendrovės vadybininkas Aivaras Juknys.

Vis dėlto šios rūšies radiatoriai turi vieną trūkumą - laiko trumpiau už savo "brolius", nes plonos tokių radiatorių sienelės greičiau sudyla.

Gražiau atrodo

Tiek senos, tiek naujos statybos butuose racionalu naudoti aliuminio radiatorius. Anot A.Juknio, jie geriausiai atiduoda šilumą, palyginti nedaug sveria ir yra pigesni už plieninius. Šios rūšies radiatoriai dėl savo sekcijinės konstrukcijos yra dailesnių formų, todėl gražiau atrodo. Be to, jie nebijo korozijos.

Nors aliuminio radiatorių ilgis faktiškai neribojamas,įsirengiant juos namuose gali kilti keblumų dėl aukščio. Mat gamintojai siūlo vos keletą tokių radiatorių aukščio variantų, kai plieninių radiatorių aukštį galima išsirinkti iš beveik 400 variantų.

"Pagrindinė aliuminio radiatorių priežiūros problema - užtikrinti stabilų šilumos nešiklio rūgštingumo lygį. Senos statybos nerenovuotuose daugiabučiuose tai sudėtinga, o neretai - ir neįmanoma", - pabrėžė šildymo prietaisų specialistas A.Juknys.

Gerai pažįstami "senoliai"

Ko gero, visiems geriausiai žinomi ketiniai radiatoriai. Jie iki šiol šildo daugelio butus. Nors jų dizainas grubus ir pabodęs, tačiau ketiniai radiatoriai atsparūs korozijai ir gana ilgaamžiai.

Tiesa, iš ketaus pagaminti radiatoriai neatsparūs hidrauliniams smūgiams. Kita vertus, šie radiatoriai labiausiai tinka tuose butuose, kuriuose reikia ilgiau išlaikyti šilumą. Mat ketiniai radiatoriai šį darbą atlieka geriausiai iš visų.

Pastaruoju metu populiarėja ir dvimetaliai radiatoriai, sudaryti iš plieninio vamzdžio ir ant jo sumontuotų aliuminio plokštelių. Toks vamzdis atlaiko didelį slėgį, o aliumininės plokštelės gerai atiduoda šilumą. Nors dvimetaliai radiatoriai išoriškai panašūs į aliumininius, skiriasi jų gamybos technologija. Dvimetalių radiatorių sekcijos sujungiamos originaliu mazgu, todėl montuojant ar išmontuojant nereikia didelių pastangų, nesugaištama daug laiko, o jungčių kokybė nenukenčia.

Svarbu, kur įrengsi

Specialistai sako, kad svarbu ne tik išsirinkti kokybišką radiatorių, bet ir tinkamai jį sumontuoti. Paprastai radiatoriai prijungiami iš šono ar apačios.

"Radiatoriai, prijungiami iš apačios, yra estetiškesni ir paprasčiau montuojami. Be to, jie turi reguliavimo ventilį, prie kurio sumontavus termostatą patalpoje automatiškai bus palaikoma nuolatinė temperatūra", - dėstė A.Juknys.

Tinkamiausia vieta radiatoriui - po langu. Mat pro langą patenkantis šaltas oras susimaišo su radiatoriaus šiluma, todėl nejuntama nemaloni šalto oro trauka prie grindų. Radiatorių rekomenduojama rinktis tokio pat ilgio kaip langas. Be to, jis turėtų uždengti kuo daugiau sienos plokštumos tarp palangės ir grindų.

Specialistai teigia, kad idealiai poreikius atitinkantį radiatorių išsirinkti gana sudėtinga, o daugeliu atvejų beveik neįmanoma, todėl žinovai pataria pirkti šiek tiek didesnio tūrio ir galios prietaisus.

Galima rinktis mažesnius radiatorius ir juose palaikyti aukštą temperatūrą, arba montuoti didesnius - ir juose palaikyti žemesnę temperatūrą. Jei šildymo sistema parinkta taip, kad būtina radiatoriuose palaikyti labai aukštą temperatūrą, tokia sistema neturi reguliavimo atsargos, ant radiatorių nusėdusios dulkės skleidžia nemalonų kvapą, o prisilietus galima ir nusvilti.

Visų šių trūkumų galima išvengti, jei patalpoje bus sumontuotas didesnis radiatorius, kuriame pakaks palaikyti žemesnę temperatūrą. Tyrimai rodo, kad žmogus geriausiai jaučiasi, kai šildymo prietaisų temperatūra siekia 37 laipsnius šilumos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami