Nauja forma: šaldytuvas stalčiuje

Ilona STAŠKUTĖ   2013-03-07 06:00
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-03-07 06:00
Stalčiuose besislepiantis šaldytuvas Lietuvoje naujiena net virtuvės baldų gamintojams.  Lusso-online.co.uk nuotrauka
Spin­te­lė, ku­rios stal­čiuo­se ga­li­ma lai­ky­ti dar­žo­ves, pie­ną ar ki­tus gė­ri­mus, nė­ra uto­pi­ja. To­kios for­mos šal­dy­tu­vai jau ran­da vie­tą už­sie­nio tur­tuo­lių na­muo­se, bet Lie­tu­vo­je kol kas tik ke­lia nuo­sta­bą.

"Tikrai būna tokių šaldytuvų?" - nuoširdžiai stebėjosi dauguma paklaustųjų, ar nenorėtų tokio įrenginio savo namuose. Iš tiesų užsienyje pirmieji stalčių formos šaldytuvai pasirodė prieš trejus metus, bet mūsų šalyje jie vis dar retenybė net prabangiuose namuose.

Paslėptas spintelėse

Tokio šaldytuvo iš pirmo žvilgsnio neįmanoma pastebėti. Jo stalčių išorė įsilieja tarp kitų virtuvės baldų komplekto spintelių su stalčiais. Tik truktelėjus už rankenėlės padvelkia vėsa ir pasirodo, kad viduje ne įprastas stalčius, o šalta maisto talpykla, kurioje suderinti šaldytuvo ir stalčiaus privalumai. Šaldytuvą stalčiuose galima montuoti po stalviršiu ir ten laikyti dažniausiai naudojamus produktus, kad gaminant jie visada būtų po ranka. Be to, stalčių formos šaldytuvas praverstų svetainėje, kad kaskart užsimanius atsigerti ar užkąsti nereiktų eiti į virtuvę.

Tačiau Lietuvoje tokio tipo šaldytuvai yra naujiena ne tik gyventojams, bet ir virtuvės baldų gamintojams.

Bendrovės "Diforma" direktorius Aurelijus Visagurskis tvirtino, kad jam neteko su tokia technologija susidurti ir niekas iš klientų kol kas nesiteiravo apie galimybę įsirengti stalčių formos šaldytuvą.

Naujiena ir baldžiams

LŽ paklausė apie galimybę pagaminti virtuvės baldus su įmontuotu stalčių formos šaldytuvu dar šešiose įmonėse, nuo garsiausių iki mažai žinomų, tačiau visų jų atstovai liko ne mažiau nustebę. Tik bendrovės "Lino baldai" projektų vadovė, dizainerė Rasa Andre tvirtino girdėjusi apie šaldytuvus stalčiuose, tačiau galimybės pasiūlyti virtuvės komplektą su tokiu įrenginiu esą nėra. "Buvo poreikis, bet tokių šaldytuvų mūsų tiekėjai, deja, neturi", - tvirtino ji. Pašnekovė prisiminė tik vienus namus, kuriuose yra stalčių formos šaldytuvas, bet jį šeimininkai parsigabeno iš JAV.

Šaldytuvą stalčiuje įmontavus po stalviršiu maistą visuomet labai paprasta pasiekti. / Sparkworld.co.uk nuotrauka

Populiariausi buitinės technikos gamintojai tokio tipo šaldytuvų dar nesiūlo, todėl reikiamą prietaisą būtų sudėtinga rasti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, mat pasirinkimas itin ribotas. Tačiau net jei šaldytuvo stalčiuose pasiūla būtų didesnė, R.Andre abejojo, ar daug tautiečių pasiryžtų įsirengti juos namuose. "Pirma, lietuviai mėgsta didžiausius šaldytuvus pasaulyje, kur pavyktų sutalpinti daugybę maisto, - juokavo ji. - Antra, naujųjų įrenginių kaina būtų nelabai prieinama."

Brangi naujovė

Šaldytuvai stalčiuose labiausiai paplitę JAV, tačiau ir ten jie prieinami tik pasiturintiems gyventojams. Tokio tipo įrenginių kainos keliskart viršija net didžiausių įprastų šaldytuvų kainas. Pavyzdžiui, "Kitchen Aid" prekės ženklo šaldytuvų-stalčių kaina svyruoja tarp 2,7-2,9 tūkst. JAV dolerių (apie 7,2-7,7 tūkst litų), "Summit" šaldytuvą galima įsigyti nuo 1,5 tūkst JAV dolerių (apie 4 tūkst. litų), o pigiausias pasirinkimas - vienas šaldomas stalčius iš "Waeco" už 750 JAV dolerių (apie 2 tūkst. litų).

Europietiškose parduotuvėse šaldytuvų-stalčių pasiūla itin kukli. Bene paprasčiausia ir pigiausia galimybė jį įsigyti "Ikea" parduotuvėje. Į Lietuvą jį būtų galima atsigabenti iš Lenkijos, kur dviejų stalčių, 155 litrų talpos, šaldytuvas kainuoja 2,5 tūkst. zlotų (apie 2,1 tūkst. litų). Tačiau nors ši suma gerokai mažesnė nei minėtų JAV prekės ženklų šaldytuvų kainos, prietaisą sunku pavadinti pigiu. Be to, stalčius kaip vienintelį šaldytuvą namuose galėtų turėti nebent nedaug gaminantis vienišius.

Dėl grožio

Didžiausias tokio šaldytuvo pranašumas - estetika; jį galima įkomponuoti į virtuvės baldų komplektą kaip tik norisi. Taip pat patogu, kad daugelyje modelių galima atskirai reguliuoti kiekvieno stalčiaus temperatūrą, todėl vieną stalčių, skirtą gėrimams ir vaisiams, galima laikyti gerokai šiltesnį nei kitą, kuriame padėta mėsa. Brangiausiuose modeliuose yra galimybė tą patį stalčių naudoti ir kaip šaldytuvą, ir kaip šaldiklį, taigi taip galima sutaupyti vietos, jei šaldiklio prireikia tik retkarčiais. Bet jei šeimoje yra daugiau nei du žmonės arba namie maistas gaminamas gana dažnai, su vienu stalčių tipo šaldytuvu niekaip nepavyks išsiversti. Tuomet šeimai reikėtų įsigyti arba daugiau tokių įrenginių, arba papildomą įprasto dydžio šaldytuvą ir naujovišką prietaisą pasilikti daugiau dėl pramogos bei stiliaus nei dėl realios naudos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
yess  78.63.233.142 2013-03-15 23:17:44
Norėčiau tokio. Tikrai super būtų kambaryje pasistatyti, kaip spintelę prie sofos.
2 0  Netinkamas komentaras
er  78.62.26.31 2013-03-07 23:14:51
Dar vienas privalumas - labai tinka ten, kur šaldytuvą dalinasi keli žmonės, pvz., studentai nuomojamame bute ar bendrabutyje ir pan.
2 0  Netinkamas komentaras
er  78.62.26.31 2013-03-07 23:12:11
Atrodo praktiškas dalykas. Vien dėl to, kad daiktus galima įdėti/iškelti per viršų, o ne kaip tradiciniame šaldytuve - stumdyti, dėl vieno išiminėti krūvą kitų, po to tas pats sudedant atgal... Be to, taupoma elektra, nes nereikia atidarinėti viso šaldytuvo, o tik tam tikrą stalčių.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami