Naujovės skalbiantiesiems ne tik ūkiniu muilu

LŽ 2014-10-30 06:00
2014-10-30 06:00
Per dieną dėvėtus marškinius būtų galima ne išskalbti, o tik išvalyti iš jų prakaitą ar smulkias dėmeles. LŽ archyvo nuotrauka
Skal­bi­mo ma­ši­nų ir prie­mo­nių rin­ka, eko­no­mis­tų skai­čia­vi­mais, šian­dien pa­sau­ly­je ver­ta maž­daug 2,7 mlrd. li­tų (785 mln. eu­rų). Kai toks mas­tas, vi­sai ne­keis­ta, kad į ino­va­ci­jas skal­bi­mo prie­tai­sų ir che­mi­nių prie­mo­nių rin­ko­je in­ves­tuo­ja­mi mi­li­jo­nai.

Iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, te­le­vi­zo­rius, fo­toa­pa­ra­tas ar net šal­dy­tu­vas jau ma­žai ką ste­bi­na. Tai tie­siog la­bai daž­nai spau­do­je mi­ni­mi įren­gi­niai, apie ku­rių ga­li­my­bes esa­me gir­dė­ję, bet nė vie­nas – jo­mis vi­so­mis pa­si­nau­do­ję.

Pro­tin­ga skal­bi­mo mašina

Da­bar nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų evan­ge­lis­tai vis daž­niau su­šun­ka, kad at­ėjo me­tas pa­sik­liau­ti iš­ma­nio­sio­mis skal­bi­mo ma­ši­no­mis. Tie­sa, iš ki­tos sto­vyk­los pa­si­girs­ta ir prieš­in­gai nu­si­tei­ku­sių bal­sų: esą be sai­ko vi­sur grū­da­mos mo­der­nios tech­no­lo­gi­jos kai kam tam­pa at­gra­sios. Bent jau tol, kol ne­sup­ran­ta­me, kaip jas pa­nau­do­ti sa­vo pa­to­gu­mui.

Jei kam įdo­mu, kuo ga­li pa­si­gir­ti nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų pri­kimš­tos skal­bi­mo ma­ši­nos, ga­li­me su­pa­žin­din­ti su da­bar­ti­niais šios sri­ties eta­lo­nais. Mo­der­niau­sios skal­byk­lės iš­sis­ki­ria dviem iš pa­žiū­ros ne vi­suo­met su­de­ri­na­mais ele­men­tais – funk­cio­na­lu­mu ir funk­ci­jų val­dy­mo mi­ni­ma­liz­mu. Kuo ma­žiau myg­tu­kų – tuo pa­pras­čiau. O ge­riau­sia, kai skal­byk­lė pa­ti ga­li nu­spręs­ti, kaip ko­ky­biš­kai iš­skalb­ti ati­tin­ka­mą au­di­nį.

Pa­vyz­džiui, ne vie­ną ap­do­va­no­ji­mą pel­niu­sios „Sam­sung Crys­tal Blue WW10H9600EW“ skal­bi­mo ma­ši­nos prie­ky­je yra tik du myg­tu­kai (įjun­gi­mo ir skal­bi­mo pa­lei­di­mo) bei di­džiu­lis spal­vo­tas 5 co­lių ju­tik­li­nis ekra­nas. Ši ma­ši­na pa­ti su­ge­ba ana­li­zuo­ti sa­vi­nin­ko skal­bi­mo įpro­čius ir pa­gal tai nu­sta­ty­ti daž­niau­siai nau­do­ja­mas skal­bi­mo prog­ra­mas.

Siek­da­ma aukš­čiau­sio iš­ma­nu­mo ly­gio Pie­tų Ko­rė­jos tech­no­lo­gi­jų kal­vė taip pat su­kū­rė vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­ką spe­cia­lią skal­bi­mo prog­ra­mą, ku­ri va­do­vau­ja­si prog­ra­mi­niais pri­nci­pais rea­li­zuo­ta ke­tu­rių jaus­mų sis­te­ma. Nau­jo­ji skal­byk­lė pa­sve­ria įdė­tus skal­bi­nius ir pa­gal jų svo­rį au­to­ma­tiš­kai aps­kai­čiuo­ja rei­kia­mą van­dens bei skal­bi­mo prie­mo­nių kie­kį. Skal­bi­mo truk­mę nu­sta­to in­teg­ruo­ti pur­vo sen­so­riai. Bū­tent jie ana­li­zuo­ja van­dens šva­ru­mą, už­ti­kri­na, kad bū­tų pa­pil­do­mai pa­im­ta mil­te­lių ir kad bū­tų baig­ta skalb­ti tik tuo­met, kai skal­bi­niai ti­krai taps šva­rūs.

Iš­va­lo be vandens

Skal­bi­mo pro­duk­tų ino­va­to­riai su­ku­ria ir kur kas eks­tra­va­gan­tiš­kes­nių keis­te­ny­bių. Vie­nos jų ran­da vie­tą ni­ši­nė­se rin­ko­se, ki­tos lie­ka tik iš­ra­din­gų in­ži­nie­rių es­ki­zuo­se. Toks sce­na­ri­jus bu­vo prog­no­zuo­ja­mas ir JAV bend­ro­vės „Whir­pool“ prieš ke­le­rius me­tus su­kons­truo­tam apa­ra­tui „Swash“.

Ši skal­bi­mo tech­ni­kos ga­min­to­ja iki tol jau ke­le­tą kar­tų ne­sėk­min­gai ban­dė iš­po­pu­lia­rian­ti prie­tai­sus, skir­tus dra­bu­žiams, ku­rių ne­bū­ti­na skalb­ti van­de­niu, va­ly­ti. Pa­vyz­džiui, per die­ną dė­vė­tus marš­ki­nius bū­tų ga­li­ma ne iš­skalb­ti, o tik iš­va­ly­ti iš jų pra­kai­tą ar smul­kias dė­me­les.

Kar­tu su „Proc­ter & Gamb­le” kon­cer­nu su­kur­tas apa­ra­tas jau pri­trau­kė pir­kė­jų dė­me­sį už At­lan­to. Čia „Swash“ siū­lo­mas už maž­daug 1300 li­tų. Į ra­dia­to­rių pa­na­šus, kiek di­des­nis nei me­tro aukš­čio prie­tai­sas, ne­nau­do­da­mas van­dens, tik karš­tį ir spe­cia­lią me­džia­gą, vos per 10 mi­nu­čių iš­ga­ri­na ne­ma­lo­nius kva­pus iš dra­bu­žio, at­nau­ji­na ir net iš­tie­si­na au­di­nį, jei šis yra su­glam­žy­tas.

"Swash" kū­rė­jai pa­žy­mi, kad taip tau­po­mas ne tik lai­kas, bet ir įpras­tos skal­byk­lės gau­siai var­to­ja­mas van­duo bei elek­tra. Be to, ma­žiau nu­ken­čia dra­bu­žių au­di­nys - daž­nai plau­na­mas jis kur kas grei­čiau su­si­dė­vi.

Tai­gi, kai ki­tą kar­tą te­le­vi­zi­jos ekra­ne ste­bė­si­te ma­giš­kai dė­mes iš dra­bu­žių nai­ki­nan­čią na­mų šei­mi­nin­kę, ne­pa­mirš­ki­te, kad į ga­lu­ti­nę jos ban­do­mos prie­mo­nės kai­ną įei­na ne tik ši rek­la­ma, bet ir dau­gy­bės in­ži­nie­rių pa­stan­gos tą prie­mo­nę ku­riant. Aiš­ku, daug da­ly­kų rek­la­mo­je pa­gra­ži­na­ma, ki­ta ver­tus, juk ne vis­kas ša­kė­mis ant van­dens ra­šy­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami