Naujovių taikiklyje - viryklės ir šaldytuvai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-07 06:00
Naujos laidos šaldytuvai suvartoja kur kas mažiau elektros energijos nei jų pirmtakai. Gamintojo nuotraukos
Pro­tin­gas, iš­ma­nus, in­te­lek­tua­lus – to­kie epi­te­tai prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių 99 iš 100 at­ve­jų bū­da­vo pri­ski­ria­mi žmo­gui, kar­tais – kny­gai ar spek­tak­liui. Da­bar šiuos žo­džius daž­niau­siai var­to­ja­me kal­bė­da­mi apie nau­jus elek­tro­ni­kos prie­tai­sus, pa­leng­vi­nan­čius bū­tį dar­be ar na­mie.

Iš­ma­niai­siais pa­ma­žu tam­pa na­mai, ne­įti­ki­mų funk­ci­jų įgy­ja net pa­grin­di­niai vir­tu­vės prie­tai­sai – vi­ryk­lė ir šal­dy­tu­vas, o straips­nių an­traš­tės trykš­ta re­ko­men­da­ci­jo­mis, kaip "in­te­lek­tua­liai" ruo­šti mais­tą. Pa­grin­di­niai bui­ti­nės tech­ni­kos ga­min­to­jai – LG, „Sie­mens“, „Mie­le“, „E­lec­tro­lux“ – vie­ną po ki­to ke­pa pa­žan­giau­sius bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sus ir jų kon­cep­ci­jas. Šį­kart pa­žvel­ki­me į tai, ką jie siū­lo vir­tu­vei. Kaip ne­pra­loš­ti per­kant nau­ją elek­tro­ni­kos prie­tai­są, o iš­ma­nu­mą su­de­rin­ti su pra­ktiš­ku­mu?

„Dau­ge­lis prie­tai­sų pa­si­žy­mi įvai­riau­sio­mis, gal­būt kar­tą per me­tus ar net re­čiau nau­do­ja­mo­mis funk­ci­jo­mis, ta­čiau ne­re­tai krū­va myg­tu­kų ir įvai­riau­sių re­ži­mų pir­kė­jus la­biau glu­mi­na, nei do­mi­na. Iš­skir­čiau dvi pir­kė­jų gru­pes. Vie­nus la­bai trau­kia įvai­rios pa­pil­do­mos ga­li­my­bės, ki­ti no­ri, kad vis­kas bū­tų val­do­ma vie­no myg­tu­ko pri­nci­pu. Iš­ma­nu­sis prie­tai­sas yra ne tas, ku­ris tu­ri pen­kias­de­šimt funk­ci­jų ir dar šim­tą par­ink­čių. Tai toks prie­tai­sas, kai var­to­to­jui pa­si­rin­kus tam ti­krą sce­na­ri­jų ja­me įra­šy­ta prog­ra­mi­nė įran­ga ži­no, kaip tą sce­na­ri­jų ge­riau­siai įgy­ven­din­ti“, - dės­tė bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­duo­tu­vių tink­lo va­dy­bi­nin­kas Do­na­tas Ma­tu­zas.

Iš­liks tik taupiausi

Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė nau­jas iš­ma­nią­sias vi­ryk­les, ku­rio­se yra iš anks­to įdie­gia­mos re­cep­tų prog­ra­mos, o pa­ti vi­ryk­lė re­gu­liuo­ja rei­ka­lin­gą tem­pe­ra­tū­ra ir lai­ką, taip pat ati­tin­ka­mai pa­skirs­to kai­trą or­kai­tės ka­me­ro­je, kad vie­nas ruo­šia­mo pa­tie­ka­lo kam­pas ne­svil­tų, o ki­tas – ne­lik­tų ža­lias.

Vir­tua­lūs še­fai, iš­ma­nio­sios or­kai­tės, ku­rias ga­li­ma val­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du per iš­ma­nio­jo te­le­fo­no mo­bi­lią­ją prog­ra­mą, ar šal­dy­tu­vai, ku­rie e. par­duo­tu­vė­je ga­li už­sa­ky­ti rei­kia­mų mais­to pro­duk­tų į na­mus pa­gal iš anks­to su­pla­nuo­tą są­ra­šą, ži­no­ma, skam­ba šau­niai. Ta­čiau ko­kios nau­jos, bet pra­ktiš­kos funk­ci­jos po­pu­lia­riau­sios šiuo me­tu par­duo­da­muo­se vi­ryk­lių ir šal­dy­tu­vų mo­de­liuo­se?

Orkaitės apačioje įrengtas specialus stalčius, kuriame galima vakuume saugoti maisto produktus.

„Vi­ryk­lės ir šal­dy­tu­vai šiuo me­tu to­bu­li­na­mi taip, kad su­var­to­tų kuo ma­žiau elek­tros ener­gi­jos. Tai bend­ra ga­min­to­jų ten­den­ci­ja, ku­rią ska­ti­na ir pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos. Per­nai ki­lo ažio­ta­žas dėl to, kad te­ko už­baig­ti pre­ky­bą pa­čiais ga­lin­giau­siais, ta­čiau itin daug elek­tros ener­gi­jos var­to­jan­čiais siurb­liais. Ta­čiau ne­daug kas ži­no, kad ana­lo­giš­ki rei­ka­la­vi­mai yra tai­ko­mi ir ki­tų bui­ti­nių prie­tai­sų ka­te­go­ri­joms. To­dėl elek­trą la­biau­siai ry­jan­tys šal­dy­tu­vai nuo­sek­liai dings­ta iš mums siū­lo­mo asor­ti­men­to. Taip pat ir vi­ryk­lės. Že­mes­nės nei A+ ka­te­go­ri­jos bui­ti­nės tech­ni­kos po 2-3 me­tų ne­be­liks“, - sa­kė D. Ma­tu­zas.

Nau­jau­sios vi­ryk­lės ir šal­dy­tu­vai ne tik var­to­ja kur kas ma­žiau ener­gi­jos nei jų pirm­ta­kai: ly­gi­nant nau­ją A+ ir D kla­sės šal­dy­tu­vą su­si­da­ro di­des­nis nei 500 kWh skir­tu­mas per me­tus. Pir­kė­jai ver­ti­na ir pra­ktiš­kas bei leng­vai su­pran­ta­mas jų funk­ci­jas.

Iš­si­va­lan­čių vi­ryk­lių minusai

Kal­bant apie vi­ryk­les, vis daž­niau, pa­sak pa­šne­ko­vo, var­to­to­jai su­si­do­mi nau­jie­na - or­kai­tė­mis su va­kuu­ma­vi­mo stal­čiais. Mais­to pro­duk­tai (ža­lia mė­sa, žu­vys, sū­ris) ar iš anks­to par­uoš­ti pa­tie­ka­lai, ku­rių kva­po bei sko­nio sa­vy­bes no­ri­me iš­sau­go­ti, o kar­tu - de­šim­te­rio­pai pa­il­gin­ti jų ga­lio­ji­mo truk­mę, de­da­mi į spe­cia­lų mai­še­lį, o šis - į va­kuu­ma­vi­mo stal­čių. Mai­še­lis su mais­to pro­duk­tais, vi­siš­kai san­da­ri­na­mas iš­siur­biant iš jo orą, o mais­tas šim­tu pro­cen­tų ap­sau­go­mas nuo drėg­mės, pe­lė­sio ar ge­di­mą su­ke­lian­čių bak­te­ri­jų po­vei­kio. Įdo­mu tai, kad žu­vis ar mė­są vė­liau ga­li­ma kep­ti ne­ati­da­rius va­kuu­mo mai­še­lio, tai­kant res­to­ra­nų še­fų pro­fe­sio­na­lų ke­pi­mo va­kuu­me bū­dą.

Dar vie­na la­bai pra­ktiš­ka nau­jo­vė - „Sam­sung“ su­kur­ta „E­lec­tric Flex Duo“ or­kai­tė, ku­rią spe­cia­lia pert­va­ra ga­li­ma pers­kir­ti į dvi da­lis ir jo­se skir­tin­gu re­ži­mu bei tem­pe­ra­tū­ra tuo pat me­tu at­ski­rai kep­ti skir­tin­gus pa­tie­ka­lus ar pro­duk­tus. Pert­va­ra leng­vai pa­ša­li­na­ma, kai or­kai­tę pri­rei­kia vėl pa­vers­ti vie­na­tū­re.

„Klien­tai taip pat la­bai daž­nai do­mi­si or­kai­tė­mis, ku­rių ne­rei­kia va­ly­ti, nes šios iš­si­va­lo pa­čios. Vie­nas iš or­kai­tės va­ly­mo­si bū­dų yra pi­ro­li­zė - spe­cia­liu re­ži­mu įkai­ti­nus ją iki 500 laips­nių mais­to li­ku­čiai ant sie­ne­lių iš­de­ga ir pa­virs­ta pe­le­nais. Ta­čiau rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad taip va­lan­tis su­var­to­ja­ma kur kas dau­giau elek­tros ener­gi­jos, o pa­tal­po­se tuo me­tu ga­li pa­sklis­ti ai­trus kva­pas. Ki­tas ži­no­mas bū­das, kai or­kai­tės va­ly­mas vyks­ta sa­vai­me, - jos vi­di­nis pa­vir­šius pa­den­gia­mas rie­ba­lus su­ge­rian­čiu ema­liu. Ta­čiau tai ir­gi nė­ra am­ži­nas spren­di­mas. Toks sluoks­nis bus veiks­min­gas tik pir­muo­sius pen­ke­rius me­tus - vė­liau rie­ba­lais per­si­so­ti­nęs ema­lis jų ne­be­pa­jė­gia su­ger­ti“, - pa­žy­mė­jo kon­sul­tan­tas.

Orkaitė su apačioje įrengtu vakuumavimo stalčiumi.

Sklei­džia ma­žiau garso

Nau­jos lai­dos šal­dy­tu­vai pa­si­žy­mi veiks­min­giau at­skir­to­mis skir­tin­gos tem­pe­ra­tū­ros zo­no­mis, be­šerkš­ne tech­no­lo­gi­ja. Pasitelkus

be­šerkš­nę (No Frost) tech­no­lo­gi­ją šal­dy­tu­ve vi­siš­kai ne­su­si­da­ro šerkš­no bei van­dens la­še­lių vir­šu­ti­nė­je jo da­ly­je, to­dėl šal­dy­tu­vo ne­rei­kia ati­tir­pin­ti. Tai tau­po elek­tros ener­gi­ją, prob­le­mų ky­la ma­žiau. Be to, tem­pe­ra­tū­ra kiek­vie­no­je len­ty­no­je lai­ko­si vie­no­da dėl oro cir­ku­lia­ci­jos, tad mais­to pro­duk­tai to­kia­me šal­dy­tu­ve bus mak­si­ma­liai švie­ži.

Ga­min­to­jai su­kū­rė 0 laips­nių zo­ną, ku­rio­je mais­to pro­duk­tai švie­ži iš­lie­ka dvi­gu­bai il­giau nei pa­dė­ti ant len­ty­nos. Daž­niau­siai ši zo­na pro­jek­tuo­ja­ma to­kio­je šal­dy­tu­vo da­ly­je, ku­rio­je yra šal­čiau­sia. Tem­pe­ra­tū­ra jo­je lai­ko­si itin že­ma, to­dėl bak­te­ri­jos ma­žiau dau­gi­na­si. Nu­li­nė­je zo­no­je ga­li­ma lai­ky­ti mė­są, žu­vis, sū­rį, svies­tą. Nors tem­pe­ra­tū­ra ir ar­ti­ma 0 laips­nių, la­bai re­tas šal­dy­tu­vas pa­sie­kia ti­krą­ją 0 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą, to­dėl pro­duk­tai ne­su­šą­la į le­do ga­ba­lą, o juos iš­ėmus iš­kart ga­li­ma val­gy­ti.

„Be to, svar­bus ne tik šal­dy­tu­vo su­var­to­ja­mas ener­gi­jos kie­kis, bet ir sklei­džia­mas gar­sas - tai tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma šal­dy­tu­vo spe­ci­fi­ka­ci­jo­je. Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad šal­dy­tu­vo sklei­džia­mas gar­sas pri­klau­so nuo ja­me įdieg­tos pa­grin­di­nės tech­no­lo­gi­jos. Šal­dy­tu­vai, ku­riuo­se pri­tai­ky­ta be­šerkš­nė tech­no­lo­gi­ja, vi­sa­da vei­kia šiek tiek gar­siau nei šal­dy­tu­vai, tu­rin­tys au­to­ma­ti­nio ati­tir­pi­ni­mo funk­ci­ją. Di­de­lę įta­ką sklei­džia­mam gar­sui ga­li tu­rė­ti ir šal­dy­tu­vo ko­je­lių su­re­gu­lia­vi­mas. Vi­du­ti­niš­kai šal­dy­tu­vai sklei­džia nuo 38 dB iki 44 dB gar­są. Pa­ly­gin­ti su se­nais šal­dy­tu­vais, tai yra iš­ties ne­daug“, - sa­kė D. Ma­tu­zas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami