Ne visi katilai atlaiko lietuvišką kurą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-04 06:00
Kombinuoto granulių kuro katiluose galima deginti tiek medžio, tiek ir šiaudų granules. Gamintojo nuotrauka
Ar­tė­jant šal­ta­jam me­tų lai­kui, pa­tal­pų sa­vi­nin­kai vis įdė­miau žval­go­si į rin­ko­je siū­lo­mus šil­dy­mo ka­ti­lus. Po­pu­lia­rė­ja gra­nu­lių ka­ti­lai, ta­čiau skir­tin­gų ga­min­to­jų pro­duk­ci­jos kai­nų skir­tu­mas, sie­kian­tis nuo 6 iki 40 tūkst. li­tų, šo­ki­ruo­ja bū­si­mus pir­kė­jus. Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria veng­ti kraš­tu­ti­nu­mų.

Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ka­ti­lų ga­min­to­jai tei­gia, jog ren­kan­tis ka­ti­lą ne­ver­tė­tų gal­vo­ti, kad bran­ges­nis ne­pra­dės ges­ti ir ne­kels rū­pes­čių. Pa­sak jų, rin­ka yra pri­kimš­ta pi­gių, Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­ly­se pa­ga­min­tų ka­ti­lų, ku­rių kai­na pa­pras­tai bū­na per di­de­lė pa­gal jų ko­ky­bę, o bran­gūs ka­ti­lai iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių bū­na ne­pri­tai­ky­ti kū­ren­ti Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mu ku­ru.

Pa­ste­bi­ma, kad rink­da­mie­si ka­ti­lą pir­kė­jai jo kai­ną daž­nai sie­ja su pra­na­šu­mų są­ra­šo il­giu, bet daž­nai ne­su­si­mąs­to, ar tie „pra­na­šu­mai“ iš tie­sų rei­ka­lin­gi. Tai daž­nas pi­gius, pra­stos ko­ky­bės ka­ti­lus ga­mi­nan­čių už­sie­nio ga­min­to­jų triu­kas.

„Pi­giuo­se ka­ti­luo­se mon­tuo­ja­mi lamb­da zon­dai yra pra­stos ko­ky­bės, jie grei­tai gen­da, o rea­lios nau­dos ne­su­tei­kia. Skai­čiuo­ja­ma, kad nau­do­jant ne­tgi ge­ros ko­ky­bės lamb­da zon­dą, ka­ti­lo nau­din­gu­mas ga­li tik šiek tiek pa­di­dė­ti“, - sa­vo nuo­mo­nę dės­tė „Bio­kai­tros“ di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Mac­ke­vi­čius.

Op­ti­ma­li kai­na – 10 tūkstančių

Ž. Mac­ke­vi­čius pa­ta­rė per­kan­tie­siems ka­ti­lą dau­giau dė­me­sio kreip­ti į gra­nu­lių ka­ti­lo au­to­ma­ti­kos ir val­dy­mo ga­li­my­bes, nes nuo to pri­klau­so in­ves­ti­ci­jos į šil­dy­mo sis­te­mą. Esą die­giant sis­te­mą na­muo­se, ku­riuo­se pla­nuo­ja­mas grin­dų ir ra­dia­to­rių šil­dy­mas bei vi­daus tem­pe­ra­tū­rų kon­tro­lė, ge­res­nė­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­min­ti au­to­ma­ti­kos sis­te­ma leis­tų su­tau­py­ti iki ke­lių tūks­tan­čių li­tų.

Be to, Lie­tu­vos gra­nu­lių ka­ti­lų ga­min­to­jai daž­nai yra pra­na­šes­ni už ki­tų ša­lių ga­min­to­jus – jų tei­kia­ma prie­žiū­ra ope­ra­ty­ves­nė. „Kar­tais ne­skai­ty­da­mi ins­truk­ci­jų ka­ti­lo sa­vi­nin­kai "nu­re­gu­liuo­ja" įren­gi­nį, tuo­met klai­das ga­li­ma iš­tai­sy­ti la­bai grei­tai kad ir šeš­ta­die­nio va­ka­rą“, - pa­žy­mė­jo ši­lu­mos ka­ti­lų mon­tuo­to­jas Ro­mas Ruz­gus. Jis tei­gė, kad op­ti­ma­li su­ma, ku­rią ver­ta iš­leis­ti gra­nu­lių ka­ti­lui, yra 10-11 tūkst. li­tų.

Bran­gius įsi­gy­ja retai

Pa­klaus­ti, ar lie­tu­viai per­ka bran­gius, ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų kai­nuo­jan­čius ka­ti­lus, mon­tuo­to­jai gūž­te­li pe­čiais. Ka­ti­lų mon­tuo­to­jas Po­vi­las Žar­kai­tis sa­ko pats įren­gęs vos vie­ną bran­gų aus­triš­ką ka­ti­lą. Jo kai­na sie­kė 40 tūkst. li­tų.

Esą net ga­lin­tie­ji sau leis­ti įsi­gy­ti bran­gų ka­ti­lą ne vi­suo­met su­si­gun­do to­kiu pir­ki­niu, mat tai, kas pa­ti­ki­mai vei­kia vo­kie­čio ar aus­tro na­muo­se, ne­bū­ti­nai sta­bi­liai veiks lie­tu­vio ka­ti­li­nė­je. Nors to­kiuo­se ka­ti­luo­se įdieg­ta bui­tį leng­vi­nan­čių tech­no­lo­gi­jų, pa­sak spe­cia­lis­tų, jie la­bai jau­trūs ku­ro pa­si­kei­ti­mui. Esą aukš­to ly­gio vo­kiš­ki ar aus­triš­ki ka­ti­lai la­bai iš­ran­kūs – jie pui­kiai vei­kia kū­re­na­mi ko­ky­bės stan­dar­tus ati­tin­kan­čio­mis 18 MJ/kg ka­lo­rin­gu­mo gra­nu­lė­mis, kai su­si­da­ran­tis pe­le­nų kie­kis ly­gus 0,5 proc., ta­čiau pa­kei­tus gra­nu­les pra­de­da veik­ti ne taip efek­ty­viai, gen­da.

„Kar­tą ko­le­gų iš tų ša­lių pa­klau­siau, ar ga­li­ma jų ka­ti­lus kū­ren­ti pra­stes­nės ko­ky­bės gra­nu­lė­mis. Bu­vau iš­va­din­tas kvai­liu, mat jei tas ka­ti­las su­ges­tų, Va­ka­rų Eu­ro­pos ga­min­to­jas pra­šy­tų gra­nu­lių, ku­rio­mis jis bu­vo kū­re­na­mas, ser­ti­fi­ka­to. Jei jos ne­ati­tiks ga­min­to­jo re­ko­men­da­ci­jų, ga­min­to­jas ga­li ati­mti ga­ran­ti­ją. Šiuo at­žvil­giu lie­tu­viai yra ge­ro­kai lanks­tes­ni“, - sa­kė gra­nu­lių ka­ti­lus ga­mi­nan­čios bend­ro­vės tech­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­ber­tas Ka­ri­naus­kas.

Tik ke­li ga­min­to­jai ga­li pa­siū­ly­ti ne­bran­gių šiau­dų gra­nu­lė­mis kū­re­na­mų ka­ti­lų. Me­džio gra­nu­lių kai­na rin­ko­je yra maž­daug 20 proc. di­des­nė nei šiau­dų gra­nu­lių, ta­čiau ka­lo­rin­gu­mas di­des­nis tik 10 proc., tad šil­dan­tis šiau­dų gra­nu­lė­mis in­ves­ti­ci­ja at­si­per­ka grei­čiau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami