Nebaigtas statyti namas slepia bėdas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-12 06:00
Prieš įsigyjant nebaigtą statyti namą protingiausia jo ekspertizę patikėti patyrusiam techninės priežiūros specialistui. LŽ archyvo nuotrauka
Par­duo­da­mų ne­baig­tų sta­ty­ti ar įreng­ti nau­jos sta­ty­bos na­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­muo­se gau­su. Ta­čiau nu­spren­dęs įsi­gy­ti „dė­žu­tę“ pir­kė­jas ne­re­tai vė­liau gai­li­si, nes pa­aiš­kė­ja, kad pa­ma­tų, sie­nų ir per­dan­gų kons­truk­ci­jo­se ne­są­ži­nin­gi sta­ty­to­jai pa­li­ko daug bro­ko ar­ba net są­mo­nin­gai pa­nau­do­jo ne­ko­ky­biš­kas me­džia­gas bei ne­pa­ti­ki­mus kons­truk­ci­nius spren­di­mus.

Daž­nas pir­kė­jas pa­ti­ki ap­su­kraus sta­ty­to­jo pri­sie­ki­nė­ji­mu, kad tas na­mą ne­va sta­tęs sau, tik kaž­koks rei­ka­las pri­spy­ręs par­duo­ti - tai­gi, su­prask, vis­ką pa­da­ręs są­ži­nin­gai. Mat Lie­tu­vo­je toks po­žiū­ris lai­ko­mas nor­ma: jei­gu sau - bet ką da­rai są­ži­nin­gai, jei­gu par­duo­ti - jo­kia są­ži­nė ar pa­do­ru­mas ne­be­ga­lio­ja.

Ta­čiau sta­ty­bų eks­per­tai pers­pė­ja, kad to­kių par­da­vė­jo kal­bų nie­ka­da ne­va­lia pa­isy­ti - įsi­gy­ja­mą pa­sta­tą bū­ti­na pa­ti­kė­ti įver­tin­ti pro­fe­sio­na­lams.

Pa­de­da smulk­me­niš­kas įvertinimas

„Tie­siog ne­ga­li­ma pirk­ti ka­tės mai­še. Jei ke­ti­na­te įsi­gy­ti ne­baig­tą sta­ty­ti na­mą, bū­ti­na jį de­ta­liai įver­tin­ti - ar ko­ky­biš­kai iki tol at­lik­ti ran­gos dar­bai. Juk in­ves­ti­ci­ja bus di­de­lė. Kva­li­fi­kuo­tas tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas įver­tins, kaip įreng­ti pa­ma­tai, ko­kia jų hid­roi­zo­lia­ci­ja, dre­na­žo sis­te­ma, ar iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų ir tin­ka­mai su­ręs­tas na­mo kar­ka­sas, per­dan­gos, sto­gas. Net keis­ta, kad žmo­nės ne­re­tai be de­ta­les­nio ver­ti­ni­mo įsi­gy­ja na­mą, o vė­liau ver­kia, kad „vaikš­to“ pa­ma­tai, sky­la sie­nos“, - ste­bė­jo­si tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas Do­vy­das La­pins­kas.

Pa­šne­ko­vas pri­pa­ži­no, kad par­duo­da­mų ne­ko­ky­biš­kai pa­sta­ty­tų na­mų ma­žė­ja. Prieš de­šimt­me­tį už­vi­ręs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­ti­las gun­dė sta­ty­to­jus "kep­ti" nau­jus na­mus spar­čiau nei ban­de­les. Toks dar­bas lė­mė ir iš­ki­lu­sių pa­sta­tų ko­ky­bę. Są­mo­nin­gi pir­kė­jai da­bar jau ati­džiau ver­ti­na įsi­gy­ja­mą tur­tą, į būs­tą in­ves­tuo­ja ge­rai aps­vars­tę ir pa­si­kon­sul­ta­vę su spe­cia­lis­tais. Tai ver­čia pa­si­temp­ti ir sta­ty­to­jus.

„Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad būs­to ieš­kan­tys pir­kė­jai la­biau lin­kę rink­tis to­kius ne­baig­tos sta­ty­bos na­mus, ku­riuos par­da­vė­jai sta­tė sau, bet ten­ka par­duo­ti. Pir­kė­jų su­pra­ti­mu, sau na­mą sta­tęs par­da­vė­jas, ti­kė­ti­na, nau­do­jo ge­res­nes me­džia­gas, ati­džiau pri­žiū­rė­jo sta­ty­bą. Šiek tiek tie­sos yra. Bet tin­ka­mai įver­tin­ti per­ka­mą pa­sta­tą, pa­kvie­tus pa­ty­ru­sį tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją, bū­ti­na, ta­da bai­min­tis ne­bus dėl ko. Ži­no­ma, bū­ti­na pa­si­ra­šy­ti ir aiš­kias su­tar­tis, nu­ma­ty­ti ža­los kom­pen­sa­vi­mą, jei­gu iš­ryš­kės reikš­min­gų de­fek­tų. Bet iš sta­ty­bų bend­ro­vės dar ga­li­ma iš­si­rei­ka­lau­ti pa­tai­sy­ti bro­ką ar pa­deng­ti nuo­sto­lius, o na­mą įsi­gi­ję iš pri­va­taus as­mens var­gu ar bū­si­te pa­si­ry­žę su juo pyk­tis teis­muo­se. To­dėl ge­riau iš kar­to kal­bė­ti apie es­mę“, - įsi­ti­ki­nęs D. La­pins­kas.

Pa­ma­tų tai­sy­ti neverta

Anot spe­cia­lis­to, jei įta­ri­mų ke­lia per­ka­mo ne­baig­to na­mo pa­ma­tai - ar­ma­vi­mas, grę­ži­nio mat­me­nys ir iš­dės­ty­mas ar­ba be­to­no ko­ky­bė, ge­riau­sia pa­si­sam­dy­ti eks­ka­va­to­rių ir at­kas­ti da­lį pa­ma­tų skir­tin­go­se vie­to­se, kad ver­ti­nan­tis in­ži­nie­rius pa­ti­krin­tų jų pa­grin­dą, gy­lį ir skers­me­nį, be­to­no vib­ra­vi­mą. Tai vie­nin­te­lis ne itin bran­gus ir pa­ti­ki­mas bū­das iš­siaiš­kin­ti, ar pa­sta­tas ne­sto­vi ant mo­li­nių ko­jų.

„Pag­rin­di­nės klai­dos klo­jant pa­ma­tus daž­niau­siai at­si­ran­da dėl ne­iš­tir­to grun­to. Pa­ma­tai tu­ri bū­ti stip­rūs, iš­lai­ky­ti pa­sta­tą. Daž­nai ten­ka ma­ty­ti su­trū­ki­nė­ju­sias mū­ri­nio na­mo sie­nas. Tai at­si­tin­ka dėl sė­dan­čių pa­ma­tų. No­rint iš­veng­ti to­kių ne­ti­kė­tu­mų, tu­ri bū­ti aps­kai­čiuo­tas na­mo svo­ris ir grun­to tvir­tu­mas", - aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Ne re­čiau, pa­sak D. La­pins­ko, pa­si­tai­ko ir pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­vi­mo klai­dų, ypač įren­giant rū­sį. Daž­nai hid­roi­zo­lia­vi­mo prob­le­mos užp­rog­ra­muo­ja­mos dar pro­jek­ta­vi­mo eta­pe, kai pro­jek­tuo­ja­mi kom­bi­nuo­ti rost­ver­ko ti­po pa­ma­tai kar­tu su su­ren­ka­mai­siais pa­ma­tais, o pe­rei­na­mo­se vie­to­se ne­įren­gia­ma hid­roi­zo­lia­ci­ja. Ta­da drėg­mė pa­ten­ka iš ne­izo­liuo­tos pa­ma­to da­lies į rū­sio sie­ną. Per pa­ma­tą į kons­truk­ci­jas pa­ten­kan­ti drėg­mė jas ar­do, su­si­da­ro pa­lan­kios są­ly­gos at­si­ras­ti pe­lė­si­niam gry­bui.

D. La­pins­ko tei­gi­mu, ne­tin­ka­mą iš­ori­nės rost­ver­ko ti­po pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­jos sis­te­mos įren­gi­mą ga­li­ma pa­ste­bė­ti tik po ke­le­rių pa­sta­to eksp­loa­ta­vi­mo me­tų. Su­tvar­ky­ti ne­ko­ky­biš­kus pa­ma­tus ir jų hid­roi­zo­lia­ci­ją kai­nuo­ja bran­giai, o daž­nai ir ne­įma­no­ma. Ten­ka at­lik­ti daug že­mės dar­bų, at­sta­ty­ti dan­gas. Kai nė­ra ga­li­my­bių prie­iti prie iš­ori­nės pa­ma­to da­lies, vie­nin­te­lė iš­ei­tis - at­lik­ti pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­vi­mo dar­bus pa­nau­do­jant in­jek­ci­nes sis­te­mas.

Tai­gi šiuo at­ve­ju pa­ta­ri­mas aiš­kus: jei spe­cia­lis­tas nu­sta­tė reikš­min­gus mi­nė­to po­bū­džio de­fek­tus nu­si­žiū­rė­to ne­baig­to sta­ty­ti na­mo pa­ma­tuo­se – pro­tin­giau­sia at­sis­vei­kin­ti su tuo par­da­vė­ju ir ieš­ko­ti ki­to pa­sta­to.

Pa­kei­čia in­dų plovikliu

Įver­ti­nant ne­baig­tą sta­ty­ti na­mą ne ma­žiau dė­me­sio nei pa­ma­tams rei­kia skir­ti ir na­mo sie­nų bei per­dan­gų ap­žiū­rai. Po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vo­je dau­ge­lį me­tų iš­lie­ka mū­ri­nės kons­truk­ci­jos na­mai. Vie­nas iš daž­nai pa­si­tai­kan­čių "tau­pių" sta­ty­bi­nin­kų pa­lik­to bro­ko at­ve­jų - mū­ri­jant sie­nas ne vi­sur, kur rei­kia, nau­do­ja­mas ri­ša­ma­sis ar­ma­tū­ri­nis tink­las. Di­džiau­sių prob­le­mų ga­li kil­ti, jei sta­ty­bi­nin­kai nu­spren­džia tau­py­ti sie­nų san­dū­ro­se, mat la­bai ti­kė­ti­na, kad vė­liau čia at­si­ras įtrū­kių.

„Sta­ty­bi­nin­kai "iš­ra­din­gu­mu" ne­ga­li skųs­tis. Da­bar me­džia­gų įvai­ro­vė stul­bi­na­ma, bet daž­nas pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas sie­kiant mak­si­ma­liai tau­py­ti. Te­ko ma­ty­ti, kaip dirb­da­mi esant že­mai oro tem­pe­ra­tū­rai vie­toj mū­ro skie­di­nio plas­ti­fi­ka­to­riaus, lei­džian­čio mū­ry­ti že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je, sta­ty­bi­nin­kai be jo­kios są­ži­nės grau­ža­ties vie­toj plas­ti­fi­ka­to­riaus pi­la in­dų plo­vik­lį. Kai po ke­le­rių me­tų dėl to iš­tru­pės mū­ro siū­lės, ne­be lai­kas bus skųs­tis“, - pa­žy­mė­jo il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tis mū­ri­nin­kas Al­gir­das To­ma­šaus­kas.

Ne­ko­ky­biš­kai su­mū­ry­to­se siū­lė­se at­si­ran­da ply­šių, ku­riuo­se kon­den­suo­ja­si drėg­mė. Re­zul­ta­tas - siū­lių skie­di­nys įšą­la, o vė­liau yra. Skie­di­nio pa­skir­tis - ne­les­ti ply­toms pa­sis­link­ti. Dėl pa­sta­to nu­sė­di­mo skie­di­nys pa­ti­ria spau­di­mo, sąs­lė­gio ir gniuž­dy­mo krū­vį, tai po tru­pu­tį jį ar­do. Ply­šiai nu­tru­pa, lū­ži­nė­ja, lie­ka ap­nuo­gin­tų tuš­čių vie­tų siū­lė­se tarp ply­tų. Vi­sa tai ga­li tap­ti rim­tų kons­truk­ty­vi­nių prob­le­mų po­žy­miu.

Už­bai­gus sie­nas, prieš mon­tuo­jant per­dan­gas, at­siž­vel­giant į nau­do­tus blo­ke­lius, kai ku­riais at­ve­jais re­ko­men­duo­ja­ma ant sie­nų vir­šaus vi­su pe­ri­me­tru įreng­ti gelž­be­to­nio žie­dą. Dėl tau­pu­mo ar ne­ži­no­ji­mo pa­si­tai­ko, kad jis ne­su­mon­tuo­ja­mas. To­kiu at­ve­ju plokš­tės ga­li gniuž­dy­ti po jo­mis esan­čius blo­ke­lius, at­si­ran­da įtrū­kių.

Daž­na klai­da ar ne­tei­sin­gas tau­py­mo su­pra­ti­mas, kai mū­ri­niams ka­mi­nams pa­si­ren­ka­mos ne­tin­ka­mos ply­tos, ka­mi­no vi­daus įdėk­lai. To­kiu at­ve­ju ka­mi­no eksp­loa­ta­ci­jos lai­kas bus ne­il­gas.

„Ne vel­tui apie krei­va­ran­kius mū­ri­nin­kus ku­ria­mi anek­do­tai. Toks jų dar­bas na­mo sa­vi­nin­kui vė­liau gre­sia nuo­sto­liais ir prob­le­mo­mis tę­siant ki­tus dar­bus“, - pers­pė­jo A. To­ma­šaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami