Neišmanymas sugadina estetiką

PAULIUS UGIANSKIS 2007-11-27 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-11-27 00:00
Iš anksto nesuplanavus būsto interjero koncepcijos, vėliau klaidų taisymas gali pareikalauti didelių fizinių ir finansinių pastangų. LŽ archyvo nuotrauka
Ko­kių klai­dų daž­niau­siai pa­si­tai­ko lie­tu­vių in­ter­je­ruo­se? Apie tai LŽ tei­ra­vo­si pa­ty­ru­sių ar­chi­tek­tų bei di­zai­ne­rių.

Viena didžiausių naujakurių svajonių - įsirengti jaukius ir gražius namus. Apie tai dažnai pagalvoja ir tie, kurie ruošiasi atnaujinti seną būstą. Turintieji daugiau pinigų pagalbos kreipiasi į interjero specialistus, o taupesni ar lakesnės fantazijos gyventojai permainas ryžtasi įgyvendinti patys.

Pasitaiko atvejų, kai įgyvendintas svajonių projektas labiau nuvilia negu žavi. LŽ domėjosi, kokių estetinių klaidų dažniausiai pasitaiko kuriant savo svajonių namus.

Pasiduoda spontaniškumui

Nepriklausoma interjero dizainerė Šarūnė Degutytė sako, jog dažniausiai įsirengiantieji savo namus daro vieną esminę klaidą - neplanuoja darbų iš anksto, kuria spontaniškai ir neracionaliai.

"Kuriant būsto interjerą svarbiausia - viską gerai apgalvoti ir racionaliai suplanuoti. Kalbu ne tik apie patalpų planavimą, bet ir įvairių buities prietaisų išdėstymą, spalvų ir medžiagų parinkimą ir panašiai. Pastebėjau, jog daugelis interjerą kuria spontaniškai ir neatsižvelgia į būtiniausius dalykus. Viso to pasekmė - neskoningai ar net nepraktiškai įrengtas būstas, kuris dažnai nuvilia ir pačius šeimininkus. Blogiausia yra tai, jog vėliau net dizaineriui būna labai sunku, o kartais net neįmanoma, ištaisyti padarytų klaidų", - LŽ pasakojo Š.Degutytė.

Nepriklausoma interjero dizainerė pastebi, jog Lietuvoje butų šeimininkai dažnai nori įgyvendinti tarpusavyje nesuderinamus interjero sprendimus. Pasitaiko atvejų, kad žmonės per vėlai suvokia einantys ne tuo keliu, tačiau ištaisyti klaidas jau būna neįmanoma net patyrusiam specialistui.

"Suprantu, jog ne visi gyventojai gali sau leisti samdyti interjero dizainerį. Tačiau prieš kuriant būsto viziją patarčiau bent trumpai šnektelti su specialistu. Konsultacija daug nekainuoja, tačiau gali padėti išvengti brangiai kainuojančių klaidų", - dalijosi patarimais Š.Degutytė.

Neįmanomi įgyvendinti sprendimai

Architektas Tomas Gecas irgi laikosi nuomonės, kad lietuviai mėgsta svajoti apie nesuderinamus interjero dalykus. Jam pačiam ne kartą teko sulaukti užsakovų prašymų įgyvendinti neįmanomus interjero sprendimus.

"Architektui sukurti "skanų" ir racionalų interjerą yra beveik tas pats, kaip ir kulinarui gerą patiekalą, kuriame nieko netrūktų, bet ir nieko nebūtų per daug. Juk gaminant maistą yra tokių ingredientų, kurie tarpusavyje niekaip nedera. Tas pats ir su interjeru - yra tokių dalykų, kurių paprasčiausiai negalima suplakti", - akcentavo patyręs architektas.

Trūksta originalių idėjų

Baldų ir interjero salono "Dalios baldai" bendraturtė Dalia Markevičienė irgi pastebi, kad lietuvių interjere neretai dominuoja monotoniškumas ir konservatyvumas. Pasak verslininkės, Lietuvoje yra daug gražiai įrengtų būstų, tačiau juose trūksta originalių idėjų. Be to, privačiuose interjeruose moteris pasigenda meno kūrinių, kurie, jos nuomone, gali pagyvinti bet kokio stiliaus namus.

"Šiandien vis daugiau žmonių gali sau leisti įsigyti butą ar namą ir puikiai jį įsirengti. Tačiau pastebiu, jog savarankiškai savo būstų interjerus kuriantys žmonės stokoja fantazijos, o galbūt - ryžto ar drąsesnių eksperimentų. Sunkiai skinasi kelią ir meno kūriniai. Lietuviai kažkodėl nelinkę jais puošti namų, nors užsienyje ši mada seniai yra prigijusi. Manau, kad meno nereikia vengti - jis tikrai pagyvina tiek modernaus, tiek klasikinio stiliaus interjerą", - įsitikinusi D.Markevičienė.

Pradeda vertinti profesionalus

Interjero dizainerė Diana Kairiūkštienė sako, jog lietuviai dažnai estetinių būsto sprendimų ieško specializuotuose užsienio leidiniuose. Pamatę kažką įdomaus ar šiek tiek neįprasto, bando kopijuoti ir vizualinę informaciją perteikti interjere.

"Būna atvejų, kai pas mane ateina užsakovas, atsineša žurnalą ir prašo, kad jų namuose padaryčiau tą patį, kas pavaizduota viename ar kitame žurnalo puslapyje. Tačiau tai ne visada techniškai įmanoma padaryti. Todėl manau, jog nereikia aklai visko kopijuoti. Kita vertus, gerai, kad žmonės vis dažniau linkę sprendimų ieškoti kartu su specialistu", - sako D.Kairiūkštienė.

Pasak architekto Artūro Asausko, mūsų visuomenėje situacija būsto estetikos atžvilgiu pamažu gerėja. Jo nuomone, siekdami išskirtinės, originalios gyvenamosios erdvės žmonės vis dažniau pasitelkia profesionalius architektus. "Kuomet būsto projektavimas tampa bendru kūrybiniu architekto ir užsakovo procesu, rezultatas tikrai gali virsti meno kūriniu", - neabejoja A.Asauskas.

Jam pritaria ir jauna architektė Dovilė Bukauskaitė. Pastarosios teigimu, žmonės pas architektus vis dažniau ateina su įdomiomis idėjomis, iš anksto pasidomėję pasaulinėmis interjero mados tendencijomis.

"Manau, ilgainiui, kylant ekonominei gerovei ir keičiantis žmonių mentalitetui, individualumo poreikis dar sparčiau skverbsis į Lietuvos gyventojų namus", - neabejoja D.Bukauskaitė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
anonimas  213.190.43.27 2013-03-26 16:03:06
Šaunuoliai lietuvaičiai - nepasiduoda dizainerių provokacijoms. Kuo skiriasi noras gražiai apsirengti nuo noro gražiai įrengti namą? Niekuo.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami