Neištuštėję gimtieji namai

Nijolė STORYK 2008-09-02 00:00
Nijolė STORYK 2008-09-02 00:00
V.Boreikienė skuba surinkti obuolius nuo žemės. Autorės nuotrauka
Skaud­vi­lė yra be­veik už dvie­jų šim­tų ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Ta­čiau šis mies­te­lis pa­ke­liui va­žiuo­jant nuo pa­jū­rio. Ties Kryž­kal­niu pa­su­kus Šiau­lių link - vos de­šimt ki­lo­me­trų. "Pra­va­žiuo­ti pro ša­lį ir ne­ap­lan­ky­ti mies­te­ly­je gy­ve­nan­čių uoš­vių Pe­tro­nė­lės ir Vy­tau­to Le­vic­kių bū­tų ne tik ne­man­da­gu, bet ir ne­gar­bin­ga", - sa­ko Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos va­do­vas Ro­mual­das Bo­rei­ka.

Tą kartą jis irgi užsuko į Skaudvilę, kai pasibaigus atostogoms Palangoje važiavo namo į Vilnių su sūnumi Ryčiu. Kitais kartais su šeima pas uošvius pavieši dienelę kitą, bet dabar žadėjo pabūti vos pusdienį, nes sūnui prasidėjo mokslai mokykloje.

Gražiausia sodyba.

O kita kryptimi, iš Vilniaus, į tėvų gimtinę skubėjo R.Boreikos žmona, Seimo narė Violeta Boreikienė. Parlamentarė atvyko aplankyti tėvų, pabūti visiems kartu, o paskui atgal jau su vyru ir sūnumi skubės namo.

Skaudvilėje gyvenantys Levickiai yra paprasti, darbštūs ir itin gerbiami miestelyje žmonės. Jų sodyba, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens skendinti tarp žydinčių gėlių, kur kiekvienas kampelis išdailintas ir išpuoselėtas šeimininkų rankomis, šiemet buvo pripažinta gražiausia seniūnijoje.

Tėvai, likę dviese namuose, visada džiaugiasi, kai juos aplanko duktė Violeta su žentu ir anūku. Dažnai atvažiuoja ir kita duktė, dailininkė Laimutė Kozlovienė su šeima iš Vilniaus. O vasarą visas namas klega nuo anūkų balsų. Pas senelius jie vasaroja po keletą mėnesių.

Aplankė proanūkė

Jų meilės ir šilumos netrūksta dviem žentams, penkiems anūkams ir pačiai mažiausiajai aštuonių mėnesių proanūkei Skailei.

Šią vasarą proseneliai pirmą kartą pamatė mažylę, kuri atvažiavo net iš Londono. "Anūkė Lina mokėsi Anglijoje, ištekėjo ir ten liko gyventi. Jos vyras yra prancūzas, todėl ir proanūkės vardas prancūziškas", - pasidžiaugė prosenelė Petronėlė.

Levickams tikra šventė, kai pas juos vieši vaikai. O kokia šventė - be močiutės vaišių. "Mano mama visada labai stengiasi, kai mes suvažiuojame. Tiek daug pagamina įvairių valgių, kad vos galime suvalgyti. Jai sakau, kad nieko negamintų, bet ji manęs vis tiek neklauso", - sakė V.Boreikienė.

Ir tą kartą ant stalo garavo skanus kaimiškas kugelis, suktinukai su grybų įdaru (grybų miške patys pririnko), kvepėjo gardus pyragas.

Svajodavo ganydama

Kai į gimtuosius namus atvažiuoja ilgesniam laikui per atostogas, V.Boreikienė nesėdi lyg viešnia, skuba padėti tėvams pensininkams - daržą išravi, palaisto.

Violeta čia pat apsiavė botus, nes rudenėjant po lietaus žemė buvo įmirkusi, ir nuskubėjo surinkti nukritusių obuolių. Kai kurie nuriedėjo net į kopūstų lysves - surinko ir tuos. Grįžo jau nešina pilnu krepšiu prinokusių obuolių.

Nors Levickiai gyvena beveik pačiame Skaudvilės centre, tačiau savo darže jie augina ekologiškas daržoves - bulves, pomidorus, agurkus ir kopūstus. Gausiu derliumi dalijasi su dukterims, gyvenančiomis mieste.

"Tėvams nereikia tiek daug daržovių. Jiems vis sakau, kad kitą pavasarį tiek daug neaugintų - abu nėra stiprios sveikatos, daug dirbti negali, bet manęs tėvai neklauso. Vis triūsia dėl mūsų ir savo anūkų, kad nors daržoves valgytume sveikai užaugintas", - pasakojo parlamentarė.

Anksčiau šie skaudviliečiai gyveno ūkiškai - laikė karvę, kiaulių, vištų. Iš savo algų - mama buvo ekonomistė, tėvas dirbo tolimųjų reisų vairuotoju - anais laikais jiems buvo sunku pragyventi, be to, reikėjo abi dukteris išleisti į mokslus. Dar ir dabar, daug metų pragyvenusi mieste Violeta prisimena, kai jaunystėje ganė karves. Gal kai kam tos romantikos laukuose prie galvijų - ne tiek daug, bet tik ne jai. "Būdavo ankstyvą rytą išgenu karves, sėdžiu ant pievelės, žiūriu į ryto aušrą ir svajoju. Kur rasi geresnę vietelę svajonėms, jei ne laukuose", - prisiminė ji.

Uošvių namai kaip savi

Tik todėl, kad Skaudvilėje išliko gražūs ir jaukūs gimtieji namai, kuriuos prižiūri tėvai ir į kuriuos gali visada atvažiuoti, Violeta ir Romualdas Boreikos neturi savo sodybos kaime. "Mums nereikia dar vienų namų. Po teisybei nei prižiūrėti tų namų, nei nuvažiuoti su šeima praleisti net ir savaitgalių nebūtų kada. Abu su vyru esame labai užsiėmę. Kas kita tėvų namai. Nuvažiuojame jų aplankyti, tuo pačiu, atitrūkę nuo savo darbų, pailsime. Jei turėtume savo sodybą, dar rečiau pas tėvus atvažiuotume", - aiškino Violeta.

Visa laimė, kad veikliai moteriai nereikia įkalbinėti savo vyro, užimančio aukštas pareigas, kad su ja važiuotų keliolika kilometrų į jos gimtinę. Priešingai, dažniau savo žmoną paragina R.Boreika, nors pats yra miesto žmogus, užaugęs Kaune ant kieto asfalto ir niekada neturėjęs savo kaimo.

"Kur geriau pailsėsi, jai ne pas uošvius. Jie yra tokie geri ir malonūs žmonės. Čia jaučiuosi kaip namuose. Galiu drąsiai pasakyti - pagaliau ir aš turiu savo kaimą", - tvirtino jis.

Kai uošviai ūkininkavo, R.Boreika padėjo gyvulius prižiūrėti, dirbo kitus darbus. Niekada neatsisakė padėti, nors pripažino, kad būdamas miestietis, nelabai tuos darbus išmanė.

"Būdavo su žmona kokiai savaitei išleisdavome uošvius pailsėti į Palangą. Jie mums viską kruopščiai surašydavo ant popieriaus, ką ir kaip turime padaryti. Pasirodo, kad reikia išmanyti ir kaip vištas palesinti", - linksmai pasakojo jis.

Tėvas neprieštaravo

"Kaip būtų gerai, kad dukros su šeimomis arčiau gyventų - dažniau pas mus atvažiuotų. Violetą vis raginu, kad vėl atsikeltų gyventi į Kauną, būtų arčiau mūsų. Bet taip nebus. Abi dukros šaknis įleido sostinėje", - seniai susitaikė P.Levickienė.

Dvi anūkės, dukters Violetos dukros, dar toliau gyvena nuo Skaudvilės - išvyko mokytis į užsienį. Anūkė Lina svetur ištekėjo ir liko gyventi Londone, turi gerą darbą. Kita anūkė rengiasi sugrįžti į Lietuvą, kai tik baigs mokslus.

"Gimtieji namai visiškai neištuštėjo. Tėvai jau daug metų gyvena be mūsų dviese. Abu dalijasi rūpesčiais ir džiaugsmais. Bet jų niekada mes neužmirštame, kai tik galime pas juos nuvažiuojame", - pasakojo parlamentarė.

V.Levickis užsiminė, kad politika beveik nesidomi, tačiau kai dukra Violeta pasirinko politikės kelią, tokiam jos pasirinkimui niekada neprieštaravo.

"Vaikai eina savo keliais, ir tėvai neturi jiems trukdyti", - įsitikinęs jis.

Suokalbis su močiute

Jaunasis Rytis Boreika ramiai stebėjo, kaip tėvai ir seneliai diskutuoja apie gyvenimą ir politiką, ko žmonės tikisi iš valdžios. Savo nuomonės jis kol kas nesakė. Ką Seime veikia jo mama politikė, kuri šiemet turi dar daugiau pareigų, nes tapo Pasaulio parlamentarų tarptautinės organizacijos "Habitat" (Būstas) Europos valstybių padalinio direktorių valdybos nare, pasidomi. V.Boreikienė pateikė Seimui pasiūlymų dėl daugiabučių renovacijos ir bendrijų valdymo, įstatymo pataisas dėl tiesioginių merų rinkimų, palietė kitus aktualius klausimus, o svarbiausia, kaip tikra kaunietė nėra abejinga Kauno miesto problemoms.

Rytis savo tėvams kol kas nesako, kuo norėtų būti užaugęs. Tik močiutė žino savo anūko svajones, o jų abiejų susitarimas - visiems namiškiams tabu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
žinanti  212.59.13.235 2013-03-26 16:03:06
Viskas labai gražu. Tik kodėl Skaudvilė 10 km link Šiaulių? Liepą dar buvo 10 km TAURAGĖS link. Negi jau perkelta?
2 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami