Nekilnojamojo turto rinkoje euras – praeities veiksnys

Arvydas AVULIS 2014-11-18 13:10
Arvydas AVULIS
2014-11-18 13:10
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Eu­ro lau­ki­mo nuo­tai­kos šie­met pa­ska­ti­no Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos ak­ty­vu­mą. Pir­mą­jį me­tų pus­me­tį, o ypač ba­lan­dį, nau­jų būs­tų par­da­vi­mai bu­vo re­kor­di­niai, jie rin­kai su­tei­kė tur­bu­len­ci­jos. Ta­čiau su eu­ru su­si­ju­sios emo­ci­jos slūgs­ta, o va­liu­tos kei­ti­mo aki­vaiz­do­je ryš­kės ki­tas rin­kai svar­bus veiks­nys – au­gan­tys sta­ty­bų kaš­tai.

Au­go pa­klau­sa ir pasiūla

Di­dė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­klau­sa pa­ska­ti­no in­ves­tuo­to­jus im­tis nau­jų pro­jek­tų, ku­rie ta­po ba­lan­so ga­ran­ti­ja. Tuo pa­čiu me­tu var­to­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mai dėl ga­li­mo kai­nų ki­li­mo pa­kan­ka­mai grei­tai pra­dė­jo sklai­dy­tis.

Rin­ko­je šiuo me­tu yra kur kas dau­giau vi­du­ti­nės bei aukš­tes­nės kla­sės būs­tų, o di­džiau­sia pa­klau­sa ir to­liau iš­lie­ka eko­no­mi­nės kla­sės bu­tams. Ryš­kė­ja ten­den­ci­ja ke­le­rių me­tų pers­pek­ty­vai, jog pir­kė­jai vis daž­niau rink­sis būs­tus su ap­dai­la – Lie­tu­va su Bal­ta­ru­si­ja Eu­ro­po­je yra li­ku­sios vie­nos, ku­rio­se vis dar įpras­ta įsi­gy­ti būs­tus be ap­dai­los, tuo tar­pu ki­to­se ša­ly­se apie tai net ne­bes­vars­to­ma.

Po­ky­čius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je la­biau­siai le­mia pa­klau­sos ir pa­siū­los san­ty­kis, o au­gant pa­klau­sai, ati­tin­ka­mai pa­di­dė­jo ir pa­siū­la. Taip nu­ti­ko, kad ir pa­tys in­ves­tuo­to­jai pa­ly­gi­nus emo­ciš­kai su­rea­ga­vo tiek į di­dė­ju­sį pir­kė­jų ak­ty­vu­mą, tiek į ar­tė­jan­tį eu­rą, to­dėl di­di­no in­ves­ti­ci­jas.

Me­tų pa­bai­go­je būs­tų pa­siū­la Vil­niu­je tu­rė­tų bū­ti du kar­tus di­des­nė nei tuo pa­čiu me­tu per­nai. Dėl to ga­li at­si­ras­ti prie­lai­dų kai­nų ko­rek­ci­jai, bet la­biau ti­kė­ti­na, kad in­ves­tuo­to­jai ma­žins in­ves­ti­ci­jas ir būs­to pa­siū­la ir pa­klau­sa 2015 m. bus vėl su­ba­lan­suo­ta. Kon­ser­va­ty­vi ban­kų po­li­ti­ka tiek su­tei­kiant fi­nan­sa­vi­mą in­ves­tuo­to­jų pro­jek­tams, tiek kre­di­tuo­jant gy­ven­to­jus būs­tų įsi­gi­ji­mui, stip­riai ap­ri­bo­ja nau­jų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bu­lų ir di­de­lių kai­nų po­ky­čių ga­li­my­bes ir ti­ki­my­bes.

Kai­nos nekito

Eu­ro įve­di­mas di­des­nių po­ky­čių ne­tu­rė­jo nei Es­ti­jo­je, nei Lat­vi­jo­je. Lie­tu­vo­je su eu­ru su­si­ju­sios emo­ci­jos tu­rė­tų ga­lu­ti­nai at­slūg­ti ki­tų me­tų pir­mo­je pu­sė­je, kar­tu at­vės ir in­ves­tuo­to­jai, ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­ku­lian­tai. Tad ryš­kes­nio va­liu­tos kei­ti­mo po­vei­kio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kai ne­tu­rė­tų bū­ti, kol kas nė­ra pa­grin­do ir kai­nų po­ky­čiams – rin­ka sta­bi­li.

Pa­ti svei­kiau­sia rin­ka vi­siems jos da­ly­viams yra tuo­met, kai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos per me­tus ky­la ne dau­giau kaip 5 proc., tuo­met in­ves­tuo­to­jai yra mo­ty­vuo­ti pra­dė­ti nau­jus pro­jek­tus, spe­ku­lian­tai pa­pras­tai ne­da­ly­vau­ja to­kio­je rin­ko­je ir ne­ke­lia pa­ni­kos, o pir­kė­jui nė­ra spau­di­mo pirk­ti būs­tą kuo grei­čiau, kol jis ne­pab­ran­go.

Au­ga kaštai

Ki­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kai svar­bus as­pek­tas, nuo ku­rio pri­klau­so kai­no­da­ra – sta­ty­bos dar­bų kai­nos. Šiuo me­tu sta­ty­bos rin­kos pa­jė­gu­mai yra pil­nai iš­nau­do­ti, pa­klau­sa ypač di­dė­jo dėl dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos.

Jau šie­met stip­riai kei­tė­si kai ku­rių sta­ty­bos dar­bų kai­nos – pa­čių re­no­vuo­ja­mų būs­tų kaš­tai iš­au­go 30-40 proc., fa­sa­dų dar­bai yra du kar­tus bran­ges­ni nei 2012 m., sto­go dar­bų kai­na, pa­ly­gi­nus su 2013 m., pa­di­dė­jo 50 proc.

Dar­bų kai­nų au­gi­mas dau­ge­liu at­ve­ju yra su­si­jęs su iš­au­gu­sia sta­ty­bi­niu me­džia­gų pa­klau­sa ir dar­bo jė­gos trū­ku­mu šia­me sek­to­riu­je. Kva­li­fi­kuo­tų dar­bi­nin­kų bei sta­ty­bos va­do­vų sta­ty­bo­se trūks­ta, tarp darb­da­vių di­dė­ja kon­ku­ren­ci­ja, nau­ją dar­bo jė­gą į Lie­tu­vą įvež­ti yra prob­le­ma­tiš­ka, tad, na­tū­ra­lu, tu­rės ati­tin­ka­mai kil­ti at­ly­gi­ni­mai.

Taip pat 2015 m. bus pa­sku­ti­niai me­tai sta­ty­ti B ener­gi­nio efek­ty­vu­mo na­mus, o nuo 2016 m. jau bus rei­ka­lau­ja­ma, kad vi­si nau­jai sta­to­mi na­mai ati­tik­tų A kla­sę. Aki­vaiz­du, kad dau­gu­mai sta­ty­bos kom­pa­ni­jų, ku­rios dar nė­ra įgy­ven­di­nu­sios to­kio pro­jek­to, su­si­durs su tam ti­krais su­nku­mais. Griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai ko­ky­bei ga­li­mai di­dins ir sta­ty­bos kaš­tus. Nors šian­dien per­ka­ma dau­giau B kla­sės būs­tų, ga­li­ma sa­ky­ti, kad ir A kla­sės būs­tas jau su­ra­do sa­vo pir­kė­ją.

Ko­men­ta­ro au­to­rius yra AB „Han­ner“ val­dy­bos pirmininkas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami