Nekilnojamojo turto rinkoje – pirmieji kainų augimo ženklai

lzinios.lt 2013-11-05 10:53
lzinios.lt
2013-11-05 10:53
ATP/Scanpix nuotrauka
Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­kos apž­val­go­je ­tei­gia­ma, jog ste­bi­mi pir­mie­ji kai­nų au­gi­mo ženk­lai. Dėl vil­nie­čių pir­kė­jų­ ak­ty­vu­mo di­dė­jo kai­nos nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tuo­se. Per me­tus kai­nų ly­gis­ i­šau­go vi­suo­se būs­to seg­men­tuo­se: eko­no­mi­nia­me seg­men­te vi­du­ti­nė kai­na pa­di­dė­jo­ a­pie 1 proc., vi­du­ti­nės kla­sės seg­men­te – apie 7 proc., o pres­ti­ži­nės kla­sės ­būs­tas bran­go vi­du­ti­niš­kai 3 proc. 

Tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį VĮ „Re­gis­trų cen­tras“ Lie­tu­vo­je fik­sa­vo ženk­lius NT rin­kos san­do­rių au­gi­mo tem­pus. Per ket­vir­tį ša­ly­je įre­gis­truo­ta treč­da­liu dau­giau bu­tų pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rių nei ati­tin­ka­mą pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­pį. In­di­vi­dua­lių na­mų seg­men­te san­do­rių au­gi­mas sie­kė apie 21,5 proc. Dar di­des­nis pir­kė­jų ak­ty­vu­mas už­fik­suo­tas nau­jos sta­ty­bos bu­tų seg­men­te – per tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį Lie­tu­vo­je par­duo­ta apie 980 nau­jai pa­sta­ty­tų bu­tų – 60 proc. dau­giau, nei per ati­tin­ka­mą lai­ko­tar­pį 2012 me­tais. Di­džio­ji da­lis (70 proc.) ša­ly­je par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos bu­tų – Vil­niaus mies­te. Pa­sta­ra­ja­me ir ste­bi­mas di­džiau­sias san­do­rių au­gi­mas. Tuo tar­pu li­ku­siuo­se ša­lies did­mies­čiuo­se šis seg­men­tas ženk­lių au­gi­mo tem­pų kol kas ne­de­mons­truo­ja.

Dėl iš­au­gu­sio pir­kė­jų ak­ty­vu­mo sos­ti­nė­je nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tuo­se di­di­na­mos kai­nos. Pa­sak „In­real“ Kon­sul­ta­ci­jų ir ana­li­zės de­par­ta­men­to va­do­vo Ar­nol­do An­ta­na­vi­čiaus, di­džiau­sias kai­nų au­gi­mas pa­ste­bi­mas nau­jai at­si­ran­dan­čiuo­se pro­jek­tuo­se, ku­rie daž­niau­siai orien­tuo­ja­mi į aukš­tes­nę nei seg­men­to vi­dur­kis kai­ną. „Dėl šios prie­žas­ties nau­jos sta­ty­bos bu­tų vi­du­ti­nė kai­na sos­ti­nė­je ir to­liau tu­rė­tų iš­lai­ky­ti nuo­sai­kaus au­gi­mo ten­den­ci­ją. Po­zi­ty­vios nuo­tai­kos Vil­niu­je tu­rė­tų per­si­duo­ti ir į an­tri­nę rin­ką, ku­rio­je ar­ti­miau­siu me­tu taip pat ga­li­me su­lauk­ti kai­nų pa­di­dė­ji­mo“, – tei­gia A.An­ta­na­vi­čius.

Kai­nų au­gi­mas pa­ste­bi­mas ir pa­jū­rio re­gio­ne. Pa­lan­go­je kai­nų ly­gis sta­bi­lus iš­li­ko tik vi­du­ti­nės kla­sės nau­jos sta­ty­bos būs­to seg­men­te. Tuo tar­pu eko­no­mi­nia­me bei pres­ti­ži­nia­me būs­to seg­men­tuo­se vi­du­ti­nis kai­nų ly­gis au­go apie 3 proc. Per tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį Pa­lan­go­je bu­vo par­duo­ti 74 (25 bu­tai/­mėn.) nau­jos sta­ty­bos bu­tai. Tai net 80 proc. dau­giau ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tu ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu. Ne­rin­go­je bu­vo par­duo­ti 28 (9 bu­tai/­mėn.) nau­jos sta­ty­bos bu­tai, ar­ba net 70 proc. dau­giau nei per vi­sus 2012 me­tus. Ly­gi­nant su ati­tin­ka­mu 2012 me­tų ket­vir­čiu san­do­rių au­gi­mas sie­kia dau­giau nei 3 kar­tus. Tai ro­do, jog „an­trų­jų na­mų“ seg­men­tas Lie­tu­vos pa­jū­rio ku­ror­tuo­se po­pu­lia­rė­ja, o at­si­ran­dan­tys nau­ji ko­ky­biš­ki pro­jek­tai iš­kart su­si­lau­kia pir­kė­jų dė­me­sio.

Vis­gi ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se pa­na­šių ten­den­ci­jų ne­įž­vel­gia­ma. Kau­ne ir Klai­pė­do­je, nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­duo­da­ma ma­žiau nei Pa­lan­go­je bei 11-12 kar­tų ma­žiau nei sos­ti­nė­je. Tai by­lo­ja apie vis dar silp­ną pa­klau­są šiuo­se mies­tuo­se. Dėl šios prie­žas­ties ne­ver­tė­tų ti­kė­tis kai­nų pa­di­dė­ji­mo ar­ti­miau­siu me­tu.

Rin­kos at­si­ga­vi­mas to­liau ste­bi­mas ir ko­mer­ci­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to seg­men­te. Si­mo­na Oliš­ke­vi­čiū­tė-Ci­cė­nie­nė, ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Raid­la Le­jins & Nor­cous“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir inf­ras­truk­tū­ros pra­kti­kos gru­pės va­do­vė, ad­vo­ka­tė, pa­žy­mi, jog šie me­tai iš­sis­ki­ria ženk­liu in­ves­ti­ci­nių san­do­rių į ko­mer­ci­nį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą skai­čiaus au­gi­mu. San­do­rių su­da­ry­mą ska­ti­na ge­rė­jan­tys bend­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos ro­dik­liai, au­gan­tis pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mas in­ves­ti­ci­jo­mis į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bei at­si­ran­dan­tis tur­to val­dy­to­jų po­rei­kis per­žiū­rė­ti tu­ri­mą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to port­fe­lį ir rea­li­zuo­ti su­kaup­tą ver­tę. Apž­val­go­je pa­tei­kia­mi ver­tin­gi pa­ta­ri­mai tiek pir­kė­jams, tiek par­da­vė­jams, pla­nuo­jan­tiems in­ves­ti­ci­jas ar ko­mer­ci­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mus – kaip tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti san­do­riui, ko ti­ki­si in­ves­tuo­to­jai, su ko­kio­mis ri­zi­ko­mis su­si­du­ria san­do­rių ša­lys ir kaip jas val­dy­ti.

Kaip tei­gia „In­real“ ana­li­ti­kai, vers­lo cen­trų seg­men­te kol kas iš­sis­ki­ria tik sos­ti­nė. Anot A.An­ta­na­vi­čiaus, per tre­čią­jį ket­vir­tį va­kan­si­ja su­ma­žė­jo nuo 4,8 iki 4,5 proc., bai­gia­mos dvie­jų bei tę­sia­si tri­jų mo­der­nių vers­lo cen­trų sta­ty­bos, ku­rie iš vi­so rin­ką tu­rė­tų pa­pil­dy­ti apie 54 000 kv. m nuo­mo­ja­mo plo­to. Pla­nuo­ja­ma iki šių me­tų ga­lo pra­dė­ti plė­to­ti dar bent 3 nau­jus pro­jek­tus, ku­rie rin­ką pa­pil­dy­tų apie 32 600 kv. m nuo­mo­ja­mo plo­to. Šiuos pro­jek­tus ska­ti­na vys­ty­ti tiek au­gan­tis mo­der­nių pa­tal­pų po­rei­kis, tiek ir pa­lan­kus nuo­mos kai­nų ly­gis. Tuo tar­pu ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se mo­der­nių vers­lo cen­trų nuo­mai nė­ra sta­to­ma.

Pre­ky­bos cen­trų seg­men­tas 2013 me­tų III ketv. to­liau iš­gy­ve­no at­si­ga­vi­mą – au­go maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys, esa­muo­se pre­ky­bos cen­truo­se be­veik ne­li­ko lais­vų plo­tų. Men­ka lais­vų pa­tal­pų pa­siū­la ša­ly­je pre­ky­bos cen­trų val­dy­to­jams lei­džia ne­žy­miai di­din­ti nuo­mos kai­nas nau­jai at­ei­nan­tiems nuo­mi­nin­kams. Vys­ty­to­jai at­nau­ji­no in­ves­ti­ci­jas į šį NT seg­men­tą. Vil­niu­je pra­dė­tos pre­ky­bos cen­trų „Pris­ma“ (10 000 kv. m) bei „Do­mus PRO“ (12 000 kv. m) sta­ty­bos. Uos­ta­mies­ty­je pra­dė­tas sta­ty­ti 6 200 kv. m plo­to pre­ky­bos cen­tras „Lui­zė“. Vi­suo­se ob­jek­tuo­se di­džio­ji da­lis nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų jau yra re­zer­vuo­tos, nors pre­ky­bos cen­trų ati­da­ry­mai pla­nuo­ja­mi ne anks­čiau kaip 2014 me­tų pra­džio­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami