Nemokate planuoti – teks konservuoti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-28 06:00
Nesudėtingi medinio namo pamatai su liktiniais klojiniais žiemą nesukelia papildomų rūpesčių. LŽ archyvo nuotraukos
Sta­tant in­di­vi­dua­lų na­mą, dau­gu­mą jo kons­truk­ci­jos sta­ty­bos bei iš­orės ap­dai­los dar­bų ga­li­ma at­lik­ti tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Jei­gu iki žie­mos pra­džios ne­pa­vy­ko iš­kel­ti pa­baig­tu­vių vai­ni­ko, teks sta­ty­bos aikš­te­lę už­kon­ser­vuo­ti iki pa­va­sa­rio. Kaip tin­ka­mai tai pa­da­ry­ti?

Pa­gal sta­ty­bų tech­no­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mus, dau­ge­lį dar­bų ge­riau­sia at­lik­ti, kai oro tem­pe­ra­tū­ra yra pliu­si­nė. Pa­vyz­džiui, ce­men­to ir be­to­no skie­di­niai be spe­cia­lių prie­dų ge­riau­siai su­tvir­tė­ja esant ne ma­žiau kaip +5 C tem­pe­ra­tū­rai. Na­mo iš­orės ap­dai­lai (da­žy­ti, glais­ty­ti) taip pat ne­abe­jo­ti­nai tin­ka­miau­sias šil­ta­sis se­zo­nas. Me­tų lai­kas tu­ri įta­kos ir dar­bų ko­ky­bei.

Pa­ma­tai be ap­kro­vos nesėda

„Pa­sa­ky­siu pa­pras­tai: jei­gu ne­tu­ri­te pi­ni­gų ar lai­ko iki žie­mos pa­sta­ty­ti vi­sos na­mo kons­truk­ci­jos ir už­deng­ti sto­go, ge­riau pa­lau­ki­te, kol tu­rė­si­te. Kon­ser­vuo­ti ne­už­deng­tas sie­nas su per­dan­go­mis tarp aukš­tų - ne­ra­cio­na­lu. Jei­gu ru­de­nį spė­jo­te pa­dė­ti tik pa­ma­tus, ta­da ge­riau pir­mą na­mo aukš­tą kel­ki­te at­ėjus pa­va­sa­riui. Juk vie­ną aukš­tą pa­sta­ty­ti už­trun­ka tik iki dvie­jų sa­vai­čių. Sku­bė­da­mi ru­de­nį ne­pas­par­tin­si­te sta­ty­bų pa­va­sa­rį, tik rū­pes­čių pri­si­da­ry­si­te“, - ak­cen­ta­vo įmo­nės „Sta­ty­bų stu­di­jos“ di­rek­to­rius Li­nas Mi­kai­la.

Jei eg­zis­tuo­tų te­le­vi­zi­jos lai­da „Sta­ty­bos mi­tų grio­vė­jai“, vie­nas pir­mų­jų mi­tų, ku­riuos de­rė­tų su­griau­ti, - kad pa­ma­tus (ar­ba nu­li­nį ly­gį) su co­ko­li­niu aukš­tu, su­ręs­tus iš ply­tų, be­to­no ar gelž­be­to­nio blo­ke­lių, ne­va rei­kia bent me­tams pa­lik­ti be ap­kro­vų, kad jie su­sės­tų. Pa­sak L.Mi­kai­los, ši vis dar ga­ji teo­ri­ja yra at­ke­lia­vu­si iš anks­tes­nių lai­kų, kai žmo­nės pa­ma­tams nau­do­jo lau­ko rie­du­lius, ne­bu­vo ga­li­my­bių at­lik­ti grun­to ty­ri­mų.

„Pa­sii­ma pa­sko­las na­mo sta­ty­boms, pa­de­da pa­ma­tus ir kaž­ko lau­kia, užuot grei­čiau bai­gę sta­ty­bas ir įsi­kū­rę nau­juo­se na­muo­se. Tam, kad pa­ma­tai su­sės­tų, vie­naip ar ki­taip pri­reiks apie pen­ke­rių me­tų. Ne­gi tiek lauk­si­te? Be to, sės­ti iš es­mės jie ima tik ta­da, kai at­si­ran­da sie­nų, per­dan­gų, sto­go, ki­tų kons­truk­ci­jos ele­men­tų ap­kro­va. Sė­dant pa­ma­tams, ti­kė­ti­na, sie­no­se at­si­ras vie­nas ki­tas įtrū­ki­mas. Pa­sam­dy­si­te da­žy­to­ją - užg­lais­tys už ke­lis šim­tus li­tų. Nuo­sto­lis bus kur kas men­kes­nis, nei kon­ser­vuo­jant sta­ty­bą“, - pa­ti­ki­no in­di­vi­dua­lių na­mų sta­ty­bos eks­per­tas.

Lan­gus dė­ti siū­lo neskubėti

Jei vis dėl­to nu­ti­ko taip, kad pa­ma­tus te­ko kon­ser­vuo­ti, L.Mi­kai­la re­ko­men­duo­ja nau­do­ti OSB plokš­tes. Orien­tuo­tų skied­rų plokš­tės yra ga­mi­na­mos iš van­de­niui ir karš­čiui at­spa­rių kli­jų ir sta­čia­kam­pio for­mos me­džių plau­šų, ku­rie yra iš­dės­ty­ti sluoks­niais ir su­tvir­tin­ti pre­su. Šios plokš­tės yra itin at­spa­rios drėg­mei, tvir­tos, be jo­kių ply­šių ar va­kuu­mo, to­dėl pa­ti­ki­mai ap­sau­gos žie­mo­ti pa­lik­tus na­mo pa­ma­tus nuo kri­tu­lių.

„Virš že­mės iš­ki­lu­sią pa­ma­to da­lį, va­di­na­mą­jį rost­ver­ką, rei­kia tin­ka­mai ap­sau­go­ti nuo drėg­mės. Be­to­nas van­dens ne­bi­jo, bet ga­li pra­dė­ti rū­dy­ti ar­ma­tū­ra. Jei­gu pa­ma­tas ge­rai įreng­tas, blo­ke­lius pa­kan­ka už­deng­ti iš vir­šaus. Jei to ne­pa­da­ry­si­te, pa­te­kęs van­duo virs­da­mas le­du plė­sis ir su­sprog­dins blo­ke­lius. Ap­sau­gai nuo drėg­mės kaip pra­stes­nį va­rian­tą taip pat ga­li­ma pa­nau­do­ti ru­be­roi­dą ar ki­tas hid­roi­zo­lia­ci­nes me­džia­gas. Žmo­nės ne­už­baig­tas na­mo kons­truk­ci­jas mėgs­ta apk­lo­ti plė­ve­lė­mis, jas pri­spau­džia ply­to­mis. Toks bū­das nuo kri­tu­lių tin­ka­mai ne­ap­sau­gos, o ki­lę vė­jo gū­siai daž­niau­siai tas plė­ve­les su­dras­ko“, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pa­sak L.Mi­kai­los, ne­re­tai sta­ty­to­jai su­klys­ta šil­tin­da­mi pa­ma­tus po­lis­ti­re­nu. Jei­gu iki žie­mos ke­ti­na­te tik pa­dė­ti pa­ma­tus, to da­ry­ti ne­rei­kia. Sta­ty­to­jai su­de­da po­lis­ti­re­no plokš­tes, o pa­čius pa­ma­tus žie­mai už­pi­la smė­liu. Ta­čiau šal­tuo­ju me­tu drėg­mė ge­ria­si į smė­lį, o iš jo – į po­lis­ti­re­no plokš­tes. Šios ima tru­pė­ti, tad pa­va­sa­rį ga­li tek­ti keis­ti jas nau­jo­mis.

Iki žiemos derėtų ne tik padėti pamatus ir sumūryti sienas, bet ir uždengti stogą.

„Be­je, už­den­gus na­mo sto­gą, jo taip pat ne­bū­ti­na iš kar­to šil­tin­ti. Jei na­me per žie­mą ne­pla­nuo­ja­te pra­dė­ti vi­daus ap­dai­los dar­bų, ge­riau ne­įs­ta­ty­ki­te ir lan­gų. Na­mo sa­vi­nin­kams daž­nai la­bai no­ri­si lan­gus prieš žie­mą su­dė­ti. Ta­čiau iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad į ką tik iš­ki­lu­sį na­mą, jei ja­me dar nie­kas ne­gy­ve­na, o ypač jei sto­vi nuo­ša­liau, nu­si­tai­ko pik­ta­da­riai. Žmo­nės daž­nai nu­stem­ba: kam gi tų lan­gų pri­reiks? O jūs pa­žiū­rė­ki­te, kiek šilt­na­mių iš lan­gų pri­sta­ty­ta. Yra to­kių žmo­nių, ku­rie iš su­ran­kio­tų, kar­tais ir pa­vog­tų de­ta­lių pa­skui sau na­mą su­si­ren­čia. Tuš­čia­me na­me žie­mai pa­lik­ti lan­gai taip pat ga­li tap­ti vai­kė­zų tai­ki­niu - iš­dau­žo juos“, - ne­pra­ras­ti bud­ru­mo pa­ta­rė „Sta­ty­bų stu­di­jų“ va­do­vas.

Kad vė­jas per tuš­čias lan­gų ert­mes ne­pri­neš­tų kri­tu­lių ir per­dan­gos ne­drėg­tų, du­rims bei lan­gams da­ro­mi rė­mai iš len­tų, ant ku­rių tie­sia­ma ko­kia nors me­džia­ga ar­ba už­ka­la­ma fa­ne­ra. Įpras­ti­nė po­lie­ti­le­no plė­ve­lė ne­tin­ka, nes ji grei­tai plyš­ta. Ren­čian­tiems sto­gi­nes virš pa­ma­tų pa­ta­ria­ma jas da­ry­ti nuo­žul­nias, o ne ho­ri­zon­ta­lias, kad van­duo nu­bėg­tų, nes jis kaup­sis ir skverb­sis į pa­sta­to kons­truk­ci­jas.

Rū­sy­je pri­krau­na butelių

Vis ma­žiau lie­tu­vių im­asi anks­tes­niais lai­kais įpras­tų de­šimt­me­čiais trun­kan­čių na­mo sta­ty­bų ir gy­ve­na­mą­jį būs­tą su pro­fe­sio­na­lų pa­gal­ba su­ren­čia per vie­ną šil­tą­jį se­zo­ną. Tie, kas krapš­to­si il­giau, ne­baig­toms sta­ty­boms kon­ser­vuo­ti mėgs­ta pa­sik­liau­ti liau­diš­ko­mis me­to­di­ko­mis.

Pa­vyz­džiui, jei prieš žie­mą įren­gia tik pa­ma­tus su rū­siu, im­asi gud­ry­bės: į rū­sį pri­mė­to plas­ti­ki­nių bu­te­lių, treč­da­liu už­pil­dy­tų van­de­niu. Šal­čio krū­vis ta­da ten­ka le­de įša­lu­siems bu­te­liams. Toks bū­das tin­ka, kai pa­tal­pos iš vir­šaus ap­sau­go­tos nuo tie­sio­gi­nių kri­tu­lių, o rū­sio (ar ba­sei­no) dug­ne ga­li su­si­kaup­ti tik ne­di­de­lis kie­kis van­dens: 1 kv. me­trui, pa­sak to­kio me­to­do tai­ky­to­jų, rei­kia 3-4 bu­te­lių.

Leng­viau­sia, pa­sak spe­cia­lis­tų, kon­ser­vuo­ti rąs­ti­nį na­mą. Ši gam­ti­nė me­džia­ga yra pri­si­tai­kiu­si prie tem­pe­ra­tū­ros ir drėg­mės svy­ra­vi­mo. Me­die­na drėg­mę su­ge­ria ir iš­ski­ria. Nuo tie­sio­gi­nių kri­tu­lių pa­tar­ti­na už­deng­ti tik vir­šu­ti­nį rąs­ti­nio na­mo vai­ni­ką. Per žie­mą perd­rė­kęs toks sta­ti­nys ne­nu­ken­tės. Be to, dar prieš sta­ty­bų pra­džią vi­si me­die­nos ga­mi­niai pa­pil­do­mai ap­do­ro­ja­mi ap­sau­gi­nė­mis me­džia­go­mis. Ne­pa­sit­vir­ti­na to­kių na­mų sie­nų ap­sau­ga po­lie­ti­le­no plė­ve­le: van­duo iš po her­me­tiš­kos plė­ve­lės ne­iš­ga­ruo­ja, bet kon­cen­truo­ja­si ant sie­nų pa­vir­šių, o kon­den­sa­to la­šus su­ge­ria me­die­na. Toks plė­ve­le už­deng­tas sta­ti­nys su­pus grei­čiau nei pa­lik­tas at­vi­ro­mis sie­no­mis.

La­bai svar­bu pa­si­rū­pin­ti pa­klo­to­mis ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis. Au­to­no­mi­nę van­dens šil­dy­mo sis­te­mą prieš žie­mą bū­ti­na pra­pūs­ti komp­re­so­riu­mi, kad iš vamz­džių iš­te­kė­tų van­duo. Jį rei­kia pa­ša­lin­ti ir iš van­den­tie­kio.

Jei­gu rąs­ti­nis na­mas kon­ser­vuo­ja­mas il­giau kaip me­tams, pa­tar­ti­na jo ne­vė­di­na­mas da­lis – kam­pus, per­dan­gas iš rū­sio pu­sės ap­do­ro­ti prie­mo­nė­mis nuo bak­te­ri­jų ir gry­be­lių. Stab­dant sta­ty­bą vie­nam se­zo­nui, to da­ry­ti ne­bū­ti­na: žie­mą mi­kroor­ga­niz­mai, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­si­dau­gi­na.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami