Nenori gauti dovanų nei beždžionėlės, nei muilo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-20 07:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-20 07:40
AFP/Scanpix nuotrauka
Pu­sė lie­tu­vių ka­lė­di­nes do­va­nas per­ka li­kus 2–3 sa­vai­tėms iki Ka­lė­dų, net penk­ta­da­lis – li­kus sa­vai­tei iki Ka­lė­dų. Dau­ge­lis lau­žo gal­vą, kuo nu­džiu­gin­ti ar­ti­muo­sius. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad da­lis ka­lė­di­nių do­va­nų iš kar­to po šven­čių ke­liau­ja į šiukš­lių dė­žę ar­ba į san­dė­liu­ką.

No­rė­da­mi pa­leng­vin­ti Ka­lė­dų Se­ne­lio dar­bą, „BE­RENT Re­search Bal­tic“ ty­rė­jai apk­lau­sė dau­giau nei tūks­tan­tį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pra­šy­da­mi pa­si­da­lin­ti, ko­kias do­va­nas gy­ven­to­jai trokš­ta per šias Ka­lė­das ras­ti po eg­lu­te, o ko­kių ti­krai ne­no­rė­tų gau­ti.

Pa­aiš­kė­jo, kad la­biau­siai ne­pa­gei­dau­ja­ma Ka­lė­dų do­va­na – bež­džio­nės sta­tu­lė­lė ir pa­na­šūs su­ve­ny­rai. To­kių do­va­nų ne­pa­gei­dau­ja 22 pro­cen­tai vi­sų apk­laus­tų­jų. An­tro­je ne­pa­gei­dau­ja­mų do­va­nų vie­to­je at­si­dū­rė hi­gie­nos reik­me­nys, t.y. įvai­rūs kū­no prie­žiū­ros prie­mo­nių rin­ki­niai, šam­pū­nai, mui­lai, pi­gūs kve­pa­lai. Šių do­va­nų ne­pa­gei­dau­ja 9 pro­cen­tai apk­laus­tų­jų. Tre­čią vie­tą ne­pa­gei­dau­ja­mų do­va­nų są­ra­še užė­mė bui­ties, vir­tu­vės ra­kan­dai ir in­dai – 7 pro­cen­tai gy­ven­to­jų ne­mėgs­ta to­kių do­va­nų. Įdo­mu, kad sta­tu­lė­lių, su­ve­ny­rų ir vir­tu­vės įran­kių la­biau­siai ne­mėgs­ta mo­te­rys, o hi­gie­nos prie­mo­nių – vy­rai.

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad taip pat yra ga­na ri­zi­kin­ga do­va­no­ti sal­du­my­nus, al­ko­ho­lį bei pi­ni­gus, da­lis žmo­nių į to­kias ka­lė­di­nes do­va­nas žiū­ri ne itin pa­lan­kiai. Žvel­giant į gy­ven­to­jų pla­nuo­ja­mą šių me­tų Ka­lė­di­nių do­va­nų biu­dže­tą, ga­li­ma teig­ti, kad dau­gu­mai Ka­lė­dų gel­bė­ti bež­džio­nė­lės sta­tu­lė­lė­mis ne­pri­reiks. Tik 6 pro­cen­tai apk­laus­tų­jų pla­nuo­ja Ka­lė­dų do­va­noms iš­leis­ti ma­žiau nei 50 eu­rų. 23 pro­cen­tai pla­nuo­ja iš­leis­ti nuo 50 iki 100 eu­rų, nuo 101 iki 250 eu­rų biu­dže­te nu­ma­tę 21 pro­cen­tas ap­kaus­tų­jų, 12 proc. apk­laus­tų­jų pla­nuo­ja iš­leis­ti do­va­noms dau­giau nei 250 eu­rų. Tai­gi, ką do­va­no­ti šiais me­tais, kad Ka­lė­dų do­va­nė­lė tap­tų ma­lo­nia staig­me­na.

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai taip pat ro­do, kad do­va­nų spek­tras yra ga­na pla­tus, ypač kal­bant apie mo­te­rų ka­lė­di­nius no­rus. 8 pro­cen­tų mo­te­rų nu­džiu­gins par­fu­me­ri­ja, kos­me­ti­ka ar pa­puo­ša­lai, 14 proc. mo­te­rų pa­si­ten­kins mie­lo­mis smulk­me­no­mis, to­kio­mis kaip kvap­ni ar­ba­ta, žva­ku­tės, ko­ji­nės ir ki­tais mie­lais nie­ku­čiais do­va­no­tais iš šir­dies, 8 pro­cen­tai trokš­ta bi­lie­tų į ren­gi­nius ar do­va­nų ku­po­nų gro­žio pro­ce­dū­roms.

Mo­te­rims taip pat ne­abe­jo­da­mi ga­li­te do­va­no­ti kny­gas, bui­ti­nę tech­ni­ką ar elek­tro­ni­ką, ar­ba ke­lio­nes. Dau­giau nei treč­da­lis vy­rų (37 pro­cen­tai) aps­kri­tai ne­no­ri nie­ko gau­ti do­va­nų ar­ba ne­ži­no ko no­rė­tų. 11 pro­cen­tų vy­rų tei­gė no­rin­tys gau­ti do­va­nų iš­ma­nio­sios ar kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos. Dar 10 pro­cen­tų vy­rų tei­gė, kad jiems do­va­nos ne­tu­ri reikš­mės, ne­ma­te­ria­lūs da­ly­kai, to­kie kaip lai­kas su šei­ma ir ar­ti­mai­siais, svei­ka­ta ir lai­mė yra ver­tin­giau nei do­va­nos. 8 pro­cen­tai vy­rų nu­ro­dė, kad bui­ti­nė tech­ni­ka ar elek­tro­ni­ka bū­tų jiems ge­ra do­va­na.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami