Nepatenkintieji šildymo sąskaitomis tampa klientais

lzinios.lt 2013-10-15 14:22
lzinios.lt
2013-10-15 14:22
"Tausana" nuotrauka
Bai­min­da­mie­si ­di­džiu­lių šil­dy­mo kaš­tų, vie­ni gal­vo­ja apie tau­py­mą kom­for­to sąs­kai­ta, ki­ti­ ieš­ko efek­ty­ves­nių spren­di­mų  - to­kių, kaip ši­lu­mos val­dy­mas.  Vo­nios įran­ga ir šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mo­mis p­re­kiau­jan­čios „Tau­sa­na“ bend­ro­vės va­do­vas Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis tei­gia, kad ­pa­dau­gė­jo klien­tų, ku­rie gir­dė­ję pa­žįs­ta­mų ar drau­gų sėk­min­gas tau­py­mo­ is­to­ri­jas no­ri iš­ban­dy­ti tai pa­tys.

„Dau­ge­liui gy­ven­to­jų ši­lu­mos tau­py­mas aso­ci­juo­ja­si su šal­tais ra­dia­to­riais ir na­mais. Ta­čiau kiek­vie­no­je pa­tal­po­je ši­lu­mos įren­gi­nius (ra­dia­to­rius bei šil­do­mas grin­dis) re­gu­liuo­jant ter­mos­ta­tais, na­muo­se ga­li­ma su­kur­ti op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą ir su­tau­py­ti ši­lu­mos kaš­tus, ne­at­si­sa­kant kom­for­to.“ – sa­ko UAB „Tau­sa­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius R.Jur­ge­lai­tis. Anot eks­per­to, kuo to­bu­les­nė šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­ma – tuo di­des­nis kom­for­tas ir ma­žes­nės ši­lu­mos są­nau­dos. Pa­vyz­džiui, elek­tro­ni­niai ter­mos­ta­tai su­tei­kia ga­li­my­bę re­gu­liuo­ti tem­pe­ra­tū­rą pa­gal bu­to ar na­mo šei­mi­nin­ko in­di­vi­dua­lų gy­ve­ni­mo rit­mą: „Gal­būt jis į mie­ga­mą­jį už­su­ka tik vė­lai va­ka­re, tad kam rei­ka­lin­ga di­de­lė ši­lu­ma die­nos me­tu? Per il­ges­nį lai­ką, nu­steb­tu­mė­te, kiek daug ga­li­ma su­tau­py­ti va­lan­dų, t.y. ne­nau­din­gai iš­leis­tų šil­dy­mo kaš­tų” – pa­sa­ko­ja R.Jur­ge­lai­tis. Pa­skai­čiuo­ta, kad 1 laips­niu ma­žes­nė tem­pe­ra­tū­ra su­tau­po apie 5 proc. ši­lu­mos iš­lai­dų. Va­di­na­si, jei ter­mos­ta­ti­nė gal­vu­tė su­ma­ži­na­ma iki 20 laips­nių, su­tau­po­ma 25 proc. kaš­tų.

Tuo tar­pu da­nų įmo­nės „Dan­foss” skai­čia­vi­mais, pa­kei­tus įpras­tus re­gu­liuo­ja­mus ter­mo­re­gu­lia­to­rius į elek­tri­nius, kuo­met re­gu­liuo­ja­mas ne tik tem­pe­ra­tū­ros, bet ir lai­ko re­ži­mas, su­tau­po­ma dar 23 proc. ši­lu­mos kaš­tų. O au­to­ma­ti­za­vus šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mą, t.y. pri­jun­gus prie cen­tri­nio val­dik­lio, kom­for­tas ir pa­to­gu­mas – ga­ran­tuo­ja­mas.

In­ves­ti­ci­ją iš­ban­dė sa­vo kailiu

"Tau­sa­na" va­do­vas R.Jur­ge­lai­tis tei­gia, kad ge­riau­sias pa­vyz­dys klien­tui – ne teo­ri­niai skai­čiai, o as­me­ni­nė pa­tir­tis. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties įmo­nė „Tau­sa­na“ įsi­die­gė šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mą sa­vo pre­ky­bos sa­lo­nuo­se. „Mums pa­vy­ko su­tau­py­ti net 34 proc. ši­lu­mos iš­lai­dų per mė­ne­sį. Tie­sa, kiek mak­si­ma­liai ga­li su­tau­py­ti klien­tas, le­mia dau­giau veiks­nių. Ta­čiau mums ši sis­te­ma at­si­pir­ko per pu­san­trų me­tų” – pa­sa­ko­ja R.Jur­ge­lai­tis. Pa­sak vers­li­nin­ko, šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mos kai­na va­ri­juo­ja nuo nuo 500 iki 10 tūkst. li­tų. Tai pri­klau­so nuo na­mo, bu­to dy­džio bei įran­gos pro­fe­sio­na­lu­mo.

Dau­giau sėk­min­go tau­py­mo pa­vyz­džių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia. Pil­ną šil­dy­mo se­zo­ną „Dan­foss“ val­dy­mo sis­te­ma be­si­nau­do­jan­tis smul­kių­jų ir vi­du­ti­nių vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas Gied­rius Ri­mei­ka pa­sa­ko­ja, kad kar­tu su pa­pil­do­mais „Tau­sa­nos“ šil­dy­mo tau­py­mo pa­ta­ri­mais, bend­ro­je su­mo­je šil­dy­mo sąs­kai­tos su­ma­žė­jo per­pus: „Į­ren­gus sis­te­mą du­jos pa­bran­go, o man šil­dy­mas at­pi­go. Šal­tuo­ju me­tu už 180 kvad­ra­tų na­mą mo­kė­da­vau apie 900, o da­bar mo­ku 450 li­tų. Aš esu la­bai pa­ten­kin­tas sis­te­ma. Vi­sų pir­ma, ji man tau­po pi­ni­gus, an­tra, jau­čiuo­si mak­si­ma­liai ge­rai ir gy­ve­nu sa­va­me na­me.“ – pa­tir­ti­mi da­li­na­si R.Ri­mei­ka.

Dau­giau­sia su­tau­po in­di­vi­dua­laus na­mo gy­ven­to­jas, būs­tą šil­dan­tis dujomis

Dau­ge­lis se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų ak­ty­viai ieš­ko spren­di­mų, kaip ga­li­ma su­tau­py­ti. De­ja, net ir pa­kei­tus ra­dia­to­rius su ter­mos­ta­ti­nė­mis gal­vu­tė­mis, žmo­gus ga­lės tau­py­ti, bet fi­nan­siš­kai to ne­pa­jus. „Vie­ni gy­ven­to­jai tau­po, ki­ti ne, o na­mo ap­šil­dy­mo są­nau­dos da­li­na­mos vi­siems gy­ven­to­jams, tad ku­rių ga­lų jam tai da­ry­ti?” – re­to­riš­kai klau­sia R.Jur­ge­lai­tis. Eks­per­to tei­gi­mu, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ga­lės tau­py­ti ta­da, jei re­no­va­ci­jos me­tu, vi­so na­mo gy­ven­to­jai įsis­ta­tys ter­mos­ta­ti­nius ven­ti­lius. Tuo­met vi­sas na­mas tau­pys, da­lin­sis kaš­tus ir tai at­sis­pin­dės ma­žes­nė­se šil­dy­mo sąs­kai­to­se.

Tie­sa, jei šil­do­ma­si mal­ko­mis, ši val­dy­mo sis­te­ma taip pat ne­ga­ran­tuos ge­res­nių kai­nų ir kom­for­to. Au­to­ma­ti­ka ne­pa­jė­gi už­ge­sin­ti ar už­kur­ti pe­čiaus. Pa­sak vers­li­nin­ko, dau­giau­siai su­tau­po du­jo­mis šil­dan­tys gy­ven­to­jai, mo­der­ni­za­vę šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami