Nesudėtingų ir neypatingų statinių maišatis

LŽ red@lzinios.lt 2015-10-22 06:00

red@lzinios.lt 2015-10-22 06:00
Norint bute išgriauti dalį laikančiosios sienos būtinas kvalifikuotų specialistų parengtas ir ekspertų patikrintas kapitalinio remonto projektas, o statybos darbus turi atlikti atestuota įmonė. LŽ archyvo nuotrauka
Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ne­re­tai ten­ka kon­sul­tuo­ti gy­ven­to­jus sta­ti­nių pri­sky­ri­mo tam ti­krai ka­te­go­ri­jai klau­si­mais. VTPSI pa­žy­mi, jog iš ti­krų­jų svar­bu tei­sin­gai nu­sta­ty­ti nu­ma­to­mo sta­ty­ti pa­sta­to ar in­ži­ne­ri­nio sta­ti­nio ka­te­go­ri­ją no­rint iš­siaiš­kin­ti, koks pro­jek­tas tu­ri bū­ti par­eng­tas, ko­kie rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi pro­jek­to va­do­vui ir ki­tiems sta­ty­bos tech­ni­nės veik­los pa­grin­di­nių sri­čių va­do­vams.

Nuo sta­ti­nio ka­te­go­ri­jos pri­klau­so ir sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to (SLD) pri­va­lo­mu­mas bei jo rū­šis. Nors pro­jek­tuo­ja­mo sta­ti­nio ka­te­go­ri­ją pa­gal reg­la­men­tuo­se nu­ro­dy­tus po­žy­mius tu­ri nu­sta­ty­ti sta­ti­nio pro­jek­to va­do­vas, ta­čiau ži­no­da­mas šiuos po­žy­mius sta­ty­to­jas, dar prieš kreip­da­ma­sis į ati­tin­ka­mos kva­li­fi­ka­ci­jos pro­jek­tuo­to­ją, ga­li pats jau bū­ti ap­sisp­ren­dęs dėl mak­si­ma­lių sta­ti­nio par­ame­trų.

Sta­ti­niai į ka­te­go­ri­jas skirs­to­mi at­siž­vel­giant į jų tech­ni­nius par­ame­trus, kons­truk­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų su­dė­tin­gu­mą, pa­skir­tį bei ki­tas ap­lin­ky­bes. Sta­ti­nių pri­sky­ri­mas ypa­tin­gų ka­te­go­ri­jai re­tai ke­lia abe­jo­nių, nes Sta­ty­bos įsta­ty­me ir sta­ty­bos tech­ni­nia­me reg­la­men­te „Y­pa­tin­gi sta­ti­niai“ aiš­kiai nu­ro­dy­tos jų cha­rak­te­ris­ti­kos.

Daž­niau­siai pa­inio­ja­mos, ne­re­tai ir ta­pa­ti­na­mos ne­su­dė­tin­gų ir ne­ypa­tin­gų sta­ti­nių ka­te­go­ri­jos. O skir­tu­mas yra reikš­min­gas tiek SLD, tiek ir sta­ty­bos tech­ni­nės veik­los pa­grin­di­nių sri­čių – sta­ty­bi­nių ty­ri­nė­ji­mų, pro­jek­ta­vi­mo ir pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­ros, pro­jek­to eks­per­ti­zės, sta­ty­bos dar­bų ir sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros – va­do­vų kva­li­fi­ka­ci­jos at­žvil­giu.

Ne­ypa­tin­gas sta­ti­nys – tai sta­ti­nys, ku­ris ne­pris­ki­ria­mas ypa­tin­giems ir ne­su­dė­tin­giems sta­ti­niams. Ne­su­dė­tin­gų pa­sta­tų ir in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių są­ra­šai, pa­pras­tų kons­truk­ci­jų po­žy­miai ir tech­ni­niai par­ame­trai bei to­kių sta­ti­nių pro­jek­ta­vi­mui ir sta­ty­bai va­do­vau­jan­čių ne­ates­tuo­tų as­me­nų kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai nu­sta­ty­ti reg­la­men­te „Ne­su­dė­tin­gi sta­ti­niai“. Tai­gi sta­ti­niai, ku­rių tech­ni­niai par­ame­trai di­des­ni už ne­su­dė­tin­gų, ta­čiau ne­ati­tin­ka nė vie­no iš ypa­tin­go sta­ti­nio po­žy­mių, yra ne­ypa­tin­gi. Pa­vyz­džiui, in­di­vi­dua­lūs gy­ve­na­mie­ji na­mai, di­des­nio kaip 80 kv. m bend­ro­jo plo­to ar aukš­tes­ni kaip 8,5 m, pri­ski­ria­mi ne­ypa­tin­giems sta­ti­niams. Dau­gia­bu­čiai ar ne­gy­ve­na­mie­ji pa­sta­tai, ku­rių bend­ra­sis plo­tas di­des­nis kaip 2000 kv. m ar aukš­tis vir­ši­ja 20 m, jau vien pa­gal šiuos par­ame­trus – ypa­tin­gi sta­ti­niai.

Ne­ypa­tin­gų sta­ti­nių sta­ty­bos pa­grin­di­nių sri­čių va­do­vų iš­si­la­vi­ni­mo ir pro­fe­si­nės pa­tir­ties kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai ma­žes­ni nei ypa­tin­gų – pa­kan­ka sta­ty­bos in­ži­nie­riaus aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mo ir dve­jų me­tų (sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros va­do­vui – tre­jų me­tų) pro­fe­si­nės pa­tir­ties.

Ei­ti ypa­tin­gų sta­ti­nių sta­ty­bos tech­ni­nės veik­los pa­grin­di­nių sri­čių va­do­vų par­ei­gas tu­ri tei­sę at­es­tuo­ti ar­chi­tek­tai ir sta­ty­bos in­ži­nie­riai. Bū­ti ypa­tin­gų sta­ti­nių sta­ty­bos ran­go­vu ga­li tik at­es­tuo­ti ju­ri­di­niai as­me­nys. Šie rei­ka­la­vi­mai ga­lio­ja ne tik ypa­tin­go nau­jo sta­ti­nio sta­ty­bos ar re­kons­tra­vi­mo at­ve­ju, bet ir at­lie­kant re­mon­tą, net ta­da, kai SLD ne­pri­va­lo­mas. Dar vie­nas svar­bus rei­ka­la­vi­mas, ku­ris ne­tai­ko­mas ne­ypa­tin­gų sta­ti­nių sta­ty­bos at­ve­ju, – at­lik­ti sta­ti­nio pro­jek­to eks­per­ti­zę. Tai ypač ak­tua­lu sie­kiant iš­veng­ti dau­gia­bu­čių na­mų lai­kan­čių­jų kons­truk­ci­jų pert­var­ky­mo ne­igia­mų pa­sek­mių. To­dėl, pa­vyz­džiui, no­rint bu­te iš­griau­ti da­lį lai­kan­čio­sios sie­nos, nors SLD ir ne­rei­ka­lin­gas, bū­ti­nas kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų par­eng­tas ir eks­per­tų pa­ti­krin­tas ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tas, o sta­ty­bos dar­bus tu­ri at­lik­ti at­es­tuo­ta įmo­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami