Netikėčiausi išradimai, taupantys energiją namuose

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-10 06:00
Vis labiau linkstama visas namų sistemas ir prietaisus jungti prie interneto, tai leidžia ne tik patogiau juos valdyti, bet ir stebėti energijos suvartojimą. „Super Green Solutions“ nuotrauka
Jei vyk­tų tau­piau­sios Eu­ro­pos tau­tos rin­ki­mai, lie­tu­viai ne­abe­jo­ti­nai bū­tų vie­ni pa­grin­di­nių pre­ten­den­tų į šį ti­tu­lą. Bū­ti tau­piems nė­ra blo­gai, ypač kai su­tau­py­tus pi­ni­gus pa­nau­do­ja­me pra­smin­giau. Ma­žin­ti ener­gi­jos var­to­ji­mą nuo­lat ra­gi­na ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, tad tau­py­ti šian­dien ne tik pra­ktiš­ka, bet ir at­sa­kin­ga.

\E­lek­tros bei ši­lu­mos ener­gi­jos, van­dens efek­ty­ves­nis nau­do­ji­mas, pa­si­tel­kiant šiuo­lai­kiš­kas prie­mo­nes, ga­li lem­ti tei­gia­mų šei­mos biu­dže­to po­ky­čių. Nau­jau­sias to pa­vyz­dys – iš­ma­nie­ji elek­tros skai­tik­liai, ku­rių ban­do­mą­jį „Iš­ma­nio­sios aps­kai­tos“ pro­jek­tą nuo lie­pos pa­leis vals­ty­bės val­do­ma ener­ge­ti­kos įmo­nė ESO. Iš pra­džių šie skai­tik­liai bus įdieg­ti 3 tūkst. na­mų ūkių.

„Skai­tik­lis per­duos ei­na­muo­sius duo­me­nis į or­ga­ni­za­ci­ją kas 15 mi­nu­čių, ga­lė­si­me klien­tui pa­teik­ti rea­lią sąs­kai­tą – kiek jis mums sko­lin­gas, ir jam rei­kės su­si­mo­kė­ti. Žiū­rint eko­no­miš­kai, klien­tas tu­rės ge­ro­kai dau­giau ga­li­my­bių tau­py­ti, ma­ty­da­mas rea­lius duo­me­nis pa­va­lan­džiui. Jis ma­tys, ku­riuo lai­ku su­var­to­ja dau­giau­sia, ir ga­lės ko­re­guo­ti sa­vo elg­se­ną pa­gal jam pa­to­giau­sią lai­ką“, – pa­sa­ko­jo ESO Pa­slau­gų tar­ny­bos va­do­vė Da­lia And­ru­lio­nie­nė.

Gy­ven­to­jams, nau­do­jan­tiems iš­ma­nų­jį skai­tik­lį, bus tai­ko­mas nau­jas 4 lai­ko zo­nų ta­ri­fų pla­nas, ku­ris leis žmo­gui ko­re­guo­ti elek­tros var­to­ji­mą, at­siž­vel­giant į kin­tan­čią elek­tros kai­ną per par­ą. Pro­jek­tui pa­si­tei­si­nus ki­tą­met ža­da­ma spręs­ti, ar iš­ma­niuo­sius skai­tik­lius dieg­ti vi­so­je ša­ly­je.

Siekiama, kad artimiausiais metais LED lempučių efektyvumas būtų kone dvigubai didesnis./„Xconomy“ nuotrauka

Su­kū­rė termožaliuzes

Bui­čiai skir­tas tau­pias ino­va­ci­jas ku­ria ir Lie­tu­vos bend­ro­vės. Nau­jau­sias pa­vyz­dys – pra­de­dan­čio­sios įmo­nės „Sau­lės vė­jo aruo­dai“ pri­sta­ty­tos pir­mos pa­sau­ly­je ter­mo­ža­liu­zės „Col­lect&Ref­lect“. Šios įmo­nės su­kur­ta spe­cia­li tech­no­lo­gi­ja lei­džia va­sa­rą ža­liu­zėms at­spin­dė­ti ši­lu­mą ir ap­sau­go­ti pa­tal­pas nuo kai­tros, o žie­mą – pri­trauk­ti sau­lę ir iš­lai­ky­ti ši­lu­mą poa­tal­po­se, taip pat pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo pe­lė­sių.

„Sau­lės vė­jo aruo­dai“ Lie­tu­vo­je bend­ra­dar­biau­ja su įmo­ne „Ar­de­na“, ku­ri jau už­sii­ma ter­mo­ža­liu­zių ga­my­ba. Įmo­nės va­do­vo Ig­no Šlap­kaus­ko tei­gi­mu, iš­ma­nio­sios ža­liu­zės jau ka­bo ant kai ku­rių lie­tu­vių lan­gų ir šiuo me­tu ren­gia­ma­si ma­si­nei jų ga­my­bai.

„Tu­rė­jo­me am­bi­ci­jų su­kur­ti tai, kas pa­pras­ta, efek­ty­vu ir ne­daug kai­nuo­ja, to­dėl ap­sau­go­ję iš­ra­di­mą esa­me pa­si­ren­gę jį ko­mer­cia­li­zuo­ti – da­ly­tis sa­vo „know how“ ir po­pu­lia­rin­ti ža­liu­zes vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – tei­gė I. Šlap­kaus­kas.

Įmo­nė­je dir­ban­tys moks­li­nin­kai taip pat yra su­kū­rę na­mams skir­tą sau­lės ener­gi­ja par­em­tą orą pa­šil­dan­tį vė­di­ni­mo įren­gi­nį „So­lar Ven­ti­la­tion Air Pre­hea­ter“ (SVAP), ku­ris na­mų šei­mi­nin­kams tei­kia ke­le­rio­pą nau­dą: ma­ži­na šil­dy­mui nau­do­ja­mos ener­gi­jos są­nau­das, už­ti­kri­na nuo­la­ti­nį pa­tal­pos vė­di­ni­mą tie­kiant pa­šil­dy­tą ap­lin­kos orą, yra pa­pras­tai in­teg­ruo­ja­mas į bū­si­mas ir esa­mas sis­te­mas, taip pat at­lie­ka pir­mi­nį oro fil­tra­vi­mą. SVAP įren­gi­nys, kū­rė­jų tei­gi­mu yra pa­pras­tas ir grei­tai at­si­per­ka.

Vi­sas val­dy­mas internetu

Ener­gi­ją na­muo­se ga­li pa­dė­ti tau­py­ti to­kie prie­tai­sai kaip iš­ma­nu­sis „Nest“ ter­mos­ta­tas. Prie jo pri­jun­gus na­mo šil­dy­mo, vė­di­ni­mo, oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mas, jas in­ter­ne­tu ga­li­ma val­dy­ti iš bet ku­rios pa­sau­lio vie­tos.

Iš­ma­nu­sis ter­mos­ta­tas taip pat ana­li­zuo­ja na­mų šei­mi­nin­kų įpro­čius ir pa­de­da mo­ky­tis tau­py­ti elek­tros bei ši­lu­mos ener­gi­ją. Pa­vyz­džiui, nu­sta­čius au­to­ma­tiš­kai iš­jun­gia kon­di­cio­na­vi­mą, vos tik na­mai iš­tuš­tė­ja. Va­sa­rą oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma yra vie­nas di­džiau­sių ener­gi­jos eik­vo­to­jų. Jei iš­vy­ko­te at­os­to­gų ir pa­mir­šo­te iš­jung­ti kon­di­cio­nie­rių, pa­si­tel­kę „Nest“, vie­nu spūs­te­lė­ji­mu iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ekra­ne, tai ga­lė­si­te at­lik­ti iš bet kur. Ana­lo­giš­kai val­dy­ti ga­li­ma ir su „Nest“ su­sie­tą šil­dy­mo sis­te­mą.

220 eu­rų kai­nuo­jan­tį iš­ma­nų­jį ter­mos­ta­tą šiuo me­tu ga­li­ma įsi­gy­ti in­ter­ne­tu. Tik prieš tai de­rė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar pa­vyks tin­ka­mai prie jo pri­jung­ti na­me esan­čias sis­te­mas. Ta­čiau jei kli­ma­tą na­muo­se iki šiol val­dė­te ter­mos­ta­tu, tik ne to­kiu iš­ma­niu, prob­le­mų ne­tu­rė­tų kil­ti.

Pats „Nest“ ins­ta­lia­vi­mas ne­rei­ka­lau­ja aukš­to­sios in­ži­ne­ri­jos ži­nių, tai pa­da­ry­ti ga­na pa­pras­ta. Be­je, „Nest“ ga­min­to­jas na­mams siū­lo ir ke­le­tą ki­tų pa­sau­ly­je po­pu­lia­ru­mo su­lau­ku­sių iš­ma­nių­jų spren­di­mų, to­kių kaip dū­mų bei ang­lies dvi­de­gi­nio de­tek­to­rius ar na­mų sau­gu­mui skir­tų vaiz­do ka­me­rų sis­te­ma, jų trans­liuo­ja­mą vaiz­dą taip pat ma­ty­si­te in­ter­ne­tu, o su­jun­gę šią sis­te­mą su gar­sia­kal­biu – ga­lė­si­te kal­bė­ti su na­miš­kiais.

Pra­kti­nis pa­vyz­dys – no­ri­te pa­ti­krin­ti, ką vei­kia na­mie pa­lik­ti vai­kai. Iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ekra­ne tu­rė­si­te ne tik tie­sio­gi­nį vaiz­do, bet ir gar­so ry­šį. Tik prieš tai rei­kė­tų vis­ką de­ra­mai pa­aiš­kin­ti vai­kams, kad iš gar­sia­kal­bio ko­lo­nė­lės stai­ga pa­si­gir­dę tė­vų bal­sai ne­šo­ki­ruo­tų.

Ža­da mag­ne­ti­nius šal­dy­tu­vus

Ne pa­slap­tis, kad dau­giau­sia tech­no­lo­gi­nių ino­va­ci­jų mus pa­sie­kia iš už At­lan­to. JAV ener­ge­ti­kos agen­tū­ra ne­se­niai pa­vie­ši­no nau­jau­sius na­cio­na­li­nių la­bo­ra­to­ri­jų būs­to ener­gi­jos tau­py­mui skir­tus iš­ra­di­mus, ku­rie var­to­to­jus ga­lė­tų pa­siek­ti per ke­le­tą at­ei­nan­čių me­tų.

Daug dė­me­sio ski­ria­ma itin san­da­rių iš­ma­nių­ju lan­gų pro­jek­tui: die­gia­mi tem­pe­ra­tū­ros bei sau­lės švie­sos da­vik­liai, pri­jung­ti prie pro­ce­so­riais, au­to­ma­tiš­kai val­do ža­liu­zes, įleis­da­mi op­ti­ma­lų kie­kį sau­lės švie­sos ir ši­lu­mos. Na­mų šei­mi­nin­kai, jei ne­tik­tų nau­do­jant kom­piu­te­rio al­go­rit­mus aps­kai­čiuo­tas ža­liu­zių „dar­bo gra­fi­kas“, ga­lė­tų ko­re­guo­ti jų nu­sta­ty­mą. Iš es­mės to­kią funk­ci­ją jau siū­lo ir šiuo me­tu rin­ko­je esan­čios „pro­tin­gų na­mų“ (angl. smarthouse) sis­te­mos, prie ku­rių ga­li­ma pri­jung­ti au­to­ma­ti­nes ža­liu­zes.

Iš bui­ty­je nau­do­ja­mų prie­tai­sų įpras­tai dau­giau­siai elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ja šal­dy­tu­vas. „Ge­ne­ral Elec­tric“ kom­pa­ni­jos ir JAV ener­ge­ti­kos agen­tū­ros in­ži­nie­riai šiuo me­tu ku­ria mag­ne­ti­nį šal­dy­tu­vą, ku­ris ga­lė­tų ge­ro­kai su­ma­žin­ti ener­gi­jos var­to­ji­mą. Pa­sak pro­jek­to au­to­rių, dar šį de­šimt­me­tį tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas di­džiau­sių ne­ti­kė­tu­mų bui­ty­je. To­kia­me šal­dy­tu­ve tem­pe­ra­tū­ra pa­lai­ko­ma ir kei­čia­si pri­klau­so­mai nuo ja­me įmon­tuo­tų mag­ne­tų ku­ria­mo elek­tro­mag­ne­ti­nio lau­ko.

Siekiama, kad artimiausiais metais LED lempučių efektyvumas būtų kone dvigubai didesnis./„Henkel“ nuotrauka

Nau­jo­viš­kas putplastis

Elek­tros ener­gi­jos tau­py­mui na­muo­se pa­sta­ruo­ju me­tu di­džiu­lę įta­ką tu­rė­jo tai, kad vie­toj se­nų­jų kai­tri­nių lem­pu­čių im­ta nau­do­ti LED apš­vie­ti­mą. Tau­pio­sios LED lem­pu­tės elek­tros nau­do­ja ge­ro­kai ma­žiau. Ta­čiau sie­kia­ma, kad LED lem­pu­čių efek­ty­vu­mas ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų ko­ne dvi­gu­bai di­des­nis: šiuo me­tu stan­dar­tu lai­ko­mą 125–130 liu­me­nų va­tui (lm/W) efek­ty­vu­mą ke­ti­na­ma di­din­ti iki 230 lm/W.

Siek­da­mi ener­gi­jos tau­py­mo na­muo­se in­ten­sy­viai dir­ba ir sta­ty­bi­nių me­džia­gų kū­rė­jai. Vie­na nau­jau­sių am­bi­ci­jų – na­mams šil­tin­ti skir­tas nau­jo ti­po po­lis­ti­re­ni­nis putp­las­tis. Jo pū­ti­mui šiuo me­tu nau­do­ja­mas hid­rof­luo­roang­lia­van­de­ni­lių du­jas moks­li­nin­kai no­ri pa­keis­ti pa­pras­čiau­siu ang­lies dvi­de­gi­niu. Pa­sak moks­li­nin­kų, toks nau­jo­viš­kas putp­las­tis ne tik pa­si­žy­mė­tų daug ge­res­nė­mis ši­lu­mi­nė­mis sa­vy­bė­mis, bet ir tap­tų itin at­spa­rus karš­čiui.

Be to, moks­li­nin­kai šiuo me­tu su­si­tel­kę į sto­gų dan­goms skir­tų pig­men­tų to­bu­li­ni­mą, to­dėl ar­ti­miau­siais me­tais rin­ką pa­siek­sian­čios spe­cia­lios sto­gų dan­gos tu­rė­tų dar ge­riau at­spin­dė­ti sau­lės spin­du­lius ir ne­leis­ti sto­gams per­ne­lyg įkais­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Iš Niu­jor­ko at­vy­ku­siam prie­mies­ti­niam trau­ki­niui ket­vir­ta­die­nio ry­tą įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no ge­le­žin­ke­lio sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, žu­vo 3 žmo­nės, dar maž­daug 100 bu­vo su­žeis­ti.
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami