Netinkamas apšvietimas gniuždo

PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-04 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-04 00:00
Netinkamai įrengtas apšvietimas gali varginti ar net psichologiškai gniuždyti. LŽ archyvo nuotrauka
Apš­vie­ti­mas džiu­gi­na, bet ga­li ir nu­vil­ti ar net su­kel­ti dep­re­si­ją. Vis­kas pri­klau­so nuo to, ar na­mie tei­sin­gai pa­vyks su­pro­jek­tuo­ti apš­vie­ti­mo sis­te­mas.

Kuriant jaukų ir funkcionalų interjerą labai svarbu tinkamai parinkti ir pritaikyti apšvietimą. Priešingu atveju neteisingai parinktos bei pritaikytos apšvietimo sistemos ne tik iškreips architektūros detales, bet ir sugadins kruopščiai kurtą interjerą.

Geriau patikėti specialistams

Teisingai parinkti ir pritaikyti apšvietimą nėra paprasta. Su tuo sutinka daugelis apšvietimo specialistų. Ne veltui Vakarų Europoje architektai projektuoja objektus, dizaineriai kuria interjerus, o apšvietimo specialistai derina apšvietimą. Lietuvoje šiuos darbus dažniausiai atlieka tas pats asmuo - architektas arba dizaineris.

"Klysta tie, kurie mano, kad užtenka įsigyti brangų šviestuvą, pakabinti jį ant lubų ir mėgautis jaukia aplinka. Nieko panašaus! Netinkamai parinkti arba išdėstyti šviesos šaltiniai užgožia ar net sugadina interjerą", - įsitikinusi nepriklausoma interjero dizainerė Diana Kairiūkštienė.

Įsigyti šviestuvą gali kiekvienas, tačiau pritaikyti jį konkrečiai patalpai - tai jau specialistų užduotis. Taigi nepatartina patiems bandyti spręsti apšvietimo klausimų. Šią užduotį geriau patikėti profesionalams.

"Užsakovai neretai skundžiasi, jog įsigijo šiuolaikiškus šviestuvus, tačiau niekaip neįstengia namie sukurti jaukios aplinkos. Seniai pastebėta, kad uždaroje patalpoje netinkamai įrengtas apšvietimas neigiamai veikia jose esančių žmonių nuotaikas. Iš patirties žinau, kad blogas apšvietimas ne tik sugadina estetinius sprendimus, bet ir sukuria nejaukią aplinką. Siekiant to išvengti geriau apšvietimo projektavimo klausimus patikėti patyrusiems šios srities specialistams", - aiškino dizainerė D.Kairiūkštienė.

Dvi funkcijos

Bet kuri apšvietimo sistema atlieka dvi funkcijas - bendrąją ir akcentinę. Pasak specialistų, tik tinkamai suderinus šių dviejų funkcijų proporcijas galima tikėtis gero rezultato. Svarbiausia reikia nepamiršti, kad skirtingos paskirties patalpose apšvietimo sistemos funkcijų santykis skiriasi.

Visuomeninės paskirties patalpose ir darbo vietose pagrindinis ir bene svarbiausias apšvietimo kriterijus yra funkcionalumas, o gyvenamosiose patalpose - šviestuvo dekoras bei interjero harmonija. Juk namie šviestuvas naudojamas dažnai, todėl nori ar nenori jis yra interjero dalis. Nereikėtų to pamiršti", - patarė dizainerė.

Kaitrinių lempų saulėlydis

Šviesos teikiamas jaukumas priklauso ir nuo to, kokios lempos yra naudojamos. Specialistai įsitikinę, kad nuo pasirinktos lemputės taip pat gali priklausyti interjero sėkmė. Galima įsigyti brangų šviestuvą, profesionaliai suderinti apšvietimo sistemas, tačiau naudojant netinkamas lemputes galima viską labai greitai sugadinti.

Senesnės kartos šviestuvuose, nežiūrint į jų paskirtį bei dizainą, buvo naudojamos tik kaitrinės lempos. Šiandien šių lempų era jau praėjo. Dabar jos naudojamos tik klasikinio stiliaus toršeruose, bra ir sietynuose.

"Švelniai gelsvas kaitrinių lempų spektras, primenantis žvakės liepsną, yra nepakeičiamas kuriant jaukią namų aplinką. Deja, tokių lempų pranašumai tuo ir baigiasi. Gelsvo atspalvio šviesą galima pritaikyti klasikiniam interjerui, tačiau jokiu būdu ji netinka moderniam stiliui, biurui apšviesti, darbo vietai", - dėstė vieno šviestuvų salono konsultantė Erika Giedraitytė.

Kaip išvengti monotonijos?

Kuriant jaukią būsto aplinką dizaineriai pataria naudoti akcentinį apšvietimą ir kuo daugiau šviesos šaltinių. Šiuo atveju šviestuvuose sumontuotos lempos gali būti nedidelio galingumo, tačiau jų turi būti ne viena ir ne dvi. Apšvietimo sprendimai priklauso nuo patalpos interjero stiliaus, todėl derinant apšvietimo sistemas reikėtų į tai atsižvelgti.

D.Kairiūkštienė sako, jog šiuo metu madinga, kai patalpoje iš skirtingų taškų sklinda skirtingi šviesos srautai, tačiau pačių šviestuvų nematyti - jie būna paslėpti. "Keletas šviesos šaltinių, įrengtų skirtingose kambario vietose - tai jau žingsnis jaukios aplinkos link. Žinoma, šis žingsnis turi būti gerai apgalvotas", - pasakojo dizainerė.

Pora vienodų lempų patalpoje sukuria monotonijos įspūdį. Be to, identiška šviesos rūšis gali varginti ar net gniuždyti. Jeigu kambaryje yra medinių arba odinių baldų, patalpoje turėtų vyrauti šilta spalva. Šalto atspalvio šviesa paryškina metalinių daiktų žvilgesį. Audinių faktūras specialistai pataria išryškinti stipriais šviesos šešėlių kontrastais, o interjere, kuriame dominuoja tamsaus medžio baldai, šviesos šaltinius pirmiausia reikia nukreipti į baldus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami