Netinkamas projektas – nemieli namai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-13 06:00
Prieš pradedant svajonių namo statybas, būtina realiai įvertinti savo finansines galimybes. LŽ archyvo nuotrauka
In­di­vi­dua­laus na­mo sta­ty­ba pra­si­de­da nuo idė­jos. Jai įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas aiš­kus ir tiks­lus pro­jek­tas. Daž­nai ar­chi­tek­tai klien­to vi­zi­ją pri­tem­pia prie rea­ly­bės.

Stan­dar­ti­nis Lie­tu­vo­je sta­to­mas na­mas šiuo me­tu yra apie 120 kv. me­trų, vienš­lai­čiu sto­gu. Bū­si­mus na­mo sa­vi­nin­kus la­biau­siai do­mi­na, kad jis bū­tų šil­tas, eko­lo­giš­kas, ener­gi­niu po­žiū­riu - kuo efek­ty­ves­nis. Kaip tei­gia pro­jek­tuo­to­jai, daž­niau­siai in­di­vi­dua­laus na­mo pa­no­rę žmo­nės ren­ka­si kar­to­ti­nius pro­jek­tus, ku­rie mo­di­fi­kuo­ja­mi, at­siž­vel­giant į skly­pą, pa­gei­dau­ja­mų pa­tal­pų plo­tą, iš­dės­ty­mą bei ki­tus niuan­sus.

Rei­kia tech­ni­nio prižiūrėtojo

„Pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai po­pu­lia­ri pa­sy­vaus na­mo idė­ja. Ta­čiau ne­re­tai įsi­gei­dę ener­giš­kai efek­ty­vaus pa­sta­to žmo­nės pa­da­ro klai­dą jau rink­da­mie­si skly­pą. Pa­vyz­džiui, nu­si­per­ka skly­pą, į ku­rį įva­žiuo­ja­ma iš pie­ti­nės pu­sės. O juk į tą pu­sę tu­rė­tų žvelg­ti kuo dau­giau na­mo lan­gų. Taip pat ne­ge­rai, kai pro­jek­ta­vi­mas pra­si­de­da nuo ener­gi­nio efek­ty­vu­mo skai­čiu­kų, o ne nuo ko­ky­biš­kų ar­chi­tek­tū­ros spren­di­nių - ko­kia bus vė­di­ni­mo sis­te­ma, koks pa­gei­dau­ja­mas pa­tal­pų iš­dės­ty­mas, ko­kią šil­dy­mo sis­te­mą ke­ti­na­ma įsi­reng­ti ir pan.“, - aiš­ki­no įmo­nės „Get­Hou­se.lt“ ar­chi­tek­tas Ma­ri­jus Su­rdo­kas.

Bū­si­mi na­mo sa­vi­nin­kai daž­niau­siai ma­žai ką nu­tuo­kia apie pa­čią sta­ty­bą. Tad, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, įgy­ven­di­nant in­di­vi­dua­laus na­mo pro­jek­tą vi­sa­da tu­rė­tų da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­to­jas, ran­go­vas ir sta­ty­bos dar­bų ko­ky­bę ver­ti­nan­tis tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas. „La­bai daž­nai lie­ka tik pro­jek­tuo­to­jas, ku­ris pro­jek­tą ren­gia, bet įgy­ven­di­nant jį ne­da­ly­vau­ja, ir sta­ty­bi­nin­kas, ku­ris sta­to sa­vo nuo­žiū­ra. Už­sa­ko­vas ga­liau­siai lie­ka na­me, ku­ria­me gau­su sta­ty­bos klai­dų. Tech­ni­nė in­di­vi­dua­lių na­mų prie­žiū­ra Lie­tu­vo­je nė­ra po­pu­lia­ri, nors yra bū­ti­na“, - įsi­ti­ki­nęs M.Su­rdo­kas.

Kai­na - nuo 3 tūkst. litų

Ke­ti­nan­tie­ji sta­ty­tis būs­tą pro­jek­tus ap­žiū­ri in­ter­ne­te, o rink­da­mie­si pro­jek­tuo­to­ją įver­ti­na jo su­kur­tus ir įgy­ven­din­tus pro­jek­tus. Ne­re­tai siek­da­mi kuo dau­giau su­tau­py­ti žmo­nės per­ka kar­to­ti­nį pro­jek­tą ir ban­do jį ak­lai pri­tai­ky­ti sa­vo po­rei­kiams. Ne­re­tas žmo­gus prieš sta­ty­da­mas na­mą ge­rai ne­įver­ti­na fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, to­dėl sta­ty­boms nė ne­įsi­bė­gė­jus ten­ka dar­bus stab­dy­ti, kon­ser­vuo­ti.

„Jau pro­jek­tuo­da­mi ga­li­me apy­tiks­liai nu­ma­ty­ti, ko­kia bus ga­lu­ti­nė na­mo sta­ty­bos są­ma­ta. Pa­vyz­džiui, ži­no­me, kad vienš­lai­tis sto­gas bus kur kas pi­ges­nis nei ke­turš­lai­tis. Jei­gu sta­to­me pa­pras­tą ku­bą, be bal­ko­nų, sta­ty­bos dar­bų kai­na bus kur kas ma­žes­nė. Už­sa­ko­vas tu­rė­tų įver­tin­ti ne tik tai, kiek kai­nuos pa­sta­ty­ti pa­tį na­mą, bet ir ko­kia vi­daus ap­dai­los dar­bų, bal­dų kai­na. Įver­ti­nę sa­vo biu­dže­tą prieš ei­da­mi pas ar­chi­tek­tą su­si­kur­ki­te ir pir­mi­nę na­mo vi­zi­ją - kiek ir ko­kių pa­tal­pų jums rei­kia, ar rei­ka­lin­gas ga­ra­žas. Ne­ap­sisp­ren­du­siems už­sa­ko­vams ar­chi­tek­tas ga­li įsiū­ly­ti ko­kią gra­žią idė­ją, bet ne­ma­nau, kad tai yra ge­rai, nes žmo­gus tu­ri sa­vo na­mų vi­zi­ją su­si­kur­ti pats, kad bū­tų pa­ten­kin­tas ga­lu­ti­niu re­zul­ta­tu. Mū­sų dar­bas yra pri­temp­ti tą vi­zi­ją prie rea­ly­bės ir įgy­ven­din­ti“, - pa­brė­žė įmo­nės „Hou­seP­ro­jects Ltd.“ vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Lai­mo­nas Si­pa­vi­čius.

Na­mo pro­jek­to par­en­gi­mas pri­klau­so nuo to, kaip grei­tai pa­vyks dėl ga­lu­ti­nės vi­zi­jos už­sa­ko­vui su­si­tar­ti su pro­jek­tuo­to­ju. Jei tiks­li­nant kar­to­ti­nį pro­jek­tą te­rei­kia šiek tiek pa­keis­ti lan­gų vie­tas ar vi­di­nių pa­tal­pų pla­ną, tai pa­pil­do­mai bran­giai ne­kai­nuos. Ta­čiau jei bent per cen­ti­me­trą kei­čia­mos iš­ori­nės kons­truk­ci­jos – sie­nos, pa­ma­tai - teks perb­rai­žy­ti pro­jek­tą. Ta­da kar­to­ti­nio pro­jek­to mo­di­fi­ka­ci­ja ga­li pa­pil­do­mai at­siei­ti iki tūks­tan­čio li­tų.

Anks­čiau jau įgy­ven­din­tų kar­to­ti­nių pro­jek­tų kai­na, pri­klau­so­mai nuo pro­jek­tuo­to­jo, pra­si­de­da maž­daug nuo 3 tūkst. li­tų, o su­dė­tin­ges­nių pro­jek­tų sie­kia 6-7 tūkst. li­tų. Tie už­sa­ko­vai, ku­rie no­ri uni­ka­laus būs­to, ir ki­tur pri­tai­ky­ti spren­di­mai jiems ne­tin­ka, tu­rė­tų bū­ti pa­si­ruo­šę už in­di­vi­dua­lų pro­jek­tą pa­klo­ti nuo 6 iki 10 tūkst. li­tų, o kar­tais iš­skir­ti­nių pro­jek­tų kai­na sie­kia net 20 tūkst. li­tų.

No­ri ma­žes­nio būsto

„Maž­daug du iš de­šim­ties be­si­krei­pian­čių­jų no­ri iš­skir­ti­nių na­mų. To­kiems klien­tams daž­niau­siai na­mo ener­gi­nis efek­ty­vu­mas nė­ra es­mi­nis da­ly­kas. O li­ku­sie­ji daž­niau­siai ren­ka­si stan­dar­ti­nius, apie 120 kv. me­trų plo­to na­mus ir pa­gei­dau­ja kuo šil­tes­nio būs­to, no­ri, kad jis ati­tik­tų B, A efek­ty­vu­mo kla­sę. Ga­li­ma sa­ky­ti, kas an­tras klien­tas pa­sa­ko­ja, kad tu­ri di­des­nį na­mą, pra­de­dant nuo 250 kv. me­trų, jį par­duos ir sta­tys per­pus ma­žes­nį. Jau­ni, pir­mą­kart na­mą sta­tan­tys žmo­nės taip pat la­biau­siai pa­gei­dau­ja ne­di­de­lio būs­to“, - sa­kė M.Su­rdo­kas.

Pa­lie­ka šal­čio tiltus

Pro­jek­tuo­to­jo L.Si­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, kuo šil­tes­nio na­mo idė­ja daž­ną bū­si­mą sa­vi­nin­ką taip už­val­do, kad jis ne­be­krei­pia dė­me­sio į tai, kad svar­biau­sia yra tin­ka­mai pa­sta­ty­ti na­mą, ne­pa­lik­ti tech­ni­nio sta­ty­bos bro­ko. Dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma kuo sto­res­niam šil­ti­na­mo­sios me­džia­gos sluoks­niui.

„Sta­ty­bi­nin­kų ne­re­tai pra­šo­ma dė­ti 20, 30 ar net 40 cen­ti­me­trų sto­rio ak­mens va­tos ar po­lis­ti­re­ni­nio putp­las­čio sluoks­nį, ta­čiau ne­krei­pia­ma dė­me­sio į pa­čias kons­truk­ci­jas, į tai, kad ne­lik­tų šal­čio til­tų. Juk ga­li­me sie­nas ap­šil­tin­ti ir pu­sės me­tro sluoks­niu, ta­čiau jei­gu liks bent vie­nas di­des­nis ply­šys, per ku­rį iš­ke­liaus ši­lu­ma, toks na­mas ne­bus šil­tas“, - pers­pė­jo L.Si­pa­vi­čius.

Vi­suo­me­nė­je esą vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad na­mo sta­ty­bai ne tik tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas ne­bū­ti­nas, bet ne­rei­kia ir in­di­vi­dua­laus kons­truk­ci­jų pro­jek­to. O ir ran­gos dar­bus at­lie­kan­tys sta­ty­bi­nin­kai daž­niau­siai pa­tys „vis­ką ži­no“. Ta­čiau ga­liau­siai esą nu­tin­ka taip, kad be pro­jek­to pa­sta­ty­tuo­se na­muo­se pa­da­ro­ma daug klai­din­gų spren­di­mų.

Vie­na iš ti­pi­nių klai­dų, be­si­kar­to­jan­čių be­veik vi­suo­se be kons­truk­ci­jų pro­jek­to pa­sta­ty­tuo­se pa­sta­tuo­se, yra tai, kad na­mo kons­truk­ci­jo­je pa­lie­ka­mi va­di­na­mie­ji šal­čio til­tai. Jei­gu pa­sta­to pro­jek­te yra nu­ma­ty­ti bal­ko­nai, sto­ge­liai, kon­so­li­nės da­lys, ne­at­sie­ja­mi nuo jų tam­pa šal­čio til­tai: į pa­sta­to vi­dų iš lau­ko trau­kia­mas šal­tis, ant sie­nų ir lu­bų ren­ka­si kon­den­sa­tas. Tin­ka­mai su­pro­jek­ta­vus pa­sta­tą, šal­čio til­tų ga­li­ma iš­veng­ti.

La­bai svar­bu, kad ren­giant na­mo pro­jek­tą bū­tų at­siž­vel­gia­ma į na­mo pa­dė­tį pa­sau­lio ša­lių at­žvil­giu. Pie­ti­nė­je pu­sė­je pri­va­lu, jei tik įma­no­ma, su­pro­jek­tuo­ti pa­grin­di­nius lan­gus, o šiau­ri­nė­je ge­riau­sia jų vi­sai at­si­sa­ky­ti. Gal­vos skaus­mu tam­pa ir ne­pro­tin­gai pa­da­ry­ti kam­pi­niai lan­gai. Dau­ge­ly­je pro­jek­tų jie puo­šia na­mą, ta­čiau ne­tin­ka­mai juos įren­gus jie taps prob­le­ma.

Kons­truk­ci­jų mįslės

Ne­re­tai po gelž­be­to­ni­nė­mis na­mo per­dan­go­mis įren­gia­mi ne­rei­ka­lin­gi mo­no­li­ti­niai žie­dai. Toks žie­das po per­dan­ga yra skir­tas kon­cen­truo­toms ap­kro­voms, jis to­ly­giai pa­skirs­to bei su­sie­ja pa­sta­to sie­nas. Ga­ji sta­ty­to­jų nuo­mo­nė, kad mo­no­li­ti­nis žie­das yra pri­va­lo­mas, jei sie­nos ren­čia­mos iš ke­ra­mi­nių ar ki­tų blo­ke­lių. Ta­čiau, kaip pa­žy­mi pro­fe­sio­na­lūs pro­jek­tuo­to­jai, žie­do po­rei­kis pri­klau­so nuo kon­kre­taus pa­sta­to ap­kro­vų, daž­nai net ma­žes­nio stip­ru­mo blo­ke­liai yra pa­jė­gūs at­lai­ky­ti ap­kro­vas ir be mo­no­li­ti­nių žie­dų. Su­skai­čia­vus pa­sta­to ap­kro­vas, ga­li­ma iš­si­vers­ti be mo­no­li­ti­nių žie­dų. Tai leis ne tik su­ma­žin­ti sta­ty­bos kai­ną, bet ir su­tau­py­ti ši­lu­mos - be­to­nas la­bai ge­rai pra­lei­džia ši­lu­mą, tai­gi mo­no­li­ti­nis žie­das į pa­sta­tą trau­kia šal­tį.

Ne­re­tai gal­vos skaus­mą jau pa­sta­ty­to na­mo sa­vi­nin­kui ke­lia ir vib­ruo­jan­čios ar links­tan­čios me­di­nės per­dan­gos. Vie­na iš ne­igia­mų me­di­nių kons­truk­ci­jų sa­vy­bių - įlin­kis. Daž­nai pa­si­tai­ko, kad įren­giant me­di­nę per­dan­gą iš akies pa­nau­do­ja­mos 200x50 cen­ti­me­trų si­jos. Vė­liau sa­vi­nin­kai pa­ste­bi, kad vaikš­tant vib­ruo­ja, per daug įlinks­ta grin­dys. To­kį trū­ku­mą iš­tai­sy­ti yra su­dė­tin­ga ir bran­gu, to­dėl ge­riau­sia iš kar­to pa­ti­kė­ti per­dan­gos sche­mą spe­cia­lis­tams.

Ga­ro, vė­jo izo­lia­ci­ja bei di­fu­zi­nė plė­ve­lė, ne­įreng­ta ar­ba įreng­ta ne­tin­ka­mai, ne­už­ti­krins na­mo san­da­ru­mo. Kad šil­ti­ni­mo me­džia­gos at­lik­tų sa­vo pa­skir­tį, bū­ti­na dė­ti ati­tin­ka­mus sluoks­nius, ap­sau­gan­čius jas nuo ga­rų, vė­jo, bei už­ti­krin­ti san­da­ru­mą. To ne­pa­da­rius, ak­mens va­ta su­drėks, o jos efek­ty­vu­mas su­ma­žės.

Kons­truk­ci­jų pro­jek­tas bū­si­mo na­mo sa­vi­nin­ko pi­ni­gi­nę pa­leng­vi­na tik da­le­ly­te ga­lu­ti­nės sta­ty­bų kai­nos. Pa­ly­gi­nus su nau­da, ku­rią gau­si­te, ge­riau pa­si­rink­ti pro­fe­sio­na­lų, pa­tir­tį ir re­ko­men­da­ci­jas tu­rin­tį ar­chi­tek­tą pro­jek­tuo­to­ją, nei na­mą sta­ty­ti pa­gal mė­gė­jiš­kas fan­ta­zi­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bangunamas  78.60.54.48 2014-03-20 22:34:23
Straipsnyje daug teisingos informacijos, bet kai kurios dalys skamba keistai - "mo­no­li­ti­nis žie­das į pa­sta­tą trau­kia šal­tį" - tikrai nesutikčiau. Kaip tik visos sienos iš betono yra labai gerai, nes toks pastatas turės daugiausia aktyvios termomasės ir geriausiai palaikys pastovią temperatūrą. Tik tokia konstrukcija nėra atlaidi šalčio tiltams, jeigu bus metalinių smeigių ar kitų metalinių tvirtinimo elementų kertančių apšiltinimo sluoksnį tai šalčio tiltai būtų gerokai didesni nei su sienomis iš akytbetonio. Tik tai nėra betoninės, šilumai laidžios sienos minusas, nes šiltinimas bet kuriuo atveju privalo būti be šalčio tiltų ir sumažėjusios varžos sričių. Norintiems sužinoti šiek tiek daugiau techninių detalių, kaip pastatyti A+ ar A++ namą ir kokios praktinės kliūtys iškyla kviečiu paskaityti savo blog'ą. Paieškoję "garų barjeras" surasite mano pastebėjimus ką reikėtų daryti, kad vata niekada nesušlaptų. Gerų statybų visiems! Sezonas jau prasidėjo
5 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami