NT agentų taktika: vilioja klientus nuomodami parduotus butus

LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt 2014-07-13 17:30
LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt
2014-07-13 17:30
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vil­nie­tės bu­to, ku­rį ji nu­si­pir­ko ir ku­ria­me gy­ve­na tre­jus me­tus, nuo­trau­kos in­ter­ne­to sve­tai­nė­se ro­do­mos kaip iš­nuo­mo­ja­mo bu­to. Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rų aso­cia­ci­jos (LNTAA) pre­zi­den­tas Vy­tas Za­bi­lius sa­ko, kad to­kiu bū­du kai ku­rie ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) agen­tai kar­tais ban­do pri­si­vi­lio­ti nau­jų klien­tų.

„Tai va­di­na­ma fik­ty­vaus ob­jek­to skel­bi­mu, kai nu­ro­do­ma ma­žes­nė kai­na tu­rint tiks­lą pri­si­vi­lio­ti dau­giau klien­tų. Yra įde­da­mas ob­jek­tas, ku­rio nė­ra, ku­ris ne­eg­zis­tuo­ja. Gal­būt taip ga­lė­jo bū­ti ir šiuo at­ve­ju. [...] Pa­skam­bi­na žmo­nės, no­rė­da­mi bu­tą iš­si­nuo­mo­ti, o jiems sa­ko­ma, kad šis bu­tas yra iš­nuo­mo­tas, bet tu­ri­me ki­tų“, – svars­to V. Za­bi­lius.

NT agen­tas: bu­tas iš­nuo­mo­tas šiandien

Vil­nie­tė Ilo­na pa­sa­ko­ja prieš ke­lias die­nas nu­spren­du­si pa­si­dai­ry­ti, ko­kios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos. Sa­vo ne­ti­kė­tu­mui mo­te­ris pa­sa­ko­ja ap­ti­ku­si skel­bi­mą, ku­ria­me pa­ma­tė sa­vo bu­to nuo­trau­kas. „Pas­kui dar pa­ti­kri­nau ke­lis skir­tin­gus pa­grin­di­nius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to por­ta­lus ir vi­suo­se ra­dau sa­vo bu­to nuo­trau­kas, pa­kan­ka­mai aukš­to­se po­zi­ci­jo­se, pa­čio­je pra­džio­je – ma­žų ma­žiau­siai pir­ma­me pen­ke­tu­ke“, – tei­gia Ilo­na.

Bu­tą ji pir­ko prieš tre­jus me­tus ir per tą lai­ko­tar­pį, kaip ti­ki­na, nė kar­to ne­dė­ju­si skel­bi­mo, kad bu­tas yra iš­nuo­mo­ja­mas. Mo­te­ris nė­ra ti­kra, ar skel­bi­mą pa­skel­bu­si ta pa­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra, iš ku­rios ji pir­ko bu­tą. „Ne­ži­nau, ar tos nuo­trau­kos bu­vo bū­tent tos agen­tū­ros, nes tuo me­tu, kai pir­kau bu­tą, jis bu­vo skir­tin­guo­se por­ta­luo­se, skir­tin­gų agen­tū­rų par­da­vi­nė­ja­mas tam ti­krą lai­ką. Gal­būt tai bu­vo ir tos agen­tū­ros nuo­trau­kos. Bet taip – bu­tą pir­kau pa­gal tas nuo­trau­kas“, – sa­ko Ilo­na.

Ji pa­sa­ko­ja pa­skam­bi­nu­si te­le­fo­nu, nu­ro­dy­tu skel­bi­me, ir su­ži­no­ju­si, kad bu­tas yra lais­vas. Ta­čiau, su­si­sie­kus su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tu, jai bu­vo pra­neš­ta, kad bu­tas esą iš­nuo­mo­tas šian­dien. NT agen­tas Ilo­nai ėmė siū­ly­ti ki­tą bu­tą. „Už­da­viau ke­lis klau­si­mus apie pa­tį bu­tą ir pa­klau­siau, kiek už­trun­ka pa­ša­lin­ti in­for­ma­ci­ją iš por­ta­lo. Man pa­sa­kė, kad pus­va­lan­dį [...]. Pa­klau­siau, ar ry­toj tos in­for­ma­ci­jos ne­be­ra­siu. Jie iš ti­krų­jų tru­pu­tį su­tri­ko, ne­sup­ra­to, ko­dėl už­duo­du to­kius klau­si­mus. Ta­da pa­sa­kiau, ko­kia yra es­mė“, – pa­sa­ko­ja Ilo­na.

NT agen­tas tuo me­tu pra­dė­jęs at­sip­ra­ši­nė­ti ir aiš­kin­ti esą gal­būt tai – ne­su­sip­ra­ti­mas, gal­būt kaž­kas su­mai­šęs nuo­trau­kas. Pa­grin­di­nia­me agen­tū­ros por­ta­le in­for­ma­ci­ja apie iš­nuo­mo­ja­mą bu­tą bu­vo iš­im­ta per va­lan­dą. „O ki­tuo­se por­ta­luo­se, bent jau va­ka­re, aš dar ma­čiau skel­bi­mą“, – tei­gia Ilo­na.

Prob­le­ma – ne­reg­la­men­tuo­ta NT agen­tų veikla

LNTAA pre­zi­den­tas V. Za­bi­lius sa­ko, kad to­kie at­ve­jai jam gir­dė­ti. Jo tei­gi­mu, kar­tais, kai kei­čia­si dar­buo­to­jai, in­for­ma­ci­ja ne­per­duo­da­ma, ne­at­nau­ji­na­ma. Esą gal­būt dėl klai­dos, ne­ko­ky­biš­ko dar­bo agen­tū­ros por­ta­le ga­lė­jo lik­ti par­duo­to bu­to nuo­trau­kos.

„Bet yra ir to­kių at­ve­jų, kai be sa­vi­nin­ko ži­nios yra ti­krai dir­ba­ma ir skel­bi­mai de­da­mi ban­dant par­ody­ti – aš tu­riu daug ob­jek­tų, tu­riu ge­rų ob­jek­tų. Tai va­di­na­ma fik­ty­vaus ob­jek­to skel­bi­mu, kai nu­ro­do­ma ma­žes­nė kai­na tu­rint tiks­lą pri­si­vi­lio­ti dau­giau klien­tų. Yra įde­da­mas ob­jek­tas, ku­rio nė­ra, ku­ris ne­eg­zis­tuo­ja. Gal­būt taip ga­lė­jo bū­ti ir šiuo at­ve­ju. [...] Pa­skam­bi­na žmo­nės, no­rė­da­mi bu­tą iš­si­nuo­mo­ti, o jiems sa­ko­ma, kad šis bu­tas yra iš­nuo­mo­tas, bet tu­ri­me ki­tų“, – tei­gia V. Za­bi­lius.

Anot jo, prob­le­ma yra ta, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tų veik­la Lie­tu­vo­je nie­kaip ne­reg­la­men­tuo­ta: „Kol nė­ra jo­kio reg­la­men­ta­vi­mo, yra lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas, ir mes su­si­du­ria­me su apė­ji­mu ir net ne­etiš­ka, ne­tak­tiš­ka veik­la bei var­to­to­jų klai­di­ni­mu.“ Pa­sak V. Za­bi­liaus, Lie­tu­va yra vie­na iš tri­jų Eu­ro­pos vals­ty­bių, ku­rio­se ši veik­la nie­kaip ne­reg­la­men­tuo­ta. LNTAA siū­lo, kaip bū­tų ga­li­ma tai pa­da­ry­ti.

„Mū­sų siū­lo­mas mo­de­lis nė­ra la­bai griež­tas, bet bent jau taip bū­tų iden­ti­fi­kuo­ja­mi ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tai, bū­tų rei­ka­lau­ja­ma eti­kos, ko­ky­bės ir ra­šy­ti­nio at­sto­va­vi­mo. Tu­ri bū­ti su­tar­tis. Agen­tai ob­jek­tą ga­li rek­la­muo­ti ta­da, kai tu­ri su­tar­tį ir at­sto­vau­ja klien­tui. Ir tik re­mian­tis su­tar­ti­mi: kai ji pa­si­bai­gia, agen­tai ne­be­ga­li rek­la­muo­ti ob­jek­to. Tai bent jau bū­tų mi­ni­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai, ku­rių ne­vyk­dant ta veik­la tap­tų ne­tei­sė­ta. Šiuo me­tu, ga­vus pa­ten­tą, ga­li­ma veik­ti tei­sė­tai ir da­ry­ti ką no­ri. Iš es­mės vie­nin­te­lis ar­gu­men­tas, ku­riuo ga­li­ma ko­vo­ti, yra var­to­to­jų klai­di­ni­mas“, – tei­gia V. Za­bi­lius.

Jo tei­gi­mu, kai var­to­to­jas ma­no esąs klai­di­na­mas, jis ga­li kreip­tis į Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą. Ta­čiau, net ir pri­pa­ži­nus nu­si­žen­gi­mą, jį pa­da­riu­sie­siems tai­ko­mos la­bai ne­di­de­lės bau­dos. V. Za­bi­liui an­tri­na Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos (VDAI) di­rek­to­rius Al­gir­das Kun­či­nas: „Pa­gal mū­sų įsta­ty­mą ski­ria­mos bau­dos yra ga­nė­ti­nai ma­žos. Ta­čiau da­bar, kai įsi­ga­lios Eu­ro­pos duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tas, tos bau­dos ga­li bū­ti daug di­des­nės.“

VDAI di­rek­to­rius: bu­vo pa­žeis­ti as­mens duomenys

A. Kun­či­nas, iš­klau­sęs Ilo­nos is­to­ri­ją, tei­gia, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra pa­žei­dė As­mens duo­me­nų tei­sės ap­sau­gos įsta­ty­mą. Bu­to nuo­trau­kos esą bu­to sa­vi­nin­kės as­mens duo­me­nys, o šie bu­vo skel­bia­mi be as­mens su­ti­ki­mo.

„I­lo­na la­bai tei­sin­gai pa­siel­gė. Vi­sų pir­ma ji krei­pė­si į tą duo­me­nų val­dy­to­ją, ku­ris pa­skel­bė as­mens duo­me­nis, ir par­ei­ka­la­vo, kad jie bū­tų pa­ša­lin­ti. Vi­sa­da pir­mas žings­nis tu­rė­tų bū­ti toks. O jei tie duo­me­nys to­liau lie­ka, ga­li­ma kreip­tis į VDAI su skun­du, ir mes tą si­tua­ci­ją iš­tir­si­me“, – tei­gia A. Kun­či­nas.

Jis aiš­ki­na, kad įsta­ty­me tei­gia­ma, jog as­mens duo­me­nys tu­ri bū­ti tiks­lūs. Jei bu­tas par­duo­tas, as­mens duo­me­nys (bu­to nuo­trau­kos ir in­for­ma­ci­ja apie jį) tu­ri bū­ti ne­del­siant pa­ša­lin­ti. „Tai tu­ri bū­ti duo­me­nys, ku­rie ati­tin­ka tiks­lią si­tua­ci­ją. Ne­ga­li­ma kal­bė­ti apie die­nas, mė­ne­sius ar me­tus. Tai ga­li bū­ti va­lan­dų klau­si­mas, kol įsi­ga­lio­ja pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tis“, – pa­brė­žia A. Kun­či­nas.

Ta­čiau, anot jo, no­rint įro­dy­ti sa­vo tei­su­mą teis­me, rei­kia tu­rė­ti įro­dy­mus – in­ter­ne­to por­ta­lo nuo­trau­ką, ku­rio­je ma­ty­ti įdė­tas skel­bi­mas ir jo per­žiū­ros da­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami