Nuo ko labiausiai turime saugoti savo telefoną

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-14 10:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-14 10:30
Gamintojo nuotrauka
Šian­dien žmo­nės te­le­fo­nus nau­do­ja įvai­rioms veik­loms: nar­šy­mui, vaiz­do tu­ri­nio per­žiū­roms, fo­tog­ra­fa­vi­mui ir dar be­ga­lei kas­die­nių už­duo­čių at­lik­ti. Ga­min­to­jai, tuo tar­pu, siū­lo vis funk­cio­na­les­nius ir di­des­nio ekra­no te­le­fo­nus. Ta­čiau mei­lė iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams kol kas ne­ska­ti­na di­des­nio mū­sų at­sar­gu­mo.

„Sam­sung“ ser­vi­so cen­tro at­sto­vų tei­gi­mu, te­le­fo­nų su su­du­žu­siais ekra­nais jie su­lau­kia dau­giau­siai, to­dėl bū­tent jų ap­sau­ga ra­gi­na pa­si­rū­pin­ti la­biau­siai.

Daž­niau­sias ne­lai­min­gas atsitikimas

Kaip tei­gia Dai­nius Ži­lins­kas, „Sam­sung“ ser­vi­so cen­tro va­do­vas, te­le­fo­nai su du­žu­siais ekra­nais pa­sta­rai­siais me­tais su­da­rė maž­daug 75 proc. vi­sų į ser­vi­są tai­sy­mui at­neš­tų te­le­fo­nų. An­tras pa­gal daž­nu­mą ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas – nuo van­dens ža­los at­si­ra­dę ge­di­mai – su­da­rė 15 proc.

„Prie­šin­gai nei ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai su van­de­niu, ku­rie daž­niau­siai nu­tin­ka va­sa­rą pra­mo­gau­jant prie van­dens tel­ki­nių, ekra­no dū­žiai vie­no­dai ti­kė­ti­ni iš­ti­sus me­tus. Daž­niau­sia ekra­nai dūž­ta sku­bant ir juos iš­me­tant iš ran­kų: mė­gi­nant sku­biai at­si­liep­ti ar pa­si­ti­krin­ti tam ti­krą in­for­ma­ci­ją, – pa­ste­bė­jo D. Ži­lins­kas, – pats blo­giau­sias va­rian­tas – kai įren­gi­nys nu­kren­ta ant be­to­no, laip­tų ar ply­te­lių. Jei nu­kren­ta ant me­di­nių grin­dų ar ki­li­mo daž­nu at­ve­ju dū­žio iš­ven­gia­ma.“

Pa­sak spe­cia­lis­to, kiek ti­kė­ti­na su­dau­žy­ti ekra­ną, pri­klau­so ir nuo pa­ties įren­gi­nio bei jo ga­min­to­jo. Daž­nai nau­jes­niuo­se ekra­nuo­se die­gia­mi smū­giams at­spa­res­ni stik­lai: „To­dėl prieš įsi­gy­da­mi nau­ją įren­gi­nį rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti at­kreip­ti dė­me­sį į tai, koks stik­las pa­nau­do­tas jo ga­my­bai. Šiuo me­tu pa­sau­ly­je be­ne at­spa­riau­sias yra „Cor­ning Go­ril­la Glass 4“ stik­las, jis nau­do­ja­mas la­bai di­de­lį bei tech­niš­kai su­dė­tin­gai pa­ga­mi­na­mą ekra­ną tu­rin­čiuo­se te­le­fo­nuo­se, to­kiuo­se kaip nau­jie­ji „Ga­la­xy S6 ed­ge plus“, ku­rie pa­si­žy­mi lenk­to­mis ekra­no kraš­ti­nė­mis.

Pro­tin­giau­sias žings­nis – drau­di­mas

Vie­na pir­mų­jų re­ko­men­da­ci­jų ne­no­rin­tiems už ekra­no kei­ti­mą mo­kė­ti ko­ne tiek pat, kiek kai­nuo­ja pats te­le­fo­nas, yra įsi­gy­ti te­le­fo­no drau­di­mą. Per­kant nau­ją įren­gi­nį, apd­raus­ti nuo to­kių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, kaip su­du­žęs ekra­nas, Lie­tu­vo­je siū­lo vi­sos trys mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių bend­ro­vės.

Kaip tei­gia D. Ži­lins­kas, „Sam­sung“ klien­tai ga­li nau­do­tis ir spe­cia­liu „Ga­la­xy Ca­re“ pa­slau­gų pa­ke­tų. „Į jį taip pat įei­na ne­mo­ka­mas ekra­no drau­di­mas bei drau­di­mas nuo van­dens ža­los. Šiuo me­tu pa­slau­ga nau­do­ja­si apie 30 proc. mū­sų klien­tų ir šis skai­čius nuo­lat au­ga. Drau­di­mas po­pu­lia­rus tur­būt to­dėl, kad lei­džia su­tau­py­ti ne­ma­žai pi­ni­gų, be to, tam, kad jis ga­lio­tų, už­ten­ka at­si­siųs­ti „Ga­la­xy Ca­re“ prog­ra­mė­lę ir ją ak­ty­vuo­ti“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Ki­tos at­sar­gu­mo prie­mo­nės

Rei­kė­tų taip pat ne­pa­mirš­ti, kad la­bai daž­nai nuo te­le­fo­no ekra­no ar kor­pu­so ski­li­mo ap­sau­go ko­ky­biš­kas dėk­las. „Be abe­jo, sie­kiant ap­sau­go­ti ekra­ną rei­kė­tų žiū­rė­ti, kad dėk­las jį pil­nai už­deng­tų. Žmo­nės mėgs­ta spe­cia­lų lan­ge­lį tu­rin­čius dėk­lus – tuo­met jo net ne­ati­da­rius ga­li­ma ma­ty­ti va­lan­das, įei­nan­čius pra­ne­ši­mus, skam­bu­čius ir ki­tą svar­biau­sia in­for­ma­ci­ją ekra­ne. Ki­tas va­rian­tas – skaid­rūs ir lie­ti­mui jau­trūs dėk­lai, kai at­si­liep­ti į skam­bu­ti ga­li­ma jo ne­ati­da­rius“, – pa­sa­ko­jo spe­cia­lis­tas. Be to, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, ga­min­to­jai sten­gia­si pa­siū­ly­ti ne tik ge­rai ap­sau­gan­čius, bet ir ge­rai at­ro­dan­čius dėk­lus: „Tai ro­do to­kios ten­den­ci­jos, kaip „Sam­sung“ par­tne­rys­tė su gar­siais ak­se­sua­rų kū­rė­jais – nau­jau­siems „Ga­la­xy S6 ed­ge plus“ dėk­lus kur­ti pa­dė­jo to­kie var­dai, kaip „Montb­lanc“ bei „Swa­rows­ki“.

Taip pat ne­ver­ta už­mirš­ti ir ele­men­ta­rių nau­do­ji­mo­si te­le­fo­nu tai­syk­lių. Vi­sų pir­ma, ne­pa­li­ki­te sa­vo te­le­fo­no ten, kur ant jo ga­li už­kris­ti su­nkes­ni daik­tai. Jei, pa­vyz­džiui, ke­liau­ja­te, skren­da­te lėk­tu­vu, tu­rė­ki­te te­le­fo­ną ša­lia sa­vęs ir ne­lai­ky­ki­te jo ap­krau­to ki­tu ba­ga­žu. Taip pat ge­riau ne­lai­ky­ki­te te­le­fo­no ant lo­vos, kai mie­ga­te, nes vi­sa­da yra ti­ki­my­bė, kad iš­me­si­te jį ant grin­dų. Ne­pa­li­ki­te jo ir ant grin­dų gre­ta lo­vos – kai kel­si­tės, ga­li­te te­le­fo­no ne­pas­te­bė­ti ir ant jo už­lip­ti. Ga­liau­siai, bū­ki­te ati­dūs, trau­kiant įren­gi­nį iš ki­še­nės ar ran­ki­nės – su­im­ki­te jį ne už kraš­to bet tvir­tai ir, kad ir kaip sku­ba­te, pa­sis­ten­ki­te sku­bė­ti at­sar­giai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami