Nuo pelėsio saugo tinkama pamatų "apranga"

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-10-23 15:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-10-23 15:14
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Gy­ve­na­te pir­ma­me dau­gia­bu­čio aukš­te? Tuo­met ga­li bū­ti, kad pui­kiai ži­no­te, ką reiš­kia ru­de­nį iš rū­sio be­sisk­ver­bian­tis drėg­nas šal­tis ir na­muo­se be­si­kau­pian­tis pe­lė­sis. Anot spe­cia­lis­tų, šias prob­le­mas iš­spren­džia ko­ky­biš­kai at­lik­ta pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ja ir šil­ti­ni­mas. 

Ap­šil­tin­ti tik rū­sio lu­bas nepakanka

Pa­sak bend­ro­vės „Saint-Go­bain sta­ty­bos ga­mi­niai“ pro­jek­tų va­do­vo Re­mi­gi­jaus Cie­siū­no, dar ne taip se­niai re­no­vuo­jant pa­sta­tus bu­vo ma­no­ma, kad be­si­kau­pian­čios drėg­mės prob­le­mai iš­spręs­ti pa­kaks tik sie­nų šil­ti­ni­mo. Ta­čiau rea­ly­bė ki­to­kia – ge­riau dar­bus iš kar­to at­lik­ti ko­ky­biš­kai ir iki ga­lo, nei pa­skui vis­ką per­da­ry­ti.

„Bu­vo ma­no­ma, kad ne­rei­kia ap­si­krau­ti pa­pil­do­mais dar­bais – kam at­ka­si­nė­ti ir šil­tin­ti pa­ma­tus, pa­skui tvar­ky­ti vi­są na­mo bu­vu­sią ap­lin­ką. Bu­vo ban­do­ma šil­tin­ti tik rū­sių lu­bas, vamz­dy­nus ir ši­lu­mi­nio maz­go sie­nas. Ta­čiau tai re­zul­ta­tų ne­da­vė, nes ap­šil­tin­ti ne­di­de­lių pri­va­čių rū­sių lu­bas yra ga­na su­dė­tin­ga. Ten­ka brau­tis į pri­va­čią nuo­sa­vy­bę, o kur dar rū­siuo­se iš­ve­džio­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos, vamz­dy­nai. Vi­sa tai su­tvar­ky­ti nė­ra taip jau pa­pras­ta ir pi­gu“, – aiš­ki­no R. Cie­siū­nas.

Ta­čiau blo­giau­sia, kad net ir at­li­kus vi­sus šiuos dar­bus ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas vis tiek ga­na pra­stas – rū­siai ir to­liau stip­riai ša­lo, pra­dė­jo drėk­ti, įsi­me­tė pe­lė­sis, o pir­mo aukš­to bu­tai vis tiek li­ko vė­ses­ni, nes šal­tis per ne­ap­šil­tin­tą pa­ma­to sie­ną to­liau skver­bė­si į vir­šų. Vis dėl­to, pa­sak R. Cie­siū­no, na­mo pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ja ir šil­ti­ni­mas tu­rė­tų bū­ti ak­tua­li ne tik pir­mo­jo aukš­to gy­ven­to­jams, nes nuo­lat šlam­pan­tys pa­sta­to pa­ma­tai ken­čia nuo ero­zi­jos, o tai ga­di­na vi­są pa­sta­tą.

Dar­bų pro­ce­sas nesudėtingas

Pa­sak eks­per­to, drėg­mė dau­giau­siai bė­dų pri­da­ro prie­mo­ly­je pa­sta­ty­tiems na­mams. Pa­sta­tai, sto­vin­tys ant ge­ro grun­to, pa­vyz­džiui, žvy­ro ar smė­lio, nuo to ken­čia kur kas ma­žiau.

„Jei grun­tas drėg­nas, o pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ja bu­vo įreng­ta ne­tin­ka­mai, rū­siuo­se jau­čia­ma nuo­la­ti­nė drėg­mė, šal­tis, pe­lė­sio kva­pas. Tuo­met jau ten­ka pa­dir­bė­ti rim­čiau. Su­dė­tin­giau­sia, kad iš iš­orės ne­at­ka­sus pa­ma­tų la­bai su­nku nu­sta­ty­ti drėg­mės prie­žas­tis ir se­nos hid­roi­zo­lia­ci­jos būk­lę“, – aiš­ki­no R. Cie­siū­nas.

Vis dėl­to, pa­sak bend­ro­vės „Saint-Go­bain sta­ty­bos ga­mi­niai“ pro­jek­tų va­do­vo, pats pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­jos pro­ce­sas nė­ra su­dė­tin­gas ir na­mo gy­ven­to­jams ne­su­da­ro di­de­lių ne­pa­to­gu­mų. „Vi­si dar­bai, at­siž­vel­giant į jų apim­tį ir oro są­ly­gas, ga­li truk­ti 2–3 sa­vai­tes. Per tą lai­ką gy­ven­to­jams ga­li šiek tiek truk­dy­ti tik 3–5 me­trų apt­ver­tas ruo­žas ša­lia na­mo“, – sa­kė R. Cie­siū­nas.

Tau­py­mas ga­li kai­nuo­ti dar brangiau

Dau­gia­bu­čio na­mo pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­jos ir ap­šil­ti­ni­mo kai­na – apie 200 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą, įskai­tant me­džia­gas ir meis­trų dar­bą bei ap­lin­kos at­sta­ty­mą. Anot R. Cie­siū­no, kar­tais šio­je vie­to­je sten­gia­ma­si pa­tau­py­ti, nau­do­ti pi­ges­nes me­džia­gas, ta­čiau ne­re­tai taip pri­da­ro­ma tik dar dau­giau bė­dos.

„Pras­tai at­lik­ti hid­roi­zo­lia­ci­niai ir pa­ma­ti­nės da­lies šil­ti­ni­mo dar­bai gre­sia drėg­me, rū­siuo­se be­si­kau­pian­čiu pe­lė­siu ir dar di­des­nė­mis iš­lai­do­mis, nes no­rint to­kį dar­bą pa­tai­sy­ti vėl rei­kia at­kas­ti pa­ma­tus ir vis­ką da­ry­ti iš nau­jo. Įvai­rūs ban­dy­mai pa­dė­tį tai­sy­ti iš vi­daus daž­niau­siai ne­bū­na sėk­min­gi“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, daž­nai pa­si­tai­ko, jog su­tau­py­ti ban­do­ma ren­kan­tis pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­jai vi­siš­kai ne­tin­ka­mas šil­ti­ni­mo me­džia­gas, pa­vyz­džiui, pi­gų po­lis­ti­re­ni­nį putp­las­tį ar plo­nas­luoks­nes skie­dik­li­nes mas­ti­kas. „Jei grun­tas ge­ras, ga­li­ma ap­siei­ti su pa­ly­gin­ti ne­bran­gio­mis bi­tu­mi­nė­mis hid­roi­zo­lia­ci­jo­mis, pa­vyz­džiui, „We­ber.tec 901“. Jei grun­tas pra­stes­nis, rei­kė­tų nau­do­ti ge­res­nes me­džia­gas – dvi­kom­po­nen­tę bi­tu­mi­nę hid­roi­zo­lia­ci­nę mas­ti­ką „We­ber.tec Su­perf­lex 10” ar­ba vien­kom­po­nen­tę “We­ber.tec 915”. Be­je, šios me­džia­gos, nors ir bi­tu­mi­nės, ta­čiau yra skie­džia­mos van­de­niu, to­dėl yra eko­lo­giš­kes­nės, ne­sklei­džia ne­ma­lo­naus bi­tu­mo kva­po“, – pa­ta­rė R. Cie­siū­nas.

Anot jo, ko­ky­biš­kai at­lik­ta pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ja ir ap­šil­ti­ni­mas iš­lie­ka pa­ti­ki­mi apie 25 me­tus ir il­giau, o na­mo gy­ven­to­jams ne­be­rei­kia ken­tė­ti iš rū­sių be­sisk­ver­bian­čios drėg­mės ir ko­vo­ti su pe­lė­siu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Senjora  77.221.86.12 2014-10-25 22:42:55
O kokie darbai buvo atlikti pagal darbų kodą N9-214 pavadinti Rūsio tarplangių, angokraščių hidroizoliacijos įrengimas, atkasant gruntą, užtaisant skyles. Atlikta jų 26,54 kvadratiniai metrai už 3928,86 Lt. be mokesčių? Nesuprant, jei kažkas buvo daroma su langų angokrasčius, tai kam tada atkasinėti gruntą? Sąmatoje pagal šį šifrą turėjo būti ant rūsio langų uždėtas toks pat kiekis metalinių grotų.
0 0  Netinkamas komentaras
AAA  78.62.43.200 2014-10-24 18:03:58
Ne viskas čia - tiesa. Yra perlenkimų. Tik nėra noro ginčytis.
0 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami