Nuotekas išvalo biologiniu būdu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-16 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Ko­ky­biš­ki bio­lo­gi­niai (ae­ro­bi­niai) va­ly­mo įren­gi­niai ir tin­ka­ma nuo­la­ti­nė jų prie­žiū­ra ga­li vi­sas in­di­vi­dua­lia­me na­me at­si­ran­dan­čias nuo­te­kas pa­vers­ti bek­va­piu van­de­niu.

Pa­to­giau­sia, kai yra ga­li­my­bė in­di­vi­dua­laus na­mo vamz­dy­ną pri­jung­ti prie cen­tra­li­zuo­tų ka­na­li­za­ci­jos tink­lų. Jei to­kio pa­to­gu­mo skly­pe nė­ra, teks pirk­ti ir mon­tuo­ti va­ly­mo įren­gi­nį. Tai yra spren­di­mas, ku­ris pa­pli­tęs vi­sa­me pa­sau­ly­je ir, daž­nu at­ve­ju, tai eko­no­miš­kiau nei cen­tra­li­zuo­ta nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­ma.

Pa­to­giau­sia iš­leis­ti į griovį

Bio­lo­gi­nio va­ly­mo įren­gi­nių ga­min­to­jai mėgs­ta pa­sem­ti iš įren­gi­nio iš­va­ly­to van­dens ir pa­de­mons­truo­ti jį. Iš tie­sų skaid­rus, bek­va­pis van­duo ro­do ge­rą iš­va­ly­mo ko­ky­bę. Nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, kaip pa­aiš­ki­no LŽ kon­sul­ta­vęs bend­ro­vės „Trai­de­nis“ tech­ni­kos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Vi­ni­kai­tis, bū­na dvie­jų ti­pų – anae­ro­bi­niai (sep­ti­kai) ir ae­ro­bi­niai (bio­lo­gi­niai).

Anae­ro­bi­nis įren­gi­nys nuo­te­kas iš­va­lo tik iki 30-50 pro­cen­tų. Be to, to­kio ti­po ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mai rei­kia ke­lias­de­šim­ties kvad­ra­ti­nių me­trų in­fil­tra­ci­nio lau­ko. Anae­ro­bi­niai įren­gi­niai anks­čiau bu­vo itin po­pu­lia­rūs Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, ta­čiau jų mon­ta­vi­mu ir prie­žiū­ra rū­pin­da­vo­si spe­cia­lios įmo­nės. Mat ne­tin­ka­mai at­li­kus šiuos dar­bus ga­li­ma leng­vai už­terš­ti grun­ti­nius van­de­nis. Šiuo me­tu sep­ti­kai nau­do­ja­mi so­dy­bo­se, ku­rio­se nė­ra nuo­lat gy­ve­na­ma. Tuo­met jie tam­pa op­ti­ma­lia in­ves­ti­ci­ja. In­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, ku­riuo­se nuo­lat gy­ve­na žmo­nės, pra­ktiš­kiau­sia sta­ty­ti bio­lo­gi­nį va­ly­mo įren­gi­nį, iš­va­lan­tį nuo­te­kas 95-98 proc. ar net šva­riau.

Nors ae­ro­bi­nis įren­gi­nys nuo­te­kų van­de­nį tie­siog iš­gry­ni­na, jo nei ger­ti, nei nau­do­ti dar­žams lais­ty­ti spe­cia­lis­tai ne­re­ko­men­duo­ja­ma, nes bak­te­ri­jos nė­ra iš­va­lo­mos. Jį ge­riau­sia iš­leis­ti į me­lio­ra­ci­jos grio­vius, pra­te­kan­čio van­dens tel­ki­nius ir in­fil­truo­ti į grun­tą. Tuo­met toks van­duo ne­ken­kia nei gy­vū­ni­jai, nei au­ga­li­jai.

„Ma­žie­ji nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai par­en­ka­mi pa­gal tai, kiek žmo­nių nuo­lat gy­ve­na na­me. Pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių nu­sta­to­mas rei­ka­lin­gas me­cha­niz­mo na­šu­mas. Jei nuo­lat gy­ve­na iki ke­tu­rių as­me­nų, už­ten­ka ma­žes­nio na­šu­mo įren­gi­nio. Jei šei­mo­je yra 5-8 žmo­nės, teks sta­ty­ti ga­lin­ges­nį ag­re­ga­tą. Nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nys pir­miau­sia pri­va­lo ati­tik­ti eu­ro­pi­nį stan­dar­tą, tu­rė­ti ser­ti­fi­ka­tą, CE ženk­li­ni­mą. Tai ro­do, kad jis vi­sa­pu­siš­kai ko­ky­biš­kas, tin­ka­mas nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį ir la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti van­dens iš­va­ly­mo ko­ky­bės, at­spa­ru­mo, her­me­tiš­ku­mo, il­gaam­žiš­ku­mo tes­tai“, - pa­žy­mė­jo G. Vi­ni­kai­tis.

Sa­vi­va­lė su­ke­lia problemų

Ae­ro­bi­niai va­ly­mo įren­gi­niai su­ku­ria pa­lan­kią ter­pę ae­ro­bi­nėms bak­te­ri­joms, kad jos ga­lė­tų sėk­min­gai su­si­kur­ti sa­vo ko­lo­ni­ją. To­kiai ko­lo­ni­jai su­si­da­ry­ti rei­kia pa­lan­kios tem­pe­ra­tū­ros, oro ir bak­te­ri­jų mais­to - nuo­te­kų. Šios bak­te­ri­jos pa­ten­ka į va­ly­mo ag­re­ga­tą iš mū­sų or­ga­niz­mo ir pri­si­tai­ko prie įren­gi­ny­je esan­čių są­ly­gų. Jos pra­tę­sia nuo­te­kų „virš­ki­ni­mą“ ir skai­dy­mą iki pa­pras­tų ne­kenks­min­gų jun­gi­nių.

Mon­tuo­jant va­ly­mo įren­gi­nį, anot G. Vi­ni­kai­čio, la­bai svar­bu nu­ma­ty­ti, kur bus iš­lei­džia­mas iš­va­ly­tas nuo­te­kų van­duo, taip pat nu­sta­ty­ti at­stu­mus iki ge­ria­mo­jo van­dens šu­li­nių, pa­sta­tų ir kai­my­nų skly­pų. Pa­pras­čiau­sia šį van­de­nį iš­leis­ti į grio­vį, o jei­gu jis ke­liaus į grun­tą, bū­ti­na iš­tir­ti grun­to struk­tū­rą skly­pe ir į tai at­siž­velg­ti ren­giant pro­jek­tą. Va­ly­mo įren­gi­nių mon­tuo­to­jai pa­pras­tai įver­ti­na vi­sus pa­vo­jin­gus ir ga­li­mus va­ly­to van­dens iš­lei­di­mo va­rian­tus, kad įren­gi­nio sa­vi­nin­kui ne­kil­tų prob­le­mų dėl van­dens iš­lei­di­mo ir ša­li­ni­mo bet ko­kio­mis są­ly­go­mis.

„Va­ly­mo įren­gi­nio mon­ta­vi­mo dar­bus pa­tar­čiau pa­ti­kė­ti at­es­tuo­tai įmo­nei, ga­min­to­jo at­sto­vei, ar­ba to­kiai, ku­ri tu­ri Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos su­teik­tą ati­tin­ka­mą at­es­ta­tą. Daž­nai su­si­du­ria­me su at­ve­jais, kai žmo­gus tie­siog pa­si­sam­do kai­my­ną, tas eks­ka­va­to­riu­mi iš­ka­sa duo­bę ir pa­gul­do įren­gi­nį į že­mę kaip pa­puo­la. Tuo­met vis­ką ten­ka tai­sy­ti, per­da­ry­ti iš nau­jo. Mon­tuo­jant įren­gi­nį bū­ti­na griež­tai lai­ky­tis tech­ni­nia­me pa­se iš­dės­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Ten ap­ra­šy­ti vi­si mon­ta­vi­mo ele­men­tai ir tai, kaip tin­ka­mai pa­da­ry­ti iš­ve­di­mą į ap­lin­ką“, - pa­aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Tech­ni­nia­me pa­se taip pat ap­ra­šo­ma, kaip pri­žiū­rė­ti ora­pū­tę ir ae­ra­ci­nę sis­te­mą, iš­siurb­ti dumb­lą. Už ko­ky­biš­ką nuo­te­kų įren­gi­nio vei­ki­mą at­sa­ko na­mo šei­mi­nin­kai, aiš­ku, jei prie­žiū­ros pa­gal su­tar­tį nė­ra pa­ti­kė­ję ag­re­ga­tą su­mon­ta­vu­siai įmo­nei, jo ga­min­to­jui ar va­ly­mo įren­gi­nius pri­žiū­rin­čiai bend­ro­vei. Va­ly­mo įren­gi­nių tech­ni­nę prie­žiū­rą pri­va­lo­ma at­lik­ti pa­gal jų pa­se pa­teik­tą ins­truk­ci­ją.

In­for­muo­ja apie gedimus

Su­si­kau­pęs dumb­las ša­li­na­mas vi­du­ti­niš­kai kar­tą per me­tus. Jei in­di­vi­dua­laus na­mo šei­mi­nin­kas pa­si­rin­ko va­ly­mo įren­gi­nį su dumb­lo kau­pi­mo tal­pyk­la ša­lia, pa­kaks jį iš­va­ly­ti ir kar­tą per tre­jus me­tus. Kuo dau­giau žmo­nių gy­ve­na na­me, tuo di­des­nė ir įren­gi­nio ap­kro­va.

„Pa­gei­dau­jan­tie­siems mak­si­ma­laus pa­to­gu­mo tu­ri­me su­kū­rę duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mą, su­de­ri­na­mą su iš­ma­nio­mis na­mo sis­te­mo­mis. Ją įdie­gus ope­ra­to­rius ar na­mo sa­vi­nin­kas gaus vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją apie sis­te­mos būk­lę, pers­pė­ji­mus ava­ri­jos at­ve­ju, pri­mi­ni­mus apie iš­va­ly­mą. Taip įren­gi­nio prie­žiū­ra tam­pa ge­ro­kai pa­pras­tes­nė. Jei ne­si­rū­pin­si­me pre­ven­ci­ja, teks ša­lin­ti pa­sek­mes“, - įspė­jo G. Vi­ni­kai­tis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, šiuo­lai­ki­niai bio­lo­gi­niai va­ly­mo įren­gi­niai ga­li veik­ti tiek, kiek žmo­gus gy­ve­na, nes stik­lop­las­tis yra il­gaam­žis. Tal­pyk­los kai­na pro­por­cin­ga įren­gi­nio ko­ky­bei. Mo­der­nios tal­pyk­los ga­mi­na­mos iš stik­lo pluoš­to. Jų pra­na­šu­mas - di­de­lis me­cha­ni­nis at­spa­ru­mas, leng­vas mon­ta­vi­mas ir pri­jun­gi­mas, il­gaam­žiš­ku­mas. Nors tal­pyk­los ir la­bai pa­tva­rios, ži­no­ma, lai­kui bė­gant teks keis­ti kai ku­riuos su­si­dė­vė­ju­sius ora­pū­tės ar ae­ra­ci­nės sis­te­mos ele­men­tus. O įren­gi­nį pri­žiū­rė­ti vi­są lai­ką rei­kia pa­gal ga­min­to­jo pa­teik­tas ins­truk­ci­jas.

„Au­to­mo­bi­liu ir­gi ga­li­ma va­ži­nė­ti ne vie­ną de­šim­tį me­tų, bet pa­dan­gas ir te­pa­lus bū­ti­na keis­ti pe­rio­diš­kai. Jei įren­gi­nys ser­ti­fi­kuo­tas, eu­ro­pi­nio stan­dar­to, jis dirbs il­gai ir pa­ti­ki­mai“, - pa­ti­ki­no „Trai­de­nio“ tech­ni­kos di­rek­to­rius.

Prie­žiū­rą nu­ma­to iš anksto

Jei­gu jums ne­ma­lo­nūs nuo­te­kų ūkio prie­žiū­ros dar­bai, yra ne vie­na įmo­nė, ku­ri ga­li pro­fe­sio­na­liai at­lik­ti to­kias pa­slau­gas. Ta­čiau jei nu­spren­dė­te nuo­te­kų va­ly­mo ag­re­ga­tus tvar­ky­ti pa­tys ir taip kas­met su­tau­py­ti nuo 300 iki 600 li­tų (tiek at­siei­na spe­cia­lis­tų prie­žiū­ra), rin­ki­tės var­to­to­jui pa­to­gius įren­gi­nius.

Be­veik vi­si ga­min­to­jai su­tei­kia ga­li­my­bę pa­čiam na­mo sa­vi­nin­kui pri­žiū­rė­ti sa­vo nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nį. Ta­čiau ne kiek­vie­nas toks ag­re­ga­tas „į­kan­da­mas“ pa­pras­tam var­to­to­jui, o dėl ne­iš­sa­mių mo­ky­mų ir ne­aiš­kios ins­truk­ci­jos na­mo šei­mi­nin­ko sa­va­ran­kiš­kai vyk­do­ma įren­gi­nio prie­žiū­ra ga­li bū­ti rea­liai ne­įma­no­ma.

Vis dėl­to jei no­rė­tu­mė­te pa­tys pri­žiū­rė­ti va­ly­mo įren­gi­nį, dar prieš pirk­da­mi jį ga­min­to­jo ar­ba šio at­sto­vo iš­sik­lau­si­nė­ki­te, ko­kius įran­kius ir dar­bo prie­mo­nes gau­si­te su vi­sa įran­ga. Taip pat iš­siaiš­kin­ki­te, kiek kai­nuo­ja at­sto­vo spe­cia­lis­to iš­kvie­ti­mas at­si­ra­dus ge­di­mui.

La­bai svar­bu, ar rim­tes­nius ge­di­mus ga­li­ma ša­lin­ti ne­iš­tuš­ti­nus va­ly­mo įren­gi­nio. Jei­gu ne, kas mo­kės už pa­pil­do­mus dar­bus – jūs ar įren­gi­nio par­da­vė­jas. Pa­pra­šy­ki­te par­da­vė­jo, kad pa­de­mons­truo­tų, ar pa­to­giai įtai­sy­tas įren­gi­nio val­dy­mo pul­tas, vi­sa­da rei­ka­lau­ki­te iš­sa­maus mo­ky­mo ir ins­truk­ci­jos.

Prie­žiū­ra ga­li bū­ti pa­pil­do­mas už­dar­bio šal­ti­nis ga­min­to­jui, to­dėl ne­ap­si­gau­ki­te pi­giai pirk­da­mi ge­rą pro­duk­tą ir bran­gias pa­slau­gas pa­gal pri­va­lo­mą ag­re­ga­to prie­žiū­ros su­tar­tį. Šiuo­lai­ki­niai va­ly­mo įren­gi­niai pa­ga­min­ti taip, kad juos ne­sun­kiai sa­va­ran­kiš­kai, net ne­su­si­tep­da­mi ran­kų, ga­lė­tų pri­žiū­rė­ti ir na­mo šei­mi­nin­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ar domisi  78.63.163.13 2014-11-16 14:51:38
valstybinės institucijos aplinkos teršimu iš daugiabučių namų kaimuose.Jokių valymo įrengimų ir gyventojams jokių galimybių dažnai išvežti nuotekas nėra.Reikalinga valstybės parama tačiau niekam tai nerūti,O aplinka užteršta ir dvokia.Kas bus toliau...
0 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami