Nusprendė patys tvarkyti laiptinę

Gintaras MIKŠIŪNAS   2013-01-17 06:01
Gintaras MIKŠIŪNAS
 
2013-01-17 06:01
Gintaro Mikšiūno nuotrauka Laiptinės remonto darbų kaina pirmiausia priklauso nuo jos būklės - kokių reikia parengiamųjų darbų, ir nuo to, kokio rezultato siekiama.
Dau­ge­lis dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų įsi­ti­ki­nę, kad laip­ti­nė nė­ra jų tur­to da­lis. Ta­čiau kai at­ei­na šal­čiai, o sąs­kai­tos už šil­dy­mą di­dė­ja, ta­da ir pri­si­me­na­mi laip­ti­nių lan­gai ir ne­san­da­rios lau­ku­jės du­rys. Ta­čiau kas tai tu­ri tvar­ky­ti?

Vieni tvarko - kiti naudojasi

Gyventojai žino - galima kreiptis į bendrijos pirmininką arba pastatą administruojančią įmonę. Ši, atlikusi darbus, mokesčių už butą sąskaitas "papuoš" kosminėmis sumomis. Galima patiems samdytis statybininkų brigadą, kuri atliks darbus už rinkos kainą.

Dažniausiai susiduriama su psichologinėmis kliūtimis. Jeigu 15 laiptinės gyventojų susidėjo pinigų naujiems laiptinės langams ar laukujėms durims, o 10 - nieko nedavė, tai pastarieji vis vien naudosis gerove.

Didžiausia problema - asocialūs asmenys. Tačiau pasitaiko ir "padorių" gyventojų, kurie teigia grįžtantys namo tik patikrinti pašto dėžutės ir pernakvoti, todėl jiems neva "nieko nereikia".

Laiptinė daugiabutyje yra bendro naudojimo patalpa. Galiojantys įstatymai nurodo, kad namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą turi organizuoti savininkas, bendraturčiai, arba, jeigu tokia yra, namo savininkų bendrija. Dažniausiai atstovauti jų interesams išrenkama bendrijos valdyba. Tačiau norintys tvarkytis žmonės iniciatyvos imasi patys.

A.Zanemanskis - vienas iš daugiabučio gyventojų, kuris ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti bendrąsias patalpas bent vienoje iš namo laiptinių.

Dėl rinkliavos neprieštaravo

Prieš dešimtmetį pastatyto vieno sostinės daugiabučio bendrų patalpų būklė buvo prasta. Statant pastatą buvo siekiama mažos pardavimo kainos, todėl taupyta kokybiškų medžiagų sąskaita. Tad laiptinės, bendrieji koridoriai, liftų prieigos buvo nudažytos pigiausiai dažais.

"Buvo tikra netvarka", - LŽ sakė Aleksejus Zanemanskis, vienas daugiabučio gyventojų, kuris ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti bendrąsias patalpas bent vienoje iš namo laiptinių. Anot jo, laiptinės sienos buvo subraižytos, visur pripaišyta grafičių, plytelės nukritusios, tinkas ir dažai nubyrėję. "Iš kiekvieno laiptinės buto surinkome remontui po 30 litų, nes nemanau, kad daugiau žmonės galėtų lengvai duoti. Iš viso laiptinėje yra 40 butų. 30 gyventojų pinigus davė iškart, kiti - vėliau. Žmonės remontui pritarė labai entuziastingai. Pavyko surinkti apie 900 litų. Vienas iš kaimynų prisistatė esąs statybininkas. Jis pasikvietė kolegas, mes pateikėme savo biudžetą ir kartu nuėjome pirkti dažų, plytelių, klijų ir kitokių apdailos bei statybinių medžiagų."

Pasak jo, profesionalūs žmonės per dieną sutvarkė laiptinės nulinį aukštą: nudažė sienas, suklijavo nukritusias plyteles, kojoms valyti skirtus šepečius, prie pagrindinio įėjimo išdažė stulpelius. "Kitą dieną pamatėme, kad mums dar liko 60 litų. Negi po 2 litus grąžinsime žmonėms? Todėl sugalvojome nupirkti veidrodį ir pakabinti lifte. Šiuo metu name yra tik vienintelis liftas su veidrodžiu - mūsų laiptinėje", - pasakojo A.Zanemanskis.

Pasak jo, laiptinės gyventojams nusibodo laukti malonės. Beveik 9 metus iš žmonių buvo renkamos kaupiamosios lėšos remontui, tačiau kaip jos panaudojamos, niekas nežino. "Mes tiesiog norėjome gyventi tvarkingai ir parodyti kitiems žmonėms, kad viską galima sutvarkyti per savaitę ir tai nesudėtinga, jeigu, žinoma, turi noro. Sudėtinga viskas yra tik biurokratams", - sakė aktyvus sostinės daugiabučio gyventojas.

Be 100 litų - niekaip

Specialistai teigia, kad laiptinės remonto darbų kaina pirmiausia priklauso nuo jos būklės - kokių reikia parengiamųjų darbų, ir nuo to, kokio rezultato siekiama.

Internete gausu skelbimų, kuriuose siūloma gyventojams sutvarkyti daugiabučių namų laiptines. Pasiteiravus telefonu, kokios galėtų būti kainos, nei viena iš pasiskelbusių bendrovių ar asmenų, turinčių verslo liudijimą, negalėjo nieko konkrečiai pasakyti. Tačiau buvo ir tokių, kurie neslėpė, kad standartinio 5 aukštų senos statybos daugiabučio namo laiptinės sienų kosmetinis padažymas pigiausiai turėtų kainuoti apie 2 tūkst. litų. Jei tokioje laiptinėje - 15-20 butų, tai kaina kiekvienam jo savininkui turėtų siekti nuo 100 iki 130 litų. Mažas pajamas gaunantiems žmonėms tai yra dideli pinigai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Oniute  85.232.128.52 2014-06-13 15:49:25
Kreipiausi i bendrija, klausiau kiek kainuos 5 aukstu laiptines dažymas, atsake konkurso budu parinko 5560 Lt
4 0  Netinkamas komentaras
Grazina  78.56.221.195 2013-01-17 19:20:22
Ar už tą sumą buvo sutvarkytas tik vienas aukštas? O kaip su kitais aukstais?
3 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami