Nustatyta daugiabučių bendrijų narių balsavimo raštu tvarka

lzinios.lt 2012-07-17 14:54

lzinios.lt

2012-07-17 14:54
Užsienio spaudos nuotr.
2012 m. lie­pos 10 d. įsi­ga­lio­jo ap­lin­kos mi­nis­tro pa­tvir­tin­tas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų bend­ri­jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu dėl pri­ima­mų spren­di­mų tvar­kos ap­ra­šas. 

Šis dokumentas – vienas iš Aplinkos ministerijos parengtų ir patvirtintų naujų teisės aktų, padėsiančių įgyvendinti naujos redakcijos Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymą. Be šio Tvarkos aprašo, taip pat yra patvirtinta Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir jo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vedėja Elvyra Radavičienė, bendrija savo įstatuose turi nustatyti jos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų bendrijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijos klausimais tvarką pagal minėtąjį Tvarkos aprašą. Jis numato, kad balsavimą raštu organizuoja bendrijos pirmininkas arba valdyba. Organizatorius apie rengiamą balsavimą turi paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose ir parengti bendrijos narių balsavimo raštu biuletenį pagal nustatytą formą. Biuletenį bendrijos nariams jis turi arba įteikti asmeniškai, o šie turi pasirašyti, kad gavo, arba išsiųsti registruotu laišku.

Bendrijos nariui, nesvarbu, kiek jis turi nuosavybės bendrijai priklausančiame pastate ar pastatuose, įteikiamas vienas biuletenis. Kartu gali būti pridėti ir papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama informacija, paaiškinanti ar pagrindžianti siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus.

Gavę biuletenį, bendrijos nariai ar jų įgalioti asmenys turi ne vėliau kaip per dvi savaites nuo įteikimo dienos jį užpildyti, pažymėję „pritariu“ arba „nepritariu“, ir pasirašytą arba įmesti į specialiai tam įrengtą balsadėžę pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėje, hole ir pan.), arba atsiųsti paštu ar kitu biuletenyje nurodytu būdu perduoti balsavimo organizatoriui. Biuleteniai iš balsadėžės išimami ir paštu ar kitu būdu gauti vokai su biuleteniais atplėšiami dalyvaujant balsų skaičiavimo komisijai. Ji sudaroma iš ne mažiau kaip trijų asmenų balsavimo organizatoriaus sprendimu.

Balsavimo rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu. Jis turi būti saugomas ne trumpiau kaip dešimt metų. Protokolo kopija viešai skelbiama bendrijos nariams ir patalpų (pastatų) savininkams gyvenamojo namo skelbimų lentoje ar bendrojo naudojimo objektų valdytojo interneto tinklalapyje ir ji turi būti išduodama bet kurio bendrijos nario reikalavimu.

Balsavimo biuleteniai turi būti saugomi ne trumpiau kaip vienus metus. Bendrijos nariams priimant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sprendimus, biuleteniai turi būti saugomi ne trumpiau kaip trejus metus.

Balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu iki biuleteniuose nurodyto jų grąžinimo termino pabaigos grąžinta mažiau kaip pusė visų išduotų biuletenių. Pakartotinis balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio balsavimo dienos ir laikomas įvykusiu, jeigu grąžinta daugiau kaip ketvirtadalis visų išduotų biuletenių. Su balsavimu susiję ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Aplinkos ministerijos informacija

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vladas  82.135.207.173 2012-08-10 15:24:31
Kodėl bepročiai? Visai ne. Tarkim, Aplinkos ministerijos klerkas valdišku kompiuteriu parengia reikiamo balsavimo dokumentus, juos darbe padaugina,naudodamas valdišką įrangą ir popierių (juk klerkui nesvarbu, kaip panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai), o ir klerko laikas bevertis. Gerai pailsėjus darbe, atėjus vakarui telieka organizuoti balsavimą norimu klausimu...
2 0  Netinkamas komentaras
Vitas  178.16.32.62 2012-07-20 11:03:01
Ponai.Jūs visai atitrūkę nuo praktiško gyvenimo.
2 0  Netinkamas komentaras
aš  78.61.50.153 2012-07-18 20:38:39
pašiurpau nuo tokios kvailystės. Tie ponai negyveno daugiabutyje-kolchoze ir nežino kaip tai galima suorganizuoti ir kiek tai kainuoja. Atsibuskit, ponai...
2 0  Netinkamas komentaras
Justas  212.117.0.118 2012-07-18 12:30:36
Nenusikalbėkit...kas duos pinigus biulieteniams? Ar dar mažai mokesčių,negi nesuprantat,kad kiekvienas popierėlio atspausdinimas kainuoja. Bepročiai,geriau nerašykit ir nekurkit naujų tvarkų,nes kuo toliau tuom durniau sugalvojat.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami