Optimisto būstas - iššūkis pesimistui

Nijolė STORYK 2010-12-28 00:00
Nijolė STORYK 2010-12-28 00:00
Kai žmogus daug dirba, architektai siūlo jam optimalų būsto variantą - šį kartą Seime. Asmeninio albumo nuotrauka
Ar no­ri­me gy­ven­ti op­ti­mis­ti­nė­je ša­ly­je, mies­te ar na­me tarp op­ti­mis­tiš­kai mąs­tan­čių žmo­nių? Trys jau­ni ar­chi­tek­tai Kris­ti­na Bal­čiū­nai­tė, Vai­das Bu­li­kas ir Jus­ti­na Pa­dvars­kai­tė sa­ko "taip". Jie nu­si­tei­kę op­ti­mis­tiš­kai ir tvir­ti­na, kad net esant su­nkiau­siai si­tua­ci­jai iš­lie­ka da­le­lė op­ti­miz­mo.

Kai žmogus daug dirba ir jo darbo vieta tampa beveik antraisiais namais, architektai siūlo jam optimalų būsto variantą - jie suprojektavo namų erdvę darbe, šį kartą Seime.

Idėją pagimdė rinkimų vajus

- Jūsų pasirinkta idėja - namas optimistui Seime. Kodėl atsirado toks namas?

Kristina.-Idėją pagimdė kylanti rinkimų karštligė. Tuo metu padaugėja optimistiškų minčių, vilčių. Manau, visi norėtų, kad tos idėjos neišskristų kaip paukščiai. Toks namas suteiktų galimybę kiekvienam optimistui nesiblaškyti ir baigti darbą iki galo.

Vaidas.-Pamanėme, kad politikas, norintis "apsigyventi" Seime, turėtų būti tikrai didelis optimistas. Kodėl Seimo optimistui nepamėginus suprojektuoti namo? Taip ir padarėme.

Justina.-Politinis kontekstas - rinkimai. Visai Lietuvai būtų kur kas geriau, jei valdžioje būtų daugiau optimistų (šypsosi). Šiek tiek ironiškai pasiūlėme optimistą apgyvendinti Seime. Jam suprojektavome 2,5 kvadratinio metro dailų būstą su visais patogumais.

- Ar toks turėtų būti visų optimistų būstas - kuklus ir nedidelis?

Kristina.-Manau, kad taip. Pro pasyvaus ir ypač sandaraus būsto sienas neišgaruotų subrandintos optimistinės idėjos.

Vaidas.-Prieš rinkimus tokį būstą Seime drąsiai galima pavadinti optimistiškiausiu namu.

Justina.-Kai brandinome šį projektą, drauge pajuokavome, kad seimūnai apsigyvenę tokiame name iš tiesų tampa optimistais (siaurąja šio termino prasme). Už būstą seimūnams nereikėtų mokėti, o kas mėnesį jie dar gauna po 7 tūkst. litų priemoką. Taip gyvenant kur kas lengviau su šypsena žvelgti į gyvenimą už Seimo sienų.

- Ar toks būstas-kambarys galėtų atsirasti Seime? Ar Seimo komandą supažindinote su savo originaliu projektu? Kokių girdėjote atsiliepimų?

Kristina.-Be jokios abejonės, Seime turėtų būti namas optimistui. Projekte numatyti visi patogumai, be to, toks būstas ekologiškas ir nenaudoja energijos. Projektas buvo gerai įvertintas, todėl manau, kad kai kuriems žmonėms mūsų sumanymas patiko. Seimūnai - užsiėmę žmonės, tad nedrįsome jų trukdyti ir nesupažindinome su savo projektu. Visuomenės atsiliepimų išgirstume, jei projektas būtų įgyvendintas.

Vaidas.-Apie tai net nesusimąstėme. Seimūnų darbotvarkė pernelyg įtempta, kad jie svarstytų šį klausimą, o laisvalaikis užimtas šokių projektais. Bet gal reikėtų optimistiškai pasielgti ir jiems pasiūlyti (šypsosi). Daugiausia atsiliepimų girdėjome iš kolegų architektų, jie darbą vertino gana palankiai, o platesnę visuomenę tai nelabai domina.

Justina.-Seimo komandos nesupažindinome, tikriausiai iš baimės, kad projektas taip ir nebus įgyvendintas (šypsosi). Juk tai jaunatviškas manifestas - paklausimas.

Kai per daug pesimizmo - negerai

- Kiek optimizmo yra jūsų namuose?

Kristina.-Džiaugiuosi, kad mano šeima ir draugai pakankamai optimistiškai žvelgia į gyvenimą. Tai padeda kurti ir siekti svajonių. Manau, visų namuose taip turėtų būti (šypsosi). Turime stengtis išlaikyti gerąją energiją visur ir visada.

Vaidas.-50 proc. optimizmo, 50 proc. - pesimizmo. Juk reikia išlaikyti pusiausvyrą. Kai per daug pesimizmo, galima ir visai "nupušti", o kai per daug optimizmo, ieškai bėdų ten, kur jų nėra.

Justina.-Mano namai toli, jie truputį didesni nei 2,5 kvadratinio metro optimistiškas būstas Seime. Tad optimizmo jame tikriausiai proporcingai mažiau.

- Kas, jūsų nuomone, yra šiuolaikinis optimistas? Kaip tokį žmogų galėtumėte apibūdinti? Kokios savybės jam dar būdingos be optimizmo?

Kristina.-Mūsų projektas "Namas optimistui" į tai ir atsako - optimistas - žmogus, kuri sugeba bloguose dalykuose įžvelgti gėrio, tiki gyvenimu ir ateitimi. Tai žmogus, skubantis pirmyn ir besistengiantis iškilti virš šiuo metu itin sutirštėjusio pesimizmo smogo (šypsosi).

Vaidas.-Šiuolaikinis optimistas, manau, niekuo nesiskiria nuo senamadiško optimisto. Laikas šiai savybei vargu ar turi įtakos. Na, o apibūdinti optimisto, kalbant apie jo išorę, rasę ar dar ką nors, tikrai neįmanoma. Tačiau galvoje sukasi vaizdinys, kad ir koks tai žmogus būtų, jis yra laimingas ir dažnai šypsosi.

Justina.-Šiuolaikinis optimistas - žmogus, siekiantis esamą situaciją padaryti kiek įmanoma pozityvesnę ir neapsiribojantis vien asmenine gerove.

- Ar gyvendami Lietuvoje jaučiatės esantys optimistai?

Kristina.-Stengdamasi išgyventi Lietuvoje jaučiuosi superoptimistė (šypsosi). Turbūt pastebėjome, kad įvairios diskusijos tiek jaunimo, tiek vyresniųjų pasibaigia pesimistine gaidele - "kaip blogai Lietuvoje". Lietuviams gal įgimta skųstis, pykti, raudoti. Tačiau įsigilinus į daugelio žmonių veiklą ir kūrybinius procesus pesimistinė nuotaika kažkaip išnyksta. Visi tyliai niekam nesigirdami stiebiasi aukštyn ir uoliai dirba, vis kažko tikėdamiesi. Jei to nebūtų, išlikti optimistu beveik neįmanoma.

Vaidas.-Lietuvoje mažai kas šypsosi, dauguma tik skundžiasi, tad meluočiau sakydamas, kad gyvenu tarp optimistų (šypsosi). Nors, antra vertus, gal Lietuvoje gyvena tik patys didžiausi optimistai, nes vis dar gyvena čia, o ne Didžiojoje Britanijoje, kur gyvenimas akivaizdžiai geresnis. Tačiau tai reikštų, kad burbėjimas, valdžios keikimas bei skundimasis ir yra optimisto požymiai (šypsosi). Posakį "Nežinodamas, kas yra blogis, negali žinoti, kas yra gėris" - būtų galima perfrazuoti taip: "Nepatyręs sunkumų, nežinotum, kas yra optimizmas."

Justina.-Tikrai esu optimistė, nes, skirtingai nei kiekvieną dieną 130 emigruojančių tautiečių, vis dar gyvenu Lietuvoje.

Jaunatviškas manifestas

- Koks yra optimistiškas miestas, namas ar kiemas?

Kristina.-Miestas, kuriame namų durys nerakinamos, kiemas - be tvoros.

Vaidas.-Įsivaizduokite, kad Kaune, 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionato finale žaidžia Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės (šypsosi). Neabejoju, kad Kaunas, o gal ir visa Lietuva būtų optimistiškiausia erdvė pasaulyje.

Justina.-Tvarus, angliškai reiškiantis "sustainable".

- Ar esate sukūrę daugiau originalių idėjinių projektų? Kokie tai projektai?

Kristina.-Esame sukūrę nemažai idėjinių projektų Lietuvoje ir už jos ribų. Šis projektas - vienas linksmiausių.

Vaidas. Kol kas šis utopinis projektas buvo geriausiai įvertintas.

Justina. Idėjiniai, virtualūs projektai - puiki erdvė saviraiškai. Su Vaidu sukūrėme nemažai tokių projektų. Kontraversiškumu ir ironija panašus projektas - 2009 metų "Evolo" žurnalo konkursui skirtas dangoraižio Niujorke projektas. Suprojektavome dangoraižį šiek tiek hiperbolizuota architektūrine raiška, nubrėžėme mados architektūroje ribas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami