Pakerėjo pro langus atsiverianti panorama

PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-18 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-18 00:00
Baldai ir apdaila išduoda, kad butas įrengtas laikantis modernaus stiliaus taisyklių. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Ar ryž­tu­mė­tės im­ti iš ban­ko pa­sko­lą ir įsi­gy­ti se­ną bu­tą ne­pres­ti­ži­niu va­di­na­ma­me Nau­ji­nin­kų mi­kro­ra­jo­ne? Vie­na vil­nie­tė ry­žo­si ir... ne­pra­šo­vė.

Vilnietė menotyrininkė Jurgita Ludavičienė, nepaisydama nusistovėjusių stereotipų, ryžosi įsigyti ne pirmos jaunystės butą sostinės Naujininkų mikrorajone. Moteris prisipažįsta: pirkti butą sovietmečiu statytame daugiabutyje paskatino vienintelė sąlyga - galimybė žiemą vasarą pro langus matyti kone viso miesto panoramą.

Paviliojo vaizdai

"Žinojau, ką ir kur perku. Supratau, kad būstas nėra naujas, juolab reikalaujantis ilgo ir kruopštaus remonto, tačiau negalėjau atsispirti pagundai įsikurti 9 namo aukšte esančiame bute ir kasdien gėrėtis nuostabiais miesto vaizdais. Investuoti buvo verta", - šypteli pirmąsias Kalėdas netrukus naujajame bute švęsianti vilnietė.

Anot J.Ludavičienės, ji dažnai girdinti neigiamų atsiliepimų apie gyvenimo kokybę liūdnai pagarsėjusiame Naujininkų mikrorajone. Tačiau moteris įsitikinusi, kad šis rajonas nėra toks blogas, kaip neretai bandoma vaizduoti. "Aš ir anksčiau ne vienerius metus gyvenau šiame rajone, tik šiek tiek kitoje vietoje. Pripratau prie aplinkos, todėl teigti, kad čia gyventi nemiela ar nesaugu, būtų netiesa. Man patinka Naujininkai, ypač šis butas, pro kurio langus visa Vilniaus panorama - kaip ant delno", - neslepia menotyrininkė.

Keitė buto suplanavimą

Nors butą moteris įsigijo beveik prieš metus, realiai jame su šeima gyvena visai neseniai. Mat kone metus truko ilgas ir varginantis remontas. Be to, naujakurė susidūrė ir su aktualia nūdienos problema - gerų meistrų trūkumu. "Statybininkų brigados keitėsi viena po kitos. Vieni pradeda, nebaigia ir dingsta. Tada ateina kiti, ir vėl tas pats - pradeda, nebaigia ir dingsta. Žodžiu, tikras "bardakas" su jais buvo. Tačiau, dėkui dievui, varginančius remonto darbus vis dėlto pavyko baigti", - džiaugėsi vilnietė.

Vos pamačiusi naują butą J.Ludavičienė suprato, kad teks keisti neracionalų patalpų suplanavimą. Pasitarusi su architekte moteris 80 kvadratinių metrų butą padalijo į keturias atskiras zonas. Kaip sako pati Jurgita - kiekvienam šeimos nariui po kambarį. "Iki remonto šio būsto suplanavimas buvo tragiškas, todėl teko atlikti tam tikras erdvių padalijimo korekcijas", - paaiškino Jurgita.

Modernus ir technokratiškas

Atlikusi didelius remonto darbus, moteris mintyse ėmė kurti buto interjero koncepciją. Šiuo metu ji vėl neapsiėjo be pažįstamos architektės patarimų. "Negaliu pasigirti lakia vaizduote, todėl pagalbos ir patarimų kreipiausi į specialistę. Architektė gana greitai suprato, ko aš noriu: patarė, kokias spalvas, medžiagas, dekoro elementus rinktis. Vargu ar pati būčiau įveikusi interjero kūrybos kartelę", - pasakojo J.Ludavičienė.

Užsukus į menotyrininkės butą tampa aišku - čia "gyvena" modernus interjeras, kurį paįvairina visokios technokratiškos detalės. Į akis krenta ir koridoriuje stovinti neįprasta spinta - specialus stelažas knygoms sudėti. Jurgita suskuba paaiškinti: "esu knygų fanatikė, turiu jų labai daug, todėl įprastos lentynos paprasčiausiai neatlaikytų tokių apkrovų. Nieko kita neliko, kaip tik pasitenkinti metaliniu stelažu", - aiškino moteris.

Kitokios lubos

Menotyrininkės bute netrūksta gyvenamosioms patalpoms nebūdingų sprendimų. Antai, koridoriaus, valgomojo ir svetainės lubos atrodo grublėtos, tarsi neužbaigtos. Iš tiesų jos sukurtos naudojant retą ir sudėtingą apdailos techniką. Rezultatas nustebino net pačią šeimininkę - lubos tapo šviesiai pilkos, originalios faktūros, primenančios pramoninį "loft" stilių. "Sprendimas tokiu metodu dailinti lubas nėra vien tik estetinė užgaida. Mat nuo lubų nuvalius dažus ir seną tinką, pasimatė visi perdangos blokų defektai. Nors statybininkai patarė nesukti galvos ir visus trūkumus uždengti gipso kartono plokštėmis - aš griežtai atsisakiau. Nesinorėjo mažinti kambarių erdvės", - aiškino J.Ludavičienė.

Trūkumus kompensuoja panorama

Tai, kad menotyrininkės bute karaliauja modernus minimalistinis stilius, geriausiai išduoda valgomojo kambario detalės. Virtuvėje moteris sustatė tamsiai pilkos spalvos laminuotų plokščių baldus, šalia pastatė panašaus stiliaus stalą metaliniu karkasu. Norėdama, kad būtų originaliau, Jurgita prie stalo priderino 1953 metų gamybos medines kėdes, o kad netrūktų šviesos, lubose sumontavo originalaus pramoninio dizaino šviestuvą.

"Ilgai užsitęsęs buto remontas neleido iki galo užbaigti interjero. Bet viskam savas laikas - svarbiausia, kad būtų noro ir jėgų. Kol kas ne viskas iki galo padaryta, tačiau grįžusi namo visada žinau, kad už lango manęs laukia užburianti, raminanti ir kerinti viso Vilniaus panorama", - baigdama pokalbį prasitarė J.Ludavičienė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami