Pakuočių konteineriai jau keliauja į namų kiemus

Gintaras MIKŠIŪNAS g.miksiunas@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
Gintaras MIKŠIŪNAS
g.miksiunas@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Kiek­vie­ną die­ną ei­na­me į par­duo­tu­ves ir par­si­ne­ša­me pre­kių, ku­rios vie­naip ar ki­taip su­pa­kuo­tos. Ži­no­ma, da­lį pa­kuo­čių ga­li­ma pa­nau­do­ti na­mų ūky­je, ta­čiau dau­giau­sia jų iš­ne­ša­me į šiukš­lių kon­tei­ne­rius. Ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai su­pran­ta, kad var­to­to­jai no­ri pa­to­giai jo­mis at­si­kra­ty­ti.

Eu­ro­po­je yra nu­sta­ty­ta ir im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bė. Tai lei­džia gy­ven­to­jams ne­mo­kė­ti už to­kių at­lie­kų su­rin­ki­mą.

Įgy­ven­di­na­mas at­sa­ko­my­bės principas

Pa­sak VšĮ „Ža­lia­sis taš­kas“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus Arū­no Ma­kaus­ko, ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai pa­gal šį pri­nci­pą yra at­sa­kin­gi už į rin­ką lei­džia­mų pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mą. Jie pri­va­lo im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad to­kios at­lie­kos bū­tų tvar­ko­mos. Vals­ty­bė jiems yra nu­sta­čiu­si už­da­vi­nius: or­ga­ni­zuo­ti vi­sų šių pa­kuo­čių at­ski­ro su­rin­ki­mo nuo ki­tų at­lie­kų sis­te­mą ir bend­ra­dar­biau­jant su sa­vi­val­dy­bė­mis nuo­sa­vo­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ti to­kios sis­te­mos vei­ki­mą bei tvar­ky­mo iš­lai­das. Taip pat jie tu­ri fi­nan­suo­ti ša­lies vi­suo­me­nės švie­ti­mą bei in­for­ma­vi­mą.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra re­gis­truo­ta apie 6 tūkst. ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų. Siek­da­mi įgy­ven­din­ti pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo už­da­vi­nius ga­min­to­jai bei im­por­tuo­to­jai stei­gia or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios, ga­vu­sios Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos li­cen­ci­jas, or­ga­ni­zuo­ja ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bės įgy­ven­di­ni­mą. Kiek­vie­nam ga­min­to­jui at­ski­rai tai da­ry­ti bū­tų ne­ra­cio­na­lu.

No­rint sėk­min­gai įgy­ven­din­ti pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo, rū­šia­vi­mo ir per­dir­bi­mo už­da­vi­nius bū­ti­nas, pa­sak A.Ma­kaus­ko, ke­tu­rių ša­lių glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas. Pir­miau­sia, tai pa­tys at­lie­kų tu­rė­to­jai, ku­rie pri­va­lo ras­ti pa­to­gią ga­li­my­bę at­si­kra­ty­ti pa­kuo­tė­mis. An­tra di­de­lė gru­pė yra ga­min­to­jai bei jų or­ga­ni­za­ci­jos. Ki­tos dvi gru­pės – tai vie­tos sa­vi­val­da, ku­ri nu­sta­to at­lie­kų su­rin­ki­mo tvar­ką, ir įmo­nės, tei­kian­čios kon­kre­čias pa­slau­gas.

Var­to­to­jai pa­si­ren­gę rūšiuoti

„Mū­sų pa­grin­di­nė už­duo­tis - ne tik pa­skirs­ty­ti pi­ni­gus, bet ir su­de­rin­ti šių gru­pių in­te­re­sus taip, kad sis­te­ma veik­tų. Šian­dien ga­li­me pa­si­džiaug­ti, jog di­des­nė var­to­to­jų da­lis yra pa­si­ren­gu­si ak­ty­viai da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se, - tei­gė pa­šne­ko­vas. - Žmo­nės pa­si­ruo­šę at­skir­ti pa­kuo­tes nuo ki­tų į bend­ruo­sius kon­tei­ne­rius me­ta­mų at­lie­kų. Ta­čiau jie no­ri vie­nin­te­lio da­ly­ko - kad tai bū­tų pa­to­gu. Be to, jie no­ri ma­ty­ti re­zul­ta­tą."

Pa­kuo­čių svo­ris su­da­ro 27 proc. pir­ki­nių svo­rio, o jų tū­ris – du treč­da­lius apim­ties. "Ža­lio­jo taš­ko“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius pa­siū­lė at­lik­ti ne­di­de­lį eks­pe­ri­men­tą ir įsi­ti­kin­ti šiais skai­čiais. Jei pa­im­si­me pa­pras­tą plas­ti­ki­nį mai­še­lį, par­si­neš­tą iš pre­ky­bos cen­tro, ir ja­me ša­lia at­lie­kų ki­bi­ro kaup­si­me pa­nau­do­tą plas­ti­ki­nę, po­pie­ri­nę ar stik­lo ta­rą, tai per dvi tris die­nas tas mai­še­lis bus pil­nas, o bend­rų­jų šiukš­lių ki­bi­ras liks pus­tuš­tis. To­kiu bū­du at­lie­kas rū­šiuo­jan­ti šei­ma per sa­vai­tę iš­ne­ša tik vie­ną ki­bi­rą at­lie­kų ir du mai­šus pa­kuo­čių.

„Mes no­ri­me gy­ven­to­jus par­agin­ti at­ski­rai rink­ti pa­kuo­čių at­lie­kas ir ta­me mai­še­ly­je su­rink­tas nu­neš­ti prie va­di­na­mų vie­šo­jo nau­do­ji­mo rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių, skir­tų stik­lo, plas­ti­ko, po­pie­riaus at­lie­koms. Jei­gu gy­ven­to­jas pa­si­nau­do­ja to­kio­mis su­rin­ki­mo prie­mo­nė­mis, at­si­kra­to 20-25 proc. at­lie­kų svo­rio ir dvie­jų treč­da­lių tū­rio - tiek pa­pras­tai iš­pi­la­mos į bend­ruo­sius kon­tei­ne­rius, už ku­rių iš­ve­ži­mą rei­kia mo­kė­ti. Ki­taip ta­riant, jei­gu žmo­nės at­ski­rai rinks pa­kuo­tes, o į bend­ruo­sius kon­tei­ne­rius mes vi­sas ki­tas šiukš­les, tai juo­se liks tik treč­da­lis šiukš­lių“, - kal­bė­jo A.Ma­kaus­kas.

Tuo tar­pu už pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mą mo­ka ne gy­ven­to­jai iš sa­vo ki­še­nių, o ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai. Jiems tai yra pi­giau, ne­gu mo­kė­ti bau­das. To­dėl jie sten­gia­si gy­ven­to­jams su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas pa­to­giai at­si­kra­ty­ti pa­kuo­čių.

Už kon­tei­ne­rius mo­kė­ti ne­rei­kės

„Siek­si­me per 3-4 me­tus vi­sus in­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kus ir nuo­mo­to­jus, ku­rių Lie­tu­vo­je yra apie 440 tūks­tan­čių, ap­rū­pin­ti in­di­vi­dua­liais kon­tei­ne­riais, skir­tais pa­kuo­čių ir tin­ka­mų an­tri­nėms ža­lia­voms at­lie­kų su­rin­ki­mui“, - sa­kė A.Ma­kaus­kas.

To­kių at­ski­rų kon­tei­ne­rių, anot pa­šne­ko­vo, iš pra­džių kiek­vie­na na­mų val­da gaus po vie­ną, skir­tą vi­sų pa­kuo­čių at­lie­kų ir tin­ka­mų per­dirb­ti ža­lia­vų su­rin­ki­mui, o per ki­tą eta­pą žmo­nės gaus an­trą­jį, 120 li­trų tal­pos kon­tei­ne­rį, skir­tą tik stik­lo at­lie­koms su­rink­ti. Da­bar žmo­nės prie na­mų tu­ri bend­rų­jų at­lie­kų kon­tei­ne­rius, ša­lia jų jie ne­mo­ka­mai gaus dar du.

Da­lis vil­nie­čių juos jau tu­ri. Vien sos­ti­nė­je, pa­sak „Ža­lio­jo taš­ko“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus, jų bus iš­da­ly­ta per 10 tūks­tan­čių. Svar­bu tai, kad tų kon­tei­ne­rių ap­tar­na­vi­mas gy­ven­to­jams nie­ko ne­kai­nuos. Jie mo­kės tik už įpras­tų bui­ti­nių miš­rių at­lie­kų ša­li­ni­mą. „Jei­gu su­rin­kė­jai, ati­da­rę kon­tei­ne­rio dang­tį, įsi­ti­kins, jog ten ti­krai pa­kuo­čių at­lie­kos, tą kon­tei­ne­rį pa­ims ir pi­ni­gų ne­rei­ka­laus. Ta­čiau jei­gu bus pri­mes­ta miš­rių at­lie­kų, tas kon­tei­ne­ris ne­bus pa­im­tas, o var­to­to­jas tu­rės pa­pil­do­mų iš­lai­dų už at­lie­kų ša­li­ni­mą. „Ap­rū­pin­ti na­mų val­das pa­pil­do­mais kon­tei­ne­riais pla­nuo­ja­me per ar­ti­miau­sius 3-4 me­tus. Pa­vyz­džiui, Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jai juos jau ga­vo ir ki­tų me­tų pra­džio­je jų kie­mus pa­sieks pa­pil­do­mi kon­tei­ne­riai, skir­ti stik­lo ta­rai“, - sa­kė A.Makauskas

Dau­gia­bu­čių na­mų ap­tar­na­vi­mo stra­te­gi­ja to­kia, kad bus sie­kia­ma su­tan­kin­ti kon­tei­ne­rių tink­lą. Pir­miau­sia bus sie­kia­ma, kad su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai bū­tų ne to­liau kaip 150 me­trų nuo laip­ti­nės, o at­ei­ty­je – iki 100 me­trų. Vi­si kon­tei­ne­riai tu­ri bū­ti vie­no­je vie­to­je. Žmo­nės tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti at­lie­kas rū­šiuo­ti, nes at­ei­ty­je nuo to pri­klau­sys ir sąs­kai­tos už šiukš­lių iš­ve­ži­mą. „Pers­pek­ty­va - kad kiek­vie­na na­mo bend­ri­ja tu­rė­tų at­lie­kų rū­šia­vi­mo aikš­te­les, o šiukš­lių ve­žė­jai į kie­mą at­va­žiuos re­čiau ir iš­veš ma­žes­nį kie­kį šiukš­lių, va­di­na­si, gy­ven­to­jų bend­ri­jos gaus ma­žes­nes sąs­kai­tas“, - įsi­ti­ki­nęs A.Ma­kaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami