Pakuojant dovanas siūlo atsigręžti į gamtą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-17 09:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-17 09:19
Dizainerės A. Šlekienės nuotraukos
Ka­lė­dos at­sku­ba de­vyn­my­liais žings­niais. O prieš šven­tes vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių – iš­rink­ti do­va­nas bran­giems žmo­nėms. Ta­čiau ne­re­tai ten­ka pa­suk­ti gal­vą ir dėl to, kaip tas do­va­nas gra­žiai su­pa­kuo­ti. Juk po Ka­lė­dų eg­lu­te vi­suo­met sma­gu ras­ti gra­žiai ir ori­gi­na­liai įpa­kuo­tą do­va­ną.

Di­zai­ne­rė flo­ris­tė As­ta Šle­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad ori­gi­na­liai su­pa­kuo­ta do­va­nė­lė pa­lie­ka kur kas di­des­nį įspū­dį. Tad šio dar­bo ji siū­lo ne­ati­dė­lio­ti pa­sku­ti­nei die­nai, o pa­ka­vi­mui ne­bi­jo­ti rink­tis na­tū­ra­lias gam­tos do­va­nas: spyg­lius, ša­ke­les, džio­vin­tus la­pus, kan­ko­rė­žius, ci­na­mo­no laz­de­lę ar apel­si­no grie­ži­nė­lį.

Ka­lė­di­nių do­va­nų de­ko­ra­vi­mas nuo ki­tų pro­gų iš­sis­ki­ria šven­tiš­ku­mu, čia nau­do­ja­mas spal­vin­ges­nis po­pie­rius, o ir fan­ta­zi­jos ga­li­ma pa­nau­do­ti dau­giau. Ta­čiau spal­vos yra ra­mes­nės ir jau­kes­nės, ly­gi­nant su gim­ta­die­nio ar ki­tų pro­gų do­va­nų pa­ka­vi­mu.

„Kan­ko­rė­žis, ci­na­mo­no laz­de­lė ar apel­si­no grie­ži­nė­lis yra ta­pę lyg ir na­tū­ra­liais Ka­lė­dų sim­bo­liais“, – sa­ko A. Šle­kie­nė. Ka­lė­doms šie sim­bo­liai ar tie­siog spyg­liai su­riš­ti į gir­lian­dą ir pa­teik­ti ant do­va­nos at­ro­dys itin ka­lė­diš­kai. „Be to, to­kių da­ly­kų va­sa­rą ti­krai ne­nau­do­si­me, nes tiek ci­na­mo­nas, tiek apel­si­nas ge­riau­siai tin­ka šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu“, – tei­gia dau­giau kaip de­šimt me­tų pa­tir­tį su­kau­pu­si di­zai­ne­rė. Pa­klaus­ta dėl bliz­gu­čių nau­do­ji­mo pa­kuo­jant do­va­nas, gė­lių di­zai­no stu­di­jos „Ne­ri­ne“ flo­ris­tė tvir­ti­na, kad si­dab­ro spin­de­sys taip pat rei­ka­lin­gas, nes jis tar­si at­kar­to­ja spin­din­tį žie­mos snie­gą.

Ta­čiau di­zai­ne­rė pa­brė­žia, jog la­biau­siai pa­kuo­jant do­va­nas rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į žmo­gų, ku­riam skir­ta do­va­na – vie­ni ver­ti­na na­tū­ra­lu­mą, o ki­ti mėgs­ta iš­skir­ti­nį bliz­ge­sį ir gau­są. Ta­čiau, šiuo at­ve­ju A. Šle­kie­nė tu­ri pa­siū­ly­mų, kaip su­pa­kuo­ti do­va­ną, kad ji tik­tų vi­siems sko­niams. Flo­ris­tė pa­ta­ria pa­kuo­ti do­va­ną į pa­pras­tą svies­ti­nį po­pie­rių, pri­kli­ja­vus ar pri­ri­šus ci­na­mo­no laz­de­lę, kė­nio ša­ke­lę ar apel­si­no gre­ži­nė­lį. „Toks pa­ka­vi­mas ti­krai tiks vi­siems. Žiū­rint į do­va­ną at­ro­do, jog tar­si ir kaž­ko yra, bet tuo pa­čiu ir nie­ko per daug – bus sti­lin­ga ir tiks vi­siems sko­niams“, – pa­žy­mi A. Šle­kie­nė.

„Dar ru­de­nį su­rink­ti ir su­džio­vin­ti la­pai taip pat ga­li bū­ti pui­kiai pa­nau­do­ti ka­lė­di­nių do­va­nų puo­šy­bai“, – pa­žy­mi flo­ris­tė. „Ka­lė­dos tar­si at­as­kai­ti­nis me­tas: ką gra­žaus su­rin­ko­me iš gam­tos per va­sa­rą ar ru­de­nį – vis­ką ga­li­me pa­nau­do­ti puo­šian­tis Ka­lė­doms“, – sa­ko ji.

Kaip dar vie­ną pa­pras­tą bū­dą šven­tiš­kai pa­puoš­ti do­va­ną, A. Šle­kie­nė siū­lo par­ink­ti skir­tin­gų il­gių pa­ga­liu­kus, juos su­riš­ti nuo trum­piau­sio iki il­giau­sio eg­lu­tės for­ma ir pri­kli­juo­ti prie do­va­nos. Ki­tas va­rian­tas – iš sto­res­nio po­pie­riaus su­suk­ti kū­gio for­mos tū­be­lę, į ją įdė­ti do­va­nė­lę, o ant vir­šaus pa­kli­juo­ti kan­ko­rė­žį. Toks sti­li­zuo­tas krep­še­lis taps pui­kia ir sko­nin­ga pa­kuo­te do­va­nai, o ją ga­vu­sio­jo na­muo­se – gra­žia ka­lė­di­ne na­mų de­ko­ra­ci­ja.

„Ga­liau­siai, do­va­nų puo­šy­bai vi­sa­da ga­li­ma pa­nau­do­ti ir eg­lu­tės žais­liu­kus. Ta­čiau svar­biau­sia pa­kuo­jant do­va­nas – pa­si­telk­ti fan­ta­zi­ją ir ge­ras emo­ci­jas, o šiam dar­bui skir­ti šiek tiek lai­ko ir įdė­ti da­le­lę šir­dies. Juk svar­bu ne tik ką do­va­no­ja­me, bet ir kaip tai pa­tei­kia­me mums bran­giems žmo­nėms“, – sa­vo šven­ti­nį pa­sa­ko­ji­mą bai­gia di­zai­ne­rė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami