Paramos traukinys nuvažiuos po dviejų savaičių

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-08-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-08-01 06:00
Parama gali pasinaudoti visi individualių namų savininkai, kurie įdiegė ekologiškas sistemas arba atliko renovacijos darbus nuo praėjusių metų balandžio 15 dienos. LŽ archyvo nuotrauka
In­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų sa­vi­nin­kai vis daž­niau įver­ti­na at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių tei­kia­mą nau­dą ir ren­ka­si mo­der­nias šil­dy­mo sis­te­mas, sten­gia­si už­ti­krin­ti di­des­nį būs­to ener­gi­nį efek­ty­vu­mą. Tai da­ry­ti ska­ti­na ir vals­ty­bė, pa­siū­liu­si kom­pen­suo­ti iki 30 proc. iš­lai­dų. Ta­čiau in­for­ma­ci­ja apie par­amą pa­sie­kia ne vi­sus po­ten­cia­lius nau­do­to­jus bei šil­dy­mo sis­te­mų pro­jek­tuo­to­jus ir par­da­vė­jus, nors par­aiš­koms teik­ti li­ko vos ke­lios sa­vai­tės.

Kom­pen­sa­ci­jos tik skubantiesiems

At­suk­tas par­amos čiau­pe­lis ne­trykš­ta vi­sus pa­gir­dan­čia sro­ve. Dviem Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­do (LAAIF) ad­mi­nis­truo­ja­moms prie­mo­nėms vals­ty­bė šie­met sky­rė 5,38 mln. li­tų. Pi­ni­gai bu­vo gau­ti par­da­vus Lie­tu­vo­je ne­pa­nau­do­tus tar­šos lei­di­mus ki­toms vals­ty­bėms. Du mi­li­jo­nai iš fon­do skir­ti at­si­nau­ji­nan­tiems ener­gi­jos šal­ti­niams, li­ku­si su­ma ati­teks tiems, ku­rie re­no­vuo­ja in­di­vi­dua­lius na­mus taip, kad bū­tų pa­siek­ta ener­gi­nio efek­ty­vu­mo C kla­sė bei ne ma­žiau kaip 20 proc. su­ma­žin­tas ener­gi­jos su­nau­do­ji­mas.

Par­ama ga­li pa­si­nau­do­ti vi­si in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai, ku­rie įdie­gė eko­lo­giš­kas sis­te­mas ar­ba at­li­ko re­no­va­ci­jos dar­bus nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 15 die­nos. Dar­bai, ku­riems pra­šo­ma kom­pen­sa­ci­jų, vė­liau­siai ga­li bū­ti už­baig­ti iki šių me­tų gruo­džio 1 die­nos. Pats na­mas tu­ri bū­ti re­gis­truo­tas ir pa­tvir­tin­tas jo sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tas.

„Tiems, ku­rie ma­no, kad ne­spės baig­ti sis­te­mos įren­gi­mo ar re­no­va­ci­jos dar­bų iki gruo­džio 1 die­nos, re­ko­men­duo­ju kreip­tis į mus ki­tą­met, nes to­kia prie­mo­nė vėl bus vyk­do­ma. Su­si­do­mė­ji­mas di­de­lis, kas­dien su­lau­kia­me 50-60 par­aiš­kų. Jas pri­im­si­me tol, kol už­teks pi­ni­gų fon­de. Ma­nau, kad no­rin­tie­ji spė­ti į par­amos trau­ki­nį dar tu­ri dvi sa­vai­tes“, - in­for­ma­vo LAAIF di­rek­to­rius Ar­vy­das Dra­gū­nas.

Par­aiš­kas pra­dė­jęs pri­im­ti nuo lie­pos 8 die­nos fon­das ti­ki­si iš vi­so jų su­lauk­ti iki 1000. Ak­ty­viau­siai dėl kom­pen­sa­ci­jų už at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius krei­pia­si in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai, įsi­ren­gę bio­ku­ro ka­ti­lus, geo­ter­mi­nes šil­dy­mo sis­te­mas, sau­lės ko­lek­to­rius. Fi­nan­suo­ja­ma iki 30 proc. iš­lai­dų, tad, pa­vyz­džiui, įsi­ren­gę bio­ku­ro ka­ti­lą už 10 tūkst. li­tų na­mų sa­vi­nin­kai ga­li su­sig­rą­žin­ti 3 tūkst. li­tų.

Kri­ti­kuo­ja kom­pen­sa­vi­mo tvarką

„I­dė­ja yra la­bai ge­ra ir tei­sin­ga, ta­čiau jai ski­ria­ma pi­ni­gų su­ma juo­kin­ga. Žmo­nėms to­kios kom­pen­sa­ci­jos yra nau­jie­na, o apie jų tvar­ką mū­sų, par­da­vė­jų, LAAIF net ne­in­for­ma­vo. Ma­no nuo­mo­ne, vi­sas ši­tas rei­ka­las pa­da­ry­tas tam, kad kaž­kas as­me­niš­kai pa­si­pel­ny­tų, iš­plau­tų pi­ni­gus. Pa­lei­do bur­bu­lą ir tiek“, - kri­tiš­kai kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką ver­ti­no UAB „Geo­ši­lu­ma“ pro­jek­tų va­do­vas Lu­kas No­vic­kas.

Anot geo­ter­mi­nes šil­dy­mo sis­te­mas ren­gian­čios bend­ro­vės at­sto­vo, jei kom­pen­sa­ci­joms bū­tų ski­ria­ma dau­giau lė­šų, tai ska­tin­tų žmo­nes dai­ry­tis bū­dų tau­piai ir eko­lo­giš­kai šil­dy­ti na­mus. „Mal­kos, ži­no­ma, pi­giau­sia šil­dy­mo me­džia­ga, bet kros­nia­ku­riais šiais lai­kas žmo­nės ne­no­ri dirb­ti. Geo­ter­mi­nio šil­dy­mo sis­te­mos pa­sta­rai­siais me­tais at­pi­go per­pus. Da­bar jas įreng­ti stan­dar­ti­niam na­mui kai­nuo­ja apie 25 tūkst. li­tų. Ta­čiau to­kia sis­te­ma ne tik žie­mą šil­do, bet ir va­sa­rą vė­si­na. Žmo­gui ne­ky­la pa­pil­do­mų rū­pes­čių, to­kio ka­ti­lo ku­ru ne­rei­kia už­pil­dy­ti“, - geo­ter­mi­nio šil­dy­mo sis­te­mų pra­na­šu­mus var­di­jo L.No­vic­kas.

Geo­ter­mi­nių grę­ži­nių įren­gi­mas pri­klau­so ir nuo kon­kre­čios vie­tos geo­lo­gi­nių sa­vy­bių. Leng­viau­sia gręž­ti Vil­niaus, Kau­ne re­gio­nuo­se, o Pa­ne­vė­žy­je, Šiau­liuo­se tai da­ry­ti su­nkiau, nes šių re­gio­nų že­mė­se gau­sus do­lo­mi­to sluoks­nis.

Apie par­amą in­for­ma­vo iš anks­to

Au­to­ma­ti­zuo­tus gra­nu­lių ka­ti­lus „Bio­kai­tra“ siū­lan­ti to pa­ties pa­va­di­ni­mo bend­ro­vė džiau­gia­si kas­met ge­ro­kai au­gan­čiu klien­tų dė­me­siu. In­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kų daž­niau­siai už­sa­ko­mas 30 kW ka­ti­las be įren­gi­mo są­nau­dų kai­nuo­ja kiek dau­giau nei 10 tūkst. li­tų. Ja­me ga­li­ma de­gin­ti ne tik tra­di­ci­nes me­džio pju­ve­nų, bet ir šiau­dų, dur­pių gra­nu­les, sau­lėg­rą­žų lukš­tų, me­džio gra­nu­les. Už­pil­džius ka­ti­lą, ku­ras degs ir na­mą šil­dys 3-7 die­nas.

„Pa­tys nuo­lat bend­ra­dar­biau­ja­me su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ska­tin­da­mi skir­ti dau­giau dė­me­sio at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių nau­do­ji­mui, tad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir LAAIF esa­me ge­rai in­for­muo­ti apie vyk­do­mas prie­mo­nes. Ta­čiau, ži­no­ma, pa­si­tai­ko to­kių bend­ro­vių, ku­rios pa­čios ne­si­do­mi, nau­jie­nų ne­skai­to, no­ri, kad su­kram­ty­tų ir pa­tiek­tų jiems ant lėkš­tu­tės. Kas to­kiems ga­li pa­dė­ti? Vė­liau be­lie­ka pyk­ti ir purkš­tau­ti“, - dės­tė UAB „Bio­kai­tra“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Au­ri­mas Ža­la.

Ši bend­ro­vė sa­vo klien­tus apie pla­nuo­ja­mas kom­pen­sa­ci­jas ėmė in­for­muo­ti ge­gu­žės mė­ne­sį, o vie­šai pa­tvir­ti­nus kom­pen­sa­ci­jos prie­mo­nes, par­en­gė klien­tams bū­ti­niau­sią in­for­ma­ci­ją, rek­la­mi­nius sten­dus par­duo­tu­vė­se. Pa­sak A.Ža­los, to­kios ini­cia­ty­vos la­bai pa­de­da po­pu­lia­rin­ti at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos iš­tek­lius.

Pa­de­da tin­ka­mai už­pil­dy­ti

LAAIF di­rek­to­rius A.Dra­gū­nas tei­gia, jog nie­kad ne­bū­na, kad vi­si lik­tų pa­ten­kin­ti tei­kia­ma par­ama. At­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių sis­te­mas par­duo­dan­čioms bend­ro­vėms ir pri­va­tiems as­me­nims jis pa­ta­rė ak­ty­viau do­mė­tis in­for­ma­ci­ja, ku­ri skel­bia­ma tiek Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir LAAIF, tiek ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, ži­niask­lai­do­je.

„Sten­gia­mės fon­dui skir­tas lė­šas pa­nau­do­ti kuo efek­ty­viau, tad in­for­ma­ci­ją kol kas vie­ši­na­me ten, kur ga­li­ma tai pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mai. Iš par­aiš­kų mas­to ma­tau, kad in­for­ma­ci­jos pa­kan­ka. Tie, ku­rie su­skubs, be prob­le­mų ga­lės par­aiš­kas pa­teik­ti dar bent sa­vai­tę“, - pa­brė­žė A.Dra­gū­nas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad svar­biau­sios klai­dos, ku­rias da­ro pil­dan­tie­ji par­aiš­kas (jų vė­liau tai­sy­ti ne­ga­li­ma), - ne­tiks­liai pa­teik­ti sąs­kai­tų kvi­tai, in­di­vi­dua­lių na­mų ad­re­sai, ne­tiks­liai įvar­di­ja­ma pro­jek­tų už­bai­gi­mo da­ta. „Pa­raiš­kas ge­riau iš­kart už­pil­dy­ti tin­ka­mai. Ne­lei­džia­me jų tai­sy­ti, kad iš­veng­tu­me pikt­nau­džia­vi­mo ir be­ga­li­nio par­aiš­kų tai­sy­mo“, - sa­kė LAAIF di­rek­to­rius.

Par­aiš­kas dėl vals­ty­bės par­amos ga­li­ma teik­ti re­gis­truo­tu pa­štu, o at­vy­ku­siems į LAAIF biu­rą as­me­nims jas tin­ka­mai už­pil­dy­ti pa­dės fon­do spe­cia­lis­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ramunas Pliuskys  85.166.249.229 2016-03-08 22:12:01
noriu isirenkti i sodo nameli iki 80m2 termodinamini sildymo sistema namelis priduotas.Ar priklausytu man valstybine parama.
0 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami